slovnik

Práca s Merkúrom

Chápeme, že v základe celého stvorenia je lono Matky Božej. To sa v sanskrte nazýva Prakriti. Toto lono zo seba prejavuje svetlo, čo je svetlo Kristovo alebo Lúč Stvorenia. A tento lúč je energia či "vyrazenie dopredu" tvorivého impulzu, ktorý je príčinou vzniku všetkých existujúcich javov. Toto základné "súcno" alebo základný prejav, ktorý vedie k vzniku, je v gnóze známy ako Slnečný Logos. Slnečný, pretože súvisí so slnkom alebo so zdrojom života a svetla. A Logos, čo v gréčtine znamená "slovo" alebo "sloveso." My používame termín Logos, pretože slovo, ktoré hovoríme je výrazom alebo prejavom myšlienky. Tá myšlienka je neprejavený impulz. Keď sa tento impulz prejaví, tak sa stáva Logos. Reč je Logos myšlienky. Takže pokiaľ ide o koreň stvorenia, tak vidíme rovnaký jav.

Prakriti obsahuje tento impulz, ktorý sa prejavuje ako Logos alebo slovo. A to je dôvod, prečo v evanjeliách v knihe Jána sa píše: "Na počiatku bolo slovo." Podobne ako v knihe Genesis, knihe stvorenia, počujeme, že Boh stvoril, keď hovoril.

Tri tvoriace sily

Toto je dôležitý aspekt, ktorému musíme rozumieť, pretože v základe celého stvorenia je tento Slnečný Logos alebo inými slovami, Kozmický Kristus. Táto sila, táto energia, je tri v jednom. Jedná sa o horný trojuholník Stromu Života, tiež známy ako Kabala. Tento nadpozemský trojuholník sa skladá z troch gúľ v tvare trojuholníka. Tieto tri gule, sú Najsvätejšou Trojicou alebo troj-jednotou, čo sú tri aspekty jednej veci. V kabale alebo v hebrejčine, ich poznáme ako Keter, Chokmah a Binah. V kresťanstve sa im hovorí Otec, Syn a Duch Svätý. A v hinduizme sa jedná o Brahma, Višnu a Šiva.

3 prvotne sily

Táto trojica symbolizuje sily stvorenia. Tieto sily sú vyrovnávajúcou silou alebo silou troch v rovnováhe, vo vyváženom stave. Tieto tri sú: pozitívna sila alebo impulz na vytvorenie, prijímajúca alebo negatívna sila a vyrovnávajúca alebo urovnávajúca sila.

Tieto tri faktory alebo tri sily, sú v základe všetkých foriem stvorenia, vo všetkých úrovniach prírody. Tieto tri v jednom, je Kristus, sú ohňom. Kristus je oheň, je to energia, je to svetlo. Je to sila, ktorá dáva život a bez ktorej by žiaden život nemohol existovať. Kristus je základom stvorenia a koreňom existencie. V srdci každého atómu je plameň alebo oheň Kristickej sily. Tento základný oheň sa nachádza v srdci každého slnka, každej planéty, každej rastliny, každého nerastu, každého organizmu.

Z predchádzajúcich prednášok rozumieme, že tento Kristický oheň máme i v našom vlastnom fyzickom organizme. Nachádza sa v nás v rôznych úrovniach. V prvom rade sa jedná o ten oheň, ktorý osvetľuje a dáva aktivitu a energiu všetkým bunkám, molekulám a atómom, ktoré máme vo vnútri. No potom tu máme ešte vyšší aspekt tohto ohňa, ktorý nazývame sexuálnou energiou. Sexuálna energia je výsledok celého procesu všetkých mechanických funkcií nášho fyzického organizmu, ktoré berú a prijímajú energiu v rôznych úrovniach, z potravín, zo vzduchu, z dojmov/vnemov. Všetka tá sila, všetko to svetlo, ktoré nazývame vodík, všetka tá energia je prečistená a syntetizovaná rôznymi procesmi nášho organizmu v spolupráci s čakrami a vitálnym telom. Konečnou syntézou tejto energie, všetkých týchto procesov je sexuálna energia. Tento proces zdokonaľovania/prečisťovania je univerzálny. Vyskytuje sa v každom organizme, ktorý existuje, či už sa jedná o rastlinu, zviera alebo nerast. Každý organizmus prijíma, pretvára/transformuje a zjemňuje/prečisťuje energiu. A konečnou syntézou tohto zdokonalenia je vždy sexuálna energia.

Merkúr, Hermes

MerkurPre hlbšie pochopenie sa musíme pozrieť do symboliky a mytológie, ktoré obsahujú a ukrývajú hlbšie pravdy týkajúce sa tejto témy. Ak sa pozrieme do gréckej mytológie, tak nájdeme veľmi zaujímavú postavu, ktorá úzko súvisí so slnkom alebo s Kristom. V gréckej mytológii je nazývaný Hermes. V rímskej mytológii je nazývaný Merkúr.

Hermes má prastarú tradíciu. On je poslom slnka. On je najbližší spoločník slnka. A samozrejme vieme, že planéta Merkúr je najbližšou planétou v našej slnečnej sústave k slnku, a má veľmi rýchlu obežnú dráhu. V mytológii sa mu hovorí orodovník alebo posol, ktorý pracuje v mene slnka alebo Krista.

Keď študujeme Hermesa či Merkúra, tak chápeme, že on bol vždy považovaný za boha plodnosti. A ako boh plodnosti, bol uctievaný symbolicky hromadou kameňov, ktoré boli umiestnené na križovatkách. A to obsahuje veľmi silný symbolizmus. Vieme, že v hocijakej ezoterickej tradícii, cestujúci je symbolom niekoho, ktorý kráča po ceste zasvätenia. Toto súvisí s deviatym Arkánom knihy Tarotu. Vieme tiež, že križovatka je tiež veľmi významným symbolom, pretože má tvar kríža. A Gréci, v dávnych dobách brali kamene a na križovatke ich hromadili na kopu. Kameň je tiež veľmi dôležitým symbolom vo všetkých náboženstvách a mystických tradíciách. Máme kameň mudrcov a základný kameň, čo sú kľúčové prvky. Ale tieto hromady kameňov sa nazývali Herm, H-E-R-M, takže na križovatke by ste sa stretli s hermom. A každý herm bol zdobený symbolom mužského falusu (pohlavný úd). Postupne ako grécka civilizácia časom pokročila v sofistikovanosti, tieto hromady kameňov sa nakoniec stali hranatými piliermi s falusom, ktorých na vrchole zdobila hlava Merkúru či Hermesa. Je teda zrejmé, že zjednotenie kríža, falusu a symbol Merkúra obsahuje veľmi silný symbolizmus.

HermChápeme, že Hermes alebo Merkúr, symbolizuje základné sily a základné energie v našom vlastnom organizme. Keď sa pozrieme na základné energie alebo najsilnejšie sily, ktoré máme vo vnútri, tak sa samozrejme musíme pozrieť na sexuálnu energiu. A to je to, čo naznačuje herm. Herm alebo ten stĺp zdobený falusom, ktorý sa umiestňoval na križovatkách, hovorí, že Boh Merkúr sa nachádza v sexe. Merkúr je kľúčom k práci s krížom, aby sme mohli byť úspešným cestovateľom v mnohých spôsoboch a cestách života.

Sexuálna sila, ako vieme, je konečným vyjadrením mechanickej povahy, v našom organizme. Táto sexuálna sila obsahuje zákon troch. Čo je samo o sebe vyjadrením tohto Kozmického Krista, tohto ohňa, ktorý dáva všetkým život. Z našej vlastnej skúseností a našej vlastnej znalosti vieme, že na to aby sme mohli niečo vytvoriť, tak musíme spojiť sily. Tak napríklad, aby sme mohli vytvoriť fyzické telo, dieťa, tak potrebujeme pozitívnu silu, ktorou je muž, potrebujeme prijímajúcu silu, čo je žena, a potom potrebujeme silu, ktorá tieto dve sily uvedie do rovnováhy alebo ktorá ich spojí, a to je samozrejme sex, čo je Duch Svätý. Keď sa tieto tri sily spoja, tak môžeme tvoriť. Fyzicky vzaté, samozrejme, môžeme vytvoriť dieťa. Ale je tu iný spôsob, vyšší spôsob, ako používať tieto tri rovnaké sily.

V každom z nás, sa nachádza konečná destilácia tejto mechanickej povahy. Proces transformácie všetkých energií, ktoré prijímame, má za následok tvorbu sexuálnej energie. V starovekej tradícii alchýmie, je sexuálna energia známa ako surová hmota. Jedná sa o základnú silu, s ktorou musí alchymista pracovať. Samozrejme, že alchýmia, má taktiež veľmi starú históriu. Vieme, že alchýmia je derivát pár slov, ktoré sú dané dokopy: Al, čo súvisí s Alahom alebo duchom, taktiež sa vzťahuje k slovu El, čo v hebrejčine znamená "Boh," a khem alebo chemia, čo je grécky a znamená "spojiť alebo odliať kov." Takže spojiť sa alebo sa odliať/zliať s Bohom, je veda alchýmie. Alchýmia bola známa pod iným názvom, čo je spagirism. Toto slovo, spagirism, je kombináciou dvoch gréckych slov: spam, čo znamená "extrahovať" a agirus, čo znamená "opätovne spojiť."

Proces alchýmie, je vziať surovú hmotu alebo olovo, základný kov a extrahovať z neho to, čo je čisté. A potom zobrať tieto čisté prvky a vytvoriť niečo ušľachtilejšieho. Všetci sme počuli, že alchymista pracuje na extrahovaní zlata z olova. Táto surová hmota v nás, je Merkúr, čo je naša vlastná sexuálna energia. Alchymisti nazývali sexuálnu energiu Merkúr, pretože Merkúr je vozidlom/nádobou slnka. Inými slovami, je to vozidlo/nástroj tvorivých síl kozmického Krista. Merkúr, ako posol či orodovník, je nástrojom, prostredníctvom ktorého tieto tri sily môžu v nás pracovať.

V starovekom Rozekruciánskom dokumente, je Merkúr nazývaný "sophic hydrolith." Sophic je odvodený zo Sofie, čo je "múdrosť." Hydro súvisí s "vodou" a Lith je "kameň." Takže sophic hydrolith, Merkúr, je "vodný kameň múdrosti." Fyzická hmota Merkúra alebo ortuti, je oboje, kameň i kvapalina, ktorá je veľmi ťažká. Je to veľmi mocný kov. Starí alchymisti používali Merkúr, vodný kameň múdrosti, ako symbol tvorivých síl našej vlastnej sexuálnej energie. V tej alchymistickej tradícii je Merkúr jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré používali ako symbol ich práce. Skutočný alchymista pracoval na opätovnom zjednotení s jeho vlastným vnútorným Kristom. Snažil sa, aby zo seba odstránil všetko, čo je nečisté za účelom získania čistoty, a aby túto čistotu mohol spojiť s Bohom.

Merkúr, ako symbol sexuálnej energie alebo sexuálnej sily, je tiež symbolom vôd. V mnohých alchymistických obrazov a kresieb uvidíme Merkúr vo vodách, stojacieho vo vodách alebo stúpajúceho z vôd. A to je symbolom našich vlastných sexuálnych vôd.

Máme tiež soľ, ktorá sa vzťahuje k elementu zeme, k telu a k ľudskej bytosti.

A máme síru. síra je symbol ohňa.

Tieto tri prvky, soľ, síra a Merkúr/ortuť, samozrejme predstavujú tri sily. Symbolizujú zákon troch alebo zákon trojuholníka, ktorý umožňuje tvorenie.

Tieto tri prvky, soľ, síra a Merkúr/ortuť, každý v sebe obsahuje ostatné tri. Vnútri Merkúru, v našej vlastnej sexuálnej energii, máme soľ a máme síru, čo znamená, že máme zem a máme oheň. Naše vlastné sexuálne vody Merkúru obsahujú oheň a tiež zem i soľ. Rovnakým spôsobom v samotnom ohni, v síre, nájdeme soľ a Merkúr. Toto je analogické k základnej trojici nadpozemského trojuholníka. V Synovi máme Otca a Ducha Svätého, a vnútri Ducha Svätého máme Syna a Otca. Tieto prvky nájdeme v našom surovom Merkúre, čo je konečnou syntézou mechanickej prírody.

Z predchádzajúcej prednášky o rituálu pancatattva rozumieme, že mechanická príroda v našom vlastnom organizme upravuje a syntetizuje energiu na výrobu sexuálnej energie alebo toho, čo my nazývame vodík SI-12. Tento vodík je najvyšším výtvorom mechanickej prírody. Mechanická príroda v nás nemôže ísť ďalej. Toto je konečná syntéza tejto energie z hľadiska mechanických procesov.

V alchymistickej tradícii, je energia plynúca z procesov mechanickej prírody tiež nazývaná Ens Seminis, čo znamená, entita spermií/semena. A semeno v Gnóze znamená sexuálnu energiu, či už mužskú alebo ženskú. Nejedná sa o výhradne mužskú energiu.

V našej vlastnej ens seminis, v našej vlastnej sexuálnej sile, máme zákon troch. Máme soľ, síru a Merkúr. Vajíčko a spermie sú samy o sebe soľ, súvisiace s naším vlastným telom. Vnútri tohto vajíčka a spermie máme oheň, čo je ten tvorivý potenciál Krista, čo je síra, oheň. Takže, sexuálne vody, ktoré máme vo vnútri, majú soľ a majú oheň. Tieto prvky sú veľmi dôležité, oni sú tým zákonom troch v našom vnútri.

Rovnaký zákon troch vidíme, keď sa pozrieme len na samotné fyzické telo. Čo sa týka semenníkov a vaječníkov, jeden z nich je pozitívny a druhý z nich je negatívny. Alebo inými slovami, týkajúce sa dvoch, prvé dve sily tejto trojice. Tretiu vyrovnávajúcu silu máme v kostrči, v spodnej časti chrbtice. Takže vnútri nášho vlastného organizmu máme tento zákon troch.

Svaty gral V tomto ens seminis, v tomto surovom Merkúre, čo je netransmutovaný, hrubý Merkúr, surová hmota, existuje ďalšia sila, ktorá sa nazýva "ens virtutis." Toto v latinčine znamená "cnosť" alebo skutočnú silu a moc, ktorá je obsiahnutá v tejto sexuálnej sile. Virtutis súvisí s cnosťou a mužnosťou. Jedná sa o svetlo, teplo a oheň bytia.

Alchymisti nám hovoria, že musíme umiestniť surový Merkúr do tégliku. V alchymistickej tradícii je téglik nádoba. Názov teglík (crucible v angl.) úzko súvisí s krížom (cross v anlg.) alebo crux, čo je veľmi posvätný symbol. Teglík je pohár, ktorý obsahuje a v ktorom držíme sexuálnu silu. Z toho pohára, z tejto sexuálnej sily, môžeme tvoriť. No existujú rôzne spôsoby, ako s touto energiou tvoriť.

V evanjeliách, pán Ježiš nám hovorí:

Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. - Ján 3-5

Čo pod týmto rozumieme? Rozumieme, že voda je Merkúr. Voda je naša sexuálna sila. Duch je ens virtutis. Je to sila Bytia, Najvnútornejšieho, nášho vlastného vnútorného Boha, rovnako tak Ducha Svätého, ktorý je tým ohňom obsiahnutom v ens seminis. A pán Ježiš pokračuje a hovorí:

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.

Čo nám to hovorí, je, že existujú dva základné spôsoby, ako využiť sexuálnu silu. Môžeme vytvoriť fyzicky, čo znamená, že vytvárame sexuálne, a niečo sa rodí z tela. A čo sa narodilo z tela, je telo, a samozrejme v tomto prípade sa jedná o dieťa. Každý pozná postup, ako stvoriť dieťa. Ale Ježiš hovorí, že existuje i iný spôsob, a to, ako vytvoriť z vody a ducha. A to znamená, vytvoriť niečo duchovne. Niečo, čo sa vzťahuje k duchu, k nášmu vlastnému vnútornému procesu, k nášmu vlastnému vnútornému božstvu. Takže muž, čo je mužská sila, v kombinácii so ženou, čo je mesačná sila, prijímajúca sila a sily Ducha Svätého alebo sexuality, ktorý tieto dve sily uvedie do rovnováhy, majú moc tvoriť, ale otázkou je, či vytvoriť z tela alebo z ducha. Toto sú dve rôzne veci.

Študovali sme, ako táto sexuálna energia v nás vzniká, a ako tieto vody, ktoré máme, hydro, vodík (hydrogen), je generujúca sila alebo tvorivá sila. V sexuálnej vode je oheň. Sexuálne vody obsahujú oheň Ducha Svätého a tento oheň musí konať. Všetci veľmi dobre vieme, aká mocná je v nás sila sexuálnej energie. Sexuálna energia nás úplne podnecuje ku konaniu, bez toho aby sme jej boli schopní skutočne odolať. Je veľmi silná. Je to ťažisko všetkej ľudskej činnosti. Ak sa pozriete na podstatu akéhokoľvek ľudského konania, tak objavíte, že hlavným faktorom je sex. Táto energia, tento oheň, ktorý je jadrom procesu každého atómu, každej molekuly a každej bunky, je tiež koreňom nášho vlastného správania. Bohužiaľ nevieme, ako ju používať správnym spôsobom. Tento oheň, ktorý nás núti konať a použiť ho, nás núti konať v súlade s tým, ako je formovaná naša vlastná psychika.

Zákon

V predchádzajúcich prednáškach sme diskutovali, ako sme my ako organizmus, prišli na svet. Náš vlastný duch, náš vlastný monad, táto božská iskra, sa projektuje do hmoty. A my ako duša alebo ako zárodok duše, sa v prírode postupne rozvíjame skrze po sebe idúce kráľovstva/ríše. Inými slovami, ako organizmus sa vyvíjame z minerálnej ríše, do rastlinnej ríše, do živočíšnej ríše. A prostredníctvom tejto cesty si budujeme myseľ. Stávame sa sofistikovanejším typom stvorenia.

evolucia

Potom, čo sa dostaneme do živočíšnej/zvieracej ríše, máme zvieraciu myseľ, ktorá je riadená inštinktom. V živočíšnej ríši vidíme, ako je sex inštinktívnym procesom a ako zvieratá svoj inštinkt bez námietok nasledujú. To je preto, že nemajú uvažovanie. Sú poháňané inštinktívnymi silami a konajú na základe energií, ktoré sa v nich prejavujú, bez toho, aby ich spochybnili. Zvieratá však, ktoré sú bez nášho vplyvu, počúvajú tieto inštinktívne sily v súlade s prírodnými zákonmi. Takže na jar, keď sa Slnko pohybuje vysoko na oblohe, tak sexuálna sila stúpa a požaduje, aby konala. Zvieratá sa pária s cieľom rozšíriť produkciu vlastného druhu. Potom, čo uspeli v tomto akte, tieto sily ustúpia do ďalšieho cyklu. Zvieratá poslúchajú. Ony používajú sexualitu v súlade so zákonmi, ktorými sú podrobené. Ony neporušujú zákon. Výnimku tvoria zvieratá, ktoré boli infikované našim správaním, čo je iný príbeh.

Keď tieto embryá duše absolvujú živočíšnu ríšu a vstúpia do humanoidnej ríše, tam im je daný nový nástroj, ktorý nazývame uvažovanie alebo intelekt. My sme intelektuálne zvieratá. Máme rovnakú zvieraciu myseľ, ktorá je inštinktívnou mysľou. Jediný rozdiel medzi nami a akýmkoľvek zvieraťom je, že my môžeme racionalizovať. Môžeme uvažovať. Môžeme odôvodňovať. Takže my, ktorí mame túto zvieraciu myseľ, sme skutočne riadení inštinktom. Napriek tomu to nedokážeme vidieť, pretože svoje inštinktívne správanie ospravedlňujeme. Ospravedlňujeme svoje túžby, svoje vášne. Intelektuálne zviera je jediné zviera, ktoré používa sex pre potešenie. Intelektuálne zviera je jediné zviera, ktoré ničí svoje prirodzené prostredie, jediné zviera, ktoré ničí životný priestor ostatných, len tak, bez udania dôvodu. To je preto, že naša psychika je veľmi skazená, skazená túžbou a príťažlivosťou k pocitu.

V prírode existuje zákon, ktorý sa nazýva zákon kyvadla. V prírode máme mnoho typov pocitov. Máme pocity, ktoré by sme mohli nazvať príjemné alebo dobré, a máme pocity ktoré by sme mohli nazvať negatívne, nepríjemné alebo zlé. Tvory živočíšnej ríše zažívajú všetky tieto druhy pocitov a vedia, čo je bolesť a vedia, čo je radosť. Avšak ľudské intelektuálne zviera racionalizuje a uvažuje a stáva sa závislým na pocite. Ochutnáme alebo zažijeme určitý pocit, ktorý sa nám páči, a chceme ho znovu pocítiť, takže tento pocit vyhľadávame a chceme ho zopakovať. Takže rovnako je to i s nepríjemnými alebo negatívnymi pocitmi, chceme sa im vyhnúť a držať sa od nich ďalej. Ale zákon kyvadla je zákon, ktorý spravuje energiu. A ako sami dobre viete, ak vezmete kyvadlo, čo je určité závažie, ktoré visí na niti alebo na retiazke a zatlačíte ho jedným smerom, tak prirodzene sa bude musieť vrátiť druhým smerom, aby dosiahlo rovnováhy, ktorá je uprostred. No pred dosiahnutím tejto rovnováhy sa vždy prehupne na druhú stranu a zase späť.

kyvadlo

Keď my ako myseľ, neustále tlačíme smerom k radosti, k príjemnému pocitu, tak v prírode nastavujeme prirodzenú odozvu, kde sa toto kyvadlo musí prehupnúť späť opačným smerom, aby sa vyvážilo. Vidíte tu tri sily? Vidíme pozitívnu alebo impulzívnu silu, ktorá tlačí. Potom máme negatívnu alebo prijímajúcu silu, ktorá musí reagovať. A potom máte silu rovnováhy, ktorá je uprostred. Ale my ako psychika alebo myseľ sme tak pripútaní k tomuto pozitívnemu alebo príjemnému pocitu alebo sile, že ďalšie dve jednoducho ignorujeme. My si neuvedomujeme, že keď prežívame niečo príjemného, tak prirodzene a veľmi rýchlo zažijeme opak. Radosť a bolesť sú dve strany tej istej skúsenosti. Nemôžete mať jedno bez druhého. To je nemožné. Je to zákon prírody.

Ten, kto sa snaží ponoriť do radosti sa nadstavuje, že bude ponorený do bolesti. Toto je základná pravda v učení Budhu, ktorý učil, že jediná cesta, je stredná cesta, čo je rovnováha medzi extrémami dobrého a zlého.

Učenie Budhu, učenie Tao a učenie Kozmického Krista vo všetkých jeho podobách vyjadrujú túto pravdu: buďte ľahostajní, všetky javy berte rovnako. Či už v radosti alebo v bolesti, buďte rovnakí. Nebuďte pripútaní k extrémom. Toto je cesta, vyrovnaného človeka, štvrtá cesta, cesta Tao. Potrebujeme vedieť, ako riadiť extrémy kyvadla a byť v strede. To je spôsob, ako vyvážiť váhy života. Musíme sa naučiť, ako prijímať príjemné i nepríjemné pocity s rovnakou základnou reakciou, ktorá je v skutku ľahostajnosťou.

Uprostred tohto všetkého máme v sebe sexuálny oheň, ktorý musí konať. Ale my, ako vedomie, ako duša, sme uväznený v tejto zvieracej mysle, ktorá je hnaná inštinktívnou túžbou po príjemnom pocite. Naša inštinktívna túžba v nás vyvoláva použitie ohňa nesprávnym spôsobom a intelekt používame na odôvodnenie a ospravedlnenie svojho správania.

Takým hrubým príkladom by mohol byť alkohol. Veľmi dobre vieme, že alkohol je pre náš organizmus deštruktívny. Veľmi dobre vieme, že alkohol ničí mozgové bunky, poškodzuje procesy našej mysli, vytvára závislosť v našom inštinkte, a napriek tomu sa snažíme podať logické vysvetlenie, prečo ho užívame. "No, ja pijem iba spoločensky." "No, je to oslava narodenín" alebo "Je to svadba." "No, páči sa mi to a nemôžem to ovládať." To je pýcha. Sexuálna žiadostivosť. Obžerstvo. Snažíme sa ospravedlniť svoju závislosť na pocite a snažíme sa ju odôvodniť. Sexuálnu silu používame pre potešenie, a snažíme sa ospravedlniť.

Ignorujeme zákony, ktoré ustanovil kozmický Kristus v každej tradícii. O aký základný zákon sa jedná?

Nezosmilníš

A napriek tomu to robíme, a rovnakým písmom sa to snažíme ospravedlniť. My hovoríme: "No, Boh povedal, že sa musíme plodiť a množiť sa." Ale my ignorujeme význam tohto Písma, čo znamená, že sa máme plodiť z Ducha, aby sme ho spoznali.

V rovnakom písme On sám veľmi priamo hovorí, že mať výron semena znamená stať sa nečistým. No my napriek tomu svoj výron alebo vypustenie sexuálnej energie ospravedlňujeme. Túžba po sexuálnom pocite je veľmi silná, a keď sa skombinuje s našou zvieracou mysľou a našim intelektuálnym odôvodňovaním, tak jediné čo nás zaujíma je použitie tohto ohňa na uspokojenie našej túžby po pocite. Čo však nevidíme je zákon kyvadla.

Túžba

Ak máte požiar, ktorý zúri vo vašom dome, čo sa stane, keď naňho vylejete benzín? Bude to ešte horšie. A napriek tomu zakaždým, keď prežívame a cítime túžbu po pocite, to je presne to, čo robíme. Kŕmime tú túžbu.

Cítime túžbu dať si čokoládovú tortu, čo samo o sebe nemusí byť škodlivé. Ale čo ak táto túžba po cukre je u človeka, ktorý trpí cukrovkou, ktorý má zdravotné problémy. Čo sa stane, keď ju zje? Iba si pohorší svoj vlastný problém. A to je presne to, čo robíme. My ospravedlňujme svoje túžby. "Ale veď je to len malá tortička. Budem cvičiť, budem behať a potom to bude v poriadku." Toto je spôsob, ako ospravedlňujeme svoje vlastné zločiny proti sebe. A to isté robíme so sexuálnou energiou. "Ale je to len na jednu noc. Obaja rozumieme, že je to iba teraz." Namiesto toho, aby sme sa snažili nájsť "Toho Pravého" alebo "Tú Pravú," tak máme "Toho Pravého Práve Teraz" alebo "Tú Pravú Práve Teraz." Nie je tam záväzok. Nikto nechápe tomu, čo si sami sebe a jeden druhému skutočne robíme. My používame sexuálnu silu, ktorá je vyjadrením Kozmického Krista, svätú silu a energiu pre naše vlastné zvieracie potešenie. To je zločin proti Duchu Svätému.

Namiesto toho, aby sme tento oheň miernili a ovládali, tak my ho kŕmime. Cítime túžbu zažiť pocity sexuality, ktorá nás poháňa masturbovať alebo nájsť partnera, aby sme sa do týchto pocitov mohli ponoriť, no pritom si neuvedomujeme, že týmto iba tú túžbu kŕmime a posilňujeme jej kontrolu nad nami. Naša zvieracia myseľ je zúriaca beštia, ktorá chce byť kŕmená pocitmi. Keď ju týmito pocitmi nakŕmime, tak táto zver sa stáva silnejšou.

Čo je najhoršie, my zabúdame, že sexuálny oheň tvorí. Merkúr obsahuje tri sily, ktoré vytvárajú. Vieme, že keď pohlavným aktom spojíme muža a ženu, tak fyzicky vytvoríme deti. Takže, ak praktizujeme sexuálny akt v dome túžby, v dome vášne alebo ak sa dopustíme trestného činu masturbácie, tak túto sexuálnu silu využívame na tvorenie, ale na tvorenie čoho?

Sexuálny oheň musí tvoriť, pretože to je jeho samotný účel existencie. Sexuálny oheň existuje iba na to, aby tvoril. Ale pokiaľ tvorí pod vplyvom túžby, tak jediné čo môže vytvoriť, je väčšia túžba. Tak čo teda vytvára? Pokiaľ je táto sexuálna energia ovládaná sexuálnou žiadostivosťou, tak vytvára sexuálnu žiadostivosť. Keď je tento sexuálny oheň chytený v procesoch nášho hnevu, tak tento oheň vytvára väčší hnev. Keď používame predstavivosť pre vizualizáciu a predstavujeme si scény sexuality a pritom masturbujeme alebo máme pohlavný styk, tak tento oheň vytvára mentálne formácie sexuálnej žiadostivosti vnútri našej vlastnej mysli. Toto je spôsob, akým vytvárame ego.

V alchýmii sa tomu hovorí Suchý Merkúr. Suchý Merkúr, pretože nemá čisté energie Ducha Svätého. Je to poškodený Merkúr. Jedná sa o sily slnka, ktoré sú obrátené a ktoré tvoria v pekle.

Toto zase kazí našu vlastnú síru a vytvára v nás to, čo je v alchýmii známe ako arzénová síra. Arzénová síra je otrávený oheň. V gnosticizme sa tomu hovorí kundabuffer. Jedná sa o starodávny názov, ktorý sa vzťahuje k tomuto zostupujúcemu ohňu, ktorý je symbolizovaný satanovým chvostom. Jedná sa o negatívne polarizovaný oheň, sexuálny oheň, ktorý zostupuje z kostrče dole.

Závislosť na pocite v kombinácii so zlým využitím sexuálnej energie vedie k vytvoreniu ega. Ego je pýcha, hnev, obžerstvo, závisť, strach, zlosť, sebaláska, sebanenávisť, lenivosť, všetky tieto aspekty našej psychiky, o ktorých si myslíme, že sa jedná o "nás samých." Toto je "vášeň," číslo pätnásť v knihe Tarotu, čo je diabol. Diabol je tá zvodná sila zostupujúceho hada. Diabol nie je nič iného, než kundabuffer, negatívny had sexuality, ktorý nás pokúša, aby sme ho kŕmili cez identifikáciu s pocitmi. Diabol je v nás.

Keď túžba zotročí naše uvažovanie, keď podľahneme pokušeniu, keď ju i naďalej kŕmime cez nesprávne činy, skrze nesprávne myslenie, skrze nesprávne pocity, tak kŕmime diabla. Dávame ten oheň diablovi a týmto ho posilňujeme. To je spôsob, akým postupne upadáme, degenerujeme. Generovať znamená tvoriť pozitívne, degenerovať znamená ničiť. Sexuálna energia je polarita. Je to oheň alebo sila, ktorá musí konať. Ale ako polarita, môže buď tvoriť, alebo ničiť. Ak je využívaná túžbou a vlastnou vôľou, tak ničí myseľ. Sexuálna energia ničí tým, že vytvára deštruktívne prvky, ktoré poznáme ako agregáty alebo egá. V okamihu, kedy my ako ľudský organizmus alebo intelektuálne zviera, začneme konať týmto spôsobom, je okamih, kedy sa začíname degenerovať. To je zmysel príbehu Adama a Evy a Kaina a Ábela. Keď podľahneme pokušeniu, keď sa stotožníme s pocitmi, tak prehupneme zákon kyvadla, vytvárame ego. Začneme ničiť vlastnú psychiku. Sme vyhnaní z raja a naša túžba zabíja dušu.

S každým egom, ktoré vytvoríme, každou mentálnou formáciou, uväzňujeme svojho vlastného ducha. Keď sú ens seminis, tieto tvorivé vody využívané túžbou, tak vytvárajú škrupinu, vytvárajú formáciu. A v nej sa uväzní oheň alebo toto ens virtutis, toto ens seminis, táto voda. Duch, vedomie, je uväznené v tejto škrupine. Keď prostredníctvom masturbácie a sexuality kŕmime svoje mentálne útvary/formácie súvisiace so sexuálnou žiadostivosťou, potom tieto formácie berú na seba určitú formu života, falošného života, stávajú sa osoby alebo zvieratá vnútri našej vlastnej mysli. V latinčine sa jedná o tzv. inkubus a sukubus. Masturbátor/onanista, ktorý si predstavuje sexuálneho partnera a ktorý svoju sexuálnu energiu nasmeruje k tejto túžbe, kŕmi svojou tvorivou silou mentálnu formáciu/výtvor, ktorá vytvára falošného elementála/prvok  
alebo falošného tvora v prírode, ktorý chce byť kŕmený. A táto mentálna formácia, či už sa jedná o inkubus alebo sukubus, patrí k tejto osobe, je dieťaťom tejto osoby, ktoré chce byť kŕmené, a chce byť kŕmené tým, čím bolo vytvorené, čo je sexuálna energia. To je dôvod, prečo sa tieto túžby stávajú silnejšími, čím viac ich kŕmime. Jediné čo chcú, je viac jedla. A keď ich prestaneme kŕmiť, keď sa snažíme uchovať svoju vlastnú sexuálnu silu, tak sa rozzúria, a my zostaneme veľmi nešťastný, pretože tento oheň horí a chce byť použitý. To je tiež dôvod, prečo sme stále viac nespokojný so sexom a potrebujeme čím ďalej viac extrémnejšie a intenzívnejšie pocity.

Správať sa týmto spôsobom, a byť zotročený týmito túžbami degeneruje myseľ. Prestaneme sa vyvíjať a začneme degenerovať. Evolúcia sama o sebe nemôže nikoho zdokonaliť, pretože evolúcia je len jedna strana mince. Evolúcia a devolúcia sú dve strany toho istého kolesa. Aby sme sa mohli naozaj zmeniť, aby sme sa mohli stať tým, čím by sme mali byť, tak sa musíme oslobodiť z kyvadla evolúcie a devolúcie. Jediný spôsob, ako to urobiť, je skrze revolúciu: vystúpiť z kolesa von. Vystúpiť z kolesa evolúcie a devolúcie znamená, že musíme ísť strednou cestou. To si vyžaduje, aby sme sa vzdali závislosti na pocitoch a odporu. Oboje túžba i odpor musia byť prekonané. Ak sa chcete ustáliť v Tao, v strede, tak musíte začať správne používať sexuálnu energiu.

Musíme si uvedomiť, že naše ego, táto myseľ, ktorú sme vytvorili, nemôže vstúpiť do neba. Boh sa nemôže zmiešať s našou pýchou, s našou sexuálnou žiadostivosťou, s našou závisťou. My, ako sme teraz, nemôžeme vstúpiť do týchto oblastí, pretože ego, ktoré máme, nemá nič spoločné s Bohom. To je náš výtvor. To je dôvod, prečo pán Ježiš povedal:

"Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec."

My nie sme dokonalí, my sme skazení. Sme skazení vlastnými túžbami a svojou diabolskou vôľou. Musíme sa zmeniť. A ak nahliadneme do tradície alchýmie, tak spôsob, akým to uskutočniť je, že musíme vziať síru, oheň a oplodniť Merkúr, aby sme mohli regenerovať soľ. To znamená, že pre soľ alebo telo – pre nás – aby sme sa mohli regenerovať, aby mohlo dôjsť k regenerácii, k opätovnému stvoreniu, k Sebauvedomeniu, tak musíme oplodniť Merkúr alebo impregnovať Merkúr, sexuálne vody s ohňom. Musíme vziať oheň Ducha Svätého a zdokonaliť vlastný Merkúr.

Regenerácia

Regenerujeme sa tým, že využime tvorivé sily sexu. Tvorivé sily sú použité na vytvorenie vyššieho vozidla/prostriedku, nového zrodenia, ktoré prekračuje obmedzenie fyzickej hmoty. Rovnaké sexuálnej sily sú tiež používané na zničenie nečistej hmoty, olovo ega.

alchymiaCesta k regenerácii začína, keď sa naučíme, ako oslobodiť dušu Merkúra. Duša Merkúra je ens virtutis. Je to ten oheň alebo svetlo Bytia, ktoré je v našich sexuálnych vodách. Ako máme oslobodiť ens virtutis, svetlo alebo oheň Bytia z ens seminis alebo našich vlastných sexuálnych vôd, ak ho nemáme? Ak vypúšťame sexuálne vody z nášho vlastného organizmu, ako máme extrahovať ens virtutis alebo to svetlo, ten oheň? Nemôžeme. Ak v pohári nie je voda, tak z neho nemôžeme piť. Aby sme mohli extrahovať kovovú dušu z Merkúru, aby sme mohli regenerovať ľudskú bytosť, tak musíme naplniť pohár s vodou. A to je dôvod, prečo téglik v alchýmii alebo inými slovami, svätý grál je vždy zobrazený naplnený touto posvätnou tekutinou. Toto sa nazýva "Merkúr múdrych." Táto kvapalina, ens seminis, obsahuje ens virtutis, čo je tá kovová duša, ktorá musí byť získaná/extrahovaná. V alchymistickej terminológii sa jedná o vykonanie sublimácie. Sublimovať znamená "transformovať pevné do plynu." Musíme transformovať sexuálne vody na niečo jemnejšie. Mechanická príroda to urobiť nemôže. Mechanická príroda vám môže poskytnúť len surovú hmotu na prácu, ale získať/extrahovať ens virtutis je dielom vôle -  ovládnuť a udržať tento oheň, tieto vody a extrahovať ens virtutis alebo kovovú dušu.

Niektorí ľudia si to pletú s pojmom "celibát." Musíme si uvedomiť, že celibát je bežne definovaný zlým spôsobom. Iba zadržiavať sexuálne vody vo vnútri je nemožné, pretože oheň, ktorý je vo vode musí konať. To je dôvod, prečo kňazi, mnísi a mníšky, ktorí sa snažia prinútiť k celibátu, degenerujú svoju vlastnú myseľ. To je dôvod, prečo v týchto dňoch máme kňazov, ktorí zneužívajú deti, a ktorí majú sex tajne vo svojich kláštorov a kostolov, a to prostredníctvom masturbácie, prostredníctvom homosexuality a iných foriem zneužívania. Zabudli alebo nikdy sa neučili správnu metódu, ako transformovať túto energiu.

Niekto, kto je slobodný, kto nemá manžela/ku, sa potrebuje naučiť techniky na transformáciu tejto zadržiavanej energie. V opačnom prípade ich tento oheň, ktorý je vo vode spáli. Kňazi stredoveku, kňazi inkvizície, boli skazení vlastnými vodami, ohňom v tejto vode. Stali sa z nich fanatici a začali zabíjať a mučiť, pričom verili, že konajú dobre. To bolo priamym dôsledkom nesprávneho použitia sexuálnej energie. Podobne, akýkoľvek druh nevhodného sexuálneho správania má za následok zlé správanie v iných spôsoboch, psychologicky. Fanatizmus, násilie a to ako vnútorné, tak vonkajšie, možno vystopovať k nesprávnemu použitiu sexuálnej energie. V dnešnej dobe existuje mnoho ľudí, ktorí veria, že robia dobre a slúžia Bohu, keď zabíjajú ľudí. A to preto, že ich vlastný sexuálny oheň smeruje opačným smerom.

Jeden zo symbolov Merkúru je Merkúrova palica/žezlo. Tento symbol nám ukazuje dva prepletené hady, tvoriace svätú osmičku. V hinduizme, sú tieto dva hady pomenované Idá a Pingalá. Sú to slnečné a lunárne hady. Jeden z nich je slnečný a druhý je lunárny. To znamená, jeden je pozitívny a jeden negatívny, pokiaľ ide o polarizáciu. Tieto dva hady symbolizujú jemnejšie kanáliky alebo rúrky, ktoré vystupujú od kostrče smerom k mozgu. Po oboch stranách sa tiahnu chrbticou a spájajú sa s nozdrami nášho organizmu. Tieto dva kanáliky alebo rúrky sú cesty, aby nimi mohla pretekať energia. Ale v obyčajnom človeku, je negatívny alebo mesačný had padnutý.

Merkurova palica/zezlo

V ezoterickom kresťanstve sa ženský alebo negatívny had volá Eva a v sanskrte sa nazýva Idá. Jedná sa o silu alebo vplyv v psychike, ktorá nás núti k plodeniu. Núti nás plodiť, vytvárať deti. A tým, že sme stotožnení s týmto pokušením, vylievame svoju vlastnú sexuálnu silu a vytvárame v sebe ego.

Keď sa naučíme, ako túto sexuálnu energiu udržať, transformovať ju pomocou techník vyučovaných v tantre a ezoterickej alchýmii, tak sa vlastne naučíme, ako túto sexuálnu vodu vziať, ako ju držať v pohári pohlavných orgánov a sublimovať ju, premeniť ju na plyn. Tento plyn alebo tieto výpary stúpajú týmito dvoma kanálikmi, Idá a Pingalá. Je to akt vôle. Učíme sa, ako túto energiu udržať, ako využiť vlastnú vôľu na sublimovanie tejto vody na plyn. To úzko súvisí s dychom, s tým, ako dýchame, s pránou, s energiou.

V gréckej mytológii, v príbehu o Merkúrovi, Merkúr nájde dva hady, ako medzi sebou bojujú. Tieto dva hady sú Idá a Pingalá. Solárny had, Pingalá, Adam, ktorý stúpa smerom k Bytiu, súvisí s vedomím, s našim vlastným duchom. Negatívny had Eva je klesajúci a núti nás k plodeniu. Tieto dva hady, medzi sebou bojujú v našej psychike. Merkúr ich vidí, ako bojujú. Prichádza so žezlom, s palicou, čo je symbolom vôle, kraľovania a symbolom chrbtice. Medzi oba hady umiestni svoju palicu, čo spôsobí, že sa uzmieria. Rovnováha je dosiahnutá skrze strednú cestu, silou vôle. To je to, čo tvorí slávny symbol Merkúrovej palice. A keď je táto palica umiestnená, tak v hornej časti palice sa rozsvieti guľa a zrodia sa krídla ducha. Toto je slávny symbol Merkúrovej palice.

Je jasné, že symbol obsahuje kompletné učenie alchýmie a cestu k regenerácii. Keď sa naučíme, ako využívať kovovú dušu Merkúru, túto paru, tak ju vyzdvihneme skrze hadov Idá a Pingalá. A keď sú tieto hady obnovené a keď sa stretnú, tak dosiahneme rovnováhu, vyváženie.

hady

Pár, muž a žena, ktorí spoločne pracujú na skrížení Merkúru vlastných tiel, vytvárajú niečo nové. Vytvárajú niečo duchovné skôr ako telesné, z tela. Tento surový Merkúr, ktorý sa skríži medzi mužom a ženou má za následok vytvorenie novej sily, tzv. kundaliní . Toto je oheň Turíce. Tento oheň je vyslobodený zo spodnej časti chrbtice a môže stúpať po chrbtici a začať uvoľňovať ducha z klietky, čiže z ega. Samozrejme o tomto procese sa obšírne diskutuje v hinduizme a budhizme, no na Západe je to len veľmi slabo pochopené.

Kundaliní

Proces uvoľňovania tejto energie začína prebúdzať schopnosti, ktoré máme vo vnútri, ktoré sú teraz spiace. Slobodný človek, ktorý sa túto rovnováhu snaží obnoviť iba sám u seba, bez spolupráce s partnerom, sa snaží priniesť iskry svetla alebo ohňa skrze Idá a Pingalá a môže osvetliť tie magnetické centrá, ktoré sú umiestnené pozdĺž chrbtice, ktoré voláme čakry, kostoly. Tieto iskry svetla môžu vyvolať vízie, môžu vyvolať zážitky, pochopenie. Ale naozaj prebudiť tento oheň kundaliní si vyžaduje spoluprácu medzi manželom a manželkou, mužským a ženským princípom. Tieto polarity, pozitívne aj negatívne, musia byť skombinované s uzmierovanou silou Ducha Svätého. To je spôsob, ako zákon troch vytvára niečo nové, správnym spôsobom.

Keď sa oheň kundaliní prebudí, tak začne stúpať hore po chrbtici, po tridsiatich troch stavcov v súlade so zásluhami srdca. Oheň, ktorý je tam prebudený, je živou inteligenciou Boha. To nemá nič spoločné s mechanickou prírodou. Tento oheň sa prebúdza pod vedením vášho vlastného Bytia a nie z vašej vlastnej vôle. Slobodný človek, ktorý pracuje na vlastnú päsť, nemôže prebudiť kundaliní, pretože nemá na to potrebné sily/energie. Manželia, ktorí pracujú spoločne v cudnosti, čo znamená, že zadržujú sexuálnu energiu, nemrhajú ňou, nerozlievajú ju, začnú extrahovať kovovú dušu spermií. Táto para potom môže oplodniť Merkúr. To je to, čo alchymisti mali na mysli, keď povedali, že síra, oheň musí oplodniť Merkúr, aby sa mohla zregenerovať soľ. Oheň alebo síra môže oplodniť Merkúr iba medzi manželom a manželkou.

Keď oheň stúpa po chrbtici, tak v rôznych stupňoch prebúdza čakry. V spodnej časti chrbtice máme čakru múladhára, ktorá súvisí s cirkvou Efezu v knihe Zjavenia. Múladhára je koreňom alebo základom. Keď oheň prechádza týmto koreňom, tak ďalej stúpa až k cirkvi Smyrna, čo je čakra Svadhišthána, ktorá súvisí s vodou. Potom vystúpime až k manipure, ktorá sa vzťahuje k ohňu a k cirkvi Pergamus. Potom oheň dosiahne úroveň srdca, týkajúci sa čakry anáhata, súvisiacej s cirkvou Tyatira v knihe Zjavenia. Potom dosiahneme úroveň hrdla , spojené s cirkvou Sárd a čakrou višuddha, čo znamená čistotu. Na úrovni hypofýzy medzi obočím, máme čakru ajna, ktorá súvisí s cirkvou Filadelfie, a to sa týka sily a moci a odvahy. A na vrchole hlavy, cirkev Laodicea, čo je čakra sahasrára, čakra tisíc lístkov, tiež známa ako svätožiara svätých, koruna svätých. Týchto sedem čakier, ktoré súvisia s magnetickými siedmimi centrami a ktoré súvisia s kabalistickým svetom Assiah a chrbticou, sú tie sily, ktoré súvisia so siedmimi vedomiami, ktoré musíme prebudiť.

Tým, že premieňame sexuálnu energiu, nasycujeme sedem cirkví a sedem čakier a začneme prebúdzať ostatné zmysly. Máme päť zmyslov, ktoré poznáme veľmi dobre. So stúpajúcou kundaliní, prebudíme ďalších sedem. To nám dáva dvanásť zmyslov alebo dvanásť plodov Stromu života, ktoré sú zmienené v knihe Zjavenia. A medzi ne patrí: intuitívne jasnovidectvo, schopnosť astrálneho cestovania, pamätanie si minulé životy, mať jasnopočuteľnosť, jasnovidectvo atď.

Oheň kundaliní, oheň Ducha Svätého, stúpa v centrálnom stĺpci chrbtice, ktorý obsahuje veľmi jemné nervové vlákno, ktoré sa s v sanskrte nazýva Sušumná. Tieto nervové vlákna alebo nádí, idá, pingalá a sušumná sú polo-fyzické. Nemôžete ich nájsť fyzicky, ak sa ich pokúsite nájsť so skalpelom, tak neuspejete. Úzko súvisia s našou vnútornou fyziológiou.

Keď vložíme muža a ženu do téglika, t.j. alchymistickej nádoby, s cieľom vytvoriť dieťa, fyzicky, vytvoriť niečo z tela, rovnakým spôsobom vložíme muža a ženu do téglika s cieľom vytvoriť z ducha. Keď sú muž a žena, ktorí neplytvajú a zadržujú vody z Merkúra umiestnení v nádobe, a keď na túto nádobu aplikujeme teplo alebo sexuálny oheň, tak sa vytvorí para. Para je kovová duša spermií, ktorá je extrahovaná. Táto para, skrze kombináciu muža a ženy, oplodňuje samotný Merkúr, čo spôsobuje výstup kundaliní. Oplodnený Merkúr je to, čo vytvára dušu. Oplodnený Merkúr alebo Merkúr, ktorý bol dokonale zlúčený so sírou a s ohňom, je to, čo vytvára vnútorné telá: slnečné astrálne telo, slnečné mentálne telo a slnečné príčinné telo. To je spôsob, ako sa človek znova narodí = kombináciou vody a Ducha, v súlade s pokynmi vydanými Majstrom Ježišom.

Rovnakým spôsobom, ako vytvárame fyzické telo vo fyzickej rovine(svete), vytvárame vnútorné telá vo vnútorných rovinách(svetoch). Ale na vytvorenie týchto vnútorných tiel, musíme uchovávať sexuálnej sily, používať ich správnym spôsobom.

To je to, čo mal apoštol Pavol z Tarzu na mysli, keď písal, že sa má silu abstinencie. To znamená, že oslobodzuje dušu Merkúru, aby ho mohol oplodniť. Tiež hovorí:

"Tí, ktorí nemajú túto možnosť, a nechcú sa spáliť, sa musia oženiť/vydať."

Hovorí, že byť ženatý, znamená, že človek musí byť v manželskom zväzku, aby mohol spoločne pracovať so svojim partnerom, aby sa nespálili, aby použili túto energiu správnym spôsobom. Ale ďalej hovorí:

"Keď ste ženatí/vydaté, musíte sa chovať tak, ako keď ste boli slobodní/é."

To znamená, že buďte ženatý, buďte spojený s manželom/kou, ale nemrhajte sexuálnou silou. Nekrížte surový Merkúr s cieľom vytvoriť fyzicky. Krížte surový Merkúr s cieľom vytvoriť duchovne, vnútorne. To je dôvod, prečo je pre nás nemožné mať druhé zrodenie, byť znova narodený, ak rozlievame sexuálne sily, ak nimi plytváme.

Oplodnenie tohto ohňa, oplodnený Merkúr, čo je výsledok kríženia muža a ženy, vyvoláva vzostup kundaliní v chrbtici fyzického tela. Prebytok tejto energie ide ďalej s cieľom vztýčiť hadov každého vnútorného tela: vitálneho, astrálneho, mentálneho, príčinného, atď. Každá nasledujúca oktáva vytvára nové výtvory vzťahujúce sa k duši, a toto je spôsob, ako sa znova narodiť.

Merkur-ohen

"Merkúr je kovová duša exiohehari, kovová duša posvätných spermií, ktoré musia prijať oheň, aby mohli stúpať hore. Sírny Merkúr je ten, ktorý stúpa dreňovým chrbticovým kanálikom a otvára čakry, magnetické centrá človeka. Prebytok sírneho Merkúru kryštalizuje v astrálnom tele. Astrálnemu telu dáva život. Potom kryštalizuje v mentálnom tele a nakoniec kryštalizuje v príčinnom tele alebo tele vedomej vôle. Každý, kto má fyzické , astrálne, mentálne a príčinné telo, získa duchovné princípy a stáva sa skutočným človekom. Predtým ako jeden vytvorí tieto telá, je iba intelektuálne zviera nesprávne nazývaný ľudskou bytosťou. " - Samael Aun Weor, Kabala mayských mystérií.

Tento oplodnený oheň spôsobuje zmeny v psychike toho, kto s ním pracuje. Prebudenie tohto ohňa nazývame Príchod ohňa, a jedná sa o najdôležitejšiu udalosť v živote každého intelektuálneho zvieraťa. Oheň sa prebudí a prináša so sebou šesť mystických zážitkov.

Prvý z nich sa v sanskrte nazýva Ánanda, čo znamená blaženosť, čo sa týka takého duchovného šťastia, ktoré nie je závislé na akomkoľvek pocite. Jedná sa o prirodzenú a spontánnu radosť, ktorá vzniká v psychike, čisto z dôvodu, že jeden má tento oheň vo vnútri, a to nemá nič spoločné s akýmkoľvek druhom externých javov či utrpením.

Kampan je elektrická a magnetická, duchovná hyper-citlivosť.

Utan je zvýšená schopnosť sebauvedomovania, astrálnej projekcie, mystických zážitkov.

Gurnee je veľmi silná duchovná túžba.

Murch je spontánne uvoľnenie, najmä v súvislosti s meditáciou.

A Nidra, čo je veľmi špecifický spôsob, ako skombinovať ospalosť s pozornosťou, za účelom meditácie a skúsenosti toho, čo poznáme ako Tao alebo Brahma.

Týchto šesť mystických zážitkov sa vyskytuje v stupňoch týkajúcich sa stupňov prebudenia kundaliní. Takže, keď kundaliní stúpa fyzickým telom, tak zažívame týchto šesť mystických skúsenosti v tejto úrovni. A keď je kundaliní zdvihnutá vo vitálnom tele, tak týchto šesť zážitkov zažívame vo väčšej miere. A takto postupne ďalej, ako vydvihujeme sedem tiel duše. Ten oheň, ktorý ich vytvára je Jehovov oheň, oheň lásky, Svätodušný oheň, ktorý je nad hlavami apoštolov v knihe Skutkov. Jedná sa o základný/prvotný oheň, ktorý osvetľuje svätožiaru, ktorú vidíme nad hlavami všetkých svätých, či už na východe alebo na západe. Tieto ohne sú ohne Krista. Chokmah, múdrosť, sophia, oheň, ktorý nám dáva múdrosť. Oheň v nás stúpa podľa zásluh nášho srdca. Inými slovami, so svätosťou, s psychologickou čistotou.

Veľmi dobre vieme, že ego nie je možné miešať s Bohom. Kundaliní, oheň Ducha Svätého sa v nás môže prebudiť len vtedy, ak sme sa psychologicky zdokonalili. Toto je spôsob, ako v nás tento oheň krôčik po krôčiku stúpa = tým, že premeníme svoje zlé skutky na správne konanie. Meníme sa v závislosti na tom, ako chápeme a rozumieme našej vlastnej mysli, ako rozumieme zákonu kyvadla, ktorý je v nás, a ako rozumieme tomu ohňu, ktorý nás núti konať. Tým, že začneme používať svoju vôľu, začneme kontrolovať energiu, ktorá stojí za našim každým aktom, či už sa jedná o fyzický akt, emocionálny alebo duševný. To je dôvod, prečo musíme pracovať so srdcom, aby sme sa očistili od nečistej motivácie alebo ega. To je spôsob, ako sa znovu narodíme: skrze svätosti mysli, skrze cudnosti sexuálnej sily a skrze obetovania pre druhých.

Keď spojíme muža, (ktorý je stelesnením slnečnej alebo pozitívnej sily, ktorý má tieto tri sily vo fyzickom tele, pozitívnu a negatívnu v semenníkoch a vyrovnávajúcu v kostrči) a ženu, (ktorá je stelesnením prijímajúcej sily, ktorá má pozitívnu a negatívnu silu vo vaječníkoch a vyrovnávajúcu v kostrči) so zákonom rovnováhy, Tao, Ducha Svätého, tak tieto dva trojuholníky vytvoria Šalamúnovu pečať, ktorá je najdokonalejším symbolom centrálneho slnka Krista. Majster Samael Aun Weor napísal, že zakaždým, keď nesmrteľný architekt upriami svoju pozornosť na jeden bod v priestore, tak z tohto bodu sa vynára nádherná hviezda, ktorá oznamuje zrodenie nového stavu vedomia, archetyp bytia, sveta, hviezdy alebo slnka. A táto nádherná hviezda je Šalamúnova pečať, ktorá je dokonalým symbolom Kristického slnka. Táto práca je realizovaná tým, že pracujeme s Merkúrom v súlade so zákonmi danými kozmickým Kristom.

Kombinácia týchto dvoch trojuholníkov nastáva skrze kríž. Takže do stredu umiestnime kríž a máme dokonalý symbol.

Otázky a odpovede

Poslucháči: Je to škodlivé alebo nákazlivé, ak iba jeden z partnerov to praktizuje?

Inštruktor: Myslíte tým, že jeden z partnerov premieňa svoju sexuálnu energiu a druhý nie? Je to ťažké, ale je to možné.

Poslucháči: Je to škodlivé?

Inštruktor: Samael Aun Weor uviedol, že ak je niekto v manželskom zväzku a iba jeden z tohto manželstva chce vykonávať alchýmiu a premieňať svoje sexuálne sily, nech teda tak robia a stále ešte môžu postúpiť vo svojej vlastnej práci.

Poslucháči: Takže môžete vytvoriť astrálne telo?

Inštruktor: Áno, je to takto možné.

Poslucháči: Ale ja som myslel, že sú potrebné obe sily.

Inštruktor: To áno, mužská a ženská sila sa tam pretínajú. Ten, kto nerobí prácu nevytvorí vnútorné telá.

Poslucháči: Táto osoba vlastne smilní?

Inštruktor: Áno. Takíto ľudia žiadne vnútorné telá nevytvoria.

Poslucháči: Nemá to vplyv na druhú osobu?

Inštruktor: Nemá to vplyv na toho, kto premieňa svoju energiu. Pretože toto tvorenie, ktoré sa odohráva vo vás, sa odohráva vo vás, a ako muž máte slnečné silu. Čo potrebujete na uzavretie vášho vnútorného obvodu, je ženská sila. Nebude to síce tak silné, ako keby i ona pracovala rovnakým spôsobom, no stále budete tvoriť.

Poslucháči: To je to, čo Pavol hovorí v Biblii: ak váš/a manžel/ka neverí, neodmietajte ho/ju.

Inštruktor: Správne. V Biblii to Pavol naznačuje. Ak váš/a manžel/ka nesúhlasí a neverí v to, tak by ste ho/ju nemali odmietnuť. Pretože možno časom alebo vašim príkladom ho/ju budete môcť zachrániť tiež.

Poslucháči: Rimania nazývajú Paula Merkúrom.

Inštruktor: O, to je zaujímavé, pretože on je ten, kto rozpráva o využití sexuálnej sily.

Poslucháči: Sú čakry a kostoly presne to isté alebo spolu len úzko súvisia?

Inštruktor: Navzájom spolu súvisia. Spôsob, akým to môžete chápať, je takto: Kostol je ako kvetináč a čakra je kvetina.

Poslucháči: Keď ste povedal, že miecha je spojená s nosnými dierkami, je spojená skrze vrchol hlavy alebo len pretína lebku?

Inštruktor: Nádí, idá a pingalá sú prepojené medzi pohlavnými orgánmi a nozdrami.

Poslucháči: Ale ako presne sú prepojené?

Inštruktor: Len energicky. Sú to energetické kanáliky.

Poslucháči: Takže to nie je fyzicky?

Inštruktor: Nie, nie je to fyzicky. Je to prostredníctvom energetických kanálov. Telo je zaplnené miliónmi kanálov. Fyzicky to samozrejme vieme, no isté platí aj energeticky. Telo na fyzickej úrovni má elektrinu, ale táto rovnaká organizácia energie existuje vo vitálnom tele, kde máme milióny energetických kanálov, ale primárne, tie sú spojené s chrbticou. Šušumná, idá a pingalá, súvisia s kundaliní a v chrbtici tvoria ten zákon troch, no všetky súvisia s dychom. Dych je miesto, kde nasávame slnečné svetlo a pránu. Toto skombinujeme s výparmi Merkúru, aby sme osvetlili naše vlastné vedomie.

Poslucháči: Pýtal som sa, lebo som chcel vedieť, ako si to mám predstaviť, keď robím toto cvičenie.

Inštruktor: Áno, môžete si predstaviť spojenie alebo vzťah medzi energiami, ktoré stúpajú z vašich pohlavných orgánov a sú kombinované s energiami, ktoré vdychujete skrze vzduch. A táto kombinácia sa deje v tejto plynnej sublimácii vody, či už ste slobodný alebo pracujete ako pár, deje sa tam rovnaká kombinácia prvkov. Takže podobný proces vidíme už len v mechanickej prírode, o ktorom sme hovorili v pancatattva rituálu, kde môžeme vidieť, ako telo prijíma určité prvky a kombinuje ich s ostatnými za účelom ich zdokonalenia/rafinácie. Takže toto je mechanický proces, ale keď k tomu aplikujete svoju vôľu, či už prostredníctvom pránájámy alebo prostredníctvom Bielej Tantry (čo je technika medzi manželským párom, kde zadržujete energiu), potom robíte to, čomu sa hovorí vedomá práca. Pracujete s vedomými zákonmi, nie mechanickými. Nie je to mechanický proces. Nedeje sa to len tak samo od seba. Deje sa to tým, že konáte vedome v súlade s vôľou vášho vlastného Bytia. A práve On, vôľa vášho vlastného Bytia, Jeho energia a Jeho inteligencia môže naštartovať a umožniť vzostup týchto síl. Takže je to analogické s mechanickým procesom, ale je to úplne vedomý proces, čo znamená, že sa to nestane samo o sebe.

Poslucháči: Takže sa snažíte tento mechanický proces ovládnuť, aj keď budete neustále rušený mysľou, budete sa i naďalej snažiť o hlboké dýchanie...

Inštruktor: Musíte neustále prinášať vedomú vôľu do týchto procesov aj do mechanických, to je dôvod, prečo v pancatattva rituálu sa učíme používať mantru krim, čo znamená, priniesť našu vedomú vôľu do tohto mechanického procesu, aby sme ho mohli ďalej zdokonaliť.
Poslucháči: Čo znamená arkánum? V tejto prednáške ste hovorili o arkánum A.Z.F.

Inštruktor: Arkánum je starodávne slovo. Má niekoľko rôznych významov. Obyčajne ho chápeme ako tajomstvo alebo niečo, čo je známe iba zasvätencom. Arkana naznačuje ezoterické znalosti/poznanie alebo ezoterické pravdy. Arkánum v skutočnosti súvisí so zákonom. Máme dvadsať dva arcana (čo je množné číslo) tarotu, máme veľké Arkánum (jednotné číslo), čo je tajomstvo alchýmie alebo bielej tantry, takže to znamená, že tieto arkany sú pravdy alebo ezoterické zákony, ktoré tvoria základ skutočného náboženstva. A to je symbolizované a skryté v arche zmluvy. Arkánum zmluvy. A tiež v Noemovej arche alebo arkánum, čo je tá ezoterická pravda. A Archaea Grékov, čo je to oplodňujúce alebo tvorivé pole alebo chaos energie, z ktorého sa rodia solárne tela.

Poslucháči: A čo je A.Z.F.?

Inštruktor: A.Z.F. sa vzťahuje k zákonu troch. Jedná sa o tri základné sily, ktoré sa vzťahujú k soli, síry a Merkúru. Vzťahujúce sa k azoth, k fuego alebo k ohňu a k aqua alebo vode. Existuje mnoho významov, ktoré sa skrývajú za A.Z.F., jedná sa o alchymistický symbol.

Poslucháči: Keď si počas transmutácie pre slobodných predstavujeme energiu, ako stúpa cez kanály, mali by sme si predstaviť, ako sa tieto kanály navzájom krížia? Krížia sa iba raz?

Inštruktor: Majster Samael Aun Weor vysvetľuje, že kanály idá a pingalá sa navzájom prekrižujú a tvoria tri osmičky. Takže si predstavte tri osmičky naskladané na seba a ako cez tieto kanály prechádza energia. Vizualizácia je efektívna a pomáha s koncentráciou a s prehlbovaním vlastnej meditácie a porozumenia. Ale niektorí ľudia majú s vizualizáciou problémy. Hlavná vec je, uvoľniť sa, vykonávať pránájámu, dýchať a modliť sa.

Poslucháči: Môžete nechať dych, aby ťahal energiu hore a získať rovnaký efekt?

Inštruktor: Proces dýchania, keď je spojený s vedomou vôľou, keď sa to robí vedome a pozorne, môže byť použitý ako jednoduchá transmutácia. Môžete sa vydať na prechádzku, a keď ste vedomý a pozorný, tak dýchaním transmutujete. Môžete spievať a zároveň pritom transmutovať. Ale to musí byť niečo, čoho ste si vedomý, že vykonávate. Dôvodom je, že u nás je už dych polarizovaný negatívne. Vdychujeme a vydychujeme, nie? Ale spôsob, akým sú v nás tieto energie polarizované, je opakom toho, ako by to malo byť, vďaka charakteru našej psychiky. Takže preto používame mantru s názvom Ham Sah, čo je druh pránájámy. Keď sa nadychujeme, tak vyslovujeme mantru Ham a to je vlastne opakom spôsobu, akým normálne dýchame. Keď normálne dýchame, tak pri nádychu vdychujeme Sah. Takže toto chceme obrátiť. Mnoho škôl v dnešnej dobe učí túto pránájámu ako Sah Ham. Takže vás učia, že pri vdychovaní máte vyslovovať mantru Sah, ale my to už robíme. Je to negatívne a rozhodne nám to nepomáha sa regenerovať. Takže to je dôvod, prečo v gnóze chápeme, že pri nádychu musíme vyslovovať Ham a výdychu Sah. Jednoducho musíme obrátiť proces a to je len otázka vedomej vôle.

Poslucháči: Ó, nie je náhodou Ham Sah labuť?

Inštruktor: Áno. To je jeden z významov mantry. Táto Kalahamsah labuť je starobylý hinduistický symbol Ducha Svätého. Je to čistá biela labuť, ktorá sa vznáša nad vodami. Vody sú samozrejme symbolom sexuálnych vôd. Táto labuť je rovnakým symbolom, ako je v kresťanstve holubica, Duch Svätý, ktorý sa vznáša nad týmito vodami. Toto sa vzťahuje k Ruach Elohim z knihy Genesis, čo je ten duch, ktorý pláva na vodách, ktorý tvorí.

Poslucháči: Malo by sa sah vyslovovať ako šepot?

Inštruktor: Áno, pri výdychu sah je [zašepkané] "sah." Je to tiché.

Toto je druhá časť kurzu s názvom Transformácia energie

preložené z anglického originálu: Work with the Mercury
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian