slovnik

Nepotrebné sny

Poďme teraz rozprávať o niečom veľmi dôležitom: chcem sa dôrazne venovať téme súvisiacej so snami. Nadišla hodina, kedy sa musíme hlboko zaboriť do tohto predmetu rozhovoru.

Priznávam, že najdôležitejšia vec je prestať snívať, pretože v skutku sny nie sú ničím iným, než prostými projekciami mysle a preto sú ilúzie; sú bezcenné.

To čo projektuje sny, je presne ego a samozrejme, tie sny sú zbytočné.

My musíme premeniť podvedomie na vedomie. Musíme radikálne eliminovať nie iba sny, ale čo viac, my musíme tiež eliminovať samotnú možnosť snívania a toto je obtiažne, pretože je nepochybné, že taká možnosť bude vždy existovať  tak dlho, ako budú pokračovať v existencii subjektívne elementy v našej psychike.

Potrebujeme myseľ, ktorá naozaj neprojektuje; musíme vyčerpať proces myslenia. Myseľ-projektor projektuje sny a tieto sú zbytočné a iluzórne. Keď hovorím o mysli ako o projektoru, nezmieňujem sa iba o “projektoch“, ako takých, ktoré sú vyrobené inžinierom, ktorý načrtáva alebo navrhuje plány pre budovu, most alebo cestu, nie: Keď hovorím o mysli ako o projektoru, hovorím o mysli každého intelektuálneho zvieraťa. Je jasné, že podvedomie vždy projektuje nie iba domy, budovy alebo veci podobného druhu; aby bolo jasné, myseľ tiež projektuje svoje vlastné spomienky, svoje vlastné túžby, svoje vlastné emócie, vášne, nápady, zážitky, atď. Znovu,  myseľ-projektor projektuje sny a je jasné, že tie projekcie budú existovať pokiaľ bude podvedomie pokračovať v existencii. Keď podvedomie prestane existovať, keď je premenené na vedomie, vtedy sa projekcie ukončia, nemôžu ďalej existovať, zmiznú.

Ak chceme dosiahnuť autentické osvietenie, potom je potrebné a nutné premeniť podvedomie na vedomie. Nepochybne, taká premena je možná iba vyhladením podvedomia. Ale podvedomie je ego; takže my musíme vyhladiť ego, “ja“ ja sám, svojvoľný. Áno, toto je spôsob akým je podvedomie premenené na vedomie. Následne je potrebné, aby podvedomie prestať existovať, aby sa mohlo objaviť objektívne, skutočné a pravé vedomie a obsadiť jeho miesto. 

Inými slovami, tak dlho ako hocijaký subjektívny element – hocakokoľvek bezvýznamný – bude v každom z nás tu a teraz, pokračovať v existencii, možnosť snívania pretrvá; ale keď sú subjektívne elementy ukončené, keď ani jeden subjektívny element neostáva v našej psychike, vtedy je výsledkom objektívne vedomie, autentické a pravé osvietenie.

A tak jednotlivec, ktorý má objektívne vedomie, ktorý eliminoval podvedomie, žije úplne prebudený v nadzmyslových svetoch a kým jeho fyzické telo v posteli spí, on sa bude v tých svetoch svojvoľne pohybovať: vidiac, počuť a vnímať ohromné reality nadradených (vyšších) svetov.

Preto, jedna vec je pohybovať sa v hypersenzitívnych svetoch s objektívnym vedomím, inými slovami s prebudením vedomím, a druhá vec, je robiť to isté v subjektívnom alebo v podvedomom stave, inými slovami pohybujúc sa, projektujúc sny.

Ó, hľa,  aký obrovský rozdiel je medzi tým, kto sa pohybuje v hypersenzitívnych oblastiach projektujúc sny a tým, kto tam žije bez vytvárania akýchkoľvek projekcií, kto má svoje vedomie úplne prebudené, osvietené v stave super-obzvlášť silnej ostražitosti. Samozrejme, ten druhý, je v skutku osvietencom, ktorý môže skúmať (ak si praje) záhady života a smrti a vedieť všetky tajomstvá vesmíru.

Určitý autor niekde uvádza, že sny nie sú ničím iným, ako zamaskovanými myšlienkami a ak je toto konštatovanie faktické, my potom môžeme túto záležitosť objasniť trochu viac konštatovaním, že “sny sú projekciami mysle“ a preto sú nepravé a zbytočné; a tak, ktokoľvek, kto žije prebudený, už viacej nespí.

Bez zomretia v sebe, bez úplného zničenia ega, “ja“, seba, nikto nemôže žiť prebudený; toto je dôvod prečo chcem bratia a sestry, aby ste sa zaoberali s rozdrvením vašich eg, pretože iba takto, rozdrvením vašej hroznej légie môžete byť radikálne prebudení.

Nepochybne, eliminovať naše subjektívne elementy nie je ľahké, pretože ich je mnoho a široko rozmanitých. Táto eliminácia je spracovaná didaktickým spôsobom, kúsok po kúsku. A tak podľa toho, ako človek eliminuje tie elementy, tak objektivizuje svoje vedomie. A tak, keď sa eliminácia stane absolútnou, vtedy sa vedomie stane úplne objektivizované, prebudené; potom možnosť snívania je skončená, ukončená.

Veľkí adepti Univerzálneho Bieleho Bratstva nesnívajú, pretože majú Objektívne Vedomie; pre nich sa možnosť snívania vytratila. Teda človek ich nájde vo vyšších svetoch v stave zosilnenej ostražitosti, úplne osvietených a usmerňujúc tok nespočetných storočí, riadiac zákony prírody, zmenených na Bohov, ktorí sú za hranicami dobra a zla.

A preto je nevyhnutné pochopiť túto záležitosť do hĺbky. Teda, aby ste všetci mali presné zhrnutie, chcem vám povedať nasledujúce:

  1. Podvedomie je ego; a preto úplne zničte ego a vedomie sa prebudí.
  2. Podvedomé elementy sú infraľudské (pod hranicou ľudskosti) elementy, ktoré každý z nás nesie vo vnútri, z tohto dôvodu zničte ich a možnosť snívania sa ukončí.
  3. Sny sú projekciami ega, a preto sú bezcenné.
  4. Ego je myseľ.
  5. Sny sú projekciami mysle.
  6. Nasledujúce si musíte poznačiť s veľkou pozornosťou: Je nevyhnutné prestať projektovať.
  7. Musíme zastaviť projektovanie nie iba budúcnosti, ale aj minulosti, pretože my neustále žijeme projektujúc veci zo včera.
  8. Taktiež musíme prestať projektovať každý druh prítomných emócií, morbidít, vášní, atď.

Z tohto dôvodu sú projekcie mysle nekonečné; a ako dôsledok, možnosti snívania sú nekonečné. A preto ako môže byť snívajúci človek považovaný za osvieteného? Samozrejme, snívajúci človek nie je nič viac než snívajúcim človekom, ktorý nevie nič o skutočnosti vecí, o tom čo je za hranicou sveta snov.

Je nevyhnutné, aby sa naši bratia a sestry Gnostického Hnutia zapodievali so svojim prebudením, a tak pre toto je potrebné, aby sa skutočne venovali likvidácii svojho “ja“ svojho ega, svojho seba, svojej svojvoľnosti; nech sa to stane ich hlavným záujmom. Podľa toho ako v sebe zomierajú, ich vedomie sa vždy bude stávať viac a viac objektívnejšie; a takto sa postupne možnosti snívania zredukujú.

Meditovať je nevyhnutné, aby sme pochopili naše vlastné psychologické chyby. Keď človek pochopí, že má tento alebo tamten defekt alebo chybu, vtedy si človek môže dopriať prepychu eliminácie toho (ega), tak ako som učil v mojej knihe z názvom “The Mystery of Golden Blossom”- Záhada Zlatého Kvitnutia.

Eliminovať túto alebo tamtú chybu, tento alebo tamten psychologický defekt zodpovedá eliminovaniu tohto alebo tamtoho psychologického agregátu, tohto alebo tamtoho elementu, v ktorom sa udržujú na žive možnosti snívania alebo projektovania snov.

Keď chceme eliminovať defekt, chybu alebo psychický agregát, tak ho v prvom rade musíme pochopiť. Jednako len, bratia a sestry, iba pochopiť nie je dostačujúce, je nutné, aby sme sa zaborili dokonca ešte hlbšie, ísť viacej do hĺbky: je nutné “zachytiť“ hlboký význam toho čo človek pochopil. Dosiahnuť takéhoto “zachytenia“ môže človek iba prostredníctvom úplne vnútornej, veľmi dôkladnej, hlbokej meditácie...

Ten, ktorý zachytil hlboký význam toho, čoho bolo pochopené, má možnosť to eliminovať. Eliminovať psychické agregáty je urgentné. Psychické agregáty a psychologické defekty sú v podstate to isté, teda hocijaký psychický agregát, nie je nič viac, ako vyjadrenie nejakého typu psychologického defektu...

To, že ich je potrebné eliminovať, je jasné, ale v prvom rade ich musíme pochopiť a tiež zachytiť ich hlboký význam. A toto je spôsob, ako zomierame od okamihu do okamihu. Nové k nám prichádza iba so smrťou.

Mnoho chce byť prebudených v astrálnych, mentálnych, atď. rovinách, dosiaľ sa však nezaujímajú o psychologickú smrť a čo je horšie, že si pletú svoje sny s mystickými zážitkami. Sny, čo nie sú ničím iným, než jednoduchými projekciami podvedomia, sú jedna vec, avšak skutočné mystické zážitky, sú vec druhá. Hocijaký autentický, mystický zážitok vyžaduje stav pohotovosti a prebudeného vedomia. Nedokážem si predstaviť mystické zážitky so spiacim vedomím. Z tohto dôvodu mystický, skutočný a autentický zážitok, prichádza iba vtedy, keď je dosiahnutá objektívnosť vedomia, keď sme prebudení.

Nech všetci naši bratia a sestry nad týmto všetkým hlboko pouvažujú. Študujte našu knihu The Mystery of Golden Blossom- Záhada Zlatého Kvitnutia. Nech sa všetci zapodievajú umieraním od okamihu do okamihu. Iba týmto spôsobom môžu dosiahnuť úplnú objektivitu svojho vedomia.

Otázka: Majster, sú všetky tie davy ľudí, ktorí sa všade ponáhľajú ako blázniví, spiaci? Chodia projektujúc? Snívajú? Sú si odcudzení?

Odpoveď: Vskutku, tí ľudia, ktorí všade chodia ponáhľajúc sa ako šialenci, tí snívajú. Nato aby snívali, nie je nutné, aby ich fyzické telá odpočívali, chrápajúc o polnoci vo svojich posteliach. Ľudia snívajú priamo tu, v mäse a kosti, tak ako ich vidíte bežiac ako šialencov na ulici, zatiaľ čo chodia v neustálom príchode a odchode, ako stroje bez rýmu alebo dôvodu, bez žiadnej orientácie. A takto, rovnakým spôsobom, chodia vo vnútorných svetoch, keď ich fyzické telo spí v posteli.

Bohužiaľ, čo sa deje je to, že ľudia, ktorí vo svojich životoch snívajú(počas dňa), chodia snívajúc vo svojom chybne nazývanom “bdelom stave“(pretože v tom stave sú vždy videní spiaci, snívajúci). Keď príde hodina, kedy si ich fyzické telá musia v posteli odpočinúť, opustia svoj fyzický prostriedok a preniknú do nadzmyslových svetov, avšak nesením si svojich snov do tých oblastí. Inými slovami, každý si nesie svoje sny do vnútorných svetov, tak veľa ako počas hodín, v ktorých fyzické telo spí, ako aj rovnako po svojej fyzickej smrti.

V skutku, ľudia zomierajú bez vedenia, ako. Snívajúc vstupujú do vnútorných svetov a tam žijú a snívajú. Následne sú zrodení bez vedenia kedy alebo ako a pokračujú v neustálom chodení, snívajúc vo svojom praktickom živote.

A z tohto dôvodu nie je prekvapujúce, že ľudia náhodne zomierajú pod kolesami áut, že páchajú toľko šialenstva , toto sa deje, pretože majú svoje vedomie spiace, pretože snívajú...

Je nevyhnutné prestať snívať. Ten, ktorý prestane snívať tu a teraz, takisto prestane snívať v hocijakom kúte vesmíru a vtedy môže ísť kdekoľvek prebudený. Ten, ktorý sa prebudí tu a teraz, sa prebudí v nekonečnu, vo vyšších svetoch, v hocijakom mieste kozmu.

Čo je dôležité, je aby sme sa prebudili tu a teraz, práve v tejto chvíli v ktorej hovoríme, prebudiť sa od okamihu do okamihu, od chvíle do chvíle.    

preložené z anglického originálu: Useless Dreams