slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

S

Sadhaka:

(Sanskrt) Duchovný ašpirant.

Sahadža (Sahaja) Maithuna:

(Sanskrit) Sahaja, “prírodný/prirodzený.“ Maithuna, “posvätný pohlavný styk“

Samádhi:

(Sanskrit) Doslovne znamená "spojenie" alebo "kombinácia" a jej tibetský ekvivalent znamená "držať sa toho, čo je hlboké a definitívne," alebo ting nge dzin, čo znamená, „neochvejne držať, aby tam nebol žiaden pohyb.“ K ďalším súvisiacim pojmom patrí: satori, extáza, manteia, apod. Samádhi je stav vedomia. Na západe, je tento termín používaný k popisu extatického stavu vedomia, v ktorom esencia uniká od bolestivého obmedzenia mysle ("ja"), a tak zažíva to, čo je skutočné: Bytie, Veľká realita. Existuje mnoho úrovní samádhi. V sútrach a tantrách názov samádhi má oveľa širšie uplatnenie, ktorého presná interpretácia závisí na tom, ktorá škola a učenie ho používa.

"Extáza nie je dajaký hmlistý stav, ale transcendentálny stav údivu, ktorý je spojený s
dokonalou duševnú jasnosťou." - Samael Aun Weor, Eliminácia Satanovho chvosta

Sannyasin:

(Sanskrit, doslovne "ten, kto odvrhol") asketik.

Sattva:

Jedna z troch gun alebo kvalít prírody. Kvalita dobra, radosti, jasnosti, pokoja, osvetlenia, oddelenia alebo čistoty. "Najvyššia" z troch kvalít.

Sebauvedomenie (Sebarealizácia):

Dosiahnutie dokonalého poznania. Táto fráza je lepšie vyjadrená ako, “Uvedomenie Najvnútornejšieho Seba,“ alebo “Uvedomenie pravej podstaty seba.“ V konečnej úrovni, toto je skúsenostné, vedomé poznanie Absolútna, ktoré je synonymné s Prázdnotou, Šúnjatá alebo Ne-bytie. 

Seba-pamätanie:

Stav aktívneho vedomia ovládaného vôľou, ktoré začína s uvedomovaním si bytia tu a teraz. Tento stav má mnoho úrovní. Skutočné Seba-pamätanie sa deje bez myslenia alebo mentálneho spracovania: je to stav vedomého vnímania a zahrňuje pamätanie si vnútorného Bytia.

“Hľa, aké obťažné je zotrvať s prebudeným vedomím z chvíle do chvíle, z okamihu do okamihu, zo sekundy na sekundu. Avšak ak má človek skutočnú túžbu stať sa úplne prebudeným- toto je začiatok- človek sa nesmie ani na moment zabudnúť. Áno, kdekoľvek, kde človek ide, si musí pamätať sám seba - v hocijakej obývacej izbe alebo na hocijakej ulici, ktorou kráča, behá alebo šoféruje auto, či je deň alebo noc- kdekoľvek, kde sa môže človek nachádzať, v práci alebo v obchode, hocikde: človek sa musí pamätať počas prítomnosti hocijakého krásneho predmetu alebo pred hocijakým výkladom, kde sa vystavujú veľmi krásne veci, a pod., inými slovami, človek sa nesmie s ničím, čo sa mu páči alebo je tým uchvátený, identifikovať.“ – Kľúč SOM

Sebapozorovanie:

Cvičenie pozornosti, v ktorom sa človek učí, ako sa stať nezaujatým pozorovateľom svojho vlastného psychologického procesu. Pravé Sebapozorovanie je aktívna práca nasmerovaného vedomia, bez zasahovania myšlienok, emócií alebo pocitov.

“Zámerne potrebujeme nasmerovať pozornosť smerom k nášmu vlastnému vnútru. Toto nie je pasívna pozornosť. Vskutku toto je dynamická pozornosť, ktorá pochádza zo strany pozorovateľa, zatiaľ čo emócie patria ku strane, ktorá je pozorovaná.“ – Samael Aun Weor, Revolutionary Psychology (Revolučná Psychológia)

Sefira:

(Hebrejsky) množné číslo: Sefirot. Doslovne, “klenot.“

1.  Emanácia Božstva.

“10 Sefirot univerzálnej vibrácie sa vynára z Ein Sof (Ain Soph), čo je Mikrokozmická Hviezda, ktorá naviguje naše vnútro. Táto Hviezda je Skutočné Bytie nášho Bytia. Hovorí sa o 10 sefirot, ale v skutočnosti ich je 12; Ein Sof je jedenástou a jej temný protiklad je v Priepasti, čo je dvanástou Sefirou. Toto je dvanásť sfér alebo univerzálnych oblastí, ktoré bezo zmätku medzi sebou navzájom prenikajú.“- Tarot a Kabala

2.  Meno Božej Matky  

Semeno:

Sexuálna energia akéhokoľvek tvora alebo entity. V Gnóze, “semeno“ je výraz používaný pre sexuálnu energiu obidvoch mužských a ženských tiel.

Semienko/semeno/semiačko/zrniečko:

Symbol sexuálneho semienka, posvätné spermie, ens seminis.

lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi.

Potomci (semienka) to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena. - Žalmy 69:36-37

"Staroveké národy uctievali kukuricu, pšenicu a ryžu, pretože predstavujú posvätné semienko/semeno. Mayovia a Nahualovia (Aztékovia) symbolizovali Merkúr múdrych kukuricou. Blízky východ a Európa videli požehnané semienko v pšenici. Čína, Japonsko a India videli posvätné spermie v ryži. Iba pomocou vedy transmutácie môžeme premeniť ens seminis na tvorivú energiu, čo znamená na Merkúr. Kto má Merkúr múdrych, môže v sebe vytvoriť vyššie existenčné telá Bytia. Kto má v sebe Merkúr múdrych, bude bývať v meste Heliopolis. Boh zachráni Sion na základe Merkúra múdrych. Vnútorné mestá budú postavené a zasvätenec v nich bude bývať a vlastniť ich. Mesto svetla, Nebeský Jeruzalem, musí byť postavený v každej ľudskej bytosti." – Odhalená Pistis Sofia

Sex:

“Sex je základným kameňom rodiny, pretože bez neho, by rodina nemohla existovať.  Sex je základným kameňom človeka, pretože bez neho by nemohol vzniknúť človek. Sex je základným kameňom Vesmíru, pretože bez neho by Vesmír nemohol existovať.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

“Sex dokáže človeka oslobodiť alebo zotročiť. Nikto nemôže dosiahnuť celistvosti, nikto sa nemôže hlboko Seba-uvedomiť bez sexuálnej energie. Sex je silou Duše.“ – Samael Aun Weor, Alchemy and Kabbalah (Alchýmia a Kabala)

Sexuálna Alchýmia:

Ezoterické vedomosti obsiahnuté v starovekej tradícii Alchýmie. Západný ekvivalent Tantry.

“Filozofia Sexuálnej Alchýmie má svoje princípy v škole Essejcov, v Alexandrijskej škole, v Pytagorovom učení, v mystériách Egypta,  Tróji, Ríma, Kartága, Eulisina, rovnako ako i v múdrosti Aztékov, Mayov, atď. Procedúry vedy Sexuálnej Alchýmie musíme študovať v knihách Paracelsa, Nicholasa Flamela, Raymonda Lullyho. Tieto procedúry taktiež nájdeme ukryté v závoji všetkých symbolov, vo všetkých hieratických postáv starovekých hieroglyfov mnohých starovekých chrámov, rovnako ako i v Gréckych a Egyptských mýtoch.“ -  Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Sexuálna Energia:

“Sexuálna energia sa delí na tri odlišné typy. Prvý: energia týkajúca sa rozmnožovania rasy a zdravia fyzického tela vo všeobecnosti. Druhý: energia týkajúca sa oblasti myslenia, cítenia a vôle. Tretí: energia, ktorá súvisí s Božským Duchom človeka. Vskutku, sexuálna energia je bez pochyby najjemnejšia a najsilnejšia energia, normálne produkovaná a prenášaná ľudským organizmom. Všetko, čo človek je, vrátane troch oblastí myslenia, cítenia a vôle, nie je nič iného, než presný výsledok odlišných modifikácií sexuálnej energie.“ -  Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Solárne/Slnečné Telá:

Odkaz na posvätné prostriedky (nástroje), ktoré musí zasvätenec vybudovať, aby mohol vystúpiť do vyšších svetov. Rôzne tradície ich počítajú odlišne, záležiac z hľadiska akého pohľadu. Fyzické, vitálne, astrálne, mentálne a príčinné telá, ktoré sú vytvorené skrze počiatočných fáz Alchýmie/Tanry a to poskytuje základ pre existenciu v ich odpovedajúcich úrovniach prírody, práve tak ako fyzické telo poskytuje základ pre existenciu vo fyzickom svete. Tieto telá alebo prostriedky sú nadradené (vyššie), pretože sú vytvorené zo Solárnej (Kristickej) Energie, ako je tomu v protiklade s podradnými (nižšími) mesačnými telami, ktoré dostaneme od prírody. Taktiež známe ako Svadobný Odev (Kresťanstvo), Merkabah (Kabala), To Soma Heliakon (Grécky), a Sahu (Egyptsky).

solarne-tela

“Všetci Majstri Bielej Lóži, Anjeli, Archanjeli, Vladári, Moci, Serafovia (rád Anjelov), atď., atď., atď., sú odetí Solárnymi Telami. Iba tí, ktorí majú Solárne Telá, majú inkarnované Bytie. Iba ten, ktorý má Bytie, je autentickou Ľudskou Bytosťou.“ – Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

Solárne telá sú vozidlá, prostredníctvom ktorých sa môže vyjadriť a prejaviť slnečná sila Krista. Jedná sa o vozidlá, ktoré sú na oveľa vyššom stupni vývoja ako mesačná materiálnosť protoplazmatickej hmoty.

Kristus je energia za hranicami ducha, vedomia, vôle, mysli, emócií, vitálnosti, alebo mechanickosti. Kristus je nadpozemská koruna akéhokoľvek bódhisattvu, ktorý inkarnoval Pána, prostredníctvom osobitného požehnania a práva byť odetý v solárnych svadobných odevoch.

Iba vytvorením duše, t.j. vytvorením solárnych tiel, môžeme inkarnovať svoje vedomie a duchovné sily prichádzajúce z hora. Dušu vytvoríme praktizovaním alchýmie a prácou na očistení svojej mysle (pochopením a odstránením ega, defektov, nerestí, chýb, atď.). Tak ako nás učil mučeník Kalvárie prostredníctvom svojho ukrižovania: "INRI."

In Necis Renascor Integer... "Smrťou sa znovu rodím nedotknutý a čistý!"

Síra:

Posvätný Oheň.

“Síra je (symbol) oheň Alchýmie“ – Rozprava o Sexuálnej Alchýmie (Treatise of Sexual Alchemy)

Arzénová Síra: Ego

Skutočné Bytie:

“Naše skutočné Bytie je vnútorný Kristus. Naše skutočné Bytie je univerzálnej prirodzenosti. Naše skutočné Bytie nie je ani druh vyššieho ani druh nižšieho “ja“. Naše skutočné Bytie je neosobné, univerzálne, božské. On prekračuje každý koncept “ja“, mňa, mojej osoby, ega, atď., atď., atď.,“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Slovo/Sloveso:

Slovo alebo Sloveso je v gréčtine Logos. V gréckej a hebrejskej metafyzike je zjednocujúcim princípom sveta. Slovo/Sloveso je prejavené božstvo každej krajiny a ľudí; vonkajšie vyjadrenie alebo následok a príčina, ktorá je navždy ukrytá. (Reč je “Slovo/Sloveso“ myšlienky). Slovo/Sloveso má tri aspekty, univerzálne poznané ako Trojica (Trinity) alebo Trimurti. Prvé Slovo/Sloveso je Otec, Brahma. Druhé Slovo/Sloveso je Syn, Višnu. Tretie Slovo/Sloveso je Duch Svätý, Šiva. Ten, kto inkarnuje Slovo/Sloveso, sa stáva Slovom/Slovesom.

“Slovo/Sloveso nie je jednotlivec. Slovo/Sloveso je armáda neopísateľných bytostí“ - Endocrinology & Criminology (Endokrinológia a Kriminológia).

Slnko:

Darca a podporovateľ života. Symbol Kozmického Krista. Takisto môže symbolizovať muža (vyváženého ženou, mesiacom). Čo sa týka planetárneho vplyvu, Slnko súvisí s: “Vysokými hodnostármi, mystickými záležitosťami, spoločenskými pozíciami, vysokými Hierarchiami, atď.“ – z Manuálu Praktickej Mágie (Manual of Practical Magic).

Riadené Michaelom (jeden zo siedmych Anjelov).

Strážca prahu:

"Teurgia je jedna vec a nekromantia je druhá... Vnútorný majster teurgistu je Najvnútornejší. Vnútorný majster nekromanta je jeho strážca prahu, ktorému hovoria strážca ich vedomia, strážca okrsku, strážca ich komory, strážca ich svätyne... Najvnútornejší je náš božský duch, naše skutočné Bytie, náš vnútorný Anjel. Strážca prahu je vnútorná hĺbka nášho zvieracieho "ja." Najvnútornejší je horiaci plameň Horebu. V súlade s Mojžišom, Najvnútornejší je Ruach Elohim, ktorý zasial vody na počiatku sveta. On je Kráľ Slnko, náš Božský Monad, Cicerónove druhé ego. Strážca prahu je náš Satan... naša vnútorná beštia, ktorá je zdrojom všetkých našich zvieracích vášní a brutálnych chúťok... Skutočné Bytie teurgistu je Najvnútornejší. Vyššie nekromantove "ja," je strážca prahu. Sily Najvnútornejšieho sú božské. Sily strážcu prahu sú diabolské. Teurgista uctieva Najvnútornejšieho. Nekromant uctieva strážcu prahu. Teurgista využíva sily svojho Najvnútornejšieho na vykonávanie veľkej praktickej mágie. Nekromant uctieva strážcu prahu pre svoju čiernu mágiu." - Samael Aun Weor, Belzebubova revolúcia

Stredná Myseľ:

Taktiež nazývaná Mystická Myseľ. Jedna z troch typov mysli.

V Strednej Mysli nájdeme náboženské presvedčenia, nerozbitné dogmy, atď. – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

strom-zivota-telaStrom života k stiahnutiu vo veľkom formáte (iba kliknite na veľký formát):

(Hebrejsky עץ החיים) Hoci hebrejský termín je v množnom čísle ("Strom životov"), zvyčajne sa prekladá ako jednotné.

"Hospodin, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života [עץ החיים] a stromu poznania dobra a zla." - Genezis 2: 9

Tento strom predstavuje štruktúru duše (mikrokozmu) a vesmíru (makrokozmu).

"Strom života je chrbtica. Tento strom múdrosti je tiež desať sefirotov, dvadsaťdva kreatívnych symbolov Veľkej arkány, písmená, zvuky a čísla, pomocou ktorých Logos (Boh) stvoril vesmír."

Svätá Matka:

“Medzi Aztékmi bola známa ako Tonantzin, medzi Grékmi ako počestná Diana. V Egypte bola Isis, Svätá Matka, ktorej žiadny smrteľník nezdvihol závoj. Neexistuje absolútne žiadna pochybnosť, že ezoterické Kresťanstvo nikdy neopustilo uctievanie Svätej Matky Kundaliní. Očividne ona je Marah alebo lepšie povedané RAM-IO, MARY. Čo ortodoxné náboženstvá nešpecifikovali, aspoň čo sa týka exoterického alebo verejného kruhu, je aspekt Isis v jej osobnej ľudskej podobe. To že táto Svätá Matka existuje individuálne v každej ľudskej bytosti, bolo očividne učené iba zasvätencom v tajnosti. Na toto musí byť neustále kladený dôraz, že Matka-Boh, Rhea, Cybele, Adonia alebo hocijaké meno aké sa nám páči, je variantom nášho vlastného individuálneho Bytia, v tu a teraz.  Výlučne konštatované, každý z nás má svoju vlastnú, príslušnú, individuálnu Svätú Matku.“ - The Great Rebellion- Veľká Vzbura

“Déví Kundaliní, Posvätná Kráľovna Šivy(Shiva), naša osobná Svätá Kozmická Individuálna Matka, tvorí v každom tvorovi päť nadzmyselných Mystických aspektov, ktoré musíme vymenovať:

  1. Neprejavená Prakriti
  2. Počestná Diana, Isis, Tonantzin, Maria alebo lepšie povedané Ram-Io
  3. Hrozná Hekate, Persefona, Coatlicue, kráľovna pekiel a smrti; postrach lásky a zákona
  4. Špeciálna individuálna Matka Príroda, tvorca a architekt nášho fyzického organizmu
  5. Živelná (Elementálna) Čarodejka, komu dlžíme každý životný impulz, každý inštinkt“

-vyňaté zo Záhady Zlatého Kvitnutia- The Mystery of Golden Blossom

Superman/Super-človek:

Názov Superman sa prvýkrát objavil v angličtine v roku 1903, kedy George Bernard Shaw prekladal nemecký Ubermensch, "vysoko vyvinutý človek, ktorý presahuje dobro a zlo," z knihy "Tak povedal Zarathustra" (1883-1891), napísanú Friedrichom Nietzschem (1844-1900) . Tento termín sa vzťahuje k typu človeka, ktorý je ďaleko za hranicami obyčajného človeka.

Všeobecne platí, že existujú tri typy ľudí:

  1. Obyčajný človek (z úcty nazývaný tzv. ľudská bytosť/človek): intelektuálne zviera
  2. Skutočná ľudská bytosť alebo človek (z manas, myseľ): niekto, kto vytvoril Dušu (slnečné telá, symbolizované ako Ezechielove alebo Krišnove vozidlo, svadobný odev Ježiša Krista, posvätné zbrane hrdinov mytológie, atď. Tieto osoby sú Svätcami, Majstrami alebo Budhovia rôznych úrovní.
  3. Superman: Skutočná ľudská bytosť, ktorá okrem toho inkarnovala i Kozmického Krista, a tak idúca nad rámec obyčajnej svätosti alebo budhovstva, smerujúca k najvyššiemu dosiahnutiu oslobodenia. Toto sú zakladatelia náboženstiev, ničitelia dogiem a tradícií, veľkí rebeli duchovného svetla.

"Davy hovoria o Supermanovi ako o zvrátenom, pretože On nepasuje do ich strnulých dogiem, zbožných rečí alebo do morálnych pravidiel vážnych ľudí. Ľudia neznášajú Supermana. Ukrižujú ho spolu so zločincami, pretože mu nerozumejú, pretože sú voči nemu zaujatí, pretože ho vidia cez okuliare toho, čo je považované za sväté, aj keď je to v skutočnosti diabolské. Superman je ako blesk, ktorý udrie do zvrátených. Je ako niečo skvostného, čo nebolo pochopené a neskôr je stratené v legendách. Superman nie je ani svätec ani zloduch. Je nad rámec svätosti a zločinnosti. Avšak ľudia ho buď majú za svätca alebo za zloducha. Superman sa na chvíľu zatrbliece v temnote tohto sveta a hneď nato navždy zmizne. V Supermanovi žiari červený Kristus, revolučný Kristus, Pán veľkej vzbury." - Samael Aun Weor, Veľká vzbura

Sušumná:

"Keď študujeme stavbu, umiestnenie a funkciu miechy a sušumná nádí, tak ľahko môžeme povedať, že dávni jogíni nazývali miechu sušumná nádí. Západná anatómia sa zaoberá hrubou/materiálnou formou a funkciou miechy, zatiaľ čo jogíni z dávnych čias sa zaoberali predovšetkým o jej jemnú (sukshma) povahu. Teraz v kundaliní joge, by ste mali mať dôkladné znalosti o tejto nádí. Sušumná sa tiahne od múládhára čakry (druhý stavec kostrčovej oblasti) do brahmarandhra. Západná anatómia pripúšťa, že v mieche sa nachádza centrálny kanál, zvaný canalis centralis a že miecha sa skladá zo šedej a bielej mozgovej hmoty. Miecha je vložená alebo visí v dutine chrbtice. Rovnakým spôsobom, sušumná je vložená do chrbticového kanála a má jemné časti."- Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní joga