slovnik

Dvaja svedkovia

1. Potom sa vrátil anjel, čo so mnou hovoril,  a  zobudil  ma  ako  človeka, ktorého budia zo sna.

2. Spýtal sa ma: Čo vidíš?  odpovedal  som:  Vidím  svietnik celý zo zlata s nádobkou navrchu. Je na ňom  sedem  lámp  a  sedem  lievikov  pre lampy hore.

3. Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádobky a druhá naľavo. - Zachariáš 4:1-3

4. Nato som  sa  spýtal:  Čo  znamenajú  tie  dve olivy  napravo  a  naľavo  od  svietnika?

5. Druhýkrát som sa ozval a spýtal som sa  ho:  Čo  znamenajú  dve  olivové  ratolesti, čo vyprázdňujú zo seba zlato dvoma  zlatými  rúrkami? 

6. Odpovedal  mi: Nevieš,  čo  je  to?  Povedal  som:  Nie,  pán môj.

7. Nato povedal: To sú dvaja synovia  pomazaní  olejom,  čo  stoja  pred  Pánom celej zeme. - Zachariáš 4:11-14

8. Dve olivové ratolesti, ktoré zo seba vyprázdňujú zlato (zlatý olej) skrze dve zlaté rúrky, sú dve nádí idá a pingalá.

9. U mužov, idá stúpa z pravého semenníka a pingalá z ľavého semenníka.

10. U žien, idá a pingalá stúpa z vaječníkov.

11. Toto (idá a pingalá) sú dve olivy (chrámu) a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme. Toto sú dvaja svedkovia, "Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov." Zjavenie Jána 11:4, 5

ida a pingala

Idá a pingalá (Adam a Eva), dva energetické povrazce

12. Solárne a lunárne atómy našej semennej energie, stúpajú cez tieto dva gangliové povrazce s názvom idá a pingalá.

13. Pravá nosná dutina je spojená s pingalou. Ľavá nosná dutina je spojená s idou.

14. Uvádza sa, že solárne atómy prenikajú cez pravú nosnú dutinu, a že lunárne atómy prenikajú cez ľavú nosnú dutinu.

15. Jogíni a jogínky, ktorí neboli zasvätení v školách vnútorných mystérií, praktizujú pránájámu s cieľom pritiahnuť do magnetického poľa ich nosa milióny slnečných a lunárnych atómov z vonkajšieho sveta.

16. Avšak, jogín/ka, ktorý/á je ezoterickým zasvätencom, nehľadá vonku vo svete májá. Jogín/ka, ktorý/á je ezoterickým zasvätencom, hľadá vnútri svojho pravého Ja.

17. Keď jogín/ka, ktorý/á je ezoterickým zasvätencom, praktizuje pránájámu, on/a len chce, prinútiť svoju sexuálnu energiu, aby stúpala zo semenníkov/vaječníkov do posvätného kalichu svojho mozgu.

18. Pránájáma je ezoterický systém na transmutáciu semena na kristickú energiu.

19. Pránájáma je transmutačný systém pre sexuálnu energiu.

pranajama

Variácia pránájámy, kde jogín uzatvára jednu nosnú dierku a potom druhú

20. Keď jogín/ka, ktorý/á je ezoterickým zasvätencom, inhaluje pránu alebo vitálneho Krista cez pravú nosnú dutinu a vydychuje pránu cez ľavú nosnú dutinu, a obrátene, keď inhaluje cez ľavú nosnú dutinu a vydychuje cez pravú nosnú dutinu, to, čo chce, nie je prilákať externé atómy, ako tomu veria nezasvätenci, ale skôr vyzdvihnúť solárne a lunárne atómy zo svojich semenníkov/vaječníkov do magnetického poľa pri koreni nosa.

21. Jasnovidec, ktorý pozoruje gangliové povrazce idá a pingalá jogína/ky, pri praktizovaní pránájámy, uvidí čisté vody Amrita, prvotné vody Stvorenia/Genesis, ako stúpajú týmito dvoma nádí.

22. Swara je veda dýchania. Swara je posvätná veda dýchania.

23. Mantry pre nádych sú TON-SAH-HAM a mantry pre výdych sú TON-RA-HAM, ktorých zakončenie na konci (v semenníkoch a vaječníkoch) odpovedá rytmickej kontrakcii a expanzii nediferencovanej kozmickej hmoty, Prakriti, Muláprakrti. (Pozri Biorytmus od Majstra Huirakoču).

24. A tak, z mantry SVA-RA je vytvorená úžasná Swara, o ktorej sa píše v pätnástom verši Sivagama:

"Védy a Šastry (hinduistické posvätné knihy) sa nachádzajú vnútri Swara. Vo vnútri Swary sa nachádzajú tri svety. Swara je odrazom Parabrahmana (Jedinečný celok, Absolútno). To je dôvod, prečo niektorí autori uvádzajú: Swara je život. A dodávajú, Swara je hudba... "(Biorytmus napísaný majstrom Huirakočom, Dr. Arnold Krumm-Heller, str. 72).

25. Swara potom tvorí základ tattiev, pretože sa jedná o päť modifikácií Veľkého dychu. (Biorytmus).

26. Veľký dych je Kozmický Kristus, Avalókitéšvara, Kwan-Jin, Melodický Hlas, Armáda Hlasu, ktorého vodca je Paramarthasatya, ktorú toto ľudstvo pozná pod menom Ježiša Krista.

27. Ježiš Kristus je najväčší zasvätenec, ktorý prišiel na svet.

28. Armáda Hlasu je "Merkaba." Kočiš, tohto kočiaru je Ježiš Kristus, Boží rabín z Galileje.

29. Ježiš Kristus je obyvateľom Absolútna, ktorý sa vzdal šťastia SAT, Neprejaveného, aby prišiel na svet so Swarou, odrazom Parabrahmana.

30. Preto, pránájáma je kristická veda Veľké dychu alebo kozmického Krista.

31. Veľký univerzálny Dych života, kozmický Kristus, prebýva v našom kristonickom semene.

32. Jogín/ka pracuje s Veľkým dychom alebo kozmickým Kristom, ktorý je uložený v kristonickom semene, keď vykonáva pránájámu.

33. Pránájáma (cvičenie, ktoré sa skladá z hlbokých nádychov pričom sa snažíme vdýchnutý vzduch, čo najviac v sebe zadržať, a následne vydychovanie vzduchu, kým nevyprázdnime pľúca), tiež učí o póloch energie: jeden mužský pól sa nachádza v mozgu (cerebrospinálny nervový systém) a druhý ženský pól v srdci (veľký sympatický nervový systém). Tak, ako keď skrze magneto tvoríme dva póly v priestore a tým vytvárame nové energie, a tieto nové energie silia vytvorenie tretieho pólu, rovnako tak, my tvrdíme, že tretím pólom je Déví-kundaliní, ktorá sa rodí zo zjednotenia slnečných a lunárnych atómov v triveni, ktorá sa nachádza v kostrči.

34. Tieto dve polarity, mužské a ženské - z Veľkého Dychu - dokazujú sexualitu prány a kundaliní.

35. Kundaliní je absolútne sexuálna.

36. Ľudia majú tendenciu vidieť sex ako niečo špinavé a hrozne vášnivé, zatiaľ čo Jogín/ka je nad túžbou povznesený/á a úctivo prejavuje rešpekt pred gnostickými tajmi sexu, pretože sex považuje za posvätnú úlohu Déví-kundaliní.

37. Jogín/ka vie, že vody Amrita (kristonické semeno) sú miestom, kde prebýva oheň.

38. Jogín/ka vie, že celá sila slnečného Logu prebýva v akomkoľvek semiačku rastliny, zvieraťa alebo človeka.

39. Jogín/ka vie, že sex je posvätná sila, a že nesmie byť skazená smilstvom.

40. Dýchanie cez pravú nosovú dutinu sa nazýva suria alebo pingalá. Prostredníctvom tohto dýchania vyvolávame vzostup solárnych atómov z nášho semenného systému.

41. Dýchanie cez ľavú nosovú dutinu sa nazýva chandra alebo idá. Prostredníctvom tohto dýchania vyvolávame vzostup lunárnych atómov z nášho semenného systému.

42. S cvičením pránájámy posilňujeme Tri dychy čistej Akáše. Tieto Tri dychy sú kombinované so slnečnými a lunárnymi atómami nášho semenného systému za účelom prebudiť Déví-kundaliní.

43. Prána je Vitálny Kristus alebo Veľký dych. Tento Vitálny Kristus je modifikovaný do Akáše, v ktorej sa ukrýva Syn, Prvorodený, Puruša každej ľudskej bytosti.

44. Akáša je modifikovaná do éteru a éter sa premieňa na tattvy. Tattvy sú pôvodom ohňa, vzduchu, vody a zeme.

45. Preto všetko, čo existuje, všetko, čo bolo, a všetko, čo bude, pochádza z Veľkého dychu, z kozmického Krista, z armády Hlasu, ktorého vrchným veliteľom je Ježiš Kristus.

46. Paranišpanna (absolútne šťastie) bez Paramartha (prebudené vedomie), nie je šťastie.

47. Ježiš Kristus dosiahol Paramartha a Paranišpanna. Napriek tomu sa tohto šťastia Neprejaveného Absolútna vzdal, aby prišiel a zachránil ľudské bytosti a Bohov.

48. Keď Elohim alebo veľkolepí Dhjáni začali tkať v Božom lone, tak kričali bolesťou, keď rozjímali nad súmrakom Nestvoreného svetla, ktoré sa zdalo, že zapadlo ako strašlivé zapadajúce slnko.

49. Ježiš Kristus, veľký Paramarthasatya, prešiel Dhjáni-pasa a vstúpil do kozmickej záhrady, aby zachránil Bohov, ktorých nespočetné panenské iskry alebo dživy sa degenerujú a vyvíjajú počas tejto mahakalpy.

50. Ja, Samael Aun Weor, som bol svedkom všetkých týchto vecí. Videl som, keď táto Veľkolepá Bytosť vstúpila do svätyne a podpísala zmluvu spásy pre človeka a sám seba ukrižoval na kríži.

51. Bol som svedkom počiatku mahá-manvantary a podávam svedectvo o všetkých týchto veciach.

52. Neskôr, na začiatku štvrtého kola, Majster poslal svojho Budhu, aby sa pre neho pripravil v tomto údolí sĺz. Tento Budha, je jeho duša menom Ježiš.

53. A jeho Budha zapálil sedem večných lámp.

54. A jeho Budha pozdvihol sedem hadov v siedmich kanáloch svietnika.

55. A tak, keď bol jeho Budha Ježiš z Nazareta pripravený, tam v Jordáne, jeho žiarivý Drak múdrosti vstúpil doňho, aby kázal ľuďom a Bohom.

56. Pri tej príležitosti už došlo k obeti. Veliteľ všetkých Vesmírnych Kristov, Ježiš z Nazareta, už so svojou krvou zmyl všetky hriechy svätyne a podpísali pakt medzi ľuďmi a Kwan-Jin, Armádou Hlasu, Višnom, Usirom, Veľkým dychom.

57. Ježiš je zvrchovaný zmierovateľ medzi ľudskou bytosťou a božstvom.

58. Nádí idá a pingalá sú jemné vodiče sušumná-prány, kristickej sexuálnej energie.

59. Idá a pingalá sa pripájajú k nádí sušumná v čakre múládhára.

60. Spojenie týchto troch nádí v čakre múládhára sa volá mukta triveni. Toto stretnutie nádí sa opakuje v čakrách anáhate a adžňe.

61. Idá je studená a pingalá je horúca.

62. Nádí pingalá je úzko spojená s činnosťami organickej asimilácie.

63. Idá je svetlej farby a pingalá červenej ohnivej farby.

64. Jogín/ka môže zadržať pránu, ktorá cirkuluje cez nádí sušumná v mieste zvanom brahmarandhra, ktoré sa nachádza v prednej fontanely novorodencov.

65. Takto môže Jogín/ka vzdorovať smrti a žiť celé veky.

66. Avšak, toto je možné iba pre Jogína/ku ktorý/á získal/a elixír dlhého života.

67. Tento elixír je plyn aj kvapalina.

68. Tento plyn bielej farby je elektropozitívny a elektronegatívny.

69. Tento plyn zostáva uložený vo vitálnej hĺbke, a tak zasvätenec môže udržať svoje fyzické telo nažive po milióny rokov.

70. Táto kvapalina robí fyzické telo subtílne.

71. To znamená, že fyzické telo je absorbované éterickým telom a stáva sa nezničiteľné.

72. Nádí idá a pingalá sa nachádzajú po stranách miechy.

73. Tieto nádí sa prepletajú okolo miechy v podobnom tvare, aký má číslo osem.

74. Nebeská cesta je vnútri nádí sušumná.

75. Kundaliní stúpa po brahmanádí.

76. Brahmanádí sa nachádza vo vnútri iného veľmi jemného kanála, ktorý vedie po celej dĺžke miechy a je známy pod názvom čitrá.

77. Sedem čakier známe pod menami múládhára, svadhišthána, manipúra, anáhata, višúddha, adžňá a sahasrára, sa nachádzajú nad touto nádí čitrá.

cakry-sily

78. Budhi (Božská duša) sa spojí so Šivom (Najvnútornejším), keď kundaliní dosiahne čakru sahasrára. Toto je prvé zasvätenie Veľkých záhad.

Cvičenie pránájámy

79. Sadnite si na zem a prekrížte si nohy v orientálnom štýle. Táto pozícia sa v Indii nazýva padmasána.

80. Ukazovákom zavrite ľavú nosovú dutinu a cez pravú nosovú dutinu vdýchnite pránu.

81. Teraz, s ukazovákom a palcom zavrite obe nosové dutiny a zadržte dych.

82. Uvoľnite ľavú nosovú dutinu, pričom pravá má byť stále zavretá a vydýchnite. Teraz sa nadýchnite cez ľavú nosovú dutinu. Znova zadržte dych a vydýchnite cez pravú nosovú dutinu.

83. Pri nádychu si predstavte, ako sexuálna energia stúpa cez nádí, ktorá odpovedá nosovej dutine, cez ktorú vdychujete pránu.

84. Keď posielate vdýchnutú pránu smerom dole, tak myslite na Tri Dychy čistej Akáše, ako zostupujú prostredníctvom nádí sušumná, idá a pingalá, aby prebudili čakru múládhára, kde prebýva kundaliní.

85. Prána je očistný oheň, ktorý čistí odpad, ktorý upcháva nádí.

86. Závoje radžas a tamas sú rozptýlené so sexuálnou transmutáciou počas pránájámy.

87. S cvičením pránájámy sa študentova myseľ pripraví pre dháranu, dhjánu a samádhi.

88. Učeník by mal cvičiť pránájámu desať minút denne.

89. Učeník by mal vypiť pohár mlieka alebo zjesť ľahké jedlo po tom, čo dokončí cvičenie.

90. Učeníci môžu tiež cvičiť v stoji.

91. Učeník by mal pomaly vdychovať a vydychovať s mysľou veľmi dobre sústredenou na cvičenie pránájámy.

92. Existuje mnoho ásan a cvičení pránájámy, no predchádzajúce cvičenie pránájámy je dostačujúce pre transmutáciu sexuálnej energie študenta.

93. Učeník tiež môže sedieť na pohodlnej pohovke na vykonávanie svojich cvičení.

94. Pred začatím svojich cvičení, učeník sa musí modliť k svojmu Najvnútornejšiemu tým, že nad Ním bude hlboko meditovať.

95. Učeník sa musí hlboko sústrediť na svoju čakru múládhára a prosiť svojho Purušu (Najvnútornejší), aby mu prebudil kundaliní.

96. V orientálnej joge nájdeme veľké množstvo cvičení pre pránájámy.

97. Pozrime sa na niektoré z nich: hlboké dýchanie, sukha purvaka (jednoduchá pohodlná) pránájáma pri chôdzi, pránájáma pri meditácii, rytmické dýchanie, suryabheda, ujjayi, sitkari, sitali, bhastrika, bhramari, murchha, plavini, kevala kumbhaka, atď.

98. Všetky tieto nespočetné rôzne druhy cvičení a ásan (pozícií), slúžili k zostupnému oblúku vývoju života, ale teraz začíname stúpajúci oblúk vývoja, a preto, celé toto obrovské množstvo pozícií a cvičení, je pre novú éru Vodnára zastarané.

99. V dnešnej dobe žije jogín/ka novej éry Vodnára, aktívny život v mestách a pretože zahajujeme novú éru Vodnára, unikanie do lesov niekde na samote, už nie je potrebné. Táto éra je érou družnosti, spolupráce a bratstva, medzi všetkými ľudskými bytosťami bez rozdielu škôl, rás, pohlavia, kasty či náboženstva.

100. Všetky cvičenia pránájámy môžu byť praktizované v našom vlastnom dome, bez príliš veľa komplikácií, a bez toho, aby sme upustili od všetkých povinností voči svojej rodine, spoločnosti a ľudstvu.

101. Jogín/ka musí byť úplne cudný/á, inak totálne zlyhá.

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom