slovnik

Sedem samohlások

V dávnych dobách sa sedem samohlások prírody rozozvučiavalo v celom ľudskom organizme od hlavy až k päte. Teraz je nutné, aby sme týchto sedem nôt obnovili v prekrásnej harfe nášho organizmu za účelom znovu obnovenia stratených síl.   

Aby sme mohli pracovať s Logom, aby sme mohli robiť to, čo sa tu učíme, tak musíme aktivovať čakry. Preto musíme každý deň vokalizovať I-E-O-U-A-M-S, a popritom s telom vykonávať runovu abecedu.

runy - ieouams

Najskôr vykonáme runu Dagaz. Ruky si prekrížime cez hruď (pravá ruka cez ľavú) a poprosíme svoje vnútorné Bytie:

faraon

"Otče môj, Bože môj, matka moja, božská bohyňa, pomôž mi aktivovať sedem samohlások, aby Johannes, Slovo Božie, pripravil moje telo na príchod Slova, Ježiš, do môjho srdca."

Podrobnejšie vysvetlenie slov Johannes a Ježiš nájdete dole pod článkom.

Inými slovami: Prosíme naše Bytie, aby nám pomohlo aktivovať čakry a pripraviť telo na príchod Kozmickej energie (inteligencie a lásky) do nášho srdca.

Následne začneme s cvičením:

poloha - ieouams

Pamätajme si, že pri vyslovovaní samohlások sa sústredíme na danú oblasť, ktorej konkrétna samohláska zodpovedá v našom tele.

Ruky vystrieme nad hlavu, pričom s telom vytvoríme kolmicu (tvar runy IS) a následne vyslovíme zvuk "Iiiiiiiiiiii." Zvuk "I" znie v hypofýze a epifýze, takže sa na túto oblasť sústredíme.

Potom ruky spustíme (vytvoríme písmeno E, runa Eihwaz) a vyslovíme "Eeeeeeeeeeeeeeeeeee." Pamätajte, že runa Eihwaz súvisí s krkom, takže pri jej vyslovovaní sa sústreďte na vibrácie v krku.

Potom rozkročíme nohy a ruky si dáme nad hlavu pričom dlane sa navzájom dotýkajú a celkovo vytvoríme nad hlavou akúsi striešku (tvar runy Othila). Následne vyslovíme "Oooooooo," a sústredíme sa na srdce.

Potom sa ohneme dopredu, ruky voľne spustené (s telom vytvoríme tvar runy Ur), a vyslovíme "Uuuuuuuuuuuuuu," pričom sa sústredíme na brucho.

Potom sa znovu postavíme, pravú nohu vystrieme do strany, ruky držíme pozdĺž u tela (tvar runy Ar) a vyslovíme "Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhh," pričom sa sústredíme na oblasť v strede medzi pľúcami (týmus, detská žľaza).

Potom ruky vystrieme prosebne nad hlavu do tvaru Y (tvar runy Man), akoby sme prosili nebesá a vyslovíme písmeno "Mmmmmmmmmm," pričom sa sústredíme na prostatu alebo maternicu.

Nakoniec sa dáme do podrepu, dlane položíme na kolená (telom vytvoríme runu Sig) a vyslovíme "Ssssssssssssssssss." Táto runa spôsobuje stúpanie sexuálnej sily z kostrče smerom hore.  

runa - dagazCelý tento postup môžeme zopakovať toľko krát, koľko len chceme, dôležité je celé toto cvičenie ukončiť runou Dagaz, t.j. ruky prekrížené cez hruď (pravá ruka cez ľavú) a poďakovať nášmu vnútornému Bohu. Robíme to kvôli tomu, pretože On je ten, ktorý priťahuje sily a kto ich aktivuje v našich čakrách.

Odporúčame vám vykonať kompletný cyklus I-E-O-U-A-M-S sedemkrát. Ak chcete pokračovať, tak po poslednej rune Sig sa znovu vzpriamime, ruky vystrieme nad hlavu a opäť začneme celý cyklus odznova od runy Is. Tieto runy vám odporúčame robiť každý deň, sedem krát. Ak ich chcete robiť 14 krát, to je tiež dobré.

Pamätajte si, že do tela priťahujete sily prírody. Solárne sily sú v prírode a vo vašom tele, vo vašej Božskej Matke Kundaliní.

Otázky a odpovede:

Otázka: Ak je žena v menštruačnom období, môže robiť runy?

Odpoveď: Je lepšie, ak nie, pretože pri vykonávaní týchto runových pohybov premieňate sily prírody vo vašom tele. Telo ženy v jej mesačnom cykle vyplavuje toxíny. Počas svojho cyklu vyplavuje negatívne sily. Slúži to na jej očistenie. To je presne telo ženy, ide s prírodou. Takže, ak žena robí runy, potom v podstate premieňa toxíny, ktoré sa z jej tela prirodzene uvoľňujú, a takto ich vlastne opäť vstrebáva, čo nie je dobré. Najlepšia vec, ktorú môže žena urobiť, je vokalizovať samohlásky mentálne a byť v tichosti, aby Pán mohol aktivovať čakry. Tieto sily tiež pomôžu pri vylučovaní toxínov a všetkého ostatného, čoho sa ženské telo zbavuje pri menštruácii. V opačnom prípade, ak bude robiť runy klasickým spôsobom, tak absorbuje sily prírody do svojho tela, a tým, že ich povzbudí a oni začnú stúpať hore, tak ich zmieša s toxínmi, ktoré sa pri menštruácii vylučujú a to nie je dobré. Takže moja rada je, aby žena počas tohto obdobia mentálne vokalizovala alebo meditovala.

Otázka: Kedy je najlepšie prevádzať runy?

Odpoveď: Najlepší čas na runy je ráno, kedy je telo odpočinuté. Ráno sa v prírode nachádza mnoho prírodných síl, solárneho svetla, ktoré zanechalo Slnko. Takže, ak využijete tú chvíľu, a urobíte runy, potom absorbujete všetku túto energiu do vitálneho tela.

Vysvetlivky k slovám Johanes a Ježiš:

Johanes

Na tejto spirituálnej ceste je nevyhnutné, aby sme inkarnovali Slovo. Toto Slovo sa týka runy Dagaz, ktorá, ako vidíte zase súvisí s Daath; s tajomstvom sefiry Daath, tajomstvom hrdla, tajomstvom Hadit, Božskej Matky, ktorá na našich plodných perách rozkvitá v podobe Slova.

Ak chcete vidieť, ako je slovo John (Ján) napísané v gréčtine v knihe Zjavenia, tak zistíte, že to je napísané Ἰωάννης, Iohannes. I-O-HA-NN-ES. To je dôvod, prečo Samael Aun Weor uviedol vo svojej knihe Logos, Mantra, Teurgia že slovo Johannes sa rozdeľuje na: I-E-O-U-A-M-S, sedem samohlások, ktoré sú reprezentované siedmimi runami, a to, runou Is, runou Eihwaz, runou Othila, runou Ur, runou Ar, runou Človek, a poslednou runou Sig.

ieouams

Na tomto obrázku vidíme, ako je sedem samohlások v slove Johannes zastúpených siedmimi runami, ktoré súvisia so siedmimi samohláskami slova, ktoré musíme vysloviť za účelom aktivácie siedmich čakier. My tvrdíme, že tieto samohlásky sú siedmimi mantrami, ale čo sú vlastne samohlásky? Samohlásky sú dokonalé zvuky, pri ktorých nemáme zovreté hrdlo. Pri vyslovovaní hlások sa otvorené hrdlo mení v závislosti na polohe úst a jazyka. Avšak pri vyslovovaní spoluhlások dochádza k boju, dochádza k treniu priedušiek, ktoré pri zovretí vyvolávajú disharmonické zvuky. Samohlásky sú vyslovované ľahko: I, E, O, U, A, M, S.

Takže, I, E, O, U, A, M, S sa vzťahujú k slovu Johannes v gréčtine a v latinčine. V nemčine tiež hovoria Johannes. V angličtine je to John (Ján), kde nájdeme len štyri písmená (vo Waleštine Ieuan, teda John, Ioan bol prijatý pre autorizované verzie biblie). V hebrejčine hovoríme: "IO-HA-NNAN", to je spôsob, akým hovoríme, Johannan. To je veľmi významné, veľmi hlboké, pretože všetky tie zvuky pochádzajú z hrdla, jednoducho dokonalé tóny Božieho Slova. V dávnych dobách, existovalo viac samohlások, no v tejto dobe učíme len sedem súvisiacich so slovom John (Ján). Je to preto, že John (Ján) je ten, ktorý predstavuje Slovo. To je dôvod, prečo neustále citujeme prvé verše z Jánovho evanjelia:

"Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha, a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. [I-E-O-U-A-M-S, Ieuan, Johannes, Johannan, John, Ján, Slovo]." - Ján 1: 1-6

Vidíte? Úplne jednoduché. Stačí iba vysloviť I-E-O-U-A-M-S. Ďalšie písmená, spoluhlásky, sú zvuky, ktoré sú vyslovované s jazykom a zovretým hrdlom, toto nie sú dokonalé zvuky.

Ježiš

Centrálna osobnosť kresťanstva sa nazýva Ježiš Kristus, ale to nie je jeho rodné meno, je to získaný titul. Meno "Ježiš," je odvodené z aramejského (staroveká hebrejčina) slova, Ješua, čo znamená "SPASITEĽ." To znamená, že pôvodné použitie tohto termínu je ako čestného titulu, ako napríklad "rabín."

Posvätné meno sefiry Chokmah na Strome života, Kabaly. Chokmah je Kristus, druhý Logos, Syn Keteru, Otca. Chokmah (múdrosť), je v kresťanstve reprezentovaná Ježiš-Kristus.

Jozue alebo Jozua alebo Iosua alebo Jošua (Joshua)

(Hebrejsky יהושוע Jehošua, Grécky: Ἰησοῦς, oba názvy sú zhodné s Ježišom). Postava v hebrejskej Biblii (Exodus, Numberi a Jozue), vodca izraelských kmeňov po smrti Mojžiša. Či už v Novom zákone ako Ἰησοῦς (Ježiš), alebo v knihách Mojžišových ako יהושוע (Jošua alebo Ozeáš), názov je rovnaký (יהושוע), odvodený z hebrejského koreňa ישע, "záchrana/spása," "spasiť/oslobodiť," alebo "byť víťazný." Takže symbol je všade rovnaký: záchranca alebo Mesiáš (Kristus), ktorý sa narodil vnútri zasvätenca, aby oslobodil "ľud Izraela" (vedomie) z otroctva ega.

Vianoce (Christmas)

Christ-Mass (Kristova Omša), slnečný/solárny obrad oslavovaný počas solárneho zimného slnovratu, ktorý sa vzťahuje k znovuzrodeniu slnečného svetla kozmického Krista vnútri hmoty.

Ďalej v slovníku pozri: Ješua (Yeshua), Kristus, Krišna, Chokma