slovnik

Traja zradcovia

V priebehu vnútornej práce, počas veľmi dôkladného sebapozorovania, sa staneme svedkami celej vesmírnej drámy.

Vnútorný Kristus musí odstrániť všetky tie odporné elementy, ktoré si nosíme vo vnútri.

Davy psychických agregátov v hlbinách našej psychiky kričia, aby bol ukrižovaný náš najvnútornejší Pán.

Je nepochybné, že každý z nás má v sebe troch zradcov: Judáša - démona túžby, Piláta - démona mysle a Kaifáša - démona zlej vôle.

Títo traja zradcovia ukrižujú Pána dokonalosti v hĺbke našej duše.

Sú to tri základné problémy v našej psychike, ktoré vystupujú vo vesmírnej dráme.

Niet pochýb o tom, že vesmírna dráma sa vždy koná tajne v hlbinách najvyššieho vedomia Bytia.

Vesmírnu drámu neprežil len veľký Kabír Ježiš, ako si mylne myslia učení neznalci.

Zasvätenci v rôznych epochách, všetci majstri museli vesmírnej dráma prežiť sami v sebe.

Avšak veľký Kabír Ježiš mal tú odvahu prežiť toto dráma verejne, na ulici, za denného svetla. Urobil to verejne, aby ukázal svetu význam Zasvätenia, bez ohľadu na rasu, pohlavie, spoločenskú vrstvu alebo farbu kože.

Je úžasné, že niekto verejne a všetkým ľuďom na Zemi ukázal vnútornú drámu.

Vnútorný Kristus z nás musí odstrániť našu žiadostivosť (pozn. prekladateľa alebo tiež môžeme povedať, že musí odstrániť žiadostivosť "zo seba," zvnútra (pretože v tom okamihu je inkarnovaný v človeku)), aj keď pritom On sám je úplne bez žiadostivosti.

Vnútorný Kristus z nás musí odstrániť hnev a nenávisť, aj keď pritom On sám je plný lásky a mieru.

Vnútorný Kristus z nás musí odstrániť chamtivosť, aj keď On sám nie je skúpy.

Vnútorný Kristus z nás musí odstrániť závisť, aj keď On sám je úplne bez závisti.

Vnútorný Kristus z nás musí odstrániť odporné prejavy pýchy, márnomyseľnosti a domýšľavosti, aj keď On sám je úplne pokorný, skromný a jednoduchý.

Samotný Vnútorný Kristus, Slovo, Tvorivý Logos, ktorý je v neustálej činnosti, musí z nás a zo Seba, odstrániť tie neprijateľné prejavy nečinnosti, lenivosti a stagnácie.

Pán dokonalosti, ktorý je navyknutý na pôst a zdržanlivosť, z nás musí odstrániť odporné prvky obžerstva, nenásytnosti a opilstva.

Zvláštna je symbióza Krista a Ježiša - Krista a človeka. Je to vzácna kombinácia Boha a človeka, dokonalosti a nedokonalosti. Pre Logos je to nesmierny oriešok.

Najzaujímavejšie na tom je, že ukrytý Kristus je vždy víťazný. Je to niekto, kto neustále poráža temnotu. Je to niekto, kto teraz a tu odstraňuje temnotu v nás.

Ukrytý Kristus je Pán veľkej vzbury - ten, ktorého odmietli kňazi, starší a chrámoví zákonníci.

Kňazi ho nenávidia, pretože mu nerozumejú. Želajú si, aby Pán dokonalosti zostal zmrazený v čase v súlade s ich prísnych predstavami.

Starší, tj. obyvatelia planéty Zem, vzorné hlavy domácnosti, rozumní, súdni ľudia neznášajú Červeného Krista, Krista veľkej vzbury, pretože On sa pohybuje mimo ich svet strnulých zvykov a zastaraných obyčajou.

Chrámoví zákonníci - intelektuáli - nenávidia vnútorného Krista, pretože On je protikladom Antikrista. On je nepriateľom všetkých univerzitných teórií, ktorých je všade plno.

Traja zradcovia smrteľne nenávidia skrytého Krista a vedú ho vnútri nás na smrť.

Judáš - démon túžby - vždy vymení Pána za tridsať strieborných alebo za alkohol, peniaze, slávu, márnivosť, smilstvo, cudzoložstvo, apod.

Pilát - démon mysle - si vždy umyje ruky, vždy sa bude obhajovať, že je nevinný. Neustále bude ospravedlňovať svoje činy či už pred sebou alebo pred druhými a bude sa vyhovárať, aby sa vyhol zodpovednosti.

Kaifáš - démon zlej vôle - vnútri nás neustále zrádza Pána. Náš zbožňovaný Pán mu odovzdá pastiersku palicu, aby viedol jeho ovečky na pastvu, ale cynický zradca premení oltár na posteľ rozkoše a dopúšťa sa smilstva, cudzoložstva a predáva sviatosti.

Títo traja zradcovia nútia vnútorného Pána, aby trpel v tichosti bez akéhokoľvek prejavu súcitu či zmilovania.

Pilát Ho donúti nasadiť si tŕňovú korunu, zlé "ja" Ho bičujú, urážajú, preklínajú v našom psychickom priestore bez akejkoľvek milosti.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom