slovnik

Pozorovateľ a pozorovaný

Je úplne jasné, že ak niekto pozoruje svoje rôzne "ja" a chápe, že nie je jeden, ale mnoho, tak skutočne začína pracovať na tom, čo si nosí vo vnútri.

Nasledujúce psychické defekty sú prekážkami pre dôkladné sebapozorovanie:

Keď niekto trvá na svojom presvedčení, že jeho "ja" tvoria jeden celok, že jeho "ja" je trvalé, tak potom je nemožné, aby taký človek pracoval na sebe samom.

Ktokoľvek považuje sám seba za jedného, ​​tak nie je schopný odlíšiť svoje pravé Ja od ostatných psychických agregátov. Takáto osoba bude považovať každú svoju myšlienku, pocit, prianie, emóciu, túžbu, zaľúbenie atď. za niečo, čo je nezmeniteľnou súčasťou jej podstaty a dokonca ich bude obhajovať pred ostatnými a hovoriť, že ten či onen psychický defekt je dedičný.

Ktokoľvek prijme Náuku o mnohých "ja", založenú na sebapozorovaní, tak pochopí, že každá túžba, myšlienka, činnosť, vášeň, atď. je prejavom toho či onoho "ja".

Keď na sebe niekto vážne pracuje, keď sa niekto stane atlétom vnútorného sebapozorovania, tak potom usiluje o to, aby zo svojej psychiky oddelil všetky tie rôzne neprijateľné elementy, ktoré si v sebe nosí...

Ak niekto skutočne a úprimne začína sám seba pozorovať, tak sa vlastné rozdelí na dvoch: Na pozorovateľa a pozorovaného.

Ak k tomuto rozdeleniu nedôjde, tak je jasné, že na ceste sebapoznania nepostúpime ani o krok.

Ako môžeme pozorovať svoje "ja", keď sa od nich neoddelíme?

Niet pochýb o tom, že bez rozdelenia na pozorovateľa a pozorovaného zostávame stotožnení so všetkými činnosťami mnohopočetného "ja".

Ako môže niekto zmeniť okolnosti svojho života, keď nepozná sám seba? Ako môže osoba, ktorá sa nikdy vnútorne nepozorovala, poznať sama seba? Ako sa niekto môže pozorovať, ak sa nerozdelí na pozorovateľa a pozorovaného?

Nikto sa nemôže radikálne zmeniť, ak si nie je schopný povedať: "Táto túžba je zvieracie" ja ", ktoré musí byť odstránené. Táto sebecká myšlienka je iné "ja", ktoré ma sužuje a ktoré treba zlikvidovať. Tento pocit, ktorý ničí moje srdce, je otravné "ja", ktoré musí byť spálené na vesmírny prach. "Atď.

Je jasné, že takéto vyhlásenia nemôže povedať ten, kto sa nikdy nerozdelil medzi pozorovateľa a pozorovaného.

Ktokoľvek berie svoje psychické procesy ako prejavy jednotného, ​​jediného a večného "ja", tak sa stotožňuje so svojimi chybami. Je s nimi natoľko zviazaný, že ich už nedokáže zo svojej psychiky oddeliť.

Je jasné, že takí ľudia sa nikdy nemôžu radikálne zmeniť. Títo ľudia sú preto odsúdení k úplnému zlyhaniu.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom