slovnik

5. Vipašjana a Jasnozrivosť

Napísané Gnostickým Inštruktorom

Zmysly vonkajšieho vnímania dokážu dosiahnuť iba zlomok toho, čo je vnímateľné. – Samael Aun Weor

Mnoho ľudí sa snaží naučiť meditovať k tomu, aby mali nejaký druh extatických zážitkov alebo, aby boli lepšími než druhí ľudia- alebo vyhľadávať určitý druh pocitu, ktorý za normálnych okolností od života nedostaneme. Mnoho ľudí v tomto duchu pristupuje k meditácii a prirodzene budú frustrovaní. Keď niekto hľadá naplnenie potreby prostredníctvom pocitu, tak bude vždy sklamaný. Dôvodom je to, že pocit je podmienený všetkým zákonom prírody.

Jeden z tých základných zákonov je nazývaný “život a smrť“. Každý pocit je vibráciou energie, ktorá je zrodená, objavuje sa a potom zomiera.

Počujete zvuk niekoho hlasu. V tej vibrácii je zrodenie a smrť. Zvuk do vás narazí a to je zrodenie, je tam pocit toho zvuku a potom ten zvuk prestane, zomrie, odíde. To je všetko iba pocit. Ale pritom prijatí toho pocitu, je niečo vyprovokované. To je to, čo nazývame REAKCIA. Takže priamo tu vidíme Karmu, vidíme život a smrť. Karma je akcia a následok. Keď prijímame tú vibráciu, tak je spôsobená reakcia. Takže je tam akcia a potom je tam následok. Následok je určený tým, ako je ten pocit interpretovaný.

Takže veľmi jednoduchý príklad by bol, keby som povedal slovo, “Sprostý“, váš mozog, vaša osobnosť, by minútu zápasila, aby to preložila... Hovorím že, “Vy ste sprostí“ alebo iba hovorím to slovo? Vzniká tam preklad. Všetky pocity, keď prijímame mechanicky, sú preložené. Znamená to, že s mysľou prijímame informácie a ten pocit prekladáme podľa svojej vlastnej idiosynkrazie- to, ako bola sformovaná naša osobnosť, ako sa vyvinula naša psychika, apod.., čo znamená, že to prekladáme subjektívne. Prekladáme to podľa našej vlastnej psychiky. Porozumenie fenoménu prekladania je absolútne kritické, aby sme mohli efektívne pracovať v Gnostickej Práci.

Každý vnem prechádza zo zmyslov do mysle. “Ja“ prekladá všetky informácie, ktoré sú zozbierané mysľou podľa svojich vlastných predsudkov, túžob, obáv, spomienok, predpojatostí, určitého typu zlomyseľnosti, fanatizmu, nenávisti, závisti, žiarlivosti, vášne, atď., atď. – Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinológia a Kriminológia).

Teraz, keď hovoríme o meditácii, tak v skutočnosti hovoríme o tom, ako celý tento proces transformovať, ako to zmeniť. Meditácia je skutočne o zostrení vnímania, prehĺbení vnímania. Každý, kto je nažive, má určitú úroveň vedomia. Prirodzenosťou vedomia je vnímať, ale vnímanie môže byť subjektívne alebo objektívne. Vnímanie sa môže diať mechanicky alebo sa môže diať vedome. Existujú vyššie úrovne vedomia, vyššie úrovne vnímania. A nižšie úrovne vedomia, sú nižšími úrovňami vnímania. Takže je to vecou stupňov.

Teraz, základná vlastnosť vedomia je dosť hlboká a dokonca i v modernej materialistickej vede, bežná a konvenčná veda, fyzici a rôzni iní vedci začínajú objavovať, že vedomie je vo všetkom. Nie je obmedzené iba fyzickým telom človeka alebo zvieraťa. Objavili, že i samotné svetlo má vedomie, ktoré je schopné sa rozhodovať- hovoríme o svetle, o surovej energii.

Preto je ľahké si uvedomiť, že vedomie je vo všetkom, a tak všetko na sebe navzájom závisí, všetko je prepojené, nič nie je oddelené. V nás máme vedomie, pretože máme schopnosť vnímania. Ale- tu je miesto, kde začnú vyvstávať rozdiely: Ako vnímame? Vnímame mechanicky alebo vedome? Toto je veľmi hlboká otázka. Väčšina ľudí by automaticky odpovedala, “samozrejme, že Vedome“. Ale žiadny z veľkých majstrov to nikdy nepovedal, žiadne pravé učenie to nikdy nepovedalo- všetci povedali pravý opak... Spíme; sme zhypnotizovaní. Zhypnotizovaní sme presne preto, pretože naše vnímanie je oklamané, znamenajúc, že konáme v mylnej predstave, čo sa v Sanskrite nazýva Maya, Ilúzia, Ignorancia (Neznalosť). Byť v klamlivej predstave znamená, byť v obraze, ktorý je falošný. Keď porozumieme, že základnou vlastnosťou vedomia je vnímať, tak môžeme povedať, “Áno, všetci vnímame“. Na určitej úrovni Bytia je tam fungujúce vedomie, ale čo vnímame a ako to vnímame?   

Popravde povedané, z tohto porozumenia týchto jednoduchých vecí, ktoré sme doteraz usporiadali, môžeme porozumieť niečomu veľmi dôležitému. Vnímanie obrazov má veľmi pekný názov, ktorý teraz všetci používajú na zarobenie peňazí. Nazýva sa to jasnovidectvo alebo jasnozrivosť. Jasnovidectvo je jednoducho vnímanie obrazov; to je všetko. Je to schopnosť vnímania obraznosti. A skutočnosť veci je taká, že všetci dokážu vnímať obrazy; všetci vnímame obraznosť. Dokonca i slepá osoba vníma obraznosť, iba odlišným spôsobom, pretože stále vnímajú pocity. Všetky pocity sú formou obraznosti. Z tohto môžeme porozumieť, že všetky vnímajúce bytosti sú jasnozrivé. Každý a všetko je jasnozrivé. Všetko čo žije, vníma obraznosť a teda všetko je jasnozrivé.

Pre múdrych si predstaviť, znamená vidieť. – Samael Aun Weor

Ale sú rôzne druhy jasnozrivosti. Máme pozitívnu jasnozrivosť a negatívnu jasnozrivosť. Pozitívna a Negatívna. Docela jednoducho, pozitívna jasnozrivosť vníma vedomú obraznosť, objektívnu obraznosť, znamenajúc “obrazy bez klamnej predstavy“. Negatívna jasnozrivosť, mechanická jasnozrivosť, vníma obraznosť klamnej predstavy a vníma ich ako skutočné; je to subjektívne. 

Jasnovidectvo bol termín, ktorý bol vymyslený určitými okultistami, ľuďmi, ktorí sa zaujímali o mysticizmus. Bolo to vymyslené na zakrytie toho, čo vedeli; to je všetko. Tento termín vymysleli na zmätenie ľudí, pretože jasnovidectvo je jednoducho Predstavivosť. Takže, keď niekoho počujete rozprávať, že rozvinuli jasnovidectvo, je možné, že oni nechápu, že každý je jasnovidec. Alebo ak vám chce niekto zaúčtovať peniaze, aby vás urobil jasnozrivým, tak to vás okrádajú, pretože už ste; avšak existuje mnoho foriem jasnozrivosti.

Jasnozrivosť používame 24 hodín denne. To nie je zveličovanie; pretože 24 hodín denne vnímame pocity. Niekedy vnímame pocity vedome, ale väčšinou ich vnímame podvedome alebo nevedome alebo infravedome- znamenajúc, v úrovniach mysle, ktoré nevnímame priamo. Tá nepretržitá reťaz chaotických myšlienok a obrazov je jasnozrivosť. Intuícia je jasnozrivosť. City sú jasnozrivé. Je to schopnosť vnímať pocity, nemusia to byť, iba vizuálne pocity.

Takže predstavivosť má dve strany: pozitívna predstavivosť, čo je vedome smerovaná predstava , znamenajúc, že je tam prítomné vedomie, a že to riadi vedomá vôľa.

Negatívna predstavivosť, čo je fantázia, denné snívanie a toto je to, čo myslím, keď hovorím, že jasnozrivosť používame 24 hodín denne. Denne snívame, fantazírujeme, predstavujeme si, divíme sa, predpokladáme, domnievame sa, robíme si starosti... Všetko toto zahrňuje negatívnu jasnozrivosť, pretože všetko je závislé na subjektívnej predstavivosti.

Samael Aun Weor povedal,

Vedomá predstavivosť je jasným prostriedkom, skrze ktorý sa odráža nebo, záhady života a smrti a Bytia. Mechanická predstavivosť je odlišná. Je formovaná sutinou spomienok, a to je fantázia.

Sme veľmi predstaviví (imaginatívni). Neustále používame našu predstavivosť, avšak väčšinou času používame našu predstavivosť skrze klamlivú predstavu. Donekonečna fantazírujeme. Robíme si starosti o nášho syna alebo našu dcéru a predstavujeme si, že sa im dejú hrozivé veci. – “Ó, čo keď sa im prihodí dopravná nehoda; čo ak ich niekto zneužije; alebo čo ak nemajú peniaze a sú bezdomovci alebo chorí...“. V týchto starostiach vytvárame veľa obraznosti; a to je nevedomá jasnozrivosť. Nie je tam žiadne vedomie- iba klamlivá predstava- úzkosť, starosti, strach, pripútanie.

Strachujeme sa o našu družku: “Čo ak ma opustí; čo ak ma skutočne nemiluje; čo ak ma podvádza; čo ak ochorie a zomrie; čo ak mi ublíži...“. Všetko toto sa vzťahuje k obrazom a všetky tieto obrazy, sú negatívna jasnozrivosť. Sú to naozajstné entity, ktoré vytvárame.

Musíme porozumieť, že naša fyziológia nie je obmedzená fyzickou hmotou, že všetky formy energie majú určitú materiálnu existenciu. Myšlienka je formou energie, áno, ale sám Einstein povedal, že energia je hmota a hmota je energia. A teda od Einsteina vieme, že samotná myšlienka je taktiež hmota, ale je to hmota v 5 dimenzii, v Mentálnej Rovine, vo Svete Mysle, čo je v Kabale nazývané Necach (Netzach). Každá myšlienka, ktorú vytvoríme, súvisí so skutočnou formáciou hmoty; má formu a existuje vo Svete Mysle.

To isté platí o emóciách, akurát tieto sú vo Svete Emócií, čo je v Kabale nazývané Hod (toto je takisto v 5 dimenzii).

Vyvolávanie emócií a odpovedajúc a reagujúc na udalostí s emóciami, produkuje energetické výsledky: karmu vo svete emócií.

Akcia a následok vzťahujúce sa k emóciám a myšlienkam, ovplyvňuje protoplazmatickú hmotu alebo hmotu, ktorá podlieha odlišným zákonom, než tým , ktoré ovplyvňujú fyzickú hmotu.

Spôsob, akým teraz žijeme je, že myslíme a cítime bez vedomia hmoty alebo bez vedomia foriem myslenia a cítenia. Vo svetoch mysle a emócií vytvárame akcie a následky, avšak bez toho, aby sme si to uvedomovali. 

Takže čo sa v meditácii chceme naučiť, je vziať vedomie, ktoré sme rozvíjali pomocou koncentračných cvičení, schopnosť stabilného držania vedomia (teda už máme určité úspechy v Šamathe), a učíme sa nasmerovať to vedomie, aby pozorovalo samotnú myseľ, aby pozorovalo všetko čo sa v mysli objaví, všetky tie myšlienky, všetky tie obrazy, všetky tie pocity a byť schopný rozlíšiť a rozpoznať, čo je skutočné a čo nie, čo je ilúzia a čo je pravda. Toto rozlišovanie musí byť skutočne po celý deň aktívne, dlho pred tým, ako si sadnete meditovať. Toto je to, o čom je celé Seba-pamätanie- naučiť sa nasmerovať vedomie, s cieľom prerezania sa skrze ilúzií našej vlastnej mysle. V meditácii to robíme tiež, ale bez pridania ďalších prichádzajúcich pocitov; vedomie izolujeme od vonkajších pocitov, aby sme sa mohli vo vnútri sústrediť na 100%.

Vipašjana

A toto je miesto, kde vstupuje Vipašjana. Pamätajte si, že termín Vipašjana (vipashyana/vipassana), znamená “špeciálny vhľad (preniknutie do podstaty veci)“, a to znamená preniknutie do podstaty javu, všetkých javov, všetkých foriem energie a hmoty. Vipašjana je vnútorný-pohľad, zrak, vnímanie, vízia...schopnosť vnímania podstaty pocitu, podstaty obraznosti, podstaty javu, všetkého- ale vnímať to bez pripútania, bez pýchy, bez strachu, bez starosti, bez úzkosti- naučiť sa to vnímať so Šamathou, ktorá je tým jasným blahom, tým prebývaním v pokoji, tá stabilita a pokojnosť vedomia.

Pokiaľ sa nepustíme do tohto typu cvičenia, tak budeme žiť život zaťažení našou mechanickou predstavivosťou a karmou, ktorú to vytvára. Takže, naučiť sa Seba-pamätať a naučiť sa meditovať, je skutočne sa naučiť rozpoznať ilúziu “ja“, falošného pocitu vlastnej osobnosti, klamlivú “seba“ predstavu, toho, kto si myslím, že som, toho, za koho by som chcel byť braný. Všetci ľudia si vo svojich mysliach postavili vlastné väznice a to väzenie je falošným pocitom vlastnej osobnosti. Náš život žijeme kráčajúc po Čiare Života, neustále sa naháňajúc za pocitmi, ktoré podporujú naše poňatie našej identity. Chceme, aby naše vlasy odzrkadľovali to, za koho by sme chceli, aby nás brali. Chceme, aby naše auto ukazovalo to, kto chceme, aby si ľudia mysleli, že sme... naše oblečenie, naše vzdelanie, náš spôsob reči, našu prácu. Všetky tieto veci chceme na to, aby sme projektovali náš určitý pocit vlastnej osobnosti, určitý koncept, ktorý sme si v mysli vybudovali. Chceme veriť, že je to pravda a chceme, aby aj druhí verili, že je to pravda. Ale celý cirkus je ilúzia. Nie je to skutočné, a napriek tomu deň čo deň je 100% našej energie minutej na snaženie sa to urobiť skutočným- toto je ilúzia, ktorá drží ľudstvo zhypnotizovaným a spiacim.

Kto je najväčší propagátor tohto spôsobu života? Americká kultúra. Americká kultúra prostredníctvom svojich reklám, televízie, filmov, hudby tlačí tento koncept s ohromnou silou- že, “Šťastní môžete byť iba vtedy, ak máte peniaze, šťastní môžete byť, iba ak ste pekní, šťastní môžete byť, iba ak vám ľudia závidia. Iba vtedy môžete byť šťastní, keď viete, že ľudia nie sú tak dobrí ako vy. Iba vtedy môžete byť šťastní, keď máte sex, keď s vami každý chce mať sex a vy máte skrze sex moc nad všetkými.“

Toto je Americký ideál a platí to pre oboch, mužov i ženy a je to nesprávne; je to lož, pretože všetko to, celý ten stroj, sa spolieha na pocity, ktoré sú pominuteľné. Spolieha sa to na vzhľad tela, ktoré zostarne a zomrie, a teda je pominuteľné, atď.

Spoliehame sa na našich priateľov, aby nám dali emocionálny pocit, že nás milujú. Spoliehame sa na naše rodiny, aby nám dali emocionálny pocit, že sme dobrým človekom. A ak nám to nedajú, tak sa naozaj naštveme a hľadáme odplatu.

Ak naša spoločnosť projektuje obraz, že na to, aby ste boli úspešní, musíte byť blond, určitej výšky s určitou veľkosťou pŕs a ak nemáme žiadnu z týchto vecí, tak sa cítime ponížení, cítime sa bezcenní... a mnoho ľudí kvôli týmto dôvodom spácha samovraždu, napriek tomu, že všetko je to ilúzia, je to lož. V akej tragickej situácii sa nachádzame! A predsa, kto vidí túto pravdu. Koľko bezpočetných miliónov, žije deň čo deň zhypnotizovaných programovaním našej kultúry a zomierajú v osamelosti, cítiac sa zahanbení, nespokojní, osamelí alebo rozčúlení...

Žiadny fundamentálne lepší alebo horší výzor neexistuje a napriek tomu sme veľmi silno presvedčení, že náš vzhľad je veľmi dôležitý. Je to klamstvo. Všetci sme účastníci tohto mýtu, pretože ideme spolu s tým. A ešte to aj podporujeme u druhých. Všetko toto, je mechanická jasnozrivosť, nevedomá ilúzia, ktorá nie je reálna.

My tomu veríme, že je to reálne, pretože nášmu egu dovoľujeme, aby prekladalo dojmy, ktoré prijímame od ostatných. Nášmu egu dovoľujeme, aby interpretovalo všetko čo vidíme a počujeme, a tak veríme tomu, čo nám ego povie skrze obrazy, ktoré vytvára v našich mysliach a srdciach. A samozrejme ego, je úplne očividne brilantný klamár.

Máme Tri Mozgy:tri-mozgy

  1. Intelekt
  2. Srdce
  3. Akcia/Čin: motoricko-inštinktívny-sexuálny mozog

24h denne prijímame energiu vo forme pocitov. Všetky dojmy života nás bombardujú z piatich zmyslov a my tie informácie prijímame a prekladáme podľa tohto falošného pocitu vlastnej osobnosti.

Takže, ak k nám niekto prichádza a hovorí, že musíme mať “úspech“, že musíme byť úspešní, buď uspejeme alebo zomrieme- a my si vybudujeme takýto druh etiky, takýto typ životného štýlu, tak potom tento úspech sa musí dostaviť za každú cenu. Existuje mnoho ľudí, ktorí žijú týmto spôsobom, že obetujú svoje rodiny, svoje vlastné zdravie, svoju vlastnú pohodu, aby dosiahli to, čo oni nazývajú “úspech“. Čo prijímajú, je pocit v Troch Mozgoch. A tá mechanická predstavivosť prekladá všetky dojmy života a porovnáva ich s tou etikou.

Takže, majú určité auto, povedzme Volvo. A podľa skúsenosti, ktorú majú, ak máte túto etiku, tak je dobré mať Volvo, pretože všetci ich priatelia, ktorí túto etiku podporujú, hovoria, že Volvo je známkou úspechu, hovorí to o vás, že sa dostávate hore, “postupujete“. Potom jedného dňa tento chlapík ide na nejakú schôdzku s niekým, s ktorým by chcel naozaj robiť biznis. A tento človek vraví, “Naozaj najlepšie auto, aké môžeš mať je Jaguár. To je známkou vytríbeného vkusu. To je známkou, že sa vám v živote darí.“ Tento človek bude okamžite v konflikte, okamžite bude v bolesti, úzkostlivý a v rozpakoch, ak tento nový klient bude chcieť odviesť alebo ísť na obed. Bude tam obrovský konflikt, pretože teraz je presvedčený, že nová etika je, Jaguár je lepšie auto. “Čo budem teraz robiť?!!!“ Napätie, stres, úzkosť, obava, strach, hanba...všetko kvôli jednému dojmu, ktorý bol prijatý mechanicky a preložený podľa tohto “ja“ úspechu.

Toto sa deje v každom z nás po celý deň; jednoducho to nevidíme. Je to jemné; nedokážeme vidieť našu vlastnú tvár. Tá tvár, ktorú máme je falošná; nie je skutočná. My sme si vybudovali život, ktorý podporuje naše presvedčenie vo falošnej vlastnej osobnosti. Toto je mechanická predstavivosť.

V každom prípade, v každej túžbe, je súvisiaca séria obraznosti. Naskrz hĺbky a šírky našich subjektívnych predstáv, sú obrazy: subjektívne, mechanické obrazy, ktoré sú v mysli opakovane spracovávané. Všetky tieto obrazy, sú preloženými obrazmi, vytvorenými subjektívnymi interpretáciami ega. Keď si tieto obrazy v mysli prehliadneme (skrze fantáziu, skrze denné snívanie), tak v skutočnosti iba znovu navštevujeme tie pocity súvisiace s tými obrazmi.

Keď sa myseľ stretne s hocijakou danou situáciou a my sme bez prítomnosti vedomia (znamenajúc, že sme v stave Seba-zabúdania), tak všetky tie pocity (súvisiace s piatimi fyzickými zmyslami), sú mechanicky prijímané egom a prekladané.

Tie pocity, preložené falošným pocitom vlastnej osobnosti, mysľou, sú pridané k psychike. V mysli sa stanú ďalšími komplikáciami; vytvárajú utrpenie.

Je nepopierateľné, že teraz ten človek z nášho príkladu, sa bude zúfalo snažiť predať to Volvo a za každú cenu získať Jaguára. A teda takto to je, ako sa my všetci ponoríme do dlhov, do vlastníctva mnohých vecí, ktoré sme aj tak nikdy nechceli- získanie vzdelania, budujúc si celý život, a všetko len, aby sme uspokojili niekoho iného  predstavu. Koľko ľudí môže naozaj povedať, že život, ktorý doteraz žili, bol úplne podľa toho, čo vedeli, že je pre nich potrebné? Pre svoje vlastné blaho, pre slávu svojho vlastného vnútorného Boha? Pravdepodobne väčšina z nás to nemôže povedať. A ak by sme boli úprimní, tak by sme videli, ako v určitých chvíľach života, sme boli ovplyvnení, možno keď sme boli úplne malí- rodičia hovorievali, “Synu, nemôžeš byť umelcom, nezarobíš na živobytie; musíš byť doktorom“. Takže ideme študovať a po celý život sme vnútorne rozpoltení. Toto je veľmi bežné. Vo svojom základe, tie dojmy tých slov, ktoré tá osoba povedala, malé poznámky, boli iba pocitmi, ktoré boli nesprávne preložené. Keby sa ten človek učil, ako sa seba-pamätať a ako meditovať- tak by tie slová videl, cítil ich, zažil ich- “Najlepšie auto aké môžeš mať je Jaguár“- ale, keby sa pozoroval, seba-pamätal, tak potom by priamo tam, ten preklad mohol zrušiť. “Zrušiť“, znamená vidieť druhú stranu, vnímať pravdu, rozpoznať, že ten výrok bol názor založený na márnivosti, na pohľade druhej osoby.

Takže sa to stáva našou voľbou- buď tie dojmy akceptujeme ako pravdu alebo nie- na základe toho jednáme alebo nie. Ten, kto zruší dojmy, prijíma všetky dojmy života vedome, vyberajúc si ako bude jednať, nikdy nereagujúc mechanicky. A prvé pravidlo učenia sa, ako rušiť dojmy je, nikdy, nikdy, nikdy za žiadnych okolností nevyjadrujte negatívne emócie- Nikdy! To je prvé pravidlo- ak osoba neustále vyjadruje negatívne emócie, tak vtedy neruší dojmy.

Zrušenie je umenie a je to umenie vedomia- byť prítomný a všetky dojmy priamo prijímať. Meditácia je postavená na týchto základoch- pretože, keď sa učíte správne meditovať, tak sa učíte sedieť a pozorovať všetky dojmy, ktoré sú v mysli—myšlienky, city, pocity, ktoré sa vo vnútri objavujú- a vedomie tam musí byť, aby tie dojmy zrušilo. Toto je spôsob, ako začneme čistiť myseľ od klamu- práve tak, ako sme sa naučili vedome vnímať vonkajšie pocity a zrušiť tie pocity- takisto sa musíme naučiť vnímať a zrušiť vnútorné pocity, prerezať sa skrze klam. Nie je to nemožné, ale chce to veľa disciplíny.

Keď nevieme ako zrušiť, tak to ukazujeme skrze vyjadrenie našich negatívnych emócií. Sťažujeme sa. Kritizujeme. Sme sarkastickí. Sme pomstychtiví. Sme rozhorčení. Bojíme sa. Sme pyšní a márniví alebo sme zahanbení a neznášame sa; Všetko toto, sú negatívne emócie, pretože vyjadrujú túžbu falošného pocitu vlastnej osobnosti. Ak ich vyjadrujeme, žijeme, veríme im, tak vtedy ich nerušíme, Nepamätáme si samých seba, a teda nemôžeme vstúpiť do ozajstnej meditácie.

Musíme rozpoznať, ako externe a interne žijeme svoje životy, naháňajúc sa za pocitmi, na ktorých je tento pocit vlastnej osobnosti založený. My chceme úspech, chceme byť slávni, pretože chceme mať pocit, že nás ľudia milujú, chvália nás, závidia nám alebo nás dokonca neznášajú- tieto pocity chceme v našom srdci, v našej mysli, v našom tele. Všetko čo chceme, sú pocity.

Chceme peniaze, pretože chceme mať pocit bezpečia.

Chceme sex, pretože chceme tie pocity- áno, čiastočne fyzicky, ale väčšinou je to emocionálne. Chceme byť milovaní, chceme byť s niekým prepojení, chceme cítiť, že niekam patríme, že sme v bezpečí.

Chceme, aby nás ľudia obdivovali, pretože chceme emocionálny pocit, že nám závidia, že sme milovaní, že sme obdivovaní.

Popravde, keď na to príde, tak všetko je to o chcení emocionálnych pocitov. Chceme mať vzdelanie, aby sme sa cítili múdry, aby sme sa cítili, že vieme čo robíme, aby sme sa cítili, že sme niečo dokázali. Všetko sú to pocity.

Presne v tom je ilúzia- že veríme, že pocity sú skutočné, keď popravde sa tie pocity objavujú a miznú. Žiadny pocit nie je permanentný. Úspech netrvá; ani chudoba. Život netrvá, pretože všetci zomrieme. Každý má možnosť sa rozmaznávať ako chce, prenasledovaním túžby, koľko len chce... a na konci zomrieme, a čo sme dokázali?- s tými všetkými pocitmi, čo nám zostalo?- jedna vec: túžba po ďalších.

satyrToto je význam Gréckeho mýtu Satyra, ktorý je polovičný človek a polovičná koza- Satyr nie je nikdy spokojný. Trpí neukojenou túžbou a to je základnou charakteristikou každej túžby- je to neukojiteľné. Popravde, Univerzálny Gnosticizmus učí veľmi jasne, že túžba po pocite, je zvieracím inštinktom. Aby sme mohli vstúpiť do Skutočného Ľudského Kráľovstva, musíme úplne premôcť našu zvieraciu povahu. A teda Satyr, ako polovičné zviera, symbolizuje súčasne ľudstvo: ľudí, ktorí sú pohltení túžbou po pocitoch.

Nikto, nikdy, nikdy, nikdy neuspokojí ich túžbu. V Hinduistickej posvätnej knihe sa píše:

Túžba nie je nikdy uspokojená, práve tak, ako oheň nikdy nevyhasne, čím viacej mu dávate paliva.

Túžba nebude nikdy uhasená, pokiaľ ju budete neustále kŕmiť. Rovnako tak , falošný pocit vlastnej osobnosti, “ja“, ktorý je úplne závislí na pocitoch, nikdy nezomrie, pokiaľ ho budete neustále kŕmiť.

“Ja“ je zdrojom všetkého utrpenia, bez výnimky. Oslobodenie od utrpenia je oslobodenie od falošného seba, od “ja“. A to je objektívna, vedomá sloboda. Nazýva sa to Satori, Samádhi, extáza, nirvána, oslobodenie, osvietenie. Všetko to sú termíny, ktoré popisujú skúsenosť oslobodenia sa od ega. Pokiaľ nezrušíme naše fantázie o živote a o sebe, dovtedy budeme trpieť. Pokiaľ budeme neustále kŕmiť náš pocit identity, dovtedy budeme trpieť.

Keď naozaj preskúmame pravdu o našich životoch, tak uvidíme, že svoje životy sme vnímali vždy skrze fantáziu. Vždy sme to vnímali skrze túto falošnú identitu- to, čo si myslím, že som a to, čo si myslím, že chcem. Keď toto preskúmame, tak vidíme, že v skutočnosti sme tohto falošného seba vybudovali, pretože sme vydesení  z pravdy. Neznesieme vidieť protirečenia, ktoré máme v našich vlastných mysliach. To je dôvod, prečo všetci hovoríme, “Ja som to neurobil; to som nebol ja“. “To som nechcel urobiť; to som nebol ja“. “Nechcel som ťa udrieť; to som nebol ja“. “Nechcel som ťa zradiť; nechcel som klamať, to som nebol ja“. “Nechcel som kradnúť; to som nebol ja“. “Nechcel som toho chlapa zabiť; bola to nehoda; som nevinný; to som nebol ja“. “Trpel som kvôli mojim rodičom- nebola to MOJA vina“. Môj manžel bol debil- skutočne som pri ňom trpela“.

Všetci sme úplne zložení z protirečení - 97% -  a budujeme si obraz falošného seba, aby sme sa vyhli videniu našich vlastných protirečení. Aby sme samých seba utíšili, aby sme dali leukoplast na náš strach, na našu hanbu, na  naše poníženie... Neznesieme vidieť našu vlastnú zodpovednosť, za naše vlastné utrpenie a za utrpenie, ktoré sme spôsobili druhým.

Všetci chceme zúfalo veriť, že všetko bude v poriadku, že budeme v bezpečí, že nikomu sa neublíži, že nikto nebude naozaj trpieť, a keď zomrieme, tak všetci spolu budeme niekde šťastní. Zúfalo chceme veriť týmto veciam – avšak ani jedna z nich nie je pravdivá- Práve teraz, ľudia hrozne trpia po celom svete. Utrpenie je nepredstaviteľné: psychické, mentálne utrpenie, fyzické utrpenie, emocionálne utrpenie- Nepredstaviteľné. A predsa, my máme aroganciu to ignorovať a naháňať sa za svojimi túžbami, jednať, ako keby sa nič zlé nedialo. Ignorujeme pravdu.

Chceme veriť tomu, že ešte dlho nezomrieme. Takže kultivujeme životný štýl, ktorý nám v to pomáha veriť, a snažíme sa získať priateľov, ktorí nám v to pomáhajú veriť. Ale faktom zostáva, že každý, kto zomrie, to nečaká a sú ľudia, ktorí zomierajú práve teraz, ktorí sú naozaj šokovaní, že zomierajú- a všetci hovoria tú istú vec, “Ja som si nemyslel, že sa to stane mne!“

Ilúzia, vlastnoručne vytvorená ilúzia. Ignorancia. Je to popieranie reality. Meditácia je o vnímaní reality, pravdy, toho, čo je, bezo zmien, bez obmedzení, bez uspôsobenia a bez zjednodušenia. Je to vnímanie reality, ako súčasne a objektívne existuje. A ak to chcete, tak to môžete mať, ale musíte začať vidieť pravdu o sebe- to je miesto, kde to začína, a tomuto kroku sa nemôžete vyhnúť. Nemôžete vnímať objektívne pravdy vesmíru, pokiaľ ste nevideli pravdy svojej vlastnej mysle, svojej vlastnej psychiky.

Tri Typy Snílkov

Chceme uveriť, že stihneme urobiť všetky veci, ktoré chceme, že všetci nás budú mať radi, že po sebe zanecháme úžasný odkaz pre ľudstvo, krásnu rodinu, veľa peňazí, veľa šťastia- a pravdou je, že nikto z nás to pravdepodobne nedokáže - pretože žijeme v ilúzii, že to dokážeme. Porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí sú straší ako vy a opýtajte sa ich na tieto typy otázok a uvidíte, že je to univerzálne.

Každá ľudská bytosť cíti tieto pravdy vo svojich srdciach a uteká od nich, vyhýba sa im. A kto je obrovským príkladom našej kultúry? Ten, ktorého najviac obdivujeme? Vždy je to snílek. My chceme, aby “ľudia žili svoje sny“. Toto je naša ohromná predstava, “žiť svoj sen“. Podľa Gnózy je osoba, ktorá sa snaží naplniť svoje sny, nazývaná sociopat- a dovoľte mi vysvetliť prečo.

Existujú tri typy snílkov. Prvý typ je najbežnejší- všetci máme sny o tom, čo si my myslíme, ako by mal vyzerať život . Snívame o našom spôsobe života, o tom, kto si myslíme, že sme, o kom snívame, že sme. Každý z nás má v mysli takúto predstavu. “Ja, ten a ten, som trpezlivý, dobrý, milujúci, čestný, úprimný a budem dlho žiť a všetci ma budú mať radi a mám určité problémy, ale v pohode sa cez ne dostanem“. Všetci to máme. Prvý typ snílka to má, ale moc o tom nehovorí. Táto osoba môže snívať, že jedného dňa bude balerínou, možno jedného dňa budú bohatí, možno jedného dňa budú cestovať do Talianska alebo sa zosobášia alebo budú mať deti. Bohužiaľ, v niektorých krajinách snívajú o tom, že jedného dňa budú mať v dome dostatok jedla na pripravenie kompletného jedla, že jedného dňa sa nebudú musieť obávať vyjsť von na ulicu, že ich zabijú- niektorí ľudia majú jednoduché sny, ako tieto. Tu, v tejto krajine máme veľmi prepracované sny: jedného dňa sa dostaneme do “Amerického Idola“ a vyhráme a všetci nás budú milovať a budeme veľmi slávny. Dostaneme sa k nahrávaniu reklám a budeme cestovať a nosiť veľa krásneho oblečenia, môžeme randiť s kým chceme a všetci naši kamaráti z minulosti nám budú závidieť...

Prvý typ snílka skončí premrhaním svojho života, pretože svoj život žili snívaním o tom, čo by mohli byť a nikdy skutočne nežijúc život taký , aký je. Tento typ človeka zvyčajne nemá rád svoju prácu, nijak obzvlášť nemilujú osobu s ktorou žijú, v ničom sa necítia byť obzvlášť silní, ale len tak sa vlečú. Toto je najbežnejší snílek.

Druhý typ snílka je o trochu viac nebezpečnejším- pretože o svojich snoch každému hovoria. “Ó, chcem ísť a založiť si kapelu a byť slávny ako Michael Jackson alebo Britney Spears, (alebo niekto)... a cestovať. Poďme ty a ja!“ a všetkých svojich kamošov nabudia. Čo robia je to, že infikujú psychiku druhých. Druhý typ snílka povzbudzuje snívanie u druhých ľudí. “Dokážeš to! Môžeš byť najlepším zverolekárom na svete!“ Je to veľmi nebezpečné- pretože oni rozširujú ilúziu a povzbudzujú ju u druhých. Môžu alebo nemusia podľa toho konať; väčšina strávi svoje životy robením si plánov a nikdy sa nikde naozaj nedostanú. Hovoria, “Presťahujme sa na Kostariku!“ A do toho veľkého nápadu zapoja svoju rodinu alebo priateľov, ale nakoniec to nikam nevedie a potom sa objaví nový sen. “Otvorme reštauráciu!“ A stále dokola so snami, fantáziami...

Tretí typ snílka je najhorší a zo všetkých najnebezpečnejší a teraz sú veľmi bežní. Tretí typ je ten, kto chce svoje sny spraviť realitou. Tento typ človeka, napríklad môže mať sen, byť slávny- a všetku svoju energiu minú na to,  aby to uskutočnili. Infikujú ostatných; klamú ostatných, manipulujú ostatných. Usilovne sa snažia a bojujú, aby sa ich vlastné mentálne výtvory stali fyzickými. Toto je snílek, ktorého naša kultúra tak strašne miluje. A dôvodom je to, že táto úroveň snívania udržuje ľudí hlboko spiacich. Pokiaľ budeme veriť, že budeme slávni, pokiaľ na to minieme celú našu energiu- dovtedy budeme neškodnými ovečkami. Dokiaľ budeme prenasledovať niečo, čo neexistuje, dovtedy budeme ovládaní; môže sa s nami manipulovať. Dokiaľ média a zábavný priemysel nás budú držať zameraných na tieto sny, tieto predstavy, tieto fantázie...dovtedy si naozaj neuvedomíme, čo sa deje vo svete. A i naďalej budeme kupovať Coca-Colu. A i naďalej budeme kupovať Gap a Versace a všetky tieto druhy vecí, na ktoré nás chcú, aby sme míňali náš čas a energiu. Všimnite si toto; väčšinu nášho voľného času, teraz trávime nakupovaním alebo sledovaním reklám o nakupovaní. Ideme kupovať oblečenie, aby sme kupovali. Tak hlboko sme zhypnotizovaní programom našej materialistickej kultúry, že naozaj veríme, že to je život, aký chceme. A teda sa nikdy nezmeníme. A tí, ktorí nás využívajú, v tom budú i naďalej pokračovať. A ľudstvo bude trpieť.

Každý z nás má v sebe všetky tieto tri typy snílkov. Sú to odlišné typy eg. Možno, že máme prevládajúci jeden alebo druhý typ- ale všetky tri typy majú svoj hlavný nástroj v mechanickej jasnozrivosti. Nazýva sa to fantázia a tá nie je skutočná. Naše životy žijeme snívajúc. Snívame o sebe, akí sme, ako chceme, aby sme boli vnímaní. Snívame o budúcnosti a snívame o minulosti- a nič z toho nie je skutočné. Toto je časť dôvodu toho, čo Samael a ostatní učitelia tradície povedali, “Gnóza je revolučná“. Na 100% sa musíme vzoprieť voči vlastnej psychike. My sami sme naším najhorším nepriateľom; naša vlastná myseľ je tá, čo nás hypnotizuje.

Päť Typov Jasnozrivosti

Niektorí si želajú prebudiť svoju jasnozrivosť, zatiaľ čo neberú ohľad na predstavivosť. Keď neberú v úvahu predstavivosť, vtedy spadnú do rovnakej absurdity ako tí, ktorí si želajú praktikovať meditáciu bez ospalého stavu. Títo ľudia zlyhajú v rozvoji svojich vnútorných schopností. Títo ľudia porušujú zákony prírody a teda výsledkom je nevyhnutne nezdar. – Samael Aun Weor, The Yellow Book (Žltá Kniha)

Ako sme skôr spomínali, existujú rôzne druhy jasnozrivosti. Dva hlavné typy sú: vedomá a mechanická. Ale tieto sa v skutočnosti delia do určitých stupňov. Mechanická jasnozrivosť, mechanická predstavivosť má tri podtypy: podvedomú, nevedomú a infravedomú. Spôsob akým pracujú záleží na tom, aké elementy mysle vytvárajú obrazy.

Podvedomá Jasnozrivosť

Niečo čo je podvedomé znamená, že je to práve pod vedomím; “pod“, ako podmorský- “práve pod vedomím“. Toto znamená, že sú to elementy, ktoré nevidíme, ale ktoré nás neustále ovplyvňujú. Takže vytvárajú správanie alebo situáciu, ktorá v nás na oplátku vytvára reakciu. Takže príklad by bol povedzme, že máme naozaj problém so zarobením peňazí. Stratíme prácu. Kedysi dávno bol náš vlastný otec v rovnakej situácii a šiel a vykradol 7-11, aby získal nejaké peniaze. Toto si vedome nepamätáme- bolo to traumatické a my sme to zablokovali. Ale teraz sme na mizine a dostaneme tento impulz, pocit ísť a vykradnúť obchod. Nevieme odkadiaľ to prišlo, ale to cítime. Toto je podvedomá jasnozrivosť. Podvedomie si v nás pamätá tie obrazy otca a to vytvára impulz, ktorý nás ženie ku konaniu. Všetci to máme. Tieto informácie môžeme získať z filmov, z televízie, z kníh, z príbehov- toto sú impulzy, reakcie, strach, úzkosť, všetky tieto veci, ktoré nás tlačia a ktoré nevnímame- Pod-vedomie, pod našou vedomou pozornosťou. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa musíme naučiť, ako sa Seba-pamätať. Keď sa učíte Seba-pamätanie, tak sa vlastne učíte, ako spochybňovať všetky myšlienky, pocity a impulzy... pozrieť sa na ne a povedať, “Prečo sa cítim, že by som mal ísť a urobiť problém s touto osobou, ísť a mať spor?- Čo ma k tomu tlačí, aby som to urobil?“ A naučíte sa spochybňovať tieto veci, aby ste nikdy nejednali mechanicky, impulzívne. Pretože väčšinou času, sú tie impulzy riadené elementmi, ktoré v mysli nevnímame.

Ako sme spomínali, tieto typy správania sa učíme z televízie, z filmov, kníh, atď. atď. Všetky tieto formy informácií dávajú príklady našim egám, príklady, ktoré chcú egá imitovať.

Ako sa učíme keď sme deti? Imitovaním. Ako sme sa všetci naučili brať drogy? Imitovaním. Sex? Imitovaním. Zrada? Cudzoložstvo? Vražda?

Druhým príkladom podvedomej formy jasnozrivosti, sú určité typy snov- o rovnakej veci sa nám môže snívať. Máme rovnakú situáciu: človek je zúfalý pre peniaze a má sen, že ide a vykradne obchod- Takže to zoberie ako znamenie, že toto je to, čo by mal urobiť. Takže vidíte, že jasnozrivosť funguje, aj keď je ten človek prebudený a aj keď spí. Keď je človek fyzicky prebudený, tak nemusí nevyhnutne vnímať obrazy seba, ako vykráda obchod; môže cítiť iba impulz. Môže cítiť iba pocit ku konaniu, ale stále je to jasnozrivosť. Môže vnímať obrazy v mysli. Môže vnímať pocity v srdci, ale toto sú mechanické impulzy.

100%  vrážd je spôsobených negatívnou jasnozrivosťou.- Samael Aun Weor

100%  vrážd je spôsobených ľuďmi, ktorí nevedia ako rozlíšiť to, čo sa objavuje v ich vlastných mysliach.

Nevedomá (Bezvedomá) Jasnozrivosť

Nevedomý vplyv je niečo, čo sa deje “bez vedomia“.

Napríklad: Počujeme fámy o našom kamarátovi, že tento náš kamarát spáva s niekoho iného družkou. Potom ideme a hovoríme o tom. Na určitej úrovni vieme, že je to nesprávne, ale my máme radi klebety. Toto je nevedomé, pretože dobrovoľne ideme voči niečomu, o čom vieme, že je to správne. Chceme zažiť tie pocity. Takže si vypočujeme príbeh a v našej mysli si vytvoríme obrazy. Predstavíme si tú neveru. Je to veľmi rýchle... tieto obrazy sa zrazu objavia, zdá sa to spontánne. Iba sa ukážu; vidíme ich, vidíme obraz... ideme a rozprávame o tom; ideme a popisujeme obrazy, ktoré sme my vytvorili. Toto je spôsob, akým sa príbehy znehodnocujú. Jedna osoba povie príbeh a každá osoba ho zopakuje, a kým sa vráti spätne k vám, tak je úplne odlišný... Je to kvôli mechanickej predstavivosti. Je to kvôli negatívnej jasnozrivosti; každá osoba, ktorá ten príbeh počuje, si ho predstaví, ale táto mechanická predstavivosť je vytvorená egom “ja“, ktoré prekladá a mení ten príbeh. Každý preklad je interpretáciou; nie je to objektívne. Nie je to doslovné; príbeh sa mení. Takže keď o tejto osobe začneme klebetiť, tak propagujeme obrazy, ktoré sú falošné, pretože my ani nevieme, či sa to vôbec stalo. Potom o tom snívame a na základe toho dokonca môžeme aj konať. Môžeme povedať manželovi/ke, “Ó, vieš o tom, že tvoj manžel/ka ťa podvádza“, a toto vôbec nemusí byť pravda. Toto je nevedomé, pretože robíme niečo úmyselne. Vieme, že je to nesprávne, ale my chceme ten pocit klebety a zrady, pomstiť sa.

Cudzoložstvo je spôsobené nevedomou jasnozrivosťou. Vieme, že je to zlé, ale robíme to, pretože chceme pocítiť tie pocity, ktoré sme si už predstavili.

Infravedomá Jasnozrivosť

Infravedomé vplyvy prichádzajú zo samotných hĺbok mysle. Dokonca ich ani nevnímame. Spôsob, akým môžeme vnímať veci, ktoré sú infravedomé je, keď máme nočné mory. Nočné mory sú realitami vašej vlastnej infravedomej mysle. Keď máte nočné mory o monštrách a démonov a že vás naháňajú a znásilňujú...všetko je to vaše vlastné infravedomie. Sú to aspekty vašej vlastnej mysle, ktoré existujú v negatívnom aspekte 5 dimenzie. Takže všetko je to reálne. Neukazuje sa to v očividnej fyzickej forme, ale je to skutočné.

Ego “ja“ jasnovidca zachytáva všetky nadzmyslové reprezentácie, ktoré prichádzajú do jeho mysli a interpretuje ich so svojou nenávisťou, žiarlivosťou, nedôverou, zlomyseľnosťou, vášňou, spomienkami, závisťou, aroganciou, atď. Následné reakcie jasnovidca sú výsledkom jeho “ja“. – Samael Aun Weor

Väčšine spirituálnych hľadačov sa nepodarí urobiť pokrok, pretože toto nevidia. Napríklad môžeme počuť príbeh, že niekto spáchal čin, ktorý je v rozporu s našimi morálnymi hodnotami. Keď počujeme ten príbeh, a ak ho preložíme, ak ho nezrušíme, tak si v mysli vybudujeme o tej osobe reprezentáciu. Vybudujeme si obraz: “Ó, ten človek je zlý!“ Od tej doby sa k nim chováme inak. Potom o tom snívame. Ideme domov a sníva sa nám, že tá osoba pácha ten čin. Potom sa cítime presvedčení. “Vedel som to! Sú zlí! Musíme niečo urobiť!“ Celá vec je mechanickou jasnozrivosťou. A všetko to začalo, keď tá osoba nezrušila tie chýry. A teda mnoho škôl, mnoho náboženstiev padá do obrovských problémov, pretože nikdy nerozpoznajú vplyv subjektívnej mysle a navzájom sa zrádzajú a páchajú zločiny. Je to veľmi vážna a veľmi bežná chyba.

Jasnovidec sa musí naučiť, ako rozjímať všetku obraznosť, fyzickú alebo nefyzickú, bez ovplyvňovania “ja“. To je najpodstatnejší faktor celého tohto kurzu, a najpodstatnejší faktor všetkého, čo budete kedy v Gnóze študovať. Môžete stráviť 10, 20, 30 rokov v Gnóze a toto je hlavná pointa: musíte sa naučiť prijímať VŠETKY dojmy bez Ega, bez “ja“. Ten, ktorý sa to naučí, sa naučí vnímať s Objektívnou Jasnozrivosťou.

Vedomá a Supravedomá (Nadvedomá) Jasnozrivosť

Nad nižšími formami jasnozrivosti, máme vedomú a nadvedomú jasnozrivosť.

Nadvedomý (supravedomý) jasnovidec nemá vôbec žiadne ego. To znamená, že supravedomý jasnovidec nemá žiadny hnev, žiadny strach, žiadnu sexuálnu žiadostivosť, žiadnu pýchu. Majú pocit seba (vlastnej identity), ale ten je Pravý(Pravdivý). Nie je falošný. Tento typ človeka nemá k ničomu alebo k nikomu absolútne žiadne pripútanie. Taký typ človeka je samozrejme Ježíš alebo Budha alebo Krišna – veľmi svätá duša. Byť svätý znamená, byť očistený, nemať nič nečistého. Toto sa nevynorí žiadnym mechanickým spôsobom nikde vo vesmíre. Úplná svätosť duše je vedomá práca a vyžaduje dobrovoľnú obetu, a neexistuje žiadna iná cesta okrem úplnej eliminácie všetkých foriem túžby.

Čo je zdrojom všetkej mizérie? Klamlivá predstava založená na ignorancii našej vlastnej pravej podstaty. A keďže samotné srdce ignorancie je vnútorné chytanie sa ega (ja), tak hocikto, kto si želá získať úplné oslobodenie od všetkých druhov utrpenia, by sa mal snažiť o upustenie od tohto jemného, vrodeného ega, rozlišujúc a meditujúc nad prázdnotou všetkej inherentnej existencie. – Tsong Khapa

Práca začína v tomto okamihu. Od tohto okamihu, až do konca, bez ohľadu na to, koľko času máte vo fyzickom tele. Ak sa dokážete naučiť vnímať všetky úkazy, ako vo svojej podstate prázdne, znamenajúc bez dobrého alebo zlého, bez pripútania sa, bez chytania sa(niečoho), bez vyhýbania sa, ak sa dokážete toto naučiť, tak sa naučíte vidieť samých seba takých, akí v skutočnosti ste, bez strachu videnia pravdy a môžete prekonať vašu vlastnú myseľ. Potom môžete začať ochutnávať, čo je vlastne život. Iba vtedy môžete mať prístup k objektívnej jasnozrivosti, keď začnete odstraňovať mechanickú jasnozrivosť.

Poviem to inak. Vzhľadom k percentám vedomia, ktoré máme, máme 3% potenciálnej vedomej jasnozrivosti a 97% mechanickej. Potenciálna jasnozrivosť znamená, ak sa naučíme ako ju používať, tak potom funguje. Ak nevieme ako ju použiť, tak nefunguje. Musíte sa naučiť ako používať vedomú jasnozrivosť a musíte prestať používať nevedomú jasnozrivosť- čo znamená, jednoducho musíme odstrániť všetky formy fantázie bez výnimky. Seriózny meditujúci musí prestať fantazírovať- Úplne! Fantazírovanie o čomkoľvek- minulosť alebo budúcnosť. To zahrňuje fantazírovanie o tom, že sme Budha, že sme svätec alebo, že sme prebudení alebo že máme Astrálne Telo. Nesmiete fantazírovať, pretože to je mechanická jasnozrivosť, aj keď fantazírujete o niečom, o čom si myslíte, že je to dobré. Fantázia musí prestať, denné snívanie musí prestať. Z tohto miesta sa musíte naučiť ako používať Vedomú Predstavivosť.

Predstavivosť je prirodzená schopnosť každej vnímajúcej bytosti a v tej predstavivosti, ak je vedomá, môžete vnímať hocičo, čo existuje hocikde vo vesmíre. Každý to dokáže vnímať. Myslím, že to bol Da Vinci alebo Michelangelo, kto povedal,

Najvážnejšou z irónií je to, že vnímanie predstavivosti je skutočnejšie, ako naše fyzické vnímanie.

A predsa, v týchto dňoch väčšina z nás túto pravdu nevidí, pretože predstavivosť o ktorej on hovorí je vedomá.  Vedomá predstavivosť vníma vyššie a nižšie svety priamo a to vnímanie je skutočnejšie než to, čo vidíte teraz- je to REÁLNEJŠIE. S mysľou je tomu ťažké porozumieť, ale hocikto, kto to naozaj vnímal, to vie. Keď sa naučíte vnímať skrze Vedomú Predstavivosť, tak nikdy nič vo vašom živote už nebude rovnaké.

Takže prostredníctvom tohto kurzu pracujeme s niektorými základnými princípmi, aby nám pomohli naučiť sa, ako sa máme nasmerovať smerom k Vedomej Predstavivosti.

V týchto moderných časoch sú ašpiranti vlažní (nie príliš nadšení). Nepracujú na sebe nepretržitým, horlivým spôsobom. Toto je presne kvôli konkrétnemu faktu, že nikdy nezažili to, čo je mimo tela, mimo emócií a mysle, to, čo je pravda.- Samael Aun Weor

Vedomý jasnovidec začne vnímať 4 dimenziu, 5, 6, a dokonca i 7, nulovú dimenziu... vidieť toho pravdu a vidieť nižšie svety... vidieť to také, aké to je, a vedieť, že to je pravda- to je Gnóza. A meditácia, sú jediné dvere, ktoré vám tú pravdu ukážu. Pod pojmom meditácia, zahrňujem dostávanie sa von z tela. Rozvíjanie tohto závisí na každej osobe. Nikto to za vás nemôže urobiť. Neexistuje žiadna magická tabletka. Môžete niekomu zaplatiť toľko, koľko len chcete a ony to nedokážu za vás urobiť. Dokážete to rozvinúť iba zmenením toho, ako po celý deň dávate pozor.

Všetky obrazy, ktoré vo vašej mysli vnímate, sú jasnozrivé. Keď zaspávate, tak zosilnejú. Keď zaspávate alebo sa prebúdzate zo spánku, tak môžete vidieť veci veľmi ostro. Je to preto, pretože začínate vchádzať alebo vychádzať z týchto svetov. Kým fyzické telo spí, vedomie, možno v egu alebo mimo ega si chodí v 5 dimenzii.

To, čo sa vám sníva, sú obrazy 5 dimenzie. To je to, čo sny sú. Je to astrálny svet alebo mentálny (duševný) svet.

Keď fantazírujete, tak premietate obrazy v astrálnom alebo mentálnom svete, ale nie pozitívny aspekt, premietate negatívny aspekt, ktorý patrí do týchto svetov: podvedomie, nevedomie a infravedomie. Takže, keď fantazírujete, že máte peniaze, toto je vaša chamtivosť, váš strach, vaša pýcha, premietanie obraznosti v Klipote. Takže vnímate infradimenzie. Akurát sme na to nikdy nemali názov. Keď máte nočné mory, tak vnímate obraznosť vášho strachu, vašej chlipnosti, vašej pýchy v infradimenziách v Klipote. Klipot (Klipoth) znamená “svet škrupín“, a týmto sa myslí “niečo, čo nič neobsahuje“. Škrupina je prázdna; pekná, ale nič v nej nie je. Všetky obrazy našej mysle sú škrupinami- sú pekné, ale nemajú vlastnú existenciu.

Takže vás nechám s posledným citátom, ktorý uzatvára všetkých päť prednášok až po túto, takže chcem, aby ste toto veľmi pozorne študovali.

Aby ste tomu rozumeli, musíte rozumieť, že Samsara je koleso utrpenia; Nirvána má byť akoby nebo, je to blaženosť.

Samsara a Nirvána sa medzi sebou nelíšia viac, než medzi okamihom kedy je človek nevedomý a vedomý, kedže nie sme klamaní vnímaním, ale fixáciou. Oslobodenie sa objavuje prirodzene, keď rozpoznáme, že fixované myšlienky, sú iba myseľ chytajúca sa svojich vlastných prázdnych manifestácií.- Padmasambhava, Oslobodenie Prostredníctvom Videnia S Otvoreným Uvedomovaním  (Liberation Through Seeing With Naked Awareness) 

Tento citát stručne vyjadruje tých päť prednášok, ktoré sme doteraz preberali. Myseľ sa neustále chytá ilúzie a prostredníctvom použitia pozornosti to môžeme začať odsekávať, aby sme videli pravdu. To bolo povedané Padmasambhavou, ktorý bol Indickým tantrickým majstrom, ktorý priniesol Tantrizmus do Tibetu.

Čakry

Máme sedem základných čakier. Telo má mnoho čakier, ale toto je sedem základných, ktoré potrebujeme rozvinúť, aby sme sa v týchto štúdiách mohli posunúť dopredu. Dve konkrétne sa vzťahujú k jasnozrivosti. Sú to dve vrchné čakry, jedna sa vzťahuje ku korune hlavy a druhá sa vzťahuje k tomu, čo sa nazýva Tretie Oko, medzi obočím. Obe tieto čakry majú hlavnú notu. Majúrotacia-cakier energiu, ktorá ich dokáže náležite stimulovať. Tá nota je zvuk I. Takže je veľmi prospešné tento zvuk vokalizovať. IIIIIIIIII v hocakom tóne, aký je vám prirodzený. Sústreďte sa na tieto dve čakry, aby sa naplnili svetlom a aby sa správne točili. Pozitívna rotácia čakier je v smere hodinových ručičiek; inými slovami, ak na stene pozorujeme hodiny, tak čakry (tak, ako ich vidíme z nášho vnútra) sa točia rovnakým smerom. Ak by sme pozorovali čakry druhej osoby, tak by to vypadalo, že sa točia proti smere.

Čakry sú v nás väčšinu času buď nečinné alebo stagnujúce. Keď sú stimulované energiou ega, tak sa točia negatívne (opačným smerom), napríklad, keď sme stotožnení s negatívnou emóciou alebo keď snívame o nejakej konkrétnej túžbe. Väčšina spirituálnych skupín učí ľudí prebúdzať čakry negatívne, prostredníctvom vizualizácie túžob a prostredníctvom rôznych cvičení, ktoré potom stimulujú čakry s egoistickou alebo zvieracou energiou.

Úplné obnovenie moci čakier, je možné iba obnovením ohňov Ducha Svätého v našej chrbtici. Toto je dosiahnuté vstúpením do praktiky Alchýmie.

Ak budete vokalizovať 10 minúť denne, začnete ich liečiť. Ak to budete robiť hodinu denne, tak ich vyliečite o moc rýchlejšie.

Toto cvičenie funguje iba vtedy, keď vokalizujete a umiestnite tam svoju pozornosť. “Kde ide pozornosť, tam ide energia“. Ak je vaša pozornosť v hneve, tak kŕmite svoj hnev. Ak je vaša pozornosť v minulosti, tak kŕmite svoje ego. Ak je vaša pozornosť vo vašich čakrách, tak kŕmite čakry. Takže predtým ako začnete meditovať, 5 alebo 10 minút vokalizujte. Vokalizujte pri počúvaní klasickej hudby a ešte viac ich stimulujete. A keď budete vokalizovať, tak sa vždy modlíte k vašej Svätej Matke, aby vám pomohla, aby vám pomohla vidieť.

Tretia čakra, ktorá je veľmi dôležitá, je srdcová čakra, ktorá sa v Sanskrite nazýva Anahata. Táto súvisí so samohláskou O. O prebúdza intuíciu a pomáha s Astrálnym Cestovaním.

V tejto kultúre, sú ľudia zo Západu skoro úplne oddelení od svojho srdca. Potrebujeme veľa tejto samohlásky, tejto mantry. Srdce v Západnej kultúre sa stalo skoro nefunkčným; ako ľudia sme sa stali veľmi chladnými. Ako jednotlivci naše srdce je skoro mŕtve. Toto je časť dôvodu, prečo sú naše filmy také prudké, pretože inak nič necítime. A hudba je tiež veľmi prudká, pretože nič necítime. Typicky, klasická hudba sa zaoberá so skutočnými jemnosťami. Ak máte otvorené srdce, tak tie veci môžete cítiť a všetko sú to emócie, odlišné vlastnosti a pocity srdca. To je dôvod, prečo v súčasnej dobe väčšina ľudí nemá rado klasiku, pretože už viac  neprijímajú jemné emócie; necítia to. Musíme sa k tomu vrátiť; musíme to v sebe pestovať.

Najväčší fakt, ktorý som objavil je, že nie sila vôle, ale fantázia-predstavivosť je to, čo tvorí. Predstavivosť je tvorivá sila. Predstavivosť vytvára realitu. – Richard Wagner

Týždenné Cvičenie

Pre toto cvičenie budete potrebovať nejakú rastlinu alebo strom, ktorý dokážete ľahko pozorovať z vášho miesta meditácie.

Pripravte sa meditovať tým, že uvoľníte svoje tri mozgy spôsobom, ktorý sme predtým opisovali.

Vokalizujte samohlásku O po dobu 5 až 10 minút, zatiaľ čo si vo vašom srdci predstavujete plameň. Urobte ten obraz skutočným; radujete sa z tej vizualizácie, ale zostaňte sústredení na svoje srdce a zvuk.

Teraz vokalizujte samohlásku I, zatiaľ čo si vo svojom čele, medzi obočím, predstavujete hromadenie energie. Robte to po dobu 5 až 10 minút.

Teraz sa modlite spôsobom, ktorý vám vyhovuje. Modlite sa za pomoc, za asistenciu, za radu, za silu.

Začnite s úplnou pozornosťou pozorovať tú rastlinu. Na 100% sa sústreďte na mnohé detaily tej rastliny. Študujte ju, aby ste si potom všetko o nej dokázali vyvolať vo svojej predstavivosti. Keď cítite, že ste sa dostali k silnému stupňu koncentrácie a relaxácie a veľmi pozorne preskúmali tú rastlinu, tak zavrite oči. Teraz si tú rastlinu predstavte vo svojej predstavivosti. Nedovoľte mysli, aby si ten obraz prerobila alebo, aby hocijakým spôsobom zasiahla. Toto vyžaduje jemnosť pozornosti: myseľ sa bude mnohými spôsobmi pokúšať vašu vedomú snahu rozptýliť alebo odkloniť. Udržte vizualizáciu tej rastliny po dobu 10 až 15 minút.

Môže sa stať, že so správnou rovnováhou koncentrácie a relaxácie, začnete prijímať obrazy nového typu: obrazy, ktoré nie sú vytvorené mysľou. Toto je to, čo sa musíme naučiť: ako rozlíšiť medzi obrazmi, ktoré sú vytvorené mysľou a obrazmi, ktoré sú prijímané vedomím.

Buďte dôslední. Toto cvičenie robte každý deň aspoň jeden týždeň.  

Otázky a odpovede:

Otázka: Snažím sa pochopiť, ako uvediem v súlad fantazírovanie s tvorivou mysľou... pre spisovateľa, speváka, herca?

Odpoveď: Všetci skutoční veľkí géniovia, veľkí: Da Vinci, Michelangelo, Bach, Mozart, Beethoven... tieto typy ľudí poznali Gnózu- väčšina z nich boli Slobodomurári. A väčšina z nich mala túto tradíciu. Čo vedeli bolo to, že existujú dva spôsoby ako tvoriť: môžete tvoriť z mechanickej predstavivosti alebo vedomej predstavivosti.

Príklad: koľko symfónií napísal Beethoven? 9, áno, ale existovala 10; 9 bolo dokončených... Desať Sefírotov. Deväť súvisiacich s Nebesami a 10 je nedokončená: pretože človek je nedokončený, prinajmenšom pokým nie sme Sebauvedomení. Vtedy sme dokončení. A spôsob akým to urobil? Vedel ako používať vedomú jasnozrivosť. Meditoval a v tej meditácii vzal tú hudbu a zapísal ju. Rovnako to bolo s Mozartom... Ak sa pozriete na jeho hudbu, nie sú tam žiadne opravy. Napísal hrubú verziu a bolo to. Mozart bol Slobodomurár a úplne z rovnakého procesu pracoval.

Botticelli, ktorý namaľoval všetky tie krásne obrazy, ktoré tak milujeme.. “Zrodenie Venuše“... krása tých postáv je za hranicami pochopenia, hlavne keď sa na tie maľby pozriete z blízka, nepripadá to možné, že ľudská ruka mohla vytvoriť také obrazy. A fakt je, že bol Zasvätencom. Tie formy pozoroval so svojou vedomou jasnozrivosťou a maľoval ich tak, ako mu boli ukázané.

Mnoho ľudí v súčasnej dobe keď tvorí, tak používa fantáziu(mechanickú predstavivosť alebo imitáciu založenú na egu) a snažíme sa tvoriť z nášho falošného seba pocitu. Takže väčšina umenia a väčšina “tvorivej“ práce v týchto dňoch je zrodená z mechanických a egoistických aspektov mysle. Veľmi málo ľudí tvorí s vedomou jasnozrivosťou alebo vedomou predstavivosťou. A je to len zručnosť, ktorú treba rozvinúť. Takže, ak sa naučíte správne meditovať, tak sa tým spôsobom naučíte vnímať.

Všetky knihy Majstra Samaela boli napísané z meditácie. Posadil sa za písací stroj, zavrel oči a čakal. Meditoval. Utíšil myseľ, oddelil sa od ega (keď ešte stále mal ego) a začal pozorovať. A modlil sa a čakal. A jeho Bytie mu vnuklo slová a on ich jednoducho zapísal. Takže to nie sú len slová na papieri, ale sú to vedomé informácie. Toto je dôvod, prečo keď to čítate znova a znova, tak je to iná kniha a znova je to iná kniha. Ja som prečítal niektoré z týchto kníh možno tak 10 krát a zakaždým nájdem niečo, čo som nevedel, že tam je. A to sa veľmi snažím to čítať vedome a aj tak stále nachádzam nové veci. Žiadna ľudská bytosť nedokáže vytvoriť také diela, iba Boh to dokáže urobiť a Boh to dokáže urobiť iba skrze vedomie. Toto je dôvod, prečo naozaj veľké umelecké diela sú nesmrteľné, pretože sú naplnené božskosťou. Obe Grécke sochy i Egyptské dielo, majú rovnakú vec- pre myseľ sú nepochopiteľné. A moderné repliky jednoducho nemajú tú energiu. Na povrchu môžu vypadať rovnako, ale vás neoslovia v srdci- je to kvôli tomu, že tam chýba vedomý element.

Otázka: Ako modlitba... používate toto slovo modlitba a veľa ľudí sa modlí odlišnými spôsobmi... na modlitbu sa môžeme pozerať podľa toho od kadiaľ pochádzate, môžeme sa na ňu pozerať, ako na formu túžby... potom je to afirmatívna modlitba, modliac sa z toho “Ja Som“ priestor, čo znamená, že ak sa modlím z mojej Esencie, potom mám všetko čo potrebujem, takže mi to jednoducho dovoľte potvrdiť, že je to tak. Aký je rozdiel medzi tým a túžbou?

Odpoveď: Pravá Esencia, pravé ja, nemá žiadnu túžbu. Túži po Bohu, znovu sa spojiť s Bytím, s našou Božou Matkou a Božím Otcom. To je túžba. Ale túžba o ktorej tu hovoríme, je túžba po pocite, túžba, ktorá je formou pripútania; je to baženie založené na pocite. Takže, keď sa modlíme, “Naozaj chcem tú loď, prosím Bože daj mi tú loď“. To je očividné. Ale keď sa modlíme, “Milujem svoj život. Som v bolesti, ale v srdci mám toľko radosti“. To je skutočná modlitba, to túženie po Bohu, to volanie duše. Najlepšia modlitba je veľmi jednoduchá a prichádza zo srdca. Dokonca nemusí mať ani slová, môže to byť iba tá túžba prekonať všetky tieto odpadky života. Skutočná modlitba je bez slov. Skutočná modlitba je meditácia, pretože v nej je splynutie s Duchom. Tam je to priame vnímanie toho. To je skutočná modlitba a je to niečo, čo sa každý môže naučiť.

Otázka: “Takže hovoríte, že modlitba, afirmatívna modlitba, modlenie sa z “ja som“ je úroveň, ktorá je v poriadku, prísť k miestu a byť bez slov.

Odpoveď: Ja iba podporujem modlitbu, bodka... naučiť sa s tým výrazom cítiť príjemne, pretože mnoho ľudí sa necíti. Mnoho ľudí sa cíti skutočne divne a to sa musí zmeniť. Modlitba je niečo, čo je pre srdce veľmi prirodzené. Takže, v akejkoľvek forme, v ktorej použijete modlitbu, použite ju. A tým ako budeme viac a viac chápať psychiku, sa tá modlitba zmení.

Otázka: “Cítim sa trochu zmätený“... akože my sme tu a toto je nejaký ideál, ale potrebujem dajaký most, aby som sa mohol dostať z tohto močiara...

Odpoveď: Dobre, mám pre vás skutočne jednoduchú odpoveď. K tomuto sme sa mali dostať až neskôr, ale možno to pomôže. Existuje rozdiel medzi týmito dvoma svetmi- vedomá jasnozrivosť a mechanická jasnozrivosť. Keď fantazírujeme, keď denne snívame, tak si predstavujeme, robíme si starosti, špekulujeme... všetko toto sú mechanické predstavy. A čo stojí za nimi, je svojvôľa, pripútanie, nejaké “ja“ - môže to byť obava, môže to byť strach, môže to byť pýcha... spôsob akým to funguje je taký, že je to projektujúce (premietajúce).

Vedomá predstavivosť je prijímajúca, vo svojej prirodzenosti je to typicky ženské. Takže, keď si predstavujete, tak dokonalá predstavivosť prijíma obrazy objektívnej reality. Čo to znamená je to, že meditujúci sa jednoducho otvorí. Ak sa na nás pozriete teraz, tak uvidíte, že sme reťazou myšlienok, ktoré sa nikdy nezastavujú- neustály príval myšlienok a obrazov. Aby ste boli schopní meditovať, musíte byť schopní sedieť v prázdnom priestore. Tu začína pravá meditácia. Skutočná meditácia začína v mieste, kde nie je žiadne prekážanie, je tam prázdnota, otvorenosť. To je pravá Šamatha, prebývanie v stabilite. A v tej stabilite meditujúci jednoducho otvorí svoje vnútorné vnímanie, aby prijal obrazy. Toto je jasnozrivosť, ale je to predstavivosť, pretože to používa ten nástroj vizualizácie, ale nie je to vizualizovanie premietaním (projektovaním) túžby. Je to prijímanie toho, čo nám je dané. Na čo si, ale musíme dávať pozor je to, že my máme takú aktívnu myseľ; môžeme si myslieť, že sme prijímajúci, ale stále môžeme prijímať projekcie ega. Začnite rozlišovať medzi obrazmi, pretože toto je naozaj kľúčový prvok- ako rozlíšiť medzi mechanickou a vedomou obraznosťou. Budete mať príval obrazov a bude to zmiešané. Budete meditovať a vidieť všetky druhy vecí, a naučiť sa, ako vidieť čo je čo, vyžaduje zručnosť.

Boh hľadá Prázdnotu, aby ju mohol naplniť. – Samael Aun Weor

Otázka: s pokúšaním si predstaviť obraz jablka a udržať ho... Čo sa mi stáva, je to, že dostávam záblesky toho znovu a znovu.

padmasambhavaOdpoveď: Robíte to. To je ono. Jednoducho pokračujte a vracajte sa v tom priestore k budovaniu toho obrazu. To je dôvod, prečo meditujúci používajú tangkas (Tibetské obrazy; pozri príklad vpravo). Dôvod prečo boli namaľované všetky tie fantastické komplikované obrazy, bolo pomôcť meditujúcemu rozvinúť vizualizáciu. Nebolo to na vloženie Boha do nejakej formy. Takže začínajúci mnísi sa najskôr naučia, ako meditovať, ako vizualizovať niečo jednoduchého, ako jablko alebo kameň, alebo jednoduchý obrázok Budhu. Začnú s jednou časťou tela, oči, ústa alebo ruka a budú to vizualizovať. Postupne, kúsok po kúsku, pridajú detaily. Opak je pravdou o všetkých veľkých umelcov. Ony začali študovať obraz vo svojej predstave a ten preložili do fyzického sveta. Skutočné veľké umenie, skutočná ohromná hudba je zhotovená týmto spôsobom.

Začiatok pre všetkých meditujúcich je rovnaký. Musíme sa naučiť ako si predstaviť, ale s dokonalou koncentráciou. A na tomto základe prichádza všetko ostatné. Takže nesmiete poľaviť. Kúsok po kúsku sa v nás tá schopnosť rozvinie, ak pracujeme správnym spôsobom a ak pracujeme so správnymi nástrojmi. Je to časť vedomia, ktorá je to schopná urobiť. Iba to vyžaduje trpezlivosť.

Otázka: Druhú vec, ktorú som si všimol je, že dokážem vyčarovať koncept jablka, ale to nie je správne.

Odpoveď: Máte absolútnu pravdu. Koncept je iba časťou mysle. Obraz je niečo iného. Koncept je predstava. Môžete mať predstavu o jablku, myšlienku- “jablko“. Ale zobrazenie, to je niečo odlišné. Obraz je odlišný. Je to rovnaká vec, ako keď máte všetky tieto predstavy o tom, aké to je v Taliansku. Ale keď ste tam boli a videli ste to, tak ten zážitok vyhladí všetky tie predstavy. Totálne ich prekročí. Úplne rovnaké je to aj s meditáciou. Keď vnímate niečo priamo, vtedy nepotrebujete myšlienku. Myšlienky sa stanú irelevantné.

Otázka: Mal som ťažkosti na osobnej úrovni s predstavovaním si Božej Matky. Moje srdce ju chce vidieť určitým spôsobom. Dokážem vytvoriť nejaký obraz a obyčajne dostanem nápad a vidím nejaký obraz. Zakaždým mám naozaj problém, keď si pomyslím na obraz Boha a mám pocit, ako by to bola ona.

Odpoveď: Čo sa stane?

Otázka: Nejako mi to pripadá, ako ilúzia.

Odpoveď: Kto to hovorí?

Otázka: Moja myseľ

Odpoveď: Vaša vlastná myseľ kladie odpor.

Otázka: Mám uspokojiť myseľ alebo čo? Ak si idem predstaviť Božiu Matku, ako mám postupovať pri predstavení si obrazu, ktorému môžem veriť alebo cítiť?

Odpoveď: S vašim srdcom. Nie s vašou mysľou. V prípade jablka je to to isté. Ak vám poviem, “Predstavte si jablko“. Objaví sa obraz, možno iba rýchly záblesk, ale niečo tam je. Ale potom vaša myseľ povie, “Nie, nie, nie! Nemalo by byť zelené! Malo by byť červené!“ A potom sa to vaša myseľ pokúša zmeniť. Rovnako to je i s vašou Božou Matkou. Myslíte, “Ó moja Božia Matka!“ Potom si niečo predstavíte a vaša myseľ povie, “Nie! Ona by tak nevyzerala, je to príliš Disney!“ (smiech) A to je myseľ. Ale vidíte, že obrazy sa objavujú spontánne. To je to, čo sa musíme naučiť zachovať a rozvojom pozornosti a učením sa, ako odlišovať medzi chuťou vedomej obraznosti a chuťou mysle, to budeme udržovať čisté. A to je presne to, o čom budeme dnes hovoriť.

Samozrejme, že na začiatku nemusíme byť vôbec schopní vnímať žiadnu objavujúcu sa vedomú obraznosť. Niektorí z nás môžu mať myseľ takú aktívnu s myšlienkami, slovami, predstavami, konceptmi, atď., že sedíme v chaose myslenia a nie je tam dostatok pauzy pre preniknutie nijakej obraznosti. V tomto prípade jednoducho potrebujeme prehĺbiť našu koncentráciu a relaxáciu (ospalosť). Keď sú tieto dve správne rozvinuté, tak sa dostatočne stabilizujeme, že môžeme začať rozlišovať všetky jednotlivé elementy, ktoré sa objavujú vo vnútri, a to zahrňuje hocijakú formu obraznosti.

Pre človeka, ktorý bojuje s myšlienkami a nie je schopný ľahko vizualizovať, navrhujem, aby to skúšal pred a po spánku alebo hocikedy, keď si chce zdriemnuť. V týchto chvíľach je telo prirodzene uvoľnené a sklon k predstaveniu (snívaniu) je pomerne silný, takže je ľahšie vytvoriť vizualizácie.

Otázka: Keď si predstavím jablko, tak sa mení. Mení svoj tvar, mení svoju farbu a nie pretože to manipulujem...začne to krúžiť a potom mám detailný efekt a je to veľmi detailné, ale tak uvažujem, či to náhodou nevedome nemanipulujem...

Odpoveď: Je tam mnoho vecí, ktoré sa tam dejú. Čo potrebujete vyvinúť je schopnosť to udržať, kontrolovať tú obraznosť s vedomou silou vôle. Takže, ak máte schopnosť vnímať obraz, ďalší krok je ovládanie, ako to vnímate. Je rozdiel to ovládať zo svojvôle alebo z ega a ovládať to z vedomej vôle, a to je veľmi jemné rozlišovanie. Tá čiara, je tak tenká, ako žiletka. Tá presná čiara je to, čo odlišuje démona od anjela; je to čiara svojvôle. Naučiť sa medzi tým rozlišovať, vyžaduje veľa cvičenia. Ale na začiatku, čo by som odporučil je vybrať si obraz, ktorý má objektívnu formu; takže napríklad, niečo, čo viete, že určitým spôsobom existuje, ako napríklad maľba; môže to byť maľba Božej Matky, môže to byť hocijaký svätý obrázok. Fyzicky to študujte; “Toto je tvar, toto je obraz, toto je farba, toto je spôsob, ako to funguje“. A potom to preneste do svojej predstavivosti a držte to. Naučte sa to držať. Vedomie to chce prirodzene využiť a ísť hlbšie a ukázať vám ostatné veci. Ale na začiatku sa musíte naučiť, ako to stabilizovať. To je prvá časť. Čo môže byť dobré, keď dokážete vnímať obraz, je vybrať si niečo zložitejšie. Ak sa jablko objavuje prirodzene a ste schopný s ním pohybovať a ľahko ho vidieť, tak si vyberte niečo, ako napríklad tangka Kolesa Samsary, čo bude vyžadovať veľkú koncentráciu a predstavujúcu schopnosť. Takže môžete vyskúšať študovať niečo, čo je zložitejšie. Toto koleso života je ohromne komplikované a bude to vyžadovať veľa rozvoja, aby ste si to boli schopný dokonale predstaviť. A samozrejme, že existujú meditujúci, ktorí to robia.

Toto je piata časť kurzu s názvom Gnostická meditácia

preložené z anglického originálu: Vipashyana and Clairvoyance
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian