slovnik

Tantra - Kontinuum

V gnóze, študujeme prírodu ako komplexný celok. Robíme tak z dôvodu, aby sme mali úplne kompletné a veľmi syntetické chápanie zákonov, ktoré riadia našu existenciu. Gnóza je veľmi rozsiahla a komplexná vo svojom rozsahu. Mať rozsiahle pochopenie je veľmi dôležité, aby sme rozumeli samému seba a svojmu miestu vo vesmíre.

Život nie je tak jednoduchý, ako sa môže zdať skrze päť zmyslov. Materialistická veda to už začína chápať a to najmä tí, ktorí skúmajú mechaniku veľmi malých častíc, ako kvantá a mechaniku atómov. Títo bádatelia objavujú zákony a funkcie energie a hmoty, ktoré rozhodne presahujú chápanie vedy pred 10, 20 alebo 50 rokmi. Správanie energie a hmoty v jej samotnom základe je pre intelekt veľmi ťažké pochopiť a súčasní vedci to začínajú vidieť- ich veda je stále bližšie k mysticizmu, než bola veda Newtona, veda minulého storočia.

Strom zivotaGnostici skúmajú rovnaký jav, ale z iného uhla pohľadu. My skúmame podstatu javov v našom vlastnom vedomí a v zrkadle, ktoré máme v našej vlastnej psychike. Toto zrkadlo, keď je čisté, je schopné odrážať celý vesmír a preukázať duši a vedomiu skutočný účel a prejavy energie a hmoty. V Gnóze, študujeme túto obrovskú existenciu pomocou piktogramu, mapy alebo symbolu, ktorý nazývame Strom života. V súčasnej dobe je všeobecne známy ako kabala, no bohužiaľ dopracovať sa ku skutočnému pochopeniu tejto mapy je veľmi ťažké.

Keď si túto kabalu alebo Strom života dobre prezriete, tak uvidíte, že na samom vrchole začína Absolútny abstraktný priestor, ktorý je obrovský, prvotný potenciál. Tento potenciál alebo lono, je rozlohou potenciálnej existencie. Mohli by sme povedať, že v určitom zmysle sa jedná o oplodnenú hmotu alebo žiadnu-hmotu, ktorá tvorí základ samotnej hmoty. My sa to snažíme vysvetliť v symboloch, aby sme to dokázali pochopiť, no skutočné pochopenie nemožno získať mysľou, rozumom, to sa musí zažiť vedomím, čo je niečo iné.

Z tohto obrovského potenciálu sa objavujú prvé záblesky existencie, čo je to, čo nazývame nekonečno. Tradíciami po celom svete je nekonečno veľmi často symbolizované kruhom. V tradičnom gnosticizme vidíme symbol hada, ako požiera svoj vlastný chvost. Tento symbol predstavuje veľa vecí, hlavne úzko súvisí s kruhom Zen, čo je narýchlo nakreslený kruh, ktorý predstavuje kontinuum prírody, kontinuum energie. Tento kruh je nula alebo samotné lono.

Keď tento nulový bod, toto nekonečno, niečo prejaví, tak v tomto kruhu uvidíme bodku alebo bod, a to je prvý vznik niečoho. Táto bodka symbolizuje to, čo nazývame Monad alebo náš Najvnútornejší, náš vlastný Božský Duch. No aby sa tento Monad, tento Duch alebo táto inteligencia mohla vyjadriť, tak sa musí rozdeliť na dve časti. Predstavte si kruh s bodkou uprostred, potom si predstavte, že tá bodka sa rozšíri smerom hore a dole, aby vytvorila čiaru, a táto čiara rozdeľuje kruh na dve časti.

Tento proces rozdelenia symbolizuje základné pohyby, ktoré sa vyskytujú v koreni všetkej hmoty a energie. Rozdelenie do dvoch je základné východisko, z ktorého pochádza všetko stvorenie.

Na Strome života, keď sa toto lono rozdelí na dve časti, tak sa objavuje to, čo nazývame יהוה Iod-Havah alebo Iod-Heveh, čo znamená:

Táto rovnaká dualita mužského a ženského princípu je obsiahnutá v hebrejskom slove Elohim. Elohim znamená tiež mnohosť. El je jednotné číslo pre Boha a Eloha je jednotné číslo pre Bohyňu. Elohim je množné číslo pre bohov a bohýň.

Keď sa ten bod alebo bodka v lone rozšíri smerom von a kruh je rozdelený na dve časti, tak vidíme spojenie základnej duality a toto spojenie samo osebe tvorí tretí princíp alebo tretí faktor. Takže tu vidíme tri sily:

Toto je Zákon troch. Gnostický termín je Triamazicamno. Zákon troch je univerzálny zákon, ktorý sa nachádza v každom náboženstve, každej mystickej tradícii, každom duchovnom učení. Zákon troch je Trojica, alebo Troj-Jednota, Tri-V-Jednom, zákon troch je základom všetkej hmoty. Tri sily vyjadrujú energiu, aby bolo možné tvoriť a keď sa tieto tri sily zhmotnia, tak zostúpia do hmoty, a hmota sa zhmotňuje prostredníctvom štyroch elementov. O tomto sme diskutovali v predchádzajúcich prednáškach, takže ja to len opakujem, aby sme zriadili určité parametre pre dnešný rozhovor.

Štyri prvky sú známe vo všetkých rôznych tradíciách, a v Biblii, sú symbolizované v knihách Ezechiela a v knihe Zjavenia štyrmi Cherubínmi alebo štyrmi Elohim, ktorí držia štyri vetry Zeme. Títo štyri anjeli alebo štyri prvky, symbolizujú energiu, symbolizujú inteligenciu.

Elohim-jecira

Pravdepodobne ste si všimli, že sme sa práve presunuli z nuly do jednej, do dvoch, do troch, a teraz do štyroch. Čísla sú základom všetkého. Kabala je veda o číslach a akýkoľvek tradičný, svetský, materialistický matematik vám povie to isté: všetko je zredukované na čísla, dokonca aj ľudská bytosť. Takže, štúdium čísel v tomto zmysle je naozaj štúdium základných zákonov.

Tieto štyri inteligencie, ktoré sú prejavom Zákona troch, sú základom všetkých atómov, vodíkov, častíc, molekúl, buniek, všetkých organizmov, ktoré existujú od najmenších po najväčšie. Každá existujúca forma môže byť zredukovaná do týchto štyroch prvkov a môže byť zredukovaná do najjednoduchších foriem hmoty, čo v gnóze nazývame "vodík."

sexualne organyV prírode existuje obrovská hierarchia, mnoho úrovní stvorenia a mnoho úrovní existencie, no skrze celú túto hierarchiu, vidíme základné zákony, ktoré zostávajú nemenné- jedným z nich je Zákon troch. Zákon troch je nutný na všetkých úrovniach existencie, aby mohlo dôjsť k stvoreniu. V tomto kurze sme sa často zmieňovali o tom, že čo sa týka nášho vlastného druhu, tak je to zrejmé. Za účelom vytvorenia nového človeka, potrebujeme tri sily: potrebujeme muža, ženu a sexualitu, čo je tá spájajúca sila, ktorá tieto dva dvojité prvky priťahuje dohromady.

Zákon troch sa nachádza v každom atóme, v každej bunke, v každej častici hmoty, ktorá existuje. V sebe, vo vnútri našej psychiky, funguje rovnaký zákon. Tento Zákon troch sa nachádza v mnohých aspektoch seba. Čo sa týka psychiky, tak v prvom rade študujeme tri mozgy alebo tri rozdelenia našej vlastnej psychickej činnosti:

Tri mozgy sú transformátory energie, ktorá pochádza z akéhokoľvek zdroja, ktorý ich kŕmi.

Jedným takýmto zdrojom je božský zdroj energie, ktorý môže kŕmiť naše tri mozgy. V kresťanstve sa tento zdroj nazýva Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto tri aspekty Božskej Troj-jednoty, sú tri dychy, tri vetry alebo sily, ktoré zostupujú z Absolútna a ktoré dokážu dodať energiu našim vlastným trom mozgom:

Hovorili sme o transformácii energie v prírode. Hovorili sme o rituálu Pancatattva, ktorý sa týka toho, ako energia zostupuje do tattiev, ktoré sa potom stávajú prvky, a ako jednotlivec môže využiť týchto prvkov tým, ako sa správa, čo je a čo pije. Ďalej sme rozprávali o tom, ako pracovať s Merkúrom, ktorý je sexuálnou energiou v každom tvorovi. V dnešnej prednáške to všetko spojíme dohromady.

Prvoradý a najhlavnejší bod, na ktorý sa musíme pozrieť, keď sa pozrieme na priebeh toho kurzu, je základná axióma alebo funkcia, ktorá je prítomná v každej prednáške, v každom aspekte gnózy: jedna vec je mechanická príroda a ďalšia vec je vedomá vôľa. Medzi týmito dvoma musíte rozlišovať. Počas nášho života, si musíme uvedomiť rozdiel medzi pôsobením a vplyvom mechanickej prírody a medzi pôsobením a vplyvom našej vlastnej vôle. Bez jasného pochopenia rozdielu medzi nimi, nemôžeme pochopiť o čom vlastne gnóza je.

Sila vôle

Náš fyzický organizmus, mechanicky povedané, je len vozidlo, je to stroj. Fyzické telo je najdokonalejšia technológia, ktorá existuje na tejto planéte. Tomuto vozidlu, ktoré obývame a používame na dennodennej báze, vôbec nechápeme, a je to k našej vlastnej škode, pretože v tomto vozidle, v tomto nádhernom, neuveriteľnom, fyzickom tele, sú nástroje, energie a sily, ktoré potrebujeme na dosiahnutie samotného účelu našej existencie. Je smutné, že ľudstvo to ignoruje, ľudstvo nemá ani tušenie. Ale aby bolo možné využiť možnosti fyzického organizmu, tak musíme pochopiť rozdiel medzi mechanickou povahou a vedomou vôľou.

Skutočnou otázkou je, čo je vôľa? Aká je naša vôľa? Naozaj vieme, čo to znamená? Impulzívne, všetci povieme: "Samozrejme, že viem! Mám svoju vôľu, robím, čo chcem, robím to, čo sa mi zachce. "Ale to vlastne nie je pravda. Ak sme naozaj úprimní, ak sa pozrieme na to, ako vedieme život, tak uvidíme, že drvivú väčšinu času voči životu iba reagujeme. Iba reagujeme na okolnosti a situácie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Väčšina našich rozhodnutí sú rozhodnutia urobené z kúta, do ktorého sme zatlačení, a kde máme jednu alebo dve možnosti, ak vôbec toľko.

V skutočnosti máme len veľmi málo priestoru pre vyjadrenie čistej vôli. Dôvodom je príčina a následok, v sanskrite známe ako karma. V sebe sme si vytvorili psychológiu, ktorá vytvorila cyklus opakujúcich sa situácií v našich životoch, a ktorá nás stavia do pozície, kedy iba veľmi zriedka, sme schopní konať slobodne, s totálnou vôľou. Ak sa na to pozrieme, a vrátime sa trochu späť, a pozrieme sa na priebeh ľudskej evolúcie na väčšom meradle, tak vidíme veľa desivých vecí. Naša spoločnosť sa vyvíja takým spôsobom, že nikto v skutočnosti nemá žiadnu jasnú predstavu o tom, čo sa deje, a napriek tomu každý z nás prispieva k chaosu.

Z pohľadu gnózy, keď študujeme vývoj ľudského druhu, tak vidíme, že naša vlastná Božská iskra, esencia alebo vedomie, ktoré máme, je vložené do prírody, a je mu daná príležitosť k rastu. K tomuto rastu dochádza skrze rozvoj prostredníctvom hierarchií inteligencií, ktoré sme popísali vyššie. Tieto hierarchie sú zoradené od základne, cez minerálne kráľovstvo, hore k rastlinnej a živočíšnej ríši a konečne ku kráľovstvu ľudského organizmu, čo je vrchol, čo je najvyššou úrovňou, ktorú môže mechanická príroda poskytnúť pre naše evolučné potreby.

Dostať sa ďalej za stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, je nemožné tak dlho, kým sa budeme spoliehať na mechanickú prírodu, a dôkazy sú všade okolo nás. Zem odpovedá útokom. Ničíme sa navzájom, ničíme našu planétu. Celá naša spoločnosť trpí masívnymi kolapsami na každej úrovni. Naše komunity sú roztrieštené, naše rodiny sa rozdeľujú, naše rodinné štruktúry sú úplne rozbité. Teraz je ťažké nájsť rodinu, ktorá zostane pohromade, myslím tým, manžel a manželka- to je teraz vzácnosťou. Ak študujete sociológiu, tak viete, že rodinná jednotka je základom civilizácie, pretože rodinná jednotka je to, čo vytvára komunity, spoločnosti a kultúry, ak sa táto rodinná jednotka rozpadne, tak civilizácia sa rozpadne tiež.

Takže, v celosvetovom meradle, vidíme psychologické dôkazy, sociálne dôkazy, sexuálne dôkazy, že naša kultúra a naša komunita nielenže sa nevyvíja dopredu, ale miesto toho je to čím ďalej horšie.

Prostredníctvom procesu našej evolúcie ako jednotlivec, keď vstúpime do toho kráľovstva ľudského organizmu, tak nám je daná nová schopnosť. V predchádzajúcich kráľovstvách sme vyvinuli myseľ, ale len do úrovne zvieraťa. V ľudskom organizme, nám je dané uvažovanie, schopnosť porovnávať a rozhodovať sa na základe individuálnej vôli. To je nová schopnosť, ktorá vzniká so získaním ľudského organizmu. S touto schopnosťou máme na výber, ako sa budeme ďalej rozvíjať. Musíme bojovať, aby sme prekonali svoju zvieraciu povahu, ktorú sme zdedili, a urobili ďalší krok v našom vývoji, ktorý je vedomý a založený na vôli. Inak zostaneme ako zviera, pretože naša myseľ je stále myseľ zvieraťa, ale so schopnosťou uvažovania.

Ak sa pozrieme na našu kultúru, televíziu, filmy, knihy, časopisy, hudbu, tak uvidíme, že drvivá väčšina ľudstva má záujem zostať ako zvieratá, vedená pudom a túžbou. Ľudia jednoducho chcú žiť ako zvieratá, jedlo, spánok, sex, boj a nasledovanie inštinktívnej túžby.

Ľudstvo, je po pravde povedané lono. Ľudstvo je obrovské lono, v ktorom sú nosené tvory. Každý ľudský organizmus je lono, v ktorom je semienko, embryo.

Z lona ľudstva sa rodia dva druhy tvorov, v závislosti na tom, ako je semienko nosené. V náboženských termínoch, nazývame bytosti, ktoré sa z tohto lona vynoria, buď anjeli, alebo démoni. Existuje mnoho ďalších mien v závislosti na tradíciu, ktorú skúmame. Anjel je zdokonalená duša, duša, ktorá prekročila svoju mechanickú povahu a stala sa skutočným človekom. Démon, je otrokom mechanickej povahy a je odtrhnutý od Ducha. Anjel vyžaruje čistotu, cudnosť, cnosť. Démon vyžaruje sexuálnu žiadostivosť, hnev, pýchu, závisť apod.

Ľudstvo ako lono, vyrába v masovom meradle, ale čo sa z tohto lona vynára.

Rozdiel medzi gestáciou anjela a démona je vôľa. Vytvorenie jedného alebo druhého závisí na našom použití vôle, no táto vôľa má rôznu polaritu. Vôľa anjela je odrazom Božej vôli, vôli Slnka-Ducha. Vôľa démona je ego, pýcha, sexuálna žiadostivosť, hnev.

Vôľa je definovaná tým, ako jeden pracuje s energiou.

Energia je neustále v pohybe. V každom okamihu na každom mieste, máme energiu a pohyb. Máme energiu, ktorá sa stáva hmotou a hmotu, ktorá sa stáva energiou a konštantné a neustále sa meniace kolísanie medzi týmito dvoma. Sila vôle je to, ako sa k tejto transformácii staviame, ako s ňou pracujeme.

Nič, čo existuje, je stále. Nič, čo je prejavené, je úplne pokojné. Vo všetkom existuje pohyb, a to, ako s touto energiou pracujeme, je založené na kvalite našej mysli. Ak je naša myseľ plná obrazov a myšlienok nenávisti, pomsty, žiarlivosti, tak sa budeme vzájomne prepájať s energiami prírody a života v súlade s týmito individuálnymi vôľami žiarlivosti. To isté platí o hnevu, nenávisti a pýche. Táto interakcia produkuje výsledky, pretože ako vieme, každý čin vytvára následok.

Tantra

Toto kontinuum energie, tento neustály tok energie ako príčiny a následku, sa v sanskrte nazýva: Tantra. Slovo tantra znamená "slučka, tok, kontinuum." Je to neustály pohyb energie a hmoty. Slovo tantra má veľkú moc, pretože odkazuje na koreňový pohyb energie vo všetkých úrovniach existencie.

Slovo tantra má v gnóze dve základné aplikácie:

Toto slovo tantra je bohužiaľ hrubo zneužívané ľudstvom, to bude jasné neskôr v tomto rozhovore prečo.

Tantra je jednou z najstarších vied, ktorá existuje. Povaha a veda tantry je prítomná v každom náboženstve a to bez výnimky, pretože bez učenia a znalosti tantry, nemôže existovať žiadne náboženstvo. Tantra alebo náboženstvo má mnoho podtypov, mnoho foriem, mnoho rôznych podôb. To, čo ľudia bežne nazývajú tantra, je len jedným aspektom niečoho väčšieho.

Tradične, v každom náboženstve, školy mysticizmu alebo ezoterickej vedy, povaha tantry bola pred začiatočníkmi vždy zadržiavaná. Tantra bola odhalená až kvalifikovanými inštruktormi pre študentov, ktorí boli veľmi dobre pripravení. Čo to znamená je to, že študenti museli zasvätiť mnoho rokov štúdiu a meditácii, a vypestovať si v sebe veľmi sofistikovaný zmysel pre porozumenie, a čo je najdôležitejšie, bolo od nich požadované, aby mali veľmi čistú myseľ. Kvôli čomu si myslíte, že to bolo? Tantra je kontinuum energie, no ak túto energiu dáme do spojitosti s našou kvalitou mysle, bude to mať nevyhnutne následky. Ak máme veľmi špinavú, zmätenú, chorú a nevyrovnanú myseľ, tak aj toto spojenie s touto energiou bude nadviazané nesprávnym spôsobom, čo samozrejme vyprodukuje výsledky, karmu. To je to, čo sa teraz deje na tejto planéte. Vo väčšine škôl, ktoré tvrdia, že učia tantru, študenti sú oboznámení s poznaním, ktoré nemôžu pochopiť, pretože ich myseľ je veľmi chaotická a plná túžob. Navyše, vedomosti, ktoré sú im podávané, sú im podávané nesprávnym spôsobom, a to vytvára karmické následky, ktoré spôsobujú utrpenie.

Tantra je prítomná v učení hinduizmu, budhizmu v taoizmu, to je dobre známe. Čo nie je všeobecne známe, je to, že celé aztécke a mayské náboženstvo bolo založené na tantre, rovnako ako je skutočné kresťanstvo. Biblia je plná tantrických zobrazení [i Archa zmluvy je tantrickým symbolom], a to vieme s určitosťou, pretože i samotný Ježiš to povedal, keď povedal svojim učeníkom:

"Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. - Matúš 13:11

Uviedol, veľmi jasne, že iba tí, ktorí sú pripravení, ktorí sú kvalifikovaní, môžu získať úplné učenie kresťanstva. Toto učenie sa stratilo v konvenčných cirkvách.

Aby bolo možné pochopiť a správne porozumieť tantre, musíme pochopiť niečo o vôli. Existujú dva základné typy vôle:

Prvý typ vôle, Kristická vôľa, je presne popísaná v Mahájána budhizme. Mahájána znamená "väčšie vozidlo," jedná sa o formu budhizmu, ktorý vyjadruje ideál bódhisattvu. Bódhisattva, podľa Mahájána budhizmu, je niekto, kto sa oddáva takmer výhradne v prospech druhých- takáto oddanosť je dokonalým vyjadrením Kristickej vôle. Zákon Krista je obetovanie sa.

Prvý dalajláma napísal:

Nikdy nedúfať iba vo svoj prospech, sľubujeme, že sa budeme viac o viac angažovať výhradne v prospech ostatných. Nech sa nám rýchlo a ľahko podarí dosiahnuť štádia Budhu, aby sme neustále mohli spĺňať potreby bytostí.

Toto je čistý Mahájána budhizmus a čistá Kristická vôľa: absencia vlastnej identity, absencia seba stotožnenie sa, absencia hrdosti. Dokonalá a čistá Kristova vôľa nemá žiadnu hrdosť, žiadnu vlastnú zainteresovanosť- jedná sa o čistý a úplný súcit. Tento ideál súcitu je stelesnený v sanskritskom termíne bódhičitta. Bódhičitta znamená "prebudená myseľ" alebo "myseľ múdrosti," a táto myseľ múdrosti je myseľ Chokmah. Chokmah je hebrejsky múdrosť, čo je druhá sefira na Strome života a ktorá súvisí s Kristom. Bódhičitta je Kristova myseľ, Kristova vôľa, dokonalý súcit. Gnóza je Mahájána budhizmus. Napriek tomu, gnóza ide za hranice mahájány, a učí viac než tradičný Mahájána budhizmus. Gnóza je Tantrajána.

Tantra je veda, ako využiť všetky vnútorne prechádzajúce a transformačné energie, ktoré existujú v našom vnútri. Tieto energie sú príčinou skutočnosti ľudskej existencie. Pochopiť podstatu našej vlastnej energie, je pochopiť podstatu života, mysle a utrpenia.

Využitie tejto energie si vyžaduje špecifické vedecké postupy a procesy. Toto v materialistickej vede poznáme veľmi dobre. Na dodanie elektriny, na vyrobenie energie, potrebujeme presné postupy a nástroje. Tantra je rovnaká, ale zaoberá sa jemnejšími druhmi energie. K týmto energiám sa nemožno dostať prostredníctvom presvedčenia alebo teórie, ale iba pomocou presných metód.

Niektoré z nástrojov a postupov, ako sa dostať k tejto energii sú známe pod názvom "rituál." Tantra je veda o rituálu, metóda aplikovať vedecké chápanie, vedecké postupy, za účelom získania kontroly nad energiou. Každý rituál je spôsob, ako sústrediť vôľu. Napríklad katolícka omša je magický rituál. Nazýva sa to "náboženstvo," pretože je to schválené úradnými činiteľmi, no napriek tomu sa jedná o magický rituál, veľmi podobný akémukoľvek rituálu, ktorý sa odohráva u tibetských budhistov, u starovekých aztéckych kňazov, u šamanov, u hinduistických tantrikov apod.

Každý rituál je forma mágie, kde sa sústreďuje vôľa. To, ako používame našu vôľu, určuje, kto sme a čím sa staneme. V gnóze veľmi dobre vieme - zo štúdia príčiny a následku, zákonu karmy - že to, čo sme teraz, v tejto chvíli, je výsledkom našich činov. Faktom je, že akýkoľvek atóm, akákoľvek čiastočka vášho fyzického organizmu, je taká, aká je, ako priamy dôsledok vašich činov v minulosti. Telo, ktoré máte, farba vlasov, farba očí, spôsob, akým kráčate, to, ako hovoríte, slová, ktoré vyberáte, kvalita vašej mysle, sú kompletne a stopercentne váš vlastný výtvor, pretože sú výsledkom vašich minulých činov. Vašim fyzickým zmyslom to nemusí byť práve zrejmé,  pretože ak chcete vidieť príčiny hmoty, tak musíte byť schopní vidieť za hmotu.

Taktiež veľmi dobre vieme, že to, ako sa práve správame, určuje, kým sa staneme. Každý čin, ktorý práve vykonávame, sú príčiny, ktoré majú následky. To je nevyhnutné a neodvratné, a to je základom tantry.

Tantra je veda o pôsobení v myslení, slovom, skutkom. Jednať s čistou vedomou vôľou, znamená pracovať s kontinuom energie, aby sa dosiahli dobré výsledky. Konať nesprávne, správať sa neslušne, konať z pýchy, z hnevu, zo strachu zo zlosti, znamená konať s kontinuum energie nesprávnym spôsobom a vytvárať utrpenie. Tento rozdiel musí byť vo vašej mysli úplne jasný, pretože každý okamih vášho jednania je to, čo vytvára vaše utrpenie alebo šťastie.

Keď pochopíme, že všetky atómy nášho tela, celá štruktúra nášho tela je výsledkom nášho predchádzajúceho jednania, potom budeme lepšie pripravení pochopiť niečo, čo sa v bežnej biológii učí veľmi otvorene, a to je podstata našich pohlavných znakov.

Pohlavné znaky

Tradične, konvenčná veda učí, že existujú tri primárne pohlavné znaky. V akejkoľvek škole, kde sa študuje biológia, vám povedia, že primárne pohlavné znaky ľudského organizmu sú pohlavné orgány. V gnóze a v tradičnej vede, jasne rozlišujeme medzi mužskými a ženskými primárnymi pohlavnými znakmi. Jedná sa o odlišné pohlavné orgány a ich fungovanie je iné. Tento funkcionalizmus produkuje výsledky, rovnako ako pri akékoľvek forme činnosti, na akejkoľvek úrovni prírody. To znamená, že to, ako budeme používať pohlavné orgány, bude vytvárať výsledky, príčiny a následku. Výsledkom používania pohlavných orgánov sú sekundárne pohlavné znaky.

V tradičnej vede je všeobecne známe, že sekundárne pohlavné znaky sú fyzikálne vlastnosti, ktoré sa vyvíjajú počas puberty a ktoré ďalej zvýrazňujú anatomický rozdiel medzi mužmi a ženami. V dnešnej dobe tento rozdiel nie je až tak jasný. V gnóze povieme trochu viac, ideme hlbšie. Sekundárne pohlavné znaky sú karmou za používanie našich pohlavných orgánov. Príklady sú vidieť v mužskom výzore žien a v zženštilom výzore mužov. Ďalší príklad môžeme vidieť u kňazov, mníchov a mníšok, ktorí sa fyzicky a psychicky zmenili, pretože zneužívali svoje sexuálne sily. Dobrým príkladom je španielska inkvizícia, kedy kňazi a mnísi verili, že konajú veľmi dobre. Snažili sa odviesť tok svojich sexuálnych síl bez vedeckej cudnosti a tým nielenže poškodzovali svoju vlastnú sexuálnu energiu, ale i svoju myseľ. Výsledkom bola fyzická zmena, zvyčajne boli extrémne chudí alebo veľmi tuční, a psychická zmena, ich myseľ sa stala veľmi nevyrovnanou, preto začali mučiť a zabíjať, pričom verili, že konajú správne.

Rovnaký prípad vidíme v súčasnej dobe v moderných cirkvách. Nesprávne používanie sexuálnych síl má za následok vážne zločiny proti ľudskosti, a napriek tomu títo kňazi svoje zločiny ospravedlňujú a ukrývajú.

Sekundárne pohlavné znaky sú ďalej modifikované tým, čo materialistická veda nazýva terciárne alebo tretej povahy. Terciárne znaky sú psychické vlastnosti, ktoré sú získavané prostredníctvom kultúry.

V súčasnej dobe je chápanie sexuality na tejto planéte hlboko skorumpované. Túžba tak nakazila ľudskú psychiku, že sme sexuálne zmätení. Ľudia miešajú sily, ktoré by sa nemali miešať a to vytvára utrpenie. O tomto existuje dostatok dôkazov, ktoré sú všade ľahko viditeľné.

Mechanická príroda rozvíja naše sexuálne znaky v závislosti na povahe našej psychiky, a to rovnakým spôsobom, ako určité drámy detstva menia vývoj ľudského organizmu a spôsobujú určité správanie, ktoré sa objaví  neskôr. Napríklad dieťa, ktoré je sexuálne zneužívané, bude mať ako dospelý traumy, čo bude mať následky. Tie traumy vyvolajú ďalšie činy, ktoré vyvolajú ďalšie dôsledky, a takýto človek degeneruje, všeobecne povedané bude ešte horší. Pokiaľ budú reagovať na tieto traumy, tak reagujú na tie túžby, čo iba zhorší ich vlastné utrpenie, ktoré budú šíriť medzi ostatných. A to je tragédia. Takéto sexuálne zneužívanie spôsobuje traumu, spôsobuje zmeny v psychike a fyziológii, ktoré sa prenášajú z existencie do existencie.

Materialistická psychológia a sexuológia študujú, podľa svojich najlepších schopností povahu sexuálnej traumy, no nedokážu začleniť rast týchto problémov z existencie do existencie, ako energia pokračuje od života k životu, a ako sa psychika vyvíja v závislosti na svojej povahe, tým ako prechádza prírodou. V gnóze vieme, že človek musí prebudiť vedomie, aby sa mohol dostať ku koreňu týchto problémov. Pretože súčasní psychológovia ignorujú túto jednoduchú skutočnosť, tak sa nikdy nedostanú ku koreňom problému.

Upozorňujeme na to, pretože v dnešnej dobe existuje veľa ľudí, ktorí sú odklonení od prirodzenej sexuality ľudského organizmu a ktorí sa zúčastňujú činností, ktoré sú proti prírode. No napriek tomu sa ospravedlňujú tým, že hovoria, že "takto sa narodili." Čo si neuvedomujú, je to, že ak sa "tak narodili," je to preto, že vytvorili príčiny v ich predchádzajúcich životoch. Tieto sklony sú výsledky predošlých činov, a to je všetko. Hovorím o tom preto, že existuje veľa ľudí, ktorí hovoria, že príroda je "proste taká," a tak by sme sa s tým mali zmieriť a podporiť ich. To je rovnaké ako povedať, že by sme mali akceptovať a podporovať alkoholika, pretože jeho telo chce alkohol. Sexuálne závislosti a sexuálne degenerácie sú škodlivé pre každého. Nikdy by nemali byť akceptované a podporované.

Musíme pochopiť, že v tele sa vyvíjame v závislosti na tom, ako používame sexuálnu energiu. Naša budúcnosť je daná tým, ako používame sexuálnu energiu. To, ako používame sexuálnu silu, určuje, kým sa staneme. Ak sa pozrieme na primárne a sekundárne vlastnosti akejkoľvek osoby, tak môžeme veľa vidieť o psychológii a karme tejto osoby.

Existujú základné spôsoby využitia sexuálnej energie. Musíme si uvedomiť, že sex je základom života. Bez sexu by nebol žiadny život. Bez sexu by nebola žiadna rodina, žiadna spoločnosť, neexistoval by žiadny svet, neexistoval by žiadny vesmír, pretože vesmír je postavený na sexuálnej energii.

Použitie sexuálnej energie

Sexuálna energia je sila tretieho Logosu, Ducha Svätého, ktorá sa vyjadruje tromi spôsobmi:

Prvý z nich ženie rozmnožovanie nášho prírodného druhu.

Druhý určuje vývoj ľudskej rasy. Musíme si uvedomiť, že náš vývoj sa riadi použitím sexuálnej sily. Je zrejmé, že podľa toho, ako sa párime, sa naša rasa vyvíja alebo degeneruje. No v týchto časoch, čelíme vážnej kríze. V dnešnej dobe malé deti, veľmi malé deti, sa stávajú sexuálne aktívne. Nájdeme malé deti, ktoré už sexuálne zneužívajú iné deti. To nie je normálne, to nie je prirodzené, to nie je dobré. No stáva sa to čoraz bežnejším javom, pričom každou generáciou sa toto sexuálne zneužívanie šíri ako lesný požiar.

Túžby zdegenerovanej ľudskej psychiky po sexuálnom experimentovaní sú stále viac a viac prominentné a skorumpované. Namiesto toho, aby sa sexuálna degenerácia stávala ťažšou pre sexuálnych deviantov, tak sa stáva jednoduchšou, keďže stále viac krajín legalizuje neprirodzené sexuálne správanie. Takzvané "civilizované" krajiny legalizujú a podporujú deviantné sexuálne správanie. Používame termín "deviantné" v tom zmysle, že takéto správanie je manipulácia sexuálnej energie, ktoré sa odchyľuje (angl. deviate) od fungovania zdravého vývoja organizmu a rasy.

Spomenieme správanie, ako je... no, je lepšie, keď ich nespomenieme. Všetci veľmi dobre vieme, aké typy vecí sa dejú. To sa nedeje len v iných krajinách, to sa deje v susednom dome, a naša kultúra a naša spoločnosť to podporuje, možno nie na povrchu, ale nenápadne, ako keď dovolíme v našom dome pornografiu alebo keď ignorujeme, že naše deti sa vyžívajú v pornografii, v škodlivej televízii a v iných škodlivých vnemoch.

Aj keď máme veľmi radi našu údajnú "sexuálnu slobodu," tá je v skutočnosti príčinou rozpadu našich rodinných štruktúr. Existuje priamy vzťah medzi našim údajným "sexuálnym vyjadrením," a mierou rozvodovosti a rozpadu rodiny. Tieto rodinné štruktúry poskytujú zdravý domov pre rastúce deti, no tieto štruktúry neexistujú. Deti sú teraz zaplavené obrazmi pornografie, zločinu a degenerácie, a to je to, čo napodobňujú, a my všetci to dovoľujeme.

Sexuálna túžba spôsobuje rozpad rodín, keďže muži a ženy hľadajú nové sexuálne pocity. Vďaka zneužívaniu sexuálnej energie sa naša civilizácia rozpadá.

To znamená, že ľudstvo sa nevyvíja, ale degeneruje, zlyháva.

Neváhajte sa pozrieť na akúkoľvek sociálnu štruktúru, ktorá existuje na povrchu zeme, a uvidíte to. Uvidíte zhoršovanie problémov, väčšie komplikácie, väčšie ťažkosti, menej odpovedí a viacej odôvodňovaní.

Takže vývoj ľudstva je riadený práve použitím sexuálnej sily.

Tretí aspekt alebo tretí spôsob vyjadrovania, je duchovný vývoj.

Mechanická príroda sem nemôže vôbec vstúpiť. Mechanická príroda môže ovplyvniť reprodukciu a do istej miery ovplyvniť vývoj, ale na duchovný vývoj za hranice humanoidného organizmu to nemá žiadny vplyv. Vidíme to ľahko: ľudstvo ako celok, nevie, čo je Boh. Vieme, čo je fanatizmus, vieme, ako sa navzájom zabíjať a hovoriť že to robíme "pre Boha," ale to nemá nič spoločné s Bohom, to nemá nič spoločné s náboženstvom, to má čo do činenia s degenerovanou mysľou. To všetko je dôsledkom zneužitia sexuálnej energie.

Ak sa naučíme, ako používať sexuálnu silu správnym spôsobom, tak v každom z týchto prípadov troch spôsobov využitia sexuálnej energie, môžeme meniť, môžeme zmeniť vývoj našej rasy, našej kultúry a môžeme zmeniť svoje vlastné duchovné vyhliadky. K tomu musíme pochopiť, že existujú tri druhy sexuality.

Normálna sexualita je definovaná v ezoterickom učení každého náboženstva a je stelesnená u tých, ktorí nemajú sexuálne konflikty žiadneho druhu. To znamená, že nikto zo súčasného ľudstva nemá normálnu sexualitu, pretože všetci majú sexuálne konflikty. Oslobodiť sa zo sexuálneho konfliktu, znamená prekonať náš aktuálny stav človeka. Mať normálnu sexualitu, znamená byť na úrovni ľudstva, ktoré je symbolizované ako muž a žena v raji.

Aby sme tomu mohli lepšie porozumieť, tak musíme vedieť, že sexuálna energia ako taká, je tiež rozdelená do troch odlišných typov.

Sexuálna energia je bezpochyby najjemnejšia a najsilnejšia energia bežne vyrábaná a prepravovaná cez náš organizmus. Všetko, čo sme, je výsledkom modifikácie sexuálnej energie. Kontrolovať a riadiť túto energiu s vedomou vôľou je veľmi ťažké.

Okrem toho, jej prítomnosť predstavuje zdroj obrovskej sily. Keď je táto sila zneužitá, tak to vytvára katastrofu. V organizme, sú kanály, ktoré môžu smerovať a viesť túto energiu, aby ju bolo možné šíriť zdravým spôsobom, ale ak táto energia prenikne do iných oblasti nášho organizmu, výsledkom je deštrukcia.

Ako názorný príklad si vezmime kňazov, mníchov a mníšky, ktorí dodržiavajú to, čo nazývajú "cudnosť," no oni netransmutujú svoju sexuálnu energiu, výsledkom čoho je, že sa stanú fanatikmi alebo sa stanú duševne nevyrovnanými alebo sa stanú veľmi cynickí alebo sa stanú homosexuálmi alebo budú masturbovať, čo vyčerpáva z organizmu vitalitu, vytvára psychologickú závislosť, a vytvára škodlivé psychické látky, ktoré neustále pohlcujú život ich tvorcu. Jeden z týchto výsledkov nastane, pretože sexuálna energia musí konať. Tieto modifikácie sa dejú, pretože títo ľudia nevedia o vede vedeckej cudnosti (tantra), čo je spôsob, ako využiť túto energiu a nasmerovať ju pozitívnym smerom.

Každý negatívny mentálny postoj vedie priamo alebo nepriamo k deštruktívnemu využitiu sexuálnej energie.

Normálna sexualita nám dáva moc vytvárať zdravé deti, tvoriť vo svete umenia a vo svete vedy. Sexuálna energia využitá vyrovnanou mysľou, môže vyprodukovať skutočnú revolúciu. Práve toto robili všetky veľké osobnosti z našej histórie: Mozart, Beethoven, Platón, Pytagoras a mnoho ďalších skvelých historických osobností. Ľudstvo nemôže pochopiť, ako dokázali to, čo dokázali, ako mohli uskutočniť také diela. Oni vedeli, ako pozitívne pracovať so sexuálnou energiou, ktorú riadili s vedomou Kristickou vôľou.

Avšak, negatívny mentálny prístup núti sexuálnu energiu obiehať nesprávne, čo sa stáva smrteľným úrazom, spôsobuje to ničenie, čo je úplne zjavné vo väčšine terajších výtvorov ľudstva. V týchto časoch len veľmi zriedka môžete nájsť tvorbu naozaj krásnych diel, ale nájsť zdegenerované, temné, cynické, sarkastické výtvory to je jednoduché. Dôvodom je povaha našej psychiky a to, ako používame sexuálnu energiu.

Muž a žena, ktorí sa sexuálne zjednotia, pracujú s touto silou. Môžu ju použiť na vytvorenie veľmi pozitívnym spôsobom, ale ak, je táto energia miesto toho používaná na kŕmenie túžby, potom sa stáva deštruktívnou.

To krásne svetlo, ktoré dáva páru toľko tvorivej sily, keď je uvoľnená cez orgazmus, tak sa stáva Luciferskou, stáva sa deštruktívnou. To spôsobí, že kúzlo lásky sa vytratí. Túžba je veľmi rýchlo nespokojná a chce novú stimuláciu, nových partnerov, nové experimenty. Takýmto spôsobom je nemožné dosiahnuť spokojnosť.

Sexuálna sila je čistá a tvorivá sila Boha. Kristus je láska. Keď naša zvieracia myseľ pošpiní sexuálny akt s túžbou zvieraťa, tak zviera sa chce v tejto energii vyžívať a urobiť ju zvieraciu. Keď je energia vypudená skrze takéto stotožnenie, tak láska (Kristus) odíde. To je v dnešnej dobe evidentné u mnohých párov, ktorí sa stretnú, jeden skrze druhého sa ženú za túžbou a vyčerpajú ju, a nakoniec sa začnú nenávidieť, páchať cudzoložstvo, dopúšťať sa trestných činov, pretože láska je preč. Ak by tento pár vedel, ako pracovať so svojou sexuálnou energiou pozitívne, tak ich láska by rástla, mohli by vytvoriť najkrajšie stvorenie, aké si je možné predstaviť.

Normálna sexualita znamená zadržať a udržať sexuálnu energiu. Toto je v gnóze považované za normálne, pretože to bolo pravidlo, ktoré bolo v rajskej záhrade dané ľudu. Toto pravidlo je napísané v Biblii a v každej inej posvätnej knihe. V Biblii, v Starom zákone nájdeme tento citát,

Kto mal výtok semena, okúpe si celé telo a je až do večera nečistý. – Levitikus 15-16

Ďalší citát,

Eunuch, ktorý má rozmliaždené alebo odstránené semenníky, alebo odrezaný pohlavný úd, nesmie vojsť do Pánovho zhromaždenia. - Kniha Deuteronómium kapitola 23-1

Tieto a mnohé oné citácie ukazujú, že správne užívanie sexuálnej sily je príčinou duchovného vývoja. Táto veda, ktorá využíva túto sexuálnu silu správnym spôsobom, sa nazýva Biela Tantra. Biela sa nazýva preto, lebo je čistá.

Je tragédiou, že muž vypustí šesť alebo sedem miliónov spermií, keď iba jedna je potrebná na stvorenie dieťaťa. Všetky tieto organizmy obsahujú silu, potenciu, silu muža. Keď ich muž vypustí, tak táto sila a potencia odíde, čo samozrejme muž pociťuje. Muž, ktorý stráca sexuálnu energiu, sa cíti vyčerpaný. Jeden starý citát hovorí,

Omne animal post coitum triste: Všetky zvieratá sú po ejakulácii smutné.

Je to pravda, pretože v hĺbke duše cítime stratu niečoho posvätného.

Ak ľudský organizmus obnoví sexuálny systém, aký bol v Raji, tak sexuálna energia môže byť uložená, udržaná a ľudský organizmus môže premeniť v niečo viac. Toto je veľké tajomstvo skryté v každom náboženstve.

Avšak, ľudstvo preferuje sexuálny systém Lucifera, čo je úplne abnormálny systém a je nazývaný smilstvo. Smilniť znamená použiť sexuálnu energiu na zosilnenie túžby. Fyzicky smilníme, keď vypudíme sexuálnu energiu skrze orgazmus. No taktiež smilníme citovo v astrálnom svete a mentálne skrze myseľ v mentálnom svete. Vedecká cudnosť alebo biela Tantra, je prostriedkom na zadržanie a zvládnutie sexuálnej energie vo všetkých sférach ľudského organizmu, v srdci, v mysli a ďalej.

Tí, ktorí sa zapájajú do chlipných rozhovorov, ktorí si prehliadajú pornografické časopisy, ktorí sledujú erotické filmy, plytvajú ohromným ​​množstvom energie v mysli a v srdci. Duchovne povedané, stanú sa z nich veľmi chudobní ľudia, ktorí si privodia psycho-sexuálnu impotenciu. V dnešnej dobe je veľmi dobre známe, že impotencia je zúriaci problém, a to je dôvod, prečo vedci vymýšľajú pilulky, ktoré poškodzujú endokrinný systém a ktoré vyvádzajú telo z rovnováhy - ničia našu fyziológiu a poškodzujú myseľ. V Tomášovom evanjeliu čítame citát, ktorý hovorí,

Ak prinesiete von to, čo je vo vás, tak to, čo je vo vás, vás zachráni, ale ak neprinesiete von to, čo je vo vás, tak to, čo je vo vás, vás zničí. - evanjelium podľa Tomáša

Toto jasne odkazuje na sexuálnu energiu. Ak svoje sexuálnej sily, svoju sexuálnu energiu, prinesieme von, ak ju použijeme s vedomou Kristickou vôľou, so súcitom voči ľudstvu, bez pýchy a žiadostivosti, potom môžeme byť uchránení od utrpenia, od našej vlastnej karmy. Avšak ak ju neprinesieme von, tak nás táto energia zničí, ako je tomu teraz s ľudstvom.

Pre mužov a ženy sa v dnešnej dobe stáva úplne prirodzené, že trpia sexuálnou dysfunkciou a materialistickí vedci si neuvedomujú, že sexuálna dysfunkcia je karmickým výsledkom použitia sexu u tej osoby. Ak by sa takýto jedinec naučil vedeckej cudnosti, naučiť sa, ako premeniť svoje sexuálne sily, vtedy by mohol zvrátiť priebeh vlastného degeneratívneho procesu. Ale, bohužiaľ, ľudia dávajú prednosť sexuálnej fantázii, ktorá ničí myseľ a ktorá ničí prirodzené funkcie sexuálnej energie. Infra-sexualita je výsledok tohto zneužitia.

Osoba, ktorá je stotožnená so sexuálnou túžbou, ktorá sa oddáva sexuálnej fantázii, sa transformuje na infra-sexuála. Infra znamená "pod," alebo podradné, a infra-sexuál, je otrokom túžby. Infra-sexuál, je každá osoba, ktorá sa stala otrokom svojej vlastnej sexuálnej traumy. Tieto typy osôb neustále masturbujú, prevádzajú sexuálne experimenty, ktoré nie sú prirodzené pre ľudský organizmus, a v dôsledku toho, ďalej poškodzujú vlastnú psychiku, a ďalej sa poškodzujú.

Je to len zriedka diskutovaná skutočnosť, že duševné inštitúcie sú plné onanistov. Masturbácia je obrovský problém, ktorý spôsobuje duševnú nerovnováhu. Bohužiaľ, naša kultúra to podporuje a považuje to za prirodzené, pričom je to pre myseľ vlastne veľmi deštruktívne.

Podobne homosexuálne neresti, psycho-sexuálne  neresti a všetky formy sexuálnej fantázie spôsobujú poškodenie v mysli a fyziológii.

Avšak, existuje veľa takých, dokonca milióny, ktorí prijímajú infra-sexualitu a aplikujú ju na Tantru. V skutočnosti, môžete ísť do akéhokoľvek kníhkupectva, vziať akúkoľvek knihu o tantre, a je 99% šanca, že to bude kniha infra-sexuality alebo inými slovami, čierna tantra. Nájsť knihu bielej tantry je veľmi zriedkavé. Dôvodom je: Čierni tantrici nechcú, aby ste ju našli.

Typy Tantry

Čierna tantra je spôsob, ako aplikovať vedecké postupy, ako využiť sexuálnu energiu, ale pod vedením túžby, pod vedením pýchy, pod vplyvom sexuálnej žiadostivosti, závisti, žiarlivosti. Hovoríme tomu "čierna," pretože je začiernená sexuálnou žiadostivosťou, pýchou, ľstivosťou, podvodom a všetkými druhmi túžby.

Obvykle čierna tantra podporuje túžbu, orgazmus, cudzoložstvo. Napriek tomu v mnohých prípadoch rozdiel medzi bielou a čiernou tantrou nie je tak ľahko postrehnuteľný . Mnoho škôl vyzerá, že učia čisto biely tantrizmus, ale tajne, učia čierny tantrizmus a v niektorých prípadoch je veľmi ťažké povedať rozdiel. Tí, ktorí praktizujú tieto typy tantry, sa nemusia nazývať tantrici, môžu sa nazývať akokoľvek. V súčasnej dobe je veľmi populárna hinduistická tantra, budhistická tantra, čínska tantra alebo to, čo mu hovoria taoistická alchýmia a všetko toto učenie sa dováža na západ a rýchlo sa šíri. Avšak, niečo musíme zvážiť: Prečo? S akým cieľom, s akým zámerom? Aké sú plody týchto škôl? Aké sú plody týchto učení? Čo vytvárajú? To je niečo, čo stojí za preskúmanie.

Pravé, skutočné a čisté duchovné učenie bolo vždy zadarmo, ponúkané v prospech ľudstva, aby bolo zmiernené utrpenie ľudstva. Účtovať si 5.000 dolárov za víkend tantry by vám malo niečo povedať o zámeroch učiteľa. Sľubovať veľké uspokojenie a sexuálne vzrušenie by vám malo niečo povedať o zámeroch učiteľa. Ponúkať orgie a sexuálne experimentovanie by vám malo niečo povedať o učiteľovi.

Bohužiaľ, ľudstvo je tak naivné, že uveríme čomukoľvek, čo nám povedia, tak dlho, pokiaľ to zodpovedá našim túžbam. A práve to je háčik.

Nechceme pochopiť, že túžba je príčinou utrpenia. Kŕmiť túžbu, stimulovať túžbu, znamená nárast utrpenia.

Je to veľmi jednoduché: akákoľvek forma tantry, ktorá sľubuje zvýšenie túžby, zvýšenie sexuálneho uspokojenia by mala byť spochybnená. Túžba nemôže byť odstránená, pokiaľ je kŕmená, a ak túžba nie je odstránená, utrpenie bude pretrvávať.

Medzi týmito dvoma formami čiernej a bielej tantry, existuje ešte jedna, ktorá sa nazýva šedá tantra. Šedá tantra učí, že jedinec by mal uchovať svoju sexuálnu energiu po krátku dobu, možno na týždeň, možno na mesiac. Tí, ktorí praktizujú tento typ tantry, sa nemusia nazývať tantrici, majú mnoho mien, no hlavný rozlišovací faktor u nich je ten, že smilnia alebo rozlievajú sexuálnu energiu raz týždenne alebo raz za mesiac. Táto forma tantry nevyhnutne vedie k čiernej tantre, pretože túžba nie je odstránená, ale rastie. Túžba je veľmi šikovná vo svojej schopnosti oklamať nás.

Biela tantra vždy učí tri faktory:

V šedej a čiernej tantre môžete nájsť prvky, ktoré vyzerajú ako tieto tri faktory. Môžete nájsť veľa ľudí, ktorí hovoria o karma joge, nutnosti slúžiť ľudstvu s láskou. Hovoria o múdrosti, hovoria o súcite, ale vo svojich postupov a rituálov rozlievajú svoju sexuálnu energiu, takže zo svojho organizmu odstraňujú entitu Krista (bódhičitta alebo tigle).

Tretí Logos rozvádza sexuálnu energiu vo všetkých prvkoch. V prírode existujú tri druhy prírody, týkajúce sa týchto troch síl: energia Otca, Syna a Ducha Svätého. Sila Ducha Svätého sa musí vrátiť dovnútra a hore, tieto sily, sexuálne sily, musia byť vyzdvihnuté hore, aby sa mohli zmiešať so silami Syna, ktorý je v srdci. Len ten, kto dosiahne kompletného vývoja tejto sexuálnej energie, sa môže stať kristifikovaným alebo sa môže stať jedným s touto Kristickou vôľou,  s tou Kristickou energiou. A len ten, kto je kristifikovaný, sa môže stať jedným s Otcom, Bohom. Syn je jedno s Otcom a Otec je jedno so Synom a nikto nedosiahne Otca inak, než skrze Syna. Ak chcete dosiahnuť Syna, tak musíte pracovať so silami Ducha Svätého.

Sexuálna joga, biela tantra, je druhom supra-sexuálneho fungovania. Supra znamená za hranice alebo vyššie. Vstúpiť do supra-sexuality znamená prekonať normálnu sexualitu a samozrejme normálnou, máme na mysli transmutáciu. Rozlievanie sexuálnej energie prostredníctvom orgazmu je abnormálne. Vstúpiť do supra-sexuality znamená vstúpiť do rozvoja a vytvárania super-človeka, supra-človeka alebo nad-dušu, nad-človeka, ako sa tomu v určitých systémoch hovorí. To je stelesnenie Krista.

Supra-sexualita produkuje nové, sekundárne pohlavné znaky. Na východe, sa nazývajú znamenia Budhu. Existuje tridsať dva základných znakov, ktoré identifikujú zasvätenca ako Budhu, a tieto znaky sú pestované a rozvíjané správnym používaním sexuálnej energie.

Správnym využitím síl a energií, ktoré sú v našich vlastných hormónoch, sa zmeníme na niečo vyššieho, než je obeť mechanického života. Hormóny obsahujú všetku potenciu a silu, ktorá ma na starosti hlavne rozvoj tela. Tým že tieto hormóny, ktoré sa nachádzajú v sexuálnych silách, uchováme a využijeme prostredníctvom vedeckej cudnosti, tým svoj organizmus zvitalizujeme a nabijeme energiou. Organizmus sa revitalizuje a ozdraví. Prirodzene, že táto energia tiež regeneruje myseľ.

styri prvky a symbol sfingy

Pomocou vôle ovládať túto energiu pozitívnym spôsobom, tantrik rozvíja schopnosť manipulovať sily prírody. Sexuálna energia je tattvy, prvky, ktoré sa nachádzajú všade v prírode. Ovládať tieto prvky v sebe, má za následok, že ich môžeme ovládať v prírode. Toto je symbolizované v Sfinge.

Štyri zvieratá, štyri Elohim alebo štyri sväté bytosti, sú človek, orol, býk a lev. V Sfinge, vidíme tie isté bytosti, ktoré predstavujú štyri živly.

Sfinga je kompletná syntéza ľudskej bytosti.

Vytvorenie Sfingy v nás, je výsledkom využitia sexuálnej energie v súlade s kristickou vôľou. Každý z týchto  štyroch tvorov, v nás psychicky aj energeticky predstavuje štyri elementy.

Tieto štyri elementy sú syntetizované ako kríž. Kríž je alchymistický symbol, ktorý predstavuje kríženie muža a ženy za účelom tvorenia. Keď je tento kríž oživovaný ohňom Ducha Svätého, tak sa točí a tvorí svastiku.

Tieto prvky zodpovedajú morálnym kvalitám človeka, štyrom zvieratám Sfingy, štyrom zvieratám z knihy Zjavenia a samozrejme Krížu.

Tieto štyri sú v Biblii predstavované štyrmi evanjeliami:

Toto sú klasické symboly kresťanstva, ktoré predstavujú a demonštrujú nutnosť, ako tieto štyri prvky využiť, a to prostredníctvom našej vôle a spôsobu, akým používame sexuálnu energiu.

Súčasný Dalajláma povedal, že z pohľadu tantry, telesné vitálne energie sú vozidlá/prostriedky mysle. Keď sú tieto vitálne energie čisté a jemné, rovnakým spôsobom bude ovplyvnený i stav mysle, a transformáciou týchto telesných energií, zmeníme stav vedomia. Tantra, ako sa učí v tibetskom budhizme je rovnaká, ako sa učí v gnosticizme, iba s povrchnými rozdielmi. Podstatou tantry je toto: človek má schopnosť transformovať samého seba. Táto transformácia je určená vôľou.

Táto vôľa je definovaná buď: nesebeckou kristickou vôľou alebo vôľou túžby? Je to vôľa pod kontrolou túžby po pocite, pýchou, sexuálnou žiadostivosťou, hnevom, závisťou alebo je to vôľa riadená kristickou silou, obeťou, súcitom?

Zrealizovať cieľ bielej tantry si vyžaduje smrť ega, seba, falošného ja. Iba táto smrť, odstránenie túžby, odstránenie sebeckého hľadiska, môže dovoliť sile Bytia, sile Krista, aby sa prejavila a pracovala skrze nás. To je možné iba prostredníctvom sexuálnej transmutácie.

Energia Krista je sexuálna energia. Pokiaľ túto energiu vnútri nemáme, tak nemôžeme pracovať so silami Krista. Môžeme veriť tomu, čo chceme, môžeme si myslieť, čo chceme, ale zrodenie na všetkých úrovniach je sexuálnou úlohou.

Kľúč k všetkej moci sa nachádza v spojení muža a ženy. Čo je dôležité je to, aby sa pár naučil, ako nedosiahnuť orgazmus, aby sa vzdali túžby a aby transmutovali energiu v súlade s Kristickou vôľou.

Semeno, sexuálna sila, nemôže byť nikdy v žiadnom prípade, žiadnym spôsobom vypustená. To je základné pravidlo pre vstup do bielej tantry.

Ľudský život sám o sebe, taký aký je, nemá žiadny význam. Narodiť sa, žiť a zomrieť, trpieť, ako červ v blate pod páľavou slnka, nemá žiadny zmysel. Rozmnožovať sa ako zviera a potom po dlhom období utrpenia zomrieť, je tragédia. Ak to je život, potom to nestojí za to žiť. Našťastie to nie je jediný spôsob. Existuje možnosť, ako zmeniť seba a život, tým, že budeme pracovať so silami Krista. Tým, že prekonáme svoju prirodzenú zvieraciu povahu, tým, že prekonáme vlastné zlé návyky, tým, že zmeníme povahu vlastnej mysle, a aktom vôle využívať energie, ktoré v nás prirodzene vznikajú správnym spôsobom. A samozrejme, že ako výsledok z toho musia prísť dobré veci, pretože to je zákon.

Otázky a odpovede

Poslucháči: Ako sa dá v tejto dobe obetovať pre ostatných?

Inštruktor: Obeť je dosiahnutá v úrovniach. Je zrejmé, že najvyššou obeťou je odovzdať sám seba v prospech druhých, akýmkoľvek spôsobom ste schopní. To môže začať tak jednoducho, ako nedovoliť sebe, aby ste spôsobovali utrpenie. Napríklad, môžete byť naozaj na niekoho naštvaný, ale ak sa ho rozhodnete ušetriť od náporu vášho hnevu, to je obeť, pretože sa vzdávate vôle tohto hnevu vyjadriť sa a spôsobiť druhej osobe bolesť.

Poslucháči: Je to naozaj utrpenie?

Inštruktor: Keď je niekto na vás naštvaný, netrpíte? Áno, trpíme. Alebo keď niekto na vás nadáva alebo keď vás niekto obviňuje, a hnevať sa, znamená trpieť. Takže ovládnuť v sebe takéto správanie, je akt obete, na tejto úrovni.

Pracovať na vlastnom egu, zmeniť spôsob, akým chceme konať z túžby, z vlastného záujmu, je forma sebaobetovania. Väčšou obeťou, je dať príležitosť ostatným, aby urobili to isté, výučbou gnózy a to akýmkoľvek spôsobom, akým ste schopný. Takže existujú úrovne.

Kľúčom k úspechu je nutnosť pracovať s tromi faktormi, každý deň, v každom okamihu. Vôbec v nijakom okamihu nesmieme dovoliť, aby sa v nás prejavili negatívne emócie. Negatívne emócie v nás môžu vyvolávať "dobrý pocit." Negatívne emócie alebo pocity akéhokoľvek ega sa môžu zdať dobré alebo normálne, to však neznamená, že sú dobré alebo normálne. Vyjadriť negatívne emócie je zločin.

Zamedziť takýmto túžbam v prejave, znamená prestať ich kŕmiť v srdci, mysli a v jednaní. Zadržať hnev, pýchu alebo závisť, nedovoliť im ovládať vaše správanie, spustí proces smrti tohto ega.

Súčasne musíme vytvárať pozitívne kroky, konať cnostným spôsobom. Takže ak napríklad niekto nám robí niečo škodlivé a my zamedzíme impulzívnej egoistickej reakcii, tým zahájime proces smrti tej túžby v mysli, ale potom musíme ísť ďalej a na oplátku musíme odpovedať cnostným jednaním, ktoré môže byť priame alebo nepriame. Dôležité je voči tejto osobe pestovať lásku.

Poslucháči: V sebe samom alebo voči druhým (navonok)?

Inštruktor: To záleží. Určite musíte pestovať lásku k druhým v sebe, čo nemusí byť vždy viditeľné priamo, fyzicky, no prinajmenšom, musíte pestovať lásku k tejto osobe v sebe samom, to je začiatok narodenia: kultivovať cnosť, pochopiť cnosť, tieto dve sú úplne spojené, život a smrť vo vlastnom srdci, vo vlastnej mysli a v činoch. A potom tretie je, musíme sa obetovať. Tieto dve môžu byť syntetizované v našom jednaní, ako obeť. Takže, ak nám niekto ubližuje, robia niečo zlého a my na to neodpovieme, tak vytvárame lásku, čo je samo o sebe obeť, pretože prijímame ich jednanie voči nám a nereagujeme na to negatívne.

Poslucháči: Tak, to nestačí len ignorovať?

Inštruktor: Nie, nemôžete to ignorovať, nemôžete to potláčať, musíte to pochopiť a to je veľmi ťažké, vyžaduje to veľa vôle, vyžaduje to Kristickú vôľu, a to je biela tantra.

Dôležitým bodom o tantre je, že je to činnosť v každom okamihu. Áno, tantra nepochybne odkazuje na určité metódy a postupy, ale v skutočnosti, tantra je kontinuum: je to psychologický proces prebiehajúci od okamihu k okamihu. Použiť vedu bielej tantry vo vlastnom živote, nie je niečo, čo robíte len raz za deň, je to niečo, čo musíte robiť neustále, s kontinuitou. To je samozrejme v modifikácii nášho správania. Ak to robíme správne, potom sa obetovávame, obetovávame svoje vlastné ego, naše vlastné záujmy, naše vlastné túžby, v prospech druhých. To neznamená, že musíme dať všetky peniaze na charitu, dôležitejšie je, aby sme sa vzdali svojich vlastných záujmom, nášho spoločenského postavenia, vzdať sa záujmu, že nás budú rešpektovať alebo milovať, a namiesto toho sa zamerať na to, aby sme my milovali a rešpektovali ostatných.

Poslucháči: Mohli by ste uviesť príklad nádychu a výdychu pri cvičení pránájámy?

Inštruktor: V gnóze sa vyučujú rôzne pránájámy [transmutačné cvičenia využívajúce dych]. Rytmus a načasovanie pránájámy by malo byť prirodzené, týkajúce sa stavu uvoľnenia, v ktorom sa práve nachádzate. Siliť dĺžku dychu môže byť škodlivé. Je lepšie sa uvoľniť a prirodzene dýchať, na krátko zadržať dych, vydýchnuť,  nadýchnuť, zadržať, vydýchnuť. Nemalo by to byť robené na silu. Nemalo by to byť striktné a strnulé, malo by to byť uvoľnené. Ak robíme dychové cvičenia a sme stále napätí, tak kráčame zlým smerom.

Cvičenie pránájámy premieňa sexuálnu energiu za účelom ovplyvnenia mysle, pomáha vyjasniť myseľ. Pránájáma je ako sacie čerpadlo, ktoré čistí nečistoty z mysle s cieľom ju upokojiť. Ak sme počas cvičenia stále napätí, rozrušení a strnulí, tak odporujeme účelu tohto cvičenia.

Poslucháči: Je lepšie robiť mantry na posilnenie nervového systému?

Inštruktor: Áno, mantry môžete takisto použiť. Môžete použiť mantry, pránájámy a môžete ich skombinovať. Existuje mnoho variácií cvičenia. Čo popisujem, je základným cieľom, ktorý má uvoľniť myseľ a telo. Takže musíte robiť pránájámu s uvoľnením.

Toto je tretia a posledná časť kurzu s názvom Transformácia energie

preložené z anglického originálu: Tantra - The continuum
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian

Koniec.