slovnik

Úvod do Gnostickej Meditácie

Napísané Gnostickým Inštruktorom

Keď sa ezoterik ponorí do meditácie, čo hľadá, sú informácie. – Samael Aun Weor

Predslov

Tento kurz je veľmi krátkym úvodom do základných konceptov a praktík v Gnostickej náuke. V Gnostickej tradícií sú stovky meditačných techník; tie prezentované tu, sú iba hŕstkou najľahších a sú organizované tak, aby dali prostú chuť praktického využitia učenia. Toto nie je v žiadnom prípade “autoritatívny“ alebo “konečný“ prístup; potreby študentov sú pre akýkoľvek kurz, ako napríklad tento príliš rozličné a mnohostranné, aby mohli byť komplexne oslovené. Ak zistíte, že tento kurz nie je dostačujúci, prosíme, obráťte sa na nasledujúce knihy, ktoré boli zdrojom materiálu použitým na vytvorenie tohto kurzu a ako také môžu priamejšie splniť vaše potreby.

Úvod

Meditácia je v súčasnosti veľmi bežným termínom, rovnako ako Sebauvedomenie. Existuje obecne rozšírené nedorozumenie o tom, čo meditácia skutočne je a rôznymi spôsobmi, ktorými ľudia používajú tento termín. Niektorí vravia, že meditácia je relaxačná technika, niektorí vravia, že je to “satanské“. Mnoho ľudí sa bojí meditácie a verí, že niekto, kto medituje, sa otvára nebezpečných vplyvom. Niektorí vravia, že meditácia je jediným spôsobom k Oslobodeniu. Niektorí vravia, že je to spôsob ako sa dostať do “stavov“ alebo ako mať zmyslové zážitky. Zmätok vznikol kvôli tomu, že my na Západe sme nemali dlhoročnú, robustnú tradíciu, ktorá by udržiavala v chode skutočnú praktiku meditácie. Meditácia existovala v rôznych školách a náboženstvách, a veľmi dobre bola známa pre všetky ranno kresťanské skupiny (a takto zostáva i naďalej pre hŕstku moderných); židia poznali meditáciu dlho a samozrejme o nej vedeli i Domorodí Američania. Ale všeobecne nemáme skutočnú predstavu o tom, že čo je meditácia alebo ak máme predstavu, tak je to iba prostý koncept, nie je to niečo, čo poznáme zo skúsenosti.

Takisto máme náramnú nevýhodu v tom, aby sme nepodceňovali fakt, že väčšina ľudí, ktorí navonok vyhlasujú, že nám povedia o meditácii, sa iba zaujímajú o zarobenie peňazí alebo získania moci, a tak meditácia, ktorú oni vyučujú, je produktom navrhnutým na prilákanie ľudí, a nie aby im hlbokým a fundamentálnym spôsobom pomohla.

Meditácia je presná veda, založená na skutočných a hmatateľných energiách, ktoré sú pre človeka prirodzené. Meditácia je psychologická technológia. Je to vedecká metóda na využitie a sprístupnenie najmocnejších oblastí ľudskej psychiky. Meditácia je sada nástrojov, ktoré poskytujú vstup do stavov vedomia, do ktorých môže hocikto, hocikde vstúpiť, ak pozná kroky. Tieto kroky nemôžu byť pozmenené alebo preskočené. Nemôžu byť vylepšené. Nemožno sa im vyhnúť.

Arogancia moderného ľudstva sa odhaľuje v predpoklade, že my v tejto “pokročilej dobe“ môžeme vylepšiť meditačné techniky našich predkov. Veríme tomu, že dokážeme vynájsť prístroje alebo tabletky, ktoré spôsobia, že vedomosti, ktoré vytvorili ohromné civilizácie minulosti, sa stanú zastaranými. Toto je omyl a pochabých vedie iba do hlbšieho utrpenia.

Musíme rozpoznať, že príroda nikdy nerobí skoky: všetko musí rásť a vyvíjať sa podľa určitých zákonov. Nemôžete donútiť strom, aby rástol rýchlejšie. Skúšame to, čo ukazuje našu aroganciu a bláznovstvo. Snažíme sa zdokonaliť prírodu a výsledok je katastrofa. Rovnako to platí o meditácii. Existujú pravidlá a zákony; ak rozumieme pravidlám, môžeme sa posunúť priamo k nášmu cieľu. Ak pravidlá ignorujeme, tak sa nikam nedostaneme, a miesto toho budeme rozčarovaní a zmätení. 

Mnohí v súčasnej dobe používajú chemické a mechanické pomôcky, aby sa pokúsili vnútiť stavy vedomia. Môžu vstúpiť do zmenených stavov vedomia, ale toto nie je meditácia. Meditácia je veda aktivovania, skrze vedomú silu vôle latentné vedomie, ktoré sídli v psychike každej ľudskej bytosti. Aktivovať toto vedomie, znamená otvoriť vnútorné vnímanie, vidieť to, čo nedokážeme vidieť fyzickým zrakom. Tí, ktorí sa pokúšajú aktivovať toto vedomie skrze drogy alebo dômyselné zariadenia, tak robia skrze lesť, znamenajúc skrze vôľu externého vplyvu. Toto vedie k závažným problémom.

A tak statočný človek sa musí odvážiť medzi mínové pole. Nebezpečenstvá sú veľké, ako vo vnútri, tak vonku. Ale s dôkladným porozumením princípov a zákonov, ktoré vytvárajú a organizujú ľudskú psychiku, hocijaký jednotlivec, z hocijakej kultúry, hocijakej rasy, hocijakého pohlavia, si môže v sebe uvedomiť pravdy, ktoré naznačovali veľkí učitelia ľudstva. Našim cieľom nie je nič menej, ako úplná skúsenosť týchto právd. Toto je naše ľudské právo, a aby sme ho získali späť, tak zaň musíme bojovať.  

Príprava

S nedostatkom hlbokého porozumenia vedomia a vedy, ktorá ho skúma, nám na Západe schádzajú slová na popísanie mnohých stavov a funkcií vedomia. Takže sa musíme spoľahnúť na terminológiu, ktorá prichádza z iných tradícií, ako Hinduizmus a Budhizmus, tradície, ktoré majú hlboké a obsiahle porozumenie vedomia a toho, čo je meditácia a ako funguje.

Informácie prezentované v tomto kurze sú hlavne zásluhou neuveriteľného bohatstva vedomostí dané v učeniu Samaela Aun Weora. Avšak úroveň jeho inštrukcií je dosť nadúrovňová a častokrát nešpecifikuje elementy, ktoré sú základom pre skúseného ezoterika. Obzvlášť v jeho spisoch  môžeme vidieť obvyklú poznámku, “Vyprázdni myseľ od všetkých myšlienok“. Pre skúseného praktika je toto fundamentálne. Ale pre nového študenta je toto ohromujúcim výrokom. Mnohí pri čítaní týchto výrokov jednoducho prejdú okolo nich. Toto je chyba. Aby sme pochopili cvičenia, dané Samaelom v jeho knihách, musíme splniť každý krok cvičenia v danom poriadku. Z tohto dôvodu sme pripravili tento kurz, aby sme ukázali, ako môže človek dosiahnuť základné, fundamentálne praktiky meditácie. Potom hocikto môže preskúmať pokročilé techniky, ktoré sú uvedené všade v knihách Samaela a ďalších majstrov. Zvyšný materiál, použitý v prezentácii tohto kurzu, pochádza z učenia Budhu Maitréja, tak ako bol odovzdávaný Tibetským zasvätencom predchádzajúcich niekoľko tisícov rokov.

Cieľ: Pochopenie

Keď sa ezoterik ponorí do meditácie, čo hľadá, sú informácie. – Samael Aun Weor

Ak nevieme ako získať informácie s vedomím, potom sa musíme naučiť ako správne meditovať. Získať informácie znamená pochopiť. Pochopenie (vedomé porozumenie) nájdeme v Samádhi (Extáza).

Samádhi po Tibetsky je ting nge dzin, znamenajúc “Neoblomne držať, aby nebol žiaden pohyb“.

Dve zložky Samádhi

Cvičenie

Celý obsah tejto knihy, bol pôvodne sériou prednášok daných na prípravu malej skupiny študentov na štúdium nasledujúcej kapitoly, vyňatej z Revolúcie Dialektiky (The Revolution of the Dialectic) napísané Samaelom Aun Weorom. Nasledujúci text je hlboko dôležitý a nemožno mu porozumieť, pokiaľ nebude praktizovaný s ohromnou vážnosťou a zásadovosťou. Toto sú vedomosti pre vedomie; ak ich vedomie nevyužije, tak ich význam a dôležitosť zostane unikajúca.

Táto kapitola je iba jednou z niekoľkých spôsobov, akým Samael Aun Weor pristúpil k téme meditácie. Ale všeobecne, náčrt prezentovaný tu objasňuje kľúčové stupne meditácie, tak ako sú praktikované v Gnostickej tradícii.

Modrý Čas alebo Oddychová Terapia

Napísané Samaelom Aun Weorom

Z Revolúcie Dialektiky (The Revolution of the Dialectic)

U záhadného vchodu Chrámu v Delfách existoval slávny Grécky výrok, ktorý bol vyrytý v kameni a uvádzal: Homo Nosce te Ipsum, “Človeče poznaj sám seba a budeš poznať Vesmír a jeho Bohov“.

V poslednom príklade je očividné, zrejmé a jasné, že seba študovanie a pokojná reflexia sú vyvodené z pokoja a z ticha mysle.

Keď je myseľ pokojná a v tichu (nie iba na intelektuálnej úrovni, ale v úplnej každom  zo 49 podvedomých oddelení), vtedy sa vynára novota. Esencia, vedomie, vychádza z fľaše a objavuje sa prebudenie duše, Extáza, Samádhi.

Každodenné praktikovanie meditácie nás radikálne transformuje. Ľudia, ktorí nepracujú na úplnom zničení “ja“, sú ako motýle, ktoré poletujú z jednej školy do druhej. Ešte stále musia hľadať svoje centrum permanentnej gravitácie. A preto zomrú ako smoliari, bez akéhokoľvek dosiahnutia vnútornej Sebarealizácie ich Bytia.

Prebudenie vedomia je možné iba pomocou oslobodenia sa od mentálneho dualizmu a vymanenia sa z boja protikladov alebo intelektuálnych pulzov.

Hocijaký podvedomý, infra-vedomý a nevedomý ponorený zápas, je konvertovaný na prekážku pre oslobodenie Esencie (duše).

Každý protikladný boj (taký bezvýznamný ako sa len môže zdať) naznačuje, obviňuje a má za cieľ zatemnenie vecí, ktoré sú ignorované a neznáme vo vnútri atómových pekiel ľudskej bytosti.

Pozorne premýšľať, pozorovať a poznať tieto infraľudské aspekty, tieto zatemnené veci človeka, je nevyhnutné, aby sme dosiahli pokoj a ticho mysle.

Iba v neprítomností “ja“ je možné zažiť a žiť Integrálnu (celistvú) Revolúciu a Revolúciu Dialektiky.

Modrý čas alebo oddychová terapia má základné pravidlá, bez ktorých by bolo nemožné sa vymaniť z ponižujúcich okov mysle. Tieto pravidlá sú:

1. Relaxácia (uvoľnenie): Pre meditáciu je nevyhnutné, aby sme si uvoľnili telo; žiadny sval by nemal zostať napätý. Je urgentné, aby sme vôľou vyvolali a regulovali ospalosť. Je očividné, že s múdrou kombináciou ospalosti a meditácie, dosiahneme to, čo je nazývané osvietenie.

2. Retrospektíva: Čo hľadáme v retrospektíve? Intelektuálne zviera zabúda svoje Bytie, kvôli mechanickému životu, ktorý žije. A takto upadá do fascinácie. Chodí si so svojim spiacim vedomým, bez pamätania, si čo urobil vo chvíli, keď vstával z postele, bez poznania prvých myšlienok dňa, jeho činnosti a miest, ktoré navštívil.

Cieľom retrospektívy je získanie uvedomovania si vlastného správania alebo činností minulosti. Keď prevádzame retrospektívu, tak by sme nemali vkladať do mysle žiadne námietky; spätne si vyvoláme spomienky minulých činností, od chvíle začatia retrospektívy, až po vytúženú chvíľu v našom živote. Každú spomienku by sme mali študovať bez toho, aby sme sa s ňou stotožnili.

3. Pokojná Reflexia: Predtým ako sa začnú vzdúvať prvé myšlienky, si musíme byť plne vedomí, v akej nálade sa nachádzame. Pokojne pozorujte myseľ; venujte úplnú pozornosť hocijakej mentálnej forme, ktorá sa objaví na obrazovke intelektu.

Je nutné, aby sme sa behom hocijakej rozrušenej činnosti, stali strážcami našej vlastnej mysle a potom sa na okamih zastavili a pozorovali to.

4. Psychoanalýza: Skúmajte, odhadnite, spytujte sa na pôvod, na koreň každej myšlienky, spomienky, náklonnosti, emócie, pocitu, rozhorčenia, atď. zatiaľ čo sa objavujú z vnútra mysle.

Behom psychoanalýzy musí človek skúmať, hodnotiť, spytovať sa, zisťovať pôvod, príčinu, dôvod alebo fundamentálny motív každej myšlienky, spomienky, obrazu a asociácie, tak ako sa objavujú zo dna podvedomia.

5. Mantralizácia (vyslovovanie mantry) alebo Koan: Cieľom tejto fázy sú:

V tejto psychologickej práci, musí intelekt prevziať psychologický, vnímavý, celistvý, úplný, pokojný a hlboký stav. Tento celistvo vnímavý stav je docielený koanmi alebo frázami, ktoré kontrolujú myseľ.

6. Superlatívna Analýza: Sa skladá zo seba pozorujúceho poznania samého seba. Počas hlbokej meditácie je nevyhnutná introverzia. V tom stave človek pracuje v procese pochopenia “ja“ alebo defektu, ktorý chce rozdrviť. Gnostický študent sa sústredí na psychologický agregát a udrží ho na obrazovke mysle. Predovšetkým je nevyhnutné, aby sme boli k sebe úprimní.

Superlatívna analýza sa skladá z dvoch fáz, ktoré sú:  

7. Seba-rozsudok: Posadiť defekt, ktorý študujeme na lavicu obžalovaných. Predložiť rozsudku škody, ktoré spôsobil vedomiu a aký prospech by to zničenie toho defektu, ktorý je súdený, prinieslo do nášho života.

8. Modlitba: S vrúcnosťou úpenlivo poprosíme Svätú Matku Kundaliní, našu vnútornú a osobitú Matku. S úprimnosťou sa s ňou rozprávame a vnútorne si preberieme (introverzia) všetky defekty a chyby, ktoré máme, aby Ona, ktorá je jediná schopná rozdrviť “ja“, ich rozdrvila v samotných koreňoch.  

Hocikedy, kedy máme čas, tak je príjemné a zaujímavé navštíviť meditačné haly (Gnostické Svätyne).

Je nevyhnutné, aby sme praktikovali meditáciu so zavretými očami, aby sme sa vyhli vonkajším zmyslovým vnemom.

Toto je úvodná časť kurzu s názvom Gnostická meditácia

preložené z anglického originálu: Introduction to Gnostic Meditation
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian