slovnik

Extáza

Isan poslal majstrovi Koysenovi zrkadlo, ktorý ho ukázal svojim mníchom a povedal: "Je toto zrkadlo Isanove alebo moje? Ak poviete, že patrí Isanovi, ako je možné, že je v mojich rukách? Ak poviete, že je moje, vari som ho nedostal z Isanových rúk? Hovorte, hovorte, inak ho rozbijem na kusy."

Mnísi neboli schopní prejsť medzi týmito dvoma protikladmi a majster rozbil zrkadlo na kusy.

Extáza je nemožná, kým je esencia uväznená v protikladoch.

V časoch Babylonu, prišiel na svet veľký Avatar, bódhisattva najsvätejšieho Ashiata Shiemasha.

Tento bódhisattva nebol padlý, a ako každý bódhisattva, svoje vyššie existenčné telá Bytia mal normálne vyvinuté.

Keď dovŕšil zodpovedného veku, dorazil k Veziniánskej hore a vstúpil do jaskyne.

Tradícia rozpráva, že tam vykonal tri obrovské pôsty o štyridsiatich dňoch, každý sprevádzaný úmyselným a dobrovoľným utrpením.

Prvý pôst zasvätil modlitbe a rozjímaniu.

Druhý pôst bol zasvätený preskúmaniu celého svojho života a svojich minulých životov.

Tretí pôst bol definitívny. Bol zasvätený skoncovať s mechanickými asociáciami mysle. Nejedol, pil len vodu, a každú polhodinu si z hrude vytrhol dva chlpy.

Existujú dva typy mechanických asociácií, ktoré sú základom protikladov:

  1. Mechanické asociácie prostredníctvom myšlienok, slov, fráz, atď.
  2. Mechanické asociácie obrázkov, tvarov, vecí, osôb, atď.

Myšlienka sa spája s inou, slovo s iným, fráza s inou, a nasleduje bitka protikladov.

Jedna osoba sa spája s druhou, jedna vec s inou. Obraz sa spája s ďalším, forma s inou, a bitka protikladov pokračuje.

Bódhisattva Avatara Ashiata Shiemasha nevysloviteľne trpel. Štyridsať dní pôstu, odriekania sa, ponorený v hlbokej vnútornej meditácii, napokon dosiahol oddelenie sa od mentálneho mechanizmu, a jeho myseľ zostala pôsobivo pokojná a v impozantnom tichu.     

Výsledkom bola extáza, s inkarnáciu svojho skutočného Bytia.

Ashiata Shiemash odviedol v Ázii skvelú prácu. Všade založil kláštory a určil panovníkov s prebudeným vedomím.

Tento bódhisattva bol schopný inkarnovať svoje skutočné Bytie počas meditácie, pretože už mal vyššie existenčné telá Bytia.

Tí, ktorí nemajú vyššie existenčné telá Bytia, nemôžu dosiahnuť, že sa do nich Božstvo alebo Bytie inkarnuje. Napriek tomu sú schopní oslobodiť svoju esenciu, aby sa mohla zlúčiť s ich Bytím a podieľať sa na Jeho extáze.

V stave extázy, môžeme študovať veľké tajomstvá života a smrti.

Musíme študovať rituál života a smrti, pokým nepríde Bytie.

Len v neprítomnosti "ja," môžeme zažiť blaženosť Bytia. Iba v neprítomnosti "ja," môže byť dosiahnutá extáza.

Keď dosiahneme rozpustenie mentálneho mechanizmu, potom príde to, čo orientálna rasa nazýva "roztrhnutie vreca," erupcia prázdnoty. Potom je tu výkrik radosti, pretože esencia (Budhata) unikla z bitky protikladov, a teraz sa podieľa na splynutí so svätými.

Len vďaka skúsenostiam extázy môžeme spoznať to, čo je Pravda a život. Iba v neprítomnosti "ja" sa môžeme tešiť z extáze života v jeho pohybe.

Iba v stave extázy môžeme objaviť hlboký význam Narodenia Pána, ktorý vždy každoročne slávime s radosťou v našich srdciach.

V stave extázy študujeme život Krista. Potom zistíme, že veľký fragment tejto vesmírnej drámy zastúpenej Pánom, nie je vôbec písomne zaznamenaný.

Gnostickú meditáciu musíme praktizovať denne. Môžeme ju vykonávať samostatne alebo v skupine.

Táto technika meditácie, prezentovaná v tejto knihe, musí byť zriadená vo všetkých gnostických lumisiálov (školách) ako povinnosť, a tým sa premenia tieto lumisiály na centrá meditácie.

Všetci gnostickí bratia sa musia zhromaždiť, sedieť a meditovať ako skupina.

Každá gnostická skupina musí praktizovať túto techniku meditácie pred alebo po stretnutí Druhej komory.

Táto technika meditácie tiež môže a musí byť realizovaná každý deň v našich domovoch. Tí, ktorí môžu ísť do lesa, na vidiek, tak musia urobiť, aby mohli meditovať v tichu lesa.

V poriadku gnostických lumisiálov je potrebné zahrnúť techniku meditácie, na základe posolstva a učenia tejto knihy. Preto odovzdávame túto unikátnu techniku meditácie, ktorá musí byť prijatá vo všetkých lumisiálov.

Je chybou vyhlasovať, že Veľká realita môže pracovať vo vnútri jedinca, ktorý nemá existenčné telá Bytia.

Je hlúpe tvrdiť, že Veľká realita môže preniknúť dovnútra hocikoho (ako to tvrdia temní prívrženci Subub), aby (vraj) vyhnali zo seba inštinktívne, ponorené zvieracie entity, ktoré tvoria mnohopočetné "ja."

Opakujeme: Veľká realita nemôže preniknúť dovnútra tých, ktorí nemajú vyššie existenčné telá Bytia. Vyššie existenčné telá Bytia, môžeme vytvoriť iba s maithunou (sexuálna mágia).

Veľký Avatar Ashiata Shiemash sa mohol inkarnovať do svojho bódhisattvu, keď myseľ tohto bódhisattvu bola v absolútnom pokoji a tichu. Toto bolo vďaka konkrétnej skutočnosti, že tento bódhisattva už vlastnil vyššie existenčné telá Bytia z predchádzajúcich reinkarnácií.

Takisto je potrebné objasniť, že po extáze, a napriek získaniu obrovského množstva energie, "ja" nie je rozdrvené, ako sa mnohí študenti okultizmu mylne domnievajú.

Rozdrvenie "ja" je možné len vďaka hlbokému pochopeniu a skrze neustálu každodennú prácu na sebe, od okamihu k okamihu.

Všetko toto vysvetľujeme preto, aby sme si nemýlili gnostickú meditáciu s temnými praktikami Subub, a mnohými inými školami čiernej mágie.

Keď mystik dosiahne extázu a vráti sa do svojho fyzického tela, potom cíti naliehavú nutnosť vytvorenia vyšších existenčných tiel Bytia a neopísateľnú túžbu rozdrviť "ja."

Extáza nie je dajaký hmlistý stav, ale transcendentálny stav údivu, ktorý je spojený s dokonalou duševnú jasnosťou.

Moji bratia a sestry: Prajem vám veselé Vianoce a úspešný nový rok.

Nech betlehemská hviezda žiari na vašej ceste.

Inverenciálny Pokoj,

Samael Aun Weor

Koniec

Táto kapitola je z knihy "Odstránenie satanovho chvosta," napísaná Samaelom Aun Weorom