slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

N

Nádí:

(Sanskritsky; Tibetsky tsa) Nervový kanálik pre jemné energie.

“Výraz Nádí pochádza zo základu Nad, čo znamená pohyb. Telo je vyplnené nespočetným množstvom Nádí. Keby boli odhalené oku, tak by telo vypadalo ako veľmi komplikovaný graf oceánskych prúdov. Voda navonok vypadá jedna a ta istá. Ale testy ukazujú, že sa pohybuje všetkými smermi s rôznymi stupňami sily.“ – Swami Sivananda, Kundalini Yoga (Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní Joga)  

Najvnútornejší:

“Naše skutočné Bytie je všeobecnej podstaty. Naše skutočné Bytie nie je druhom vyššieho ani nižšieho “ja“. Naše skutočné Bytie je neosobné, univerzálne, božské. Presahuje každý koncept “ja“, seba, ega, atď.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Tiež známy ako Atman, Spirit (Duch), Chesed, náš vlastný, individuálny, vnútorný, božský Otec.

“Najvnútornejší je Horebov horúci oheň. V súlade s Mojžišom, Najvnútornejší je Ruach Elohim (Duch Boha), ktorý na počiatku sveta sial vody.  On je Kráľ Slnko, náš Božský Monad, Cicerónove druhé ego“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub ( Belzebubova Revolúcia).

Necach:

(Hebrejsky נצח znamená víťazstvo) Siedma sefira Stromu Života; Mentálny Svet; Mentálne Telo; zodpovedá 5 dimenzie.

Neprekročiteľný kruh:

"Majster Blavatská v prvom zväzku svojej Tajnej náuky, nazýva najsvätejšiu rovinu kozmu, "Neprekročiteľný kruh." Ak vezmeme do úvahy vesmír ako veľký strom s koreňmi v Absolútnu, potom tieto korene budú "Neprekročiteľný kruh," pretože nikto nemôže prejsť touto rovinou, ani najväčší Bohovia vesmíru nemôžu prejsť za hranice tohto kruhu." - Samael Aun Weor, Belzebubova revolúcia

Nirvána:

(Sanskritsky, “zaniknutie“ alebo “skončenie“; Tibetsky: nyangle, doslovne “stav mimo smútku“) V bežnom používaní slovo nirvána odkazuje na trvalé skončenie utrpenia a jeho príčin a preto odkazuje skôr na stav vedomia ako na miesto. Avšak tento výraz môže takisto znamenať nebeské ríše, ktorých vibrácia súvisí so skončením utrpenia. Inými slovami, ak sa tok vašej mysle oslobodil od príčin utrpenia, tak bude prirodzene vibrovať na úrovni Nirvány (nebo).

“Keď Duša splynie s Vnútorným Majstrom, vtedy sa vyslobodí z Prírody a vstúpi do najväčšieho šťastia absolútnej existencie. Tento stav šťastia sa nazýva Nirvána. Nirvánu je možné dosiahnuť skrze miliónov zrodení a smrtí, ale taktiež je ju možné dosiahnuť prostredníctvom kratšej cesty; toto je cesta “zasvätenia.“ Zasvätenec môže dosiahnuť Nirvánu v jednom živote, ak chce.“ – Samael Aun Weor, The Zodiacal Course (Kurz Zverokruhu)

Nirvána je oblasť Prírody, kde vládne nevýslovné šťastie ohňa. Rovina Nirvány má sedem pod-rovín. V každej z týchto sedem pod-rovín Nirvanickej hmoty, existuje nádherná hala, kde Nirmánakájovia študujú ich záhady. Toto je dôvod, prečo nazývajú svoje pod-roviny “halami“ a nie iba “pod-rovinami“ ako to robia Teozofisti. Nirvanisti vravia: “Sme v prvej hale Nirvány alebo v druhej hale Nirvány alebo v tretej alebo vo štvrtej alebo v piatej alebo v šiestej alebo v siedmej hale Nirvány.“ Popísať nevýslovnú radosť Nirvány je nemožné. Tam vládne hudba sfér a duša je očarená v stave blaha, čo je nemožné popísať slovami.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

Nús (Nous):

(Grécky “myseľ, rozum, intelekt“) Toto nie je konkrétna, zmyslová myseľ, ktorú bežne zažívame. Nús namiesto toho odkazuje na Abstraktnú Myseľ, druh mysle osoby, ako Budha, Ježíš alebo Krišna. Taktiež známy ako Štvrtý Stav Vedomia.

“Nús je dokonalé prebudené Vedomie. Nús je stavom Turiya, hlboké, dokonalé, vnútorné osvietenie. Nús je legitímna objektívna jasnozrivosť. Nús je intuícia. Nús je svetom božských archetypov. Noetické myslenie je syntetické, jasné, objektívne, osvietené. Ktokoľvek, kto dosiahne výšky Noetického myslenia, úplne prebudí Vedomie a stane sa Turiya. Najnižšia časť človeka je iracionálna a subjektívna a týka sa piatich bežných zmyslov. Najvyššia časť človeka je Svetom Intuície a objektívneho spirituálneho Vedomia. Vo Svete Intuície, sa vyvíjajú archetypy všetkých vecí v prírode. Iba tí, ktorí prenikli do Sveta objektívnej Intuície, iba tí, ktorí dosiahli slávnostné výšky Noetického myslenia, sú skutočne prebudení a osvietení.“- Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Z Filokalie (spisy Kresťanských Púštnych Otcov): “[Nús] je najvyššia schopnosť v človeku, skrze ktorú – za predpokladu, že je očistená – pomocou priameho vnímania pozná Boha alebo vnútornú esenciu alebo princípy stvorených vecí. Nús musí byť dôkladne odlíšený od rozumu; nús neformuluje abstraktné koncepty alebo sa o nich nedohaduje používaním deduktívneho uvažovania; ale rozumie božskú pravdu, pomocou okamžitej skúsenosti alebo intuície. Prebýva v ‘hĺbke duši‘; predstavuje najvnútornejší aspekt srdca.“