slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

V

Vedomé poznanie:

Konštatovať, že “toto je dobré“ alebo “to je zlé“ je jednoduchou záležitosťou, ale mať vedomé poznanie dobra a zla je veľmi obtiažne. Podobne konštatovať, že 2+2 sa rovná 4 je veľmi ľahké, ale mať vedomé poznanie, že 2+2 sa rovná 4, je záležitosť prináležiaca Bohom.

Pijan vie, že pitie alkoholu je zlé, ale pijan nemá vedomé poznanie, že pitie alkoholu je zlé. Keby si vedomie pijana uvedomilo, že pitie alkoholu je zlé, potom by radšej uprednostnil, keby okolo jeho krku visel míľnik a on sám by bol utopený v hĺbke mora, než by mal pokračovať v neresti alkoholizmu.  

Naše vedomie je prebúdzané prostredníctvom viacej povznesených úrovni Bytia a života. A preto poznanie (vedomosti, poznatky), ktoré sa nestane vedomým poznaním je zbytočné. Milióny spirituálnych (duchovných) študentov študuje naše knihy, ale samotné intelektuálne vedomosti napísaných právd sú zbytočné, pretože čo je potrebné, je aby sme mali vedomé poznanie týchto právd. Tisíce spirituálnych študentov  verí, že majú vedomé poznanie právd, ktoré prečítali; úbohé bytosti... sa mýlia...

Iba ohromní Majstri Veľkých Záhad majú vedomé poznanie týchto právd.

Študenti spirituálnych škôl sú papagájovi tárači, ktorí opakujú čo čítali, to je všetko. A z tohto dôvodu  je dôležité  prebudenie vedomia, pretože intelekt je iba činnosťou zvieracej duše, avšak vedomie je činnosťou Boha. – Veľké Záhady (Major Mysteries)

Vedomie:

“Kdekoľvek, kde je život, tam je vedomie. Vedomie je neodmysliteľné k životu, ako je vlhkosť neodmysliteľná k vode.“ – Samael Aun Weor, Fundamental Notions of Endocrinology & Criminology (Základné Poňatia o Endokrinológii a Kriminológii)

Z rôznych slovníkov: 1. Stav bytia si vedomý; poznanie svojej vlastnej existencie, stavu, pocitov, duševných pochodov, činnosti, atď. 2. Okamžité poznanie alebo vnímanie prítomnosti hociktorého objektu, stavu alebo pocitu. 3. Ostražitý kognitívny stav, v ktorom ste si vedomí seba a svojej situácie.

V Univerzálnom Gnosticizme, rozsah potenciálneho vedomia je alegorizované v Jakubovom Rebríku, na ktorom anjeli vystupujú a zostupujú. A teda existujú vyššie a nižšie úrovne vedomia, z úrovne démonov na spodku, po vysoko uvedomených anjelov vo výškach.

“Je nevyhnutné, aby sme porozumeli a rozvinuli presvedčenie, že vedomie má potenciál sa zväčšovať do nekonečnej miery.“ – 14 Dalajláma.

“Svetlo a vedomie sú dva úkazy rovnakej veci; k menšiemu stupňu vedomia prislúcha menšia miera svetla; k väčšiemu stupňu vedomia, prislúcha väčšia miera svetla.“ – Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

“Kdekoľvek, kde je svetlo, tam je vedomie.“ – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

Venušino zasvätenie:

"Venušino zasvätenie je iba pre skutočných ľudí, a nikdy nie pre intelektuálne zvieratá. Pod pojmom "skutoční ľudia," máme na mysli tých, ktorí vybudovali svoje solárne telá. Pod pojmom "intelektuálne zvieratá," máme na mysli celé ľudstvo, t.j. všetkých tých, ktorí majú iba mesačné telá. Venušino zasvätenie sú skutočné Vianoce pokojného srdca. Toto zasvätenie je iba pre hŕstku ľudí, ktorí sú požehnaní Solárnym Logosom. V nirváne existuje mnoho Budhov, ktorí aj napriek svojej ohromnej dokonalosti, nikdy nedosiahli Venušino zasvätenie." - Samael Aun Weor, Vianočné posolstvo 1966-1967 (kniha: Budhov náhrdelník)

Tieto Venušine zasvätenia sú sedem hadov svetla Prvej hory plus jeden navyše, ktorý súvisí so sefirou Binah.

"Ten, kto sa obetuje pre ľudstvo, dosiahne Venušino zasvätenie. Je bezpodmienečne nutné vedieť, že Venušino zasvätenie je inkarnácia Krista do človeka. Ten, kto v sebe inkarnuje Krista, musí prejsť celou kozmickou drámou. Venušino zasvätenie má sedem stupňov. Udalosťou Betlehema to začína a smrťou a vzkriesením Pána to končí. Ten, kto dosiahne Venušino zasvätenie sa tiež stáva Kristom. Venušino zasvätenie je možné dosiahnuť iba pomocou troch faktorov revolúcie vedomia." - Samael Aun Weor, Ezoterická rozprava o hermetickej astrológii

Vestálka:

Termín odvodený od rímskeho náboženstva, s odkazom na kňažky Vesty. Termín odkazuje na posvätnú povinnosť vykonávanú panenskými (sexuálne čistými), ženami v mnohých ezoterických tradíciách. V rímskych časoch, to boli ešte malé dievčatká, ktoré boli vybrané z významných rímskych rodín. Ich povinnosti zahŕňali prípravu obetí a dohliadať na posvätný oheň. Hovorí sa, že ak ktorákoľvek vestálka porušila svoj sľub cudnosti, tak bola pochovaná zaživa. V rímskom štáte mali vestálky obrovský vplyv.

"Žena je vestálka chrámu,  preto je oheň chrámu zapaľovaný vestálkami. V dávnych dobách, oheň bol strážený a zapaľovaný vestálkami. To symbolizuje, že len žena má jedinečnú schopnosť zapáliť manželove ohne kundaliní, čo je oheň nášho tela a nášho chrámu. Chrám najvyššieho, živého Boha je naše telo a oheň tohto chrámu je kundaliní, ktorý naša vestálka-manželka zapaľuje prostredníctvom rovnakého sexuálneho kontaktu alebo sexuálnej mágie, ako sa učí v knihe dokonalého manželstva alebo dvere vedúce k zasväteniu, a tiež v tejto knihe. V tejto súčasnej dobe, rímsko-katolícka cirkev úplne stratila túto tradíciu. To je dôvod, prečo vidíme v rímskej cirkvi, ako oheň chrámu zapaľujú chlapci miništranti, čin, ktorý je nielen absurdný, ale navyše veľmi vážne znesvätenie a urážka na samotný život." - Samael Aun Weor, Belzebubova revolúcia

"V tej [minulej] dobe, boli vo vnútri chrámov posvätné kňažky, špeciálne vestálky. Celibátni zasvätení muži s týmito vestálkami pracovali. V tejto dobe by takéto ženy vnútri lumisiálov neboli prospešné... Bolo by to škandalózne. Preto v tejto dobe, maithuna, sex joga, môže a musí byť vykonávaná, len medzi mužom a ženou, v rámci legitímneho, zriadeného manželstva." - Samael Aun Weor, Gnostická mágia run

Vhľad:

Náhle pochopenie vzťahových súvislostí medzi prvkami prítomnými v danej situácii.

Vianoce (Christmas):

Christ-Mass (Kristova Omša), slnečný/solárny obrad oslavovaný počas solárneho zimného slnovratu, ktorý sa vzťahuje k znovuzrodeniu slnečného svetla kozmického Krista vnútri hmoty.

Viera:

  1. pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho, verenie: viera v človeka, v spravodlivosť, vo vlastné schopnosti; viera v Boha; viera v lepšiu budúcnosť

  2. náboženské presvedčenie; vierovyznanie: kresťanská viera, prestúpiť na inú vieru – Slovník slovenského jazyka (slex.sk)

Slovo viera a zodpovedajúce sloveso veriť sa používa v dvoch príbuzných a nie vždy presne oddeliteľných významoch:

  1. Epistemologický význam: presvedčenie, že niečo je skutočné alebo pravdivé, napríklad vo vete "Verím, že sa tá peňaženka ešte nájde." Toto presvedčenie môže byť ako pravdivé, tak mylné. Z toho hľadiska bolo poznanie niektorými filozofmi definované ako "odôvodnená pravdivá viera". Gramaticky tento význam zvyčajne zodpovedá väzbám "veriť, že ...," "veriť čomu", v angličtine sa vyjadruje slovom belief. V bežnom používaní sa slovenské slovo viera v tomto význame bežne používa vtedy, ak nie je hovorca úplne presvedčený o realite či pravdivosti predmetu viery, inak by sa hovorilo skôr o poznanie a istote.
  1. Psychologický a náboženský význam: celková dôvera v nejakú osobu, inštitúciu alebo náuku. Môžeme tiež hovoriť o dôvere napr. v poznatky alebo spomienky, v to, že nás neklamú zmysly, viera v seba, alebo viera vo vlastný úsudok. Napríklad "tomuto kandidátovi verím, a preto ho budem voliť" alebo "verím v jedného Boha". Gramaticky tento význam zvyčajne zodpovedá väzbám "veriť v čo," "veriť komu", v angličtine sa vyjadruje slovom faith. V tomto význame sa slovo viera zvyčajne používa na vyjadrenie vysokého stupňa dôvery.

Poznámka prekladateľa: takže tu je to preložené nasledujúcim spôsobom: faith- viera a belief- presvedčenie. Aj keď obe slová faith aj belief sa niekedy prekladajú rovnako, ako viera, napríklad Christian belief- Kresťanská viera, tu je belief prekladané ako presvedčenie. A v Gnosticizme majú na slovko faith ďaleko špecifickejší význam. Pozri nižšie:

Aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva, tak je nevyhnutné mať poklad viery. Pokiaľ sa v každom z nás  nevytvorilo psychologické rozdelenie, dovtedy je viera viac ako nemožná. Viera je čisté poznanie, priama skúsenostná múdrosť. Viera bola vždy zamieňaná s márnymi presvedčeniami; Gnostici nesmú nikdy urobiť takú vážnu chybu. Viera je priama skúsenosť skutočnosti, veľkolepé oživenie Vnútornej Ľudskej Bytosti, autentické božské poznanie... Viera je priamym vnímaním toho, čo je skutočné, je to základná múdrosť; je to skúsenosť toho, čo je za hranicami tela, náklonností a mysli. Musíme rozlišovať medzi vierou a presvedčením. Presvedčenia sa nachádzajú uložené v Strednej Mysli. Viera je typická vlastnosť Vnútornej Mysli. Bohužiaľ vždy existuje všeobecná tendencia mýliť si presvedčenie s vierou. I keď to pripadá byť paradoxné, my zdôrazňujeme nasledujúce: “Tí, ktorí majú ozajstnú vieru, nepotrebujú veriť“. Toto je preto, pretože pravá viera je žijúce poznanie, presné poznanie a priama skúsenosť. Po mnoho rokov si ľudia mýlili vieru s presvedčením. Teraz je pre nich veľmi ťažké, aby porozumeli, že viera je pravé poznanie a nikdy nie bezvýznamné presvedčenia“. – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

“Viera nie je iba predmetom obdivu, ale niečo čo vzniká z hlbokého porozumenia učenia...“ – 14 Dalajláma, Illuminating the Path to Enlightenment (Osvetľovanie Cesty k Osvieteniu)

Vipašjana:

(Viphasyana alebo Vipassana; Sanskrit/Pali) Vhľad. Vi pochádza z Viesa čo znamená “špeciálny“ alebo “vyšší/nadradený.“ Ashyana znamená “vnímať“. Takže Vipashyana znamená “vnímať vyššie“(vnímať niečo, čo je na vyššej úrovni). Súvisiace s Tibetským lhagthong: “vidieť zvláštno.“ Vipašjana je rozlišovanie javov.

Klasický Budhizmus popisuje “Vipašjanu“ rôznymi spôsobmi. Ale v syntéze, Vipašjana (meditácia vhľadu) by mala byť chápaná, ako hociktoré meditačné cvičenie, ktoré mentálnym pokojom (pokojné zotrvávanie, Šamatha) dosiahne vhľad do skutočnej podstaty objektu meditácie.

Pravá Vipašjana je dosiahnutá skrze vedomého použitia predstavivosti, často nazývaná “jasnozrivosť.“

Vitálne Telo:

Taktiež známe, ako Éterické Telo. Vyšší aspekt fyzického tela, skladajúce sa z energie alebo vitálnej sily, ktorá dodáva život fyzickému telu. V Tibetskom Budhizme je vitálne telo známe, ako jemné telo (lus phra-mo).

“Je napísané, že vitálne telo alebo základ organického života vo vnútri každého z nás, má 4 étery. Chemický éter a éter života súvisia s chemickými procesmi a sexuálnym rozmnožovaním. Chemický éter je špecifický základ pre organické, chemické javy. Éter života je základom rozmnožovacích a sexuálnych procesov rasy. Dva vyššie étery, svetelný a reflexný majú povznesenejšie funkcie. Svetelný éter súvisí s kalorickými, svetelnými, vnímavými, atď. javmi. Reflexný éter slúži ako prostriedok prejavu pre vôľu a predstavivosť.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Vnútorná Myseľ:

Jedna z troch typov mysli.

“Vnútorná Myseľ je fundamentálna pre priamu skúsenosť pravdy. Nepochybne Vnútorná Myseľ vytvára svoje základné koncepty s informáciami prispievanými Najvyšším vedomím Bytia. Nepochybne, vedomie môže žiť a zažiť realitu. Nepochybne, vedomie pozná pravdu. Avšak aby sa to vedomie prejavilo, nato potrebuje sprostredkovateľa, nástroj konania a toto, ako také, je Vnútorná Myseľ. Vedomie pozná priamo realitu, každého prírodného javu a môže to prejaviť prostredníctvom Vnútornej Mysle...Ten, kto otvoril Vnútornú Myseľ, si dokáže vybaviť svoje predchádzajúce existencie, pozná záhady života a smrti; nie kvôli tomu, čo prečítal alebo neprečítal, nie kvôli tomu, čo niekto povedal alebo nepovedal, nie kvôli tomu, čomu veril alebo neveril, ale kvôli ohromnej skutočnej a živej priamej skúsenosti.“ – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

Vnútorné Svety:

Mnoho dimenzií mimo tohto fyzického sveta. Tieto dimenzie sú jak subjektívne, tak objektívne. Aby človek poznal objektívne vnútorné svety (Astrálna Rovina, Nirvána alebo Klipot) musí najskôr poznať svoje vlastné, subjektívne, vnútorné svety, pretože tieto dva spolu úzko súvisia.

“Ktokoľvek chce naozaj poznať vnútorné svety planéty Zeme alebo Solárneho Systému alebo Galaxie v ktorej žijeme, musí predtým poznať svoj intímny svet, svoj individuálny, vnútorný život, svoje vlastné vnútorné svety. Človeče, poznaj sám seba a budeš poznať Vesmír a jeho Bohov. Čím viac preskúmame tento vnútorný svet nazývaný “ ja“, tým viac pochopíme, že žijeme súčasne v dvoch svetoch, v dvoch realitách, v dvoch rozhraniach: vonkajší a vnútorný. Tak ako je pre človeka nevyhnutné sa naučiť ako chodiť vo vonkajšom svete, aby nepadol do priepasti alebo aby sa nestratil v uliciach mesta alebo ako si vybrať priateľov alebo ako sa  nespolčovať so zvrhlíkmi alebo nejesť jed, atď.; tak isto je nevyhnutné, aby sme sa skrze psychologickú prácu naučili ako chodiť vo vnútornom svete, ktorý je skúmateľný iba cez Sebapozorovanie.“ – Samael Aun Weor, Revolučná Psychológia (Revolutionary Psychology)

Prostredníctvom Sebapozorovania si vyvinieme schopnosť prebudiť sa, kde sme predtým spali: v rátane objektívnych, vnútorných svetov.

Vodík:

(angl. Hydrogen) Hydro- water (voda), Gen- generate (vytvoriť), genes (gény), genesis (vznik) atď. Vodík je najjednoduchším prvkom v periodickej tabuľke a v Gnosticizme je chápaný ako prvok, ktorý je stavebným prvkom všetkých foriem hmoty. Vodík je balíčkom solárneho svetla. Solárne svetlo (svetlo, ktoré pochádza zo slnka) je odrazom Okidanoka, Kozmického Krista, ktorý vytvára a udržuje nažive každý svet. Tento prvok je oplodnená voda, vytvorená voda (hydro).Voda je zdrojom všetkého života. Všetko čo jeme, dýchame a všetky dojmy, ktoré prijímame, sú vo forme rôznych štruktúr vodíka. Samael Aun Weor umiestňuje notu (Do, Re, Mi...) a číslo súvisiace s vibráciou a atómovou hodnotou (úroveň zložitosti) s konkrétnym vodíkom. Napríklad, neustále sa zmieňuje o Vodíku Si-12. “Si“ je najvyššia nota  v oktáve a je výsledkom nôt, ktoré prišli pred ňou. Tento konkrétny vodík súvisí vždy so silami Jesodu, je syntézou a zrážanlivosťou všetkej potravy, vzduchu a dojmov, ktoré sme predtým prijali. Potrava začína na Do- 768, vzduch začína na Do- 384 a dojmy začínajú na Do- 48.

Vodnár:

HebeZ Aqua-Aerius "týkajúce sa vody (Aqua-voda) a Aeris (Air-vzduch)," čo znamená, vzduch (Duch) ako nosič vody.

Jedenáste znamenie zverokruhu (20. január až 18. február). Ovládaný Uránom. Súvisí s elementom vzduchu.

Vek Vodnára je astrologická epocha, ktorá začala 4. februára v roku 1962.

Vodnár leje dionýzovské vibrácie Uránu (Chokmah) do zeme (Malkut). V gnosticizme, dionýzovské vibrácie sú ohnivé vody "Šamajim" alebo víno z neba (Gnóza), ktoré sa lieva do psychiky tromi spôsobmi:

1: Krst Pána (Sexuálna alchýmia): konsubstanciácia. Jesod. "Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života." - Ján 4:14

2: Večera Pána (Eucharistia): transsubstanciácia. Hod. "Kto je moje  telo a pije moju krv,  má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom." - Ján 6:54-56

3: Inkarnácia Pána (Pomazanie): Premena. Necach. "Človek (manas: myseľ) bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." - Matúš 4:4

"Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. Vtom z nebies zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." - Marek 1:10,11

"A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy." - Ján 1:14

"Vodnári majú prísnu vôľu a obrovskú intuíciu. Vodnári sú priatelia nezávislosti a vrúcne milujú polemiku a filozofické diskusie. Veľkí vodcovia Vodnára sú revolucionári éry. Vodnári majú veľké dispozície pre všetky štúdia okultnej múdrosti." - Samael Aun Weor, Príručka praktickej mágie

Vyššie / Nadradené Centrá:

Dve centrá psychologickej činnosti, dostupné iba tými, ktorí vytvorili Solárne Telá, s nimi súvisiace: Vyššie Emocionálne Centrum (súvisiace so Solárnym Astrálnym Telom) a Vyššie Intelektuálne Centrum (súvisiace so Solárnym Mentálnym Telom).