slovnik

Pancatattva rituál

Z pohľadu gnózy, vlastne, v každej skutočnej duchovnej tradícii, rozumieme, že všetko, čo existuje, má svoj pôvod v lone Matky Božej . Toto lono je rozľahlosť, prázdnota, ktorú nazývame Akáš alebo Akáša. Jedná sa o prvotnú substanciu, ktorá tiež nie je substanciou. Dalo by sa povedať, že sa jedná o "nerozlíšenú hmotu,"no ono je to ešte pred hmotou. Nazýva sa to Mulaprakriti, čo je veľké lono Matky Božej priestoru, a z tohto lona vzniká všetko, čo existuje, všetko, čo sa prejavuje. Takže v syntéze, hovoríme, že všetky atómy, všetka hmota, všetka energia vo svojom jadre, pochádza z tohto lona.

Lono Matky Božej priestoru je symbolizované v knihe Genezis ako prvotné vody. Rovnako tak v mnohých iných tradíciách máme veľký oceán alebo veľké vody, z ktorých vzniká život. Túto tradíciu môžeme nájsť v hinduizme a v rôznych tradíciách Strednej a Južnej Ameriky.

Tieto vody sú ženské a sú surovinou alebo surovým základom všetkého prejavu.

V lone sa nachádza semiačko. Semiačko je nepoškvrnené vytvorenie alebo nepoškvrnené počatie, z ktorého vzniká život, a toto semiačko je oplodnené alebo impregnované mocou troch základných síl, alebo tým, čo nazývame Trojica. V kresťanstve im hovoríme Otec, Syn a Duch Svätý. Jedná sa o Sväté Potvrdenie, Sväté Popieranie a Sväté Zmierenie. Jedná sa o tri základné sily, ktoré sú nutné pre všetky úrovne tvorenia vo všetkých úrovniach existencie. Hovoríme tomu zákon Troch a tento zákon je zásadný vo všetkých úrovniach prírody. Takže na úplnom začiatku, predtým než sa čokoľvek prejaví, vidíme, že už je tam zákon troch, ktorí modifikuje samotný proces tvorenia alebo toho, čo nazývame "genezis (pôvod, zrod)", plodiť, tvoriť.

Prvú impregnáciu robí Logos. "Logos" je grécke slovo, ktoré znamená "slovo."

Na počiatku bolo Slovo (Logos) a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. - Ján 1:1-3.

V Gnóze túto trojicu nazývame, Prvý, Druhý a Tretí Logos, ktorí spolu dohromady tvoria Solárny Logos. Táto trojica je troj-jednota: tri v jednom.

3 prvotne sily

Impregnácia Božskej Matky spôsobuje kondenzáciu alebo zhmotnenie týchto síl do formy, a toto bolo v staroveku symbolizované Matkou Božou s dieťaťom v náručí. Toto je počiatok kondenzácie alebo zhmotnenia Božskej Matky do formy a táto forma je dieťa. Toto dieťa poznáme pod názvom Kristus , ktorý sa tiež nazýva Hór, Avalókitéšvara, Quetzalcoatl a mnoho ďalších mien.

Dieťa sa rodí, aby bolo ukrižované. Dieťa sa rodí, aby sa obetovalo. Táto prvotná energia sa prejavuje, aby sa odovzdala pre existenciu, aby tá mohla existovať. Aby existencia mohla existovať, tak táto sila sa musí objaviť a obetovať samú seba.

Takže v samom počiatku vzniku akejkoľvek úrovni hmoty a energie, máme tri sily, máme Božskú Matku a máme Krista. Jedným z hlavných symbolov Krista je kríž. Kríž má mnoho úrovní významu a je oveľa starší než kresťanstvo. Je to jeden z najstarších známych symbolov ľudstva.

Toto svetlo, tento Kristus, ktorý je Solárny Logos, toto svetlo alebo energia, ktorá sa prejavuje z lona Matky Božej, je symbolizované v starovekých náboženstvách ako Slnko, Ra, Boh Slnka alebo ako slnečný hrdina, ktorý sa objaví, aby sa obetoval, aby dal vznik novému stvoreniu. Hovoríme, že Kristus je svetlo, ale duchovné svetlo. Toto je Lúč Stvorenia. Tento Lúč je v skutočnosti tri v jednom, pretože samotný Lúč, Kristus, Solárny Logos, je naozaj trojica troch síl vyjadrujúca sa ako jeden celok. Takže to je dôvod, prečo hovoríme, že sa jedná o troj-jednotu. Sú to tri sily, ktoré keď sú jednotné a vyvážené, tak vytvárajú a tvoria.

Tieto tri sily majú svoje vlastné faktory a vplyvy, ktoré uplatňujú a ktoré my chápeme ako pozitívne, negatívne a vyrovnávajúce. Symbolicky môžeme povedať, že Otec je prvá sila, esencia alebo pôvod múdrosti, a že Syn je naozaj pôvod alebo esencia lásky, a že Duch Svätý je tretia sila, jedná sa o oplodňujúci oheň alebo inteligenciu. Takže toto Slnečné Svetlo, tento Slnečný Logos, keď vzniká a prejavuje sa, aby mohol tvoriť, tak v sebe obsahuje tieto tri aspekty.

V samotnom základe hmoty a energie, aspekt tretieho Logosu, Duch Svätý, vytvára v celom stvorení polaritu/dualitu, ktorú my poznáme ako protiklady a práve prostredníctvom tejto duality alebo tohto vplyvu môže nastať stvorenie. Vidíme to v samotnom základe hmoty. Aby sme mohli vyprodukovať svetlo, tak musíme mať interakciu atómov vodíka s atómami uhlíka, a toto sú doplnkové látky, ktoré pri vzájomnej interakcii, vytvárajú svetlo. Toto stvorenie je funkcia Ducha Svätého, ktorý impregnuje Prírodu, hmotu a energiu so základnou dualitou a v tejto základnej dualite vzniká príležitosť pre vznik nových látok. Toto je symbolizované v samotnom Kríži, ktorý sa skladá z dvoch čiar, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, ktoré sa vzájomne prekrižujú, vzájomne sa dopĺňajú, a tieto dve čiary symbolizujú pozitívne a negatívne alebo mužské a ženské sily, ktoré pri zjednotení vytvárajú niečo nové.

Keď sa pozrieme na to, ako vzniká hmota z pohľadu gnostického učenia, tak chápeme, že základom samotnej hmoty je svetlo, svetlo Solárneho Logosu. Ak by sme si to mali predstaviť, tak si najskôr predstavíme univerzálneho ducha života, čo je tá rozľahlosť nediferencovanej hmoty alebo ne-existencie. Pod tým, oddelené od toho, máme ríše hmoty, čo sú všetky tie rôzne dimenzie, ktoré poznáme, ktoré sú oddelené od nultej alebo siedmej dimenzie. Medzi týmito ríšami univerzálneho ducha života a hmoty je most, a tento most je naozaj prvým prejavom hmoty, ktorý sa nachádza medzi týmito dvoma svetmi a to sa v gnóze nazýva, "vodík," (v angl. hydrogen).Vodík je prvým prvkom alebo prvým vznikom hmoty. Slovo "hydrogen" (vodík) sa skladá z "hydro", čo znamená voda a "gen", čo sa vzťahuje na vytváranie/generovanie alebo genéza/vznik. Prirodzene, že toto nám pripomína prvotné vody v knihe Genezis.

Vodík je z vedeckého hľadiska najjednoduchší prvok v periodickej tabuľke chemických prvkov, a to sa zhoduje s tým, čo učí gnóza o vlastnosti hmoty. Skrze modifikácie tejto jednej formy, existuje všetka hmota. Každý atóm, každá štruktúra, je v skutočnosti iba kombinácia rôznych foriem vodíka. Vodík je modifikovaný podľa počtu protónov,neutrónov a elektrónov, ktoré má v sebe, na základe čoho vznikajú nové prvky. Variácie vodíka sa spájajú za účelom vytvorenia viac a viac zložitejších foriem hmoty. Každý z týchto prvkov je sexuálne priťahovaný k svojmu doplnku. Takže napríklad nájdeme to, že sodík je sexuálne priťahovaný ku chlóru, ktorý v kombinácii, vytvára soľ. Takže táto kombinácia dopĺňajúcich sa prvkov spočíva v samotnom koreni atómových štruktúr a od tejto úrovne až k vytvoreniu galaxií a vesmírov je tento proces nemenný.

Všetky úrovne stvorenia sa spoliehajú na sexuálnu príťažlivosť od atómovej úrovne po univerzálnu úroveň, a to je základný princíp, na ktorom spočíva celá štruktúra existencie. Toto je symbolizované v Kríži. Opäť platí, že kríž nám ukazuje dve prekrížené priečky, ktoré na seba vzájomne pôsobia, a keď jetáto interakcia aktívna, tak kríž je v pohybe. Točiaci sa kríž alebo kríž v plameňoch je to, čo nazývame svastikou. Svastika je vlastne veľmi staroveký symbol, ktorý je prítomný v tradíciách po celom svete. Bohužiaľ v minulom storočí ho niektorí ľudia v Európe zneužili, no tento symbol je oveľa starší než tí ľudia a jedná sa o svätý symbol.

Swastika

Keď rozoberieme kríž, tak zistíme, že sa skladá so štyroch častí. Štyri oddelené ruky, ktoré vychádzajú z centrálneho bodu. Tieto štyri body symbolizujú základné štyri prvky, ktoré poznáme ako - vzduch, zem, voda a oheň, ale tiež sa vzťahujú k tomuto slovu "Tetragrammaton." Tetragrammaton v gréčtine jednoducho znamená "slovo skladajúce sa so štyroch slov" alebo "slovo so štyrmi časťami," a to sa odkazuje na sväté meno Boha, יהוה Iod Hei Vav Hei.

Tetragrammaton

Jedná sa o štyri hebrejské písmená a každé hebrejské písmeno je symbolické. Písmeno י Iod je mužské a symbolizuje mužský pohlavný orgán alebo falus. Písmeno ה Hei je ženské a symbolizuje maternicu. Písmeno ו Vav je tiež mužské a symbolizuje muža a tiež chrbticu, a písmeno ה Hei je opäť ženské, ktoré v tomto prípade symbolizuje ženu. Takže kríž, pri analýze z hľadiska Tetragrammatonu skutočne ukazuje, sexuálny vzťah, ktorý existuje vo všetkých úrovniach prírody.

Na tomto kríži je ukrižovaný Kristus, slnečné svetlo. Symbolicky vždy vidíme Kristifikovaných hrdinov alebo Slnečných hrdinov, ako sú ukrižovaní, čo je symbolom samotného účelu existencie pre toto Svetlo. Kristus existuje, aby sa obetoval v prospech vzniku a existencie. Rovnako tak sa obetujú i všetci Slneční hrdinovia a Slneční Bohovia a Bódhisattvovia pre dobro všetkých ostatných tvorov. Toto je pravý účel existencie ľudskej bytosti: naučiť sa obetovať v prospech ostatných.

K dispozícii máme i ďalšie štyri písmená vzťahujúce sa ku krížu: INRI, čo je symbolický termín, ktorý skrýva rôzne úrovne významu. Jedným z veľmi dôležitých významov je Ignis Natura Renovatur Integra, čo je latinsky. Preložené to znamená "oheň neustále obnovuje prírodu," a tento oheň, samozrejme, je oheň alebo slnečné svetlo Krista. Je to oheň Ducha Svätého, ktorý neustále obnovuje prírodu vďaka obetovaniu seba sama, a samozrejme toto máme symbolizované v kríži. Takže keď vidíme kríž s týmito písmenami INRI, tak sme svedkami symbolu samotnej štruktúry existencie: Kristus sa nachádza v každom atóme, v každej forme hmoty a energie, kde obetuje vlastné sily, aby sa hmota mohla prejaviť.

Teraz, aby sme tomu trochu lepšie porozumeli, tak sa na to pozrieme z iného uhla. Tá energia, ten zdroj energie alebo to svetlo, ktoré kmitá v nekonečne, sa v sanskrte nazýva, Prána. Táto energia vo svojom procese prejavenia vydáva žiarenie alebo zvuk, produkuje vibrácie, pričom každá vibrácia je vibráciou zvuku i svetla.

Vibrácie tejto Prány, tejto energie, sa začnú kondenzovať do Akáše, čo je ďalšou najhustejšou úrovňou v poradí. Akáša sa ďalej kondenzuje do éteru a éter sa potom začne odlišovať a rozvíjať do toho, čo my nazývame Tattvami.

My sa teraz budeme zaoberať štyrmi základnými tattvami (v skutočnosti je ich sedem). Jedná sa o Váju, Apas, Tejas a Prithvi. Tattva znamená "súcno" (?) alebo "esenciu," takže chápeme, že tattva je modifikácia éteru. Éter je zase len kondenzáciou jemnejších foriem svetla alebo energie, a to Akáše a Prány.

Tieto štyri Tattvy sa ďalej kondenzujú a stávajú sa tým, čo poznáme ako štyri elementy fyzickej hmoty. Váju je vzduch, Apas je voda, Tejas je oheň a Prithvi je Zem. Tieto štyri prvky kryštalizujú vo fyzickom svete a tvoria samotný základ pre všetky formy hmoty, ktoré poznáme fyzicky. To je dôvod, prečo, keď si prezriete filozofiu starovekých Grékov, tak oni sa vždy odvolávajú na štyri elementy, a čo sa týka alchymistov západných tradícií, tak oni sa tiež odvolávajú na štyri elementy. Oni chápali, i keď to práve nemuseli zapísať, že štyri elementy, sú jednoducho modifikáciami tattiev, ktoré sú odvodené z éteru, ktoré sú odvodené z Akáše, ktoré sú odvodené z Prány. Toto sa stáva dôležitým, pretože všetky tieto rôzne úrovne, sú v skutočnosti formy energie a svetla, ktoré poháňajú riadne fungovanie stvorenia.

Prvý materiál, prvý konkrétny prvok, ktorý sa kryštalizuje z Prány, je vodík, a to je prvá kryštalizácia svetla. Vodík je, ako sme už povedali, najjednoduchší prvok a je základom všetkej existujúcej hmoty a energie. V alchymistickej vede nazývame všetky formy hmoty "vodík," ale my im priraďujeme rôzne čísla podľa ich relatívnej hustoty. Dôvod, prečo tak robíme je taký, aby sme pochopili, ako sa hmota líši nie tak obsahom svojich atómov, ale svojej relatívnej hustoty alebo hmotnosti.

Tri prvotné sily sa kryštalizujú na vodík a z toho pochádzajú všetky ostatné prvky a tieto primárne prvky, sú samozrejme samotnou podstatou nášho blahobytu. Všetky prvky, ktoré existujú, sú výsledkom transformácie vodíka, rôznych foriem alebo kombinácií vodíkov.

Vo všetkom, s čím my, ako fyzický organizmus prichádzame do kontaktu, sa nachádza Kristus. Toto slnečné svetlo, udržuje nažive všetko, čo existuje, no táto energia je vždy modifikovaná podľa procesov, ktorými prechádza. Tak, napríklad, naše fyzické telo vyžaduje určité prvky, aby bolo nažive. Rovnako tak, naša psychika, naše vedomie, vyžaduje určité prvky, aby bolo nažive.

Potrebujeme jedlo, potrebujeme vzduch, potrebujeme vodu. Tieto prvky potrebujeme, aby sme mohli poháňať našu pokračujúcu existenciu. Jedná sa o výmenu alebo premenu energie, ktorá je potrebná, aby sme sa aj naďalej mohli prejavovať na tejto úrovni prírody. Veľmi dobre vieme, že ak prestaneme jesť, tak sa prestaneme prejavovať na tejto úrovni prírody. Veľmi dobre vieme, že ak prestaneme piť vodu, tak prestaneme existovať na tejto úrovni prírody a to isté platí aj o vzduchu. To, čo skúmame v gnóze, je presne to, ako toto celé ovplyvňuje účel a zmysel našej existencie.

Zákon oktávy

Aby sme mohli zostať nažive, tak musíme prijímať potravu. Potrava má v gnóze priradenú hodnotu vodíka DO 768. DO je nota. DO je prvá nota na oktáve siedmich nôt.

Zákon Siedmich, je základný zákon stvorenia, ktorý organizuje všetko, čo zákon Troch vytvára. Máme svetlo, no toto svetlo je modifikované zákonom siedmich. Máme zvuk, no tento zvuk je modifikovaný zákonom siedmich, zákonom oktávy. To je dôvod, prečo vždy hovoríme o siedmich čakrách, siedmich telách a siedmich notách. Existuje mnoho úrovní, v ktorých sa zákon siedmych prejavuje.

Keď sa pozrieme na stupnicu DO RE MI FA SO LA SI, tak môžeme skúmať, ako je energia riadená zákonom siedmich v našom vlastnom organizme. Prvá nota je DO. Keď jeme jedlo, aby sme udržali nažive naše fyzické telo, tak berieme jedlo a tomuto jedlo je priradená relatívna hodnota alebo hustota DO 768. Číslo 768 odkazuje na relatívnu hmotnosť alebo hustotu toho jedla alebo tej látky vo vzťahu k Práne. Ak Prána je najjednoduchšia forma látky, ktorá sa prejavuje ako vodík - vodík má hodnotu 1 - potom 768, je 768 krát ďalej v modifikácii alebo relatívnej hustote a hmotnosti. Dalo by sa to tiež inak povedať, 768 by sme mohli opísať ako radu zákonov alebo modifikujúcich faktorov. V syntéze môžeme povedať, že vodík DO 768 je veľmi zložitý, je veľmi hustý, a to je dôvod, prečo naše telo potrebuje tráviť potraviny. To je dôvod, prečo máme tráviaci systém.

Tráviaci systém máme na to, aby bolo možné rozložiť zložené prvky a vyťažiť z nich prvky, ktoré potrebujeme k udržaniu fyzického tela. Celý náš tráviaci systém je fyziologický proces riadený inteligenciou Bytia prostredníctvom nášho inštinktívneho mozgu. Táto energia sa sústreďuje na ten vodík s cieľom ho rozložiť, aby extrahovala dôležité prvky a vyhodila tie, ktoré nie sú potrebné.

Prostredníctvom procesu trávenia, je vodíkom, ktoré telo spracováva priradená nota RE, čo je druhá nota, a ktorá má relatívnu hustotu 384. To znamená, že jedlo sa rozkladá, zjednodušuje, do ďalšej čistejšej formy energie.

Ak prijímame škodlivé potraviny alebo potraviny, ktoré nie sú ozajstnými potravinami, ako napríklad rýchle občerstvenie alebo coca cola alebo alkohol, tieto prvky neobsahujú atómy čistej energie zo Solárneho Logosu, pretože sa nejedná o ozajstné jedlo alebo sú skôr otravné, takže z nich nič užitočného neextrahujeme. V skutočnosti, môžeme prijímať škodliviny z týchto látok, rovnakým spôsobom, ako keď dýchame vzduch, ktorý nie je čistý, alebo keď fajčíme. Dávame do seba prvky, ktoré nie sú prospešné pre organizmus, ktoré sú v skutočnosti škodlivé. Takže proces získavania čistých atómov pre blaho nášho organizmu je ustrnutý a skazený samotnými prvkami, ktoré berieme dovnútra. Všetci veľmi dobre vieme, že sme tým, čo jeme, a táto pravda, vám bude čoraz jasnejšia.

Ak sa nám však podarí jesť dajaké dobré jedlo a dýchať čistý vzduch, potom tieto extrahované prvky prechádzajú na iný systém, ktorý poznáme ako obehový systém.

Srdce v kombinácii s pľúcami čistí krv. Čistí prvky, ktoré sú spracované prostredníctvom obehového systému, aby s týmito prvkami mohlo nakŕmiť organizmus. Vzduch a kyslík, ktorý vdychujeme do pľúc, sa spája a pridáva do krvného obehu v tele. V krvi máme prvky, ktoré už extrahoval tráviaci systém, a tak, atómy vodíka, s ktorými telo pracuje, aby ich premenilo, sa v tejto fáze nachádzajú na note MI, s relatívnou hmotnosťou 192.

Syntéza alebo konečná extrakcia z procesu čistenia v obehovom systéme, je akýsi druh potravy alebo energie, ktorá je potom odovzdaná ďalej do mozgu. Transformácia energií, ktoré sa odohrávajú v mozgu, súvisia s notou FA a relatívnou hodnotou 96. Takže môžete vidieť v iba 4 krokoch, ako rýchlo hmotnosť vodíkov klesla. Zaoberáme sa s čoraz jemnejšími a čistejšími formami energie.

Energie, ktoré vyživujú mozog a udržiavajú ho zdravým, sú získané z obehového systému, z dýchacieho ústrojenstva a z potravín, ktoré prijímame. To znamená, že čokoľvek, čo spracováva srdce, má priamy vplyv na zdravie mozgu. Naše srdce je úzko späté s našimi emóciami, a náš mozog je úzko spätý s našimi myšlienkami, takže na základe tohto potom môžeme pochopiť, ako dôležité je mať dobrý prehľad o tom, čo sa deje v našej psychike. Jednoducho poznať a mať kontrolu nad našimi vlastnými pocitmi a našimi vlastnými myšlienkami. Veľmi dobre vieme, že ľudia, ktorí sú chorí vo svojom srdci, skončia tak, že ochorejú nielen v tele, ale i v mysli.

Mozog je nástrojom/prostriedkom mentálneho tela. Mozog je nástrojom/prostriedkom myslenia. Mozog nie je samotnou mysľou, je to orgán, ktorý myseľ používa. Mozog samozrejme úzko súvisí s centrálnym nervovým systémom a tento nervový systém je procesorom energie, transformátor energie.

Prostredníctvom centrálneho nervového systému a mozgu sa k nám dostávajú vnemy života. Vnemy života k nám vnikajú skrze päť zmyslov, ako sa odvíja život. Tieto vnemy sú prijímané nervovým systémom ako energie, vibrácie, zvuk, svetlo.

Vnemy, ktoré dostávame od života, ovplyvňujú nielen zdravie nášho tela a mysle, ale i to, ako sa energia transformuje v našom organizme. Telo transformuje energie z potravín, zo vzduchu, z vody, potom ich všetky prečistí a odošle, aby nakŕmilo mozog. Tieto prečistené prvky sa kombinujú s energiou, ktorú prijímame prostredníctvom vnemov, ktoré dostávame od života.

Je jasné, že ak prijímame vnemy, ktoré sú plné sexuálnej žiadostivosti, plné násilia, nenávisti alebo akejkoľvek hnusoby, tak nielenže to má silný dopad na našu psychiku, ale i na kvalitu transformácie energie vykonávanú našim telom.

Ak sa pozeráme sa scény násilia alebo pornografie alebo sa kŕmime s negatívnymi emóciami, negatívnym myslením, porazeneckými myšlienkami alebo kritickým, skeptickým myslením alebo obviňujeme iných, tak táto energia priamo ovplyvňuje a impregnuje transformáciu vodíka vnútri organizmu.

V mnohých prípadoch sú ľudia tak stotožnení s rozumom a tak závislí na negatívnych vnemoch, že tam jednoducho nie je dostatok čistej energie, aby prešlo na druhú notu.

Avšak, ak by sme počúvali krásnu hudbu, obklopili sa krásnymi obrazmi a zvukmi a vyvážene a pokojne žili, potom vnemy, ktoré by sa k nám dostali, by boli veľmi vysokej kvality. Toto by zase na oplátku do značnej miery podnietilo transformáciu vodíka.

strom-zivota-tela.jpg

Výsledkom transformácie, ktorá sa odohráva na tejto úrovni, je prečistenie akejkoľvek energie a jej následné odoslanie na ďalšiu úroveň, kde potom zostupuje cez chrbticu. Táto transformácia súvisí s notou SOL a má relatívnu hodnotu 48.

Chrbtica sa vzťahuje k našim motorickým procesom. Taktiež úzko súvisí so sympatickým nervovým systémom a tento systém je v priamom vzťahu s našou emočnou pohodou a astrálnym telom. Väčšina z nás vlastne nemá solárne astrálne telo. My máme lunárne astrálne telo, ktoré sa tiež nazýva Kama Rupa. Kama Rupa je sanskritský názov pre telo túžby. Ak sa radujeme z vplyvov, ktoré vyvolávajú naše vlastné túžby, ktoré sú spravované prostredníctvom našej zvieracej povahy týkajúcej sa chrbtice a skrze túžby, ktoré vznikajú v našom srdci, potom energie týchto túžob budú mať vplyv na transformáciu vodíkov v našom organizme. To znamená, že ak sme sa identifikovali s naším hnevom alebo našou závisťou, potom energia tých pocitov poškodí transformáciu vodíkov. Negatívne emócie poškodzujú transformáciu energie.

Takže, nech už je na tejto úrovni získaná akákoľvek čistá energia, ďalej je potom odovzdaná na endokrinný systém, ktorý úzko súvisí s vitálnym telom alebo telom energie. Endokrinný systém je miestom, kde sa vyrábajú hormóny a toto je notou LA s hodnotou 24, takže tu sa už jedná o veľmi prečistenú energiu.

Vieme, že náš systém hormónov, endokrinný systém je v našom organizme veľmi silnou a účinnou energiou. Endokrinný systém je miesto, kde nájdeme všetky hormóny a sily, ktoré ovplyvňujú a vytvárajú mnoho typov správania a foriem tvorenia v našom organizme.

Táto úroveň našej psychiky sa týka snov a zdravia nášho vitálneho tela. Vitálne telo, ktoré je vyšším aspektom fyzického tela, je telo energie, nástrojom, prostredníctvom ktorého sú umožnené všetky metabolické a chemické procesy vo fyzickom tele. Keď fyzické telo spí, vitálne telo sa nabíja slnečným svetlom skrze čakry.

Energie, ktoré vyživujú vitálne telo, slúžia na obnovenie fyzického tela a sú kombinované s energiami, ktoré sme vytvorili a transformovali prostredníctvom procesov, ktoré sme už popísali, ako stravovanie, dýchanie, obehový systém, atď. Takže na tejto úrovni LA 24, kde máme túto kombináciu energií, ktorá je výsledkom zo všetkých tráviacich, dýchacích a obehových procesov prostredníctvom chrbtice a mozgu v kombinácii s energiami, ktoré nasáva vitálne telo, je všetka táto energia veľmi prečistená, veľmi silná, veľmi účinná. Keby sme to mali porovnať s palivom, ktoré používame na pohon motorových vozidiel, tak by sme povedali, že sa jedná už o veľmi vysokooktánový, veľmi účinný, veľmi silný, veľmi prchavý druh energie.

Táto úroveň energie, nota LA, sa vzťahuje sa k nášmu parasympatickému nervovému systému, ktorý je inštinktívny nervový systém, ktorý samozrejme riadi všetky predchádzajúce procesy, o ktorých sme diskutovali. Tento systém riadi motoricko/inštinktívne procesy v tele pod inteligenciu vitálneho tela a je v priamom vzťahu k Duchu Svätému.

Všimnite si, že v note FA, SOL a LA, máme tri nervové systémy nášho organizmus. Tri sily Otca, Syna a Ducha Svätého a mentálne, astrálne a vitálne telá. Zákon troch je tu veľmi účinne navrstvený, a čo tento zákon troch využíva prostredníctvom týchto rôznych prostriedkov/nástrojov, sú všetky tie energie, ktoré sme prijímali a transformovali ako organizmus, a to ako fyzicky, tak i na jemnejších úrovniach. Aký to má celé zmysel? Všetka tá energia, všetka tá práca, celý ten mechanický proces, čo nám bolo dané ako dar, má za svoj účel vytvorenie ďalšej najsilnejšej úrovne, najjemnejšieho prvku, najúčinnejšieho prvku, ktorý je notou SI. Vodík SI 12 je sexuálna energia.

Sexuálna energia je konečný výsledok všetkých transformačných procesov, ktoré existujú v našom organizme. Keď dohromady spojíme a analyzujeme tráviaci systém, obehový systém, dýchaciu sústavu a všetky tri nervové systémy (čo znamená: všetok prísun z myslenia, fyzického i emočného cítenia a vôle), tak všetko toto sa spája a vytvára v nás našu vlastnú, osobnú sexuálnu silu. Čistota, účinnosť a hodnota tejto sexuálnej sily je odvodená z nášho správania.

Čistota a sila našej sexuálnej energie je priamym dôsledkom potravín, ktoré jeme, vzduchu, ktorý dýchame, myšlienok, ktoré si myslíme, pocitov, ktoré máme a toho, ako sa správame.

Keď jeme čokoľvek, fyzické telo prostredníctvom svojich rôznych procesov si z toho jedla extrahuje to najlepšie a konečným výsledkom je sexuálna energia.

Rovnaký proces prebieha, keď dýchame.

Rovnaký proces prebieha, keď pijeme vodu.

Avšak, keď začneme do rovnice pridávať našu vlastnú vôľu, tak začneme meniť prirodzené funkcie organizmu. Naša vôľa, ktorá je prejavená prostredníctvom činu, je kľúčovým faktorom.

pancatattva2

Celý tento transformačný proces je alchymistický.

Alchýmia je zložené slovo. Prvá časť sa skladá z "Al", ktorá sa vzťahuje k arabskému slovu, Boh, Alah alebo Duch a toto samozrejme úzko súvisí s hebrejským výrazom "El," čo znamená Boh. "Chem" je odvodený z gréckeho slova "kimia," čo znamená "zlúčiť alebo odliať kov." Alchýmia znamená "zlúčiť náš kov s Bohom." Najdôležitejší kov, ktorý máme vo vnútri, je Merkúr, symbol sexuálnej energie.

Náš vlastný Merkúr je kameň, na ktorom je postavený chrám. Chrám je duša. Ak je Merkúr nečistý, tak chrám nemôže stáť. Merkúr, kameň, musí byť čistý a silný, aby sme mohli vytvoriť dom pre Pána.

Čistota a kvalita nášho Merkúru, je konečným výsledkom nášho vlastného správania. Ak jeme nečisté jedlo, ak pijeme nečisté tekutiny, ako je alkohol alebo chemické potraviny, ako je Coca Cola, limonády a všetky tieto "výhodné" potraviny, ktoré sú pre nás vyrábané, potom aké prvky zhromažďujeme pre stavbu nášho chrámu?

Tieto veci nemajú žiadnu výživnú hodnotu. Nemajú žiadne Slnečné svetlo, pretože sú to sterilné chemické látky, ktoré majú veľmi ťažkú hustotou, ktoré neobsahujú žiadne Slnečné svetlo. Tieto potraviny nie sú z prírody, sú vyrobené vedcami, ktorí nevedia nič o stvorení duše. Keď prijímame tieto druhy potravín, tak sa vlastne kŕmime ničím. To je dôvod, prečo, keď ľudia jedia a pijú tieto látky, tak ochorejú. Fyzické telo začne chátrať, ochorie a myseľ degeneruje.

Ak preskúmate históriu tohto ľudstva, tak si všimnete, že od tej doby, čo sme začali jesť silne spracované, chemicky pozmenené potraviny, psychika ľudstva sa radikálne zmenila. Aký je výsledok? Stratili sme zdržanlivosť. Stratili sme zmysel pre to, čo je slušné a čo sa patrí. Veľmi sme sa zdegenerovali. Stučneli sme, stali sme sa surovými, sarkastickými, násilnými a hrozne urážajúci v myšlienkach, slovom i skutkom.

V Gnóze rozumieme, že je našou povinnosťou, aby sme sa pokúsili dávať do seba zdravé jedlo, čistú vodu a čistý vzduch. Tieto elementy slúžia, ako dobrý základ na produkovanie lepšej energie, zdravšieho tela a zdravšej mysle, ale čo je ešte dôležitejšie, je pracovať s psychikou, vedieť ju ovládať, pretože energie, ktoré dostávame a transformujeme skrze vnemy života, ktoré sa k nám dostávajú z externých zdrojov a skrze dojmy, ktoré v sebe vytvárame, sú jemnejšie, sú silnejšie, než energie získané z jedla, zo vzduchu a vody. Tieto energie a dojmy majú priamy vplyv na kvalitu transformácie našich sexuálnych síl. Ak sa teda na toto podrobne pozrieme, tak pochopíme, že to, čo naozaj potrebujeme, je pochopiť, ako transformovať energie vyváženým a zdravým spôsobom.

V hinduistickej tantre sa nachádza učenie, ktoré sa nazýva Panchatattva rituál.

Pancatattva rituál

"Panca" je sanskritské slovo, ktoré znamená "päť" a "tattva" je sanskritské slovo, ktoré znamená "pravda," "podstata," "pravé bytie." Chápeme, že "tattva" je vibrácia éteru, éter je transformácia alebo vibrácia Prány alebo Slnečného svetla. Takže Pancatattva odkazuje na päť vibrácií alebo päť druhov energií.

Rituál, je samozrejme každá veda, ktorá transformuje energiu. Katolícka omša, budhistický rituál, aztécky rituál, sú formou vedy, ktorá existuje, za účelom transformovania Slnečného svetla, transformovania Prány, aby udržali niečo dôležité. V tomto prípade hovoríme o rituáloch, ktoré transformujú Slnečné svetlo, Pránu, energiu Krista na druh potravy alebo pohonnej látky, ktorá bude živiť vedomie a živiť dušu. Existujú aj ďalšie typy rituálov, ktoré premieňajú tieto energie škodlivým spôsobom, ale my o týchto veciach nehovoríme ani ich neučíme.

Pancatattva rituál je veda, ktorá transformuje energiu, aby nakŕmila dušu. Tento rituál sa odvoláva na to, čo sa nazýva "päť M." Prvý z nich sa v sanskrite nazýva "Madya". Madya znamená "víno," no v tomto prípade, keď hovoríme o víne, tak sa jedná o hrozno. Hrozno a víno sú v mnohých tradíciách veľmi symbolické. Víno je symbolom krvi Krista, symbol ohňa alebo energie, ktorú potrebujeme, aby sme mohli byť nažive. Z hľadiska madya, tohto sanskritského výrazu, to, o čom tu hovoríme, je vibrácia slnečného svetla, ktoré sa prejavuje skrze tattvu Vayu, ktorú poznáme ako vzduch. Takže alchymista alebo tantrik požíva hrozno alebo hroznovú šťavu s cieľom získať tie najčistejšie a najúčinnejšie vodíky týkajúce sa tattvy Vayu. Táto čistá energia je spotrebovaná ako súčasť procesu transformácie energie organizmu, na vytvorenie najčistejšej a najúčinnejšej sexuálnej energie, ktorá sa stane základným stavebným kameňom chrámu duše.

Ďalšie "M" je "Mamsa," čo znamená "mäso." Mäso sa vzťahuje k tattve Tejas, čo je oheň. Takže alchymista alebo tantrik konzumuje červené mäso, hovädzie, jahňacie, kozie, tento typ zvieracieho mäsa, ktorý obsahuje oheň tattvy Tejas.

pancatattva

Ďalej máme "Matsya," ktorá sa vzťahuje na ryby a to je tattva Apas, ktorá súvisí s vodami. Ryby obsahujú vodíky, ktoré náš organizmus potrebuje, aby bolo možné vyrobiť najčistejšiu a najdokonalejšiu sexuálnu energiu.

Ďalšie "M" je "Mudra," ktorá sa vzťahuje na zrná Zeme, a to samozrejme je Prithvi alebo element Zeme. Takže táto Mudra sa týka obilia, zeleniny a ovocia.

Tieto štyri "M," Madya, Mamsa, Matsya a Mudra sa vzťahujú na štyri druhy fyzických jedál, z ktorých každé obsahuje vodíky týkajúce sa štyroch hlavných tattiev. Tieto atómy vodíka sú veľmi čisté energie, ktoré môžu pomôcť pri vytváraní a spracovaní sexuálnej sily, ktorú máme v našom organizme. Tieto štyri sú kombinované s piatym "M," ktoré je "Maithuna." Maithuna znamená pohlavný styk alebo sexualita. Toto je miesto, kde sa odohráva transmutácia samotného éteru.

Týchto päť M je kondenzácia Akáše, Prány, Slnečného svetla. Konzumáciou týchto päť modifikácií Akáše absorbujeme celú škálu vibrácií slnečného svetla v hmote, pretože celá hmota je odvodená z týchto štyroch prvkov, týchto štyroch tattiev, a v kombinácii s éterom, potom do organizmu dávame základné vodíky samotnej hmoty. Toto je spôsob, akým vybudujeme vyrovnaný vplyv. Vyvážené energie sú kompletným súborom energií, ktoré potrebujeme v našom organizme na transformovanie sexuálnej energie.

Týmto spôsobom je alchymista alebo tantrik, schopný si uvedomiť samotný účel svojho života. Našim dôvodom pre existenciu, je splniť poslanie Slnečného svetla. Slnečné svetlo alebo Kristus, obetoval sám seba a vytvoril stvorenie s cieľom vytvoriť Solárne ľudstvo. Slnečný muž alebo Slnečná žena je stelesnením tejto Kristickej sily, samotným odrazom tejto Kristickej sily. My, ako sme teraz, sme Mesačným prejavom, to znamená, že sme mechanickými, patríme k procesom Mesiaca alebo prírody, nepodmanili sme prírodu. Sme otroci prírody a kvôli tomuto intenzívne trpíme.

Aby sme mohli dobyť prvky prírody, aby sme mali moc nad tvormi a zvieratami a nad procesmi a funkciami Ohňa, Vody, Vzduchu a Zeme, tak najskôr musíme týmto prvkom veliť v sebe.  Túto moc, túto inteligenciu získame konzumáciou týchto síl a tým, že budeme inštruovaní Kristom skrze svojich poslov, ako týmto prvkom prírody veliť. Ak nepracujeme s obilím, ako môžeme veliť obiliu? Ak nepracujeme s vodami, ako im môžeme veliť? Musíme s nimi pracovať, pochopiť ich, stráviť ich, podrobiť si ich, aby sme mohli byť tým, čím nás nazvala Biblia, t.j. Kráľmi a Kráľovnami prírody.

Cesta Slnečného svetla od nediferencovaného Absolútna cez všetky rôzne úrovne a dimenzie, končí sexuálnou energiou v našom organizme. Ľudské fyzické telo, je najvyšším stvorením mechanickej prírody. Mesačná mechanická príroda, dosahuje vrchol v ľudskom organizme, ale to nie je vrchol existencie, to nie je vrchol všetkého stvorenia. Za hranicami ľudského organizmus máme mnoho úrovní existencie, no do týchto úrovní je možné vstúpiť iba vtedy, ak zvíťazíme nad mesačnou mechanickou prírodou a presiahneme tieto zákony. Toto je dosiahnuté tým, že dokážeme veliť a ovládať prírodu v sebe. A samozrejme táto práca je poháňaná najmocnejšou a najsilnejšou energiou, ktorú máme k dispozícii, čo je prirodzene sexuálna sila.

Keď pracujeme so silou Kríža, tak využívame sily Ducha Svätého, t.j. ohňa, ktorý sa prejavuje príťažlivosťou protikladov, keď pracujeme so silou medzi mužom a ženou. Keď sú muž a žena spojení, tak aktivujú a roznecujú Kríž, ktorý sa stane žijúcou, rozpálenou svastikou (hákový kríž), a to je pôvod stvorenia.

Ak muž a žena v sebe pracovali na zdokonalení telesnej tvorby sexuálnej energie, čo znamená, že sa správne stravovali, správne transformovali vnemy, ktoré k nim prichádzali, od okamihu k okamihu pracovali so svojim vedomím a transformovali a transmutovali svoju sexuálnu silu, potom takto skombinovaná mužská a ženská sexuálna energia vstupuje do novej oktávy.

Prvá oktáva, ktorú sme popísali od DO do SI, je oktávou mechanickej prírody. Ak rozlejeme sexuálnu energiu, čo znamená, že zažijeme orgazmus, tak túto čistú energiu z tela extrahujeme a stratíme ju. Ďalej s ňou už nemôžeme pracovať, je preč, a ako takí zostávame na úrovni, na ktorej sa práve nachádzame. Naďalej sme otrokmi síl, ktoré nás v súčasnosti ovládajú, čiže sily prírody.

Ak však túto energiu ušetríme, transformujeme a transmutujeme, potom táto energia môže vstúpiť do novej oktávy a uskutočniť nové výtvory. Tieto výtvory sa nazývajú slnečné astrálne telo, slnečné mentálne telo a slnečné kauzálne/príčinné telo.

To je spôsob, akým sa človek znova narodí. "To, čo sa narodí z tela, je telo." Čo znamená, fyzické telo. "To, čo sa narodí z Ducha, (Duch Svätý), je Duch," čiže Duša.

Takže, syntéza je, že sa musíme naučiť, ako pracovať s piatimi "M". Keď konzumujeme potraviny, týkajúce sa týchto štyroch základných Tattiev, tak to musíme robiť vedome, s vedomou pozornosťou, čo znamená, že sme prítomní, že si uvedomujeme to, čo robíme, pretože vedomie je naše jediné spojenie s naším vlastným vnútorným božstvom.

Pokiaľ si nie sme vedomí seba, pokiaľ nie sme prítomní, nepozorujeme sa a nepamätáme si sami seba, tak spíme.

Tým, že prinášame silu vedomia, prinášame energiu, ktorá ovplyvňuje všetky transformácie, ktoré musíme dosiahnuť. Keď sme si plne vedomí a prítomní, a pozorujeme naše tri mozgy, tak prinášame vplyv Bytia do transformácie vodíkov.

Snahou gnostického študenta, je robiť všetko s plným vedomím. Keď jeme, tak konzumujeme tieto prvky, čo  musíme samozrejme robiť s aktívnym vedomím, a to nám umožňuje mať čistejšiu a efektívnejšiu transformáciu týchto vodíkov. Túto vedomú pozornosť spájame s mantrou: KRIIIIM. Táto mantra pomáha tým silám (sile vedomia, energia prítomného okamihu) aby sa sústredili na transformáciu týchto prvkov.

Alchymista alebo tantrik, je, pije a dýcha touto mantrou. Túto mantru vyslovujeme vo vnútri (mentálne) popritom ako jeme potraviny, pri jedení mäsa, rýb a obilnín, pričom s týmto zvukom vibrujeme s cieľom ovplyvniť transformáciu týchto prvkov. Podobne, túto mantru KRIIIM používame v maithune pri našej sexuálnej transmutácii. Táto mantra má veľkú silu. To je obzvlášť dobré pre likvidovanie nežiaducich prvkov a extrakciu žiaducich. Inými slovami, ak chcete transformovať jedlo a vziať z neho, čo je dobré, tak použite mantru KRIIIM. Ak chcete zničiť ego a extrahovať vedomie, použite mantru KRIIIM.

Pomocou tohto rituálu Pancatattva, päť "M," v skutočnosti uctievame Božiu matku. To je dôvod, prečo je zobrazená v strede obrázku. Ak si prečítate akúkoľvek hinduistickú tantru, tak vám povedia, že rituál Pancatattva, je za účelom uctievania Dévi, Božskej matky, a teraz budete rozumieť, prečo. Riadnou transformáciou a prijímaním všetkých prvkov, t.j. atómov vodíka súvisiacich s Tattvami, používame dar Matky Božej správnym spôsobom. Prijímame ho vedome, s radosťou a s uvedomením si obete, ktorú ona a jej Syn, Kristus pre nás urobili. Ak budeme v živote pokračovať tak, ako sme, spiaci, tak si tento dar neuvedomíme, a preto ho nebudeme schopní plne využiť. Takže Pancatattva rituál nám vo svojej syntéze ukazuje, ako využiť energie v prírode a v nás samých, aby sa mohli premeniť na niečo viac.

Otázky a odpovede

Poslucháči: Čo môžete povedať o tattvickom rozvrhu?

Inštruktor: Určití spisovatelia popísali okultný alebo tattvický rozvrh, čo je spôsob, ako kodifikovať alebo zakresliť do diagramu prejavy Tattiev v prírode okolo nás počas dňa. V skutočnosti, Samael Aun Weor v jednej so svojich kníh opísal tattvický rozvrh. No neskôr od toho upustil a napísal, že najlepší tattvický rozvrh je jednoducho pozorovať prírodu. Pretože keď prší, tak tattva, ktorá sa prejavuje, je voda, Apas. Keď je vonku horúco, máme Tejas. Takže on to zjednodušil, povedal, že nepotrebujeme zložité rozvrhy, aby bolo možné vypočítať, ktorá tattva najviac prevláda.

Poslucháči: Takže hovoríte, že aby sme mali dobrú kvalitu energie, tak musíme konzumovať všetky tattvy?

Inštruktor: Správne. Aby sme využili mechanickej povahy, ktorú máme, tak ju musíme kŕmiť najlepšími možnými prvkami. Takže, ak chcete niečo vytvoriť, tak sa musíte uistiť, že máte tie najlepšie dostupné diely, inak konečný výsledok nebude silný, nebude robustný. Sexuálna energia je najdokonalejšou rafináciou Slnečného svetla v mechanickej prírode. Táto energia je výsledkom kondenzácie alebo zhmotnenia Akáše, Prány a Tattiev. Takže keď vezmeme tieto rôzne modifikácie Prány a spojíme ich späť, za účelom vytvorenia jedného dokonalého tvaru, potom vytvárame najsilnejší možný konečný výsledok.

Poslucháči: Keď energia vstupuje do novej oktávy, rozkladá sa vodík T12 ďalej na 6 alebo 3, keď ho transmutujete?

Inštruktor: Energia sa transformuje do novej oktávy, takže noty a hodnoty sa zmenia.


Poslucháči: A čo vegetariáni?

Inštruktor: Vegetariáni jedia všetky prvky, snáď s výnimkou rýb a mäsa. Konečným výsledkom je, že ich sexuálna sila nemá rovnakú účinnosť. Samozrejme, že stále produkujú pohlavnú energiu. Jednoducho iba nemá rovnakú hodnotu ako sexuálna energia, do ktorej boli začlenené vodíky mäsa a rýb. To znamená, že vegetarián nebude mať toľko sily, nebude mať toľko paliva, toľko energie. Vegetariánstvo je široko obdivované u mnohých duchovných a náboženských tradícií. V skutočnosti, sám Samael Aun Weor bol po určitú dobu vegetariánom, ale neskôr zistil, že pre neho, aby mohol urobiť vo svojej práci dobrý pokrok, tak potreboval Oheň. Samotná práca je založená na Ohni a pre neho, aby dokázal naplno využiť a prejaviť tento Oheň, tak potreboval tento prvok, túto tattvu, takže jedol mäso. Na podobný spôsob, Jeho Svätosť dalajláma, uviedol viac či menej rovnaký výrok. Povedal, že obdivuje vegetariánstvo, pretože na etickom základe, je to dobrá myšlienka, ale prakticky vzaté, on sám nie je vegetariánom, pretože potrebuje palivo mäsa.

Poslucháči: Tvoria sa Slnečné telá automaticky, keď sú energie správne transformované?

Inštruktor: Nie, mechanická príroda sa zastaví na úrovni ľudského organizmu. Tvorenie za hranice tejto úrovne si vyžaduje inteligenciu Ducha Svätého, ktorý nie je mechanický. Je to božská inteligencia, je to Boh. Boh sa neprejavuje prostredníctvom žiadneho mechanizmu alebo mechanického procesu. ON má Svoju vôľu. Slnečné Telá sú vytvárané múdrosťou a inteligenciou Krista skrze Bytie a prostredníctvom sily Ducha Svätého. Takéto stvorenie, je stvorenie, ktoré je založené na vedomej práci a dobrovoľnému trápeniu alebo obete v príklade Krista. To znamená, že jeden môže transmutovať, jeden môže používať Pancatattva rituál, ale ak nespĺňa požiadavky, morálne požiadavky, etické požiadavky, zasväcovacie požiadavky samotného Krista, tak tieto výtvory nemôžu byť nikdy zrealizované.

Poslucháči: Aké sú tie testy?

Inštruktor: Vytváranie tiel priamo súvisí s tým, čo nazývame Štyri skúšky.

Poslucháči: Čo je to?

Inštruktor: Neskôr o nich budeme podrobnejšie diskutovať, ale všeobecne môžeme povedať, že Štyri skúšky sú druhy testov týkajúcich sa Štyroch elementov, a samozrejme, že tieto prvky sú základom tvorenia, základom hmoty. Takže keď sa snažíme vytvoriť telá alebo entity v jemnejších úrovniach prírody, tak ich taktiež zakladáme na rovnováhe týchto Štyroch elementov. Ale v tomto prípade, je to psychologické, neskoršie sa k tomu dostaneme podrobnejšie.

Poslucháči: Mali by sme mať všetky tattvy na mieste v každom jedle alebo si môžeme dať raňajky Zeme a Vzduchu a potom večeru Ohňa a Vody?

Inštruktor: Spôsob, akým budete kombinovať prvky je naozaj len na vás. Existujú kodifikované verzie Pancatattva rituálu, kde vlastne v tomto rituálu používate zástupcu každej tattvy ako symbol, ale pokiaľ ide o vaše každodenné požiadavky na výživu, je to na vás. Len sa uistite, že raz týždenne alebo každý druhý týždeň, konzumujete rozmanitosť týchto potravín v rovnováhe.

Poslucháči: Ako vieme, kedy sú prvky transformované?

Inštruktor: Keď ste hladný, tak máte hlad na viac prvkov, nie? Takže, keď jete jedlo, o niekoľko hodín neskôr, budete mať hlad, čo znamená, že tieto prvky boli spotrebované. To isté platí pre vytvorenie sexuálnej energie a vyšších tiel, neustále musíme naberať energiu.

Poslucháči: Majster Samael uviedol, že najlepší čas k jedlu je počas tattvy Prithvi, upustil od toho?

Inštruktor: Pokiaľ je mi známe, najlepší čas k jedlu je, keď máte hlad.

Poslucháči: V niektorých z jeho spisov, Samael Aun Weor hovorí, že mäso by sa nemalo jesť každý deň. Platí to pri dodržovaní Pancatattva rituálu?

Inštruktor: Mäso je niečo, čo musí byť riadené s uvážlivosťou. Dôvodom je to, že obsahuje oheň, ktorý je veľmi silný prvok. Ak je niekto začiatočník v cvičeniach transmutácie, tak je pre nich múdre, aby dávali pozor na to, koľko mäsa konzumujú, pretože jesť príliš veľa mäsa im môže dať príliš veľa Ohňa a spôsobiť im, že zlyhajú a budú mať problémy. Na druhú stranu, niekto, kto má skúsenosti s transmutáciou a naučil sa, kde má  svoje vlastné psychologické hranice, je schopný konzumovať viac Ohňa. Takže, to je naozaj vec individuálnej skúsenosti.

Poslucháči: A čo bravčové?

Inštruktor: Bravčové mäso, je mäso degenerovaného zvieraťa, čo znamená, že je to zviera, ktoré zostupuje po zostupnej strane prírody. Všeobecne povedané, v gnóze rozumieme, že prasatá sú telá, ktoré používajú duše, ktoré boli donedávna človekom, ale stratili možnosť pokračovať v humanoidnom tele. Takže z tohto dôvodu je táto duša veľmi špinavá, veľmi zmyselná. Prasatá smilnia bez prestania. Mäso z prasiat obsahuje vodíky týkajúce sa psychologických prvkov obsiahnutých v tomto tvorovi. Preto, konzumácia tejto energie je pre alchymistu alebo tantrika, ktorý sa chce Seba-uvedomiť veľmi škodlivá. Je skutočne rozumné, aby sme sa bravčovému pokiaľ je to možné vyhli, pretože ten vodík alebo tie sily, nám skomplikujú zdokonaľovanie našich vlastných sexuálnych síl.

Poslucháči: V knihe Úvod do gnózy sa uvádza, že existujú ďalšie dve tattvy nazývané Adhi a Samádhi. Môžete mi vysvetliť, kde tieto zapadajú do grafu?

Inštruktor: Áno, Adhi a Samádhi tattva, sú dve vyššie formy tattiev. Sú to vyššie modifikácie éteru, ktoré sa vzťahujú k vyšším centrám, ktoré máme vo vnútri a o ktorých budeme diskutovať v ďalšej prednáške.

Poslucháči: Kde patrí kurča?

Inštruktor: Kuracie mäso je len jedlo, ako mnohé iné, ktoré všetci jedávame. Majster, pokiaľ viem, nehovoril o tom, že by malo nejakú zvláštnu hodnotu nad rámec jednoduchej výživy. Pokiaľ ide o tattvy, keď hovoríme o mäse, tak máme na mysli červené mäso. Takže Majster jedol kura, ale pokiaľ ide o jeho tattvické hodnoty, nemám potuchy.

Toto je prvá časť kurzu s názvom Transformácia energie

preložené z anglického originálu: The Pancatattva Ritual
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian