slovnik

Kapitola 14

Práca s démonom

Prebúdzanie kundaliní a odstraňovanie “ja”, predstavuje nevyhnutný základ každého hlbokého  uvedomenia Bytia.

V tejto kapitole sa budeme zaoberať témou odstránenia “ja”. Toto je rozhodujúce pre úplne oslobodenie.

“Ja”, je démon, ktorého v sebe nosíme. Vzhľadom na toto tvrdenie môžeme povedať, že práca na odstránení “ja” je skutočne práca s démonom. Táto práca je veľmi náročná. Keď pracujeme s démonom, temné entity zvyčajne proti nám spúšťajú ohromné útoky. Toto je skutočne cesta prezieravého človeka, slávna štvrtá cesta, cesta tao.

Pôvod “ja”

Pôvod hriešneho “ja” je v smilstve. Ego, Satan, je podriadené zákonu večného návratu všetkých vecí. Vracia sa do nových lôn, aby ukojilo svoje túžby. V každom jednom zo svojich životov “ja” opakuje rovnaké drámy, rovnaké chyby. “Ja,” sa časom a skúsenosťami čoraz viac komplikuje a stáva sa čoraz perverznejšie.

Smrť Satana

Satan, ktorého v sebe nosíme, je zložený z atómov tajného nepriateľa. Satan mal počiatok, Satan má koniec. Musíme odstrániť Satana, aby sme sa vrátili do vnútornej hviezdy, ktorá sa na nás vždy usmieva. Toto je pravé konečné oslobodenie. Iba odstránením “ja” môžeme dosiahnuť úplne oslobodenie.

Osobná hviezda

V nepoznaných hĺbkach nášho božského Bytia máme úplne atómovú vnútornú hviezdu. Táto hviezda je super-božský atóm. Kabalisti nazývajú túto hviezdu posvätným menom Ein Sof. Toto je Bytie nášho Bytia, náramná realita vo vnútri nás.

strom_zivota-9-nebies

Boh sa nevyvíja

Boh sa nemusí vyvíjať, pretože je dokonalý. Boh sa nepotrebuje zdokonaľovať. On je dokonalý. Boh je naša vnútorné Bytie.

Evolúcia a devolúcia

My gnostici sme nikdy nepopierali zákon evolúcie, avšak neakceptujeme takýto mechanický zákon ako dogmu.

Zákony evolúcie a devolúcie sú mechanické osi prírody. Pre každý vzostup existuje zostup
Pre každú evolúciu existuje špecifická, zodpovedajúca devolúcia.

evolucia-devolucia

Evolúcia existuje v semienku, ktoré klíči a taktiež vo výhonku, ktorý rastie a vyvíja sa, a taktiež v rastline, ktorá plodí ovocie.

Existuje devolúcia v strome, ktorý už ďalej nerastie, vädne, starne a zomiera.

Totálna revolúcia

Potrebujeme ohromnú revolúciu vedomia, aby sme boli schopní vrátiť sa do vnútornej hviezdy, ktorá vedie naše Bytie. Totálna revolúcia nastane keď odstránime “ja”.

Bolesť

Bolesť nemôže spraviť nikoho dokonalým. Ak by bolesť mohla niekoho spraviť dokonalým, už by bolo celé ľudstvo dávno dokonalé. Bolesť je výsledok našich vlastných chýb. Satan pácha mnoho chýb. Satan zberá plody svojich vlastných chýb. Tieto plody sú bolesť. A preto je bolesť satanská. Satan sa nemôže stať dokonalým a ani nemôže spraviť nikoho dokonalým. Ohromná božia realita je šťastie, pokoj, blahobyt a dokonalosť. Veľká realita nemôže tvoriť bolesť. To, čo je dokonalé, nemôže tvoriť bolesť. To, čo je dokonalé, môže plodiť iba šťastie. Bolesť je vytvorená “ja” (Satanom).

Čas

Čas je Satan, Satan je pamäť. Satan je iba spleť spomienok. Keď ľudská bytosť zomrie, zostanú iba jej spomienky. Spomienky predstavujú “ja”, mňa, reinkarnujúce sa ego. Tie neuspokojené túžby, tie spomienky včerajška, sa reinkarnujú. A takto sme vždy otrokmi minulosti. A preto si môžeme byť istí, že minulosť podmieňuje náš súčasný život. Môžeme teda tvrdiť, že Satan je čas. Môžeme taktiež tvrdiť, bez strachu z omylu, že čas nás nemôže oslobodiť z tohto údolia sĺz, pretože čas je satanský. Musíme sa naučiť žiť z momentu do momentu. Život je večné teraz, večná prítomnosť. Satan bol stvoriteľ času. Tí, ktorí si myslia, že sa môžu oslobodiť vo vzdialenej budúcnosti, počas miliónov rokov, s ubehajúcim časom a vekmi, sú istí kandidáti do priepasti a na druhú smrť, pretože čas je od Satana. Čas neoslobodzuje nikoho. Satan zotročuje, Satan neoslobodzuje. Musíme sa oslobodiť práve teraz. Musíme žiť z momentu do momentu.

Sedem hlavných centier človeka

Všetky ľudské bytosti majú sedem hlavných centier.

sedem centier

1. Intelektuálne centrum, umiestnené v mozgu
2. Pohybové centrum, umiestnené v hornej časti chrbtice
3. Emocionálne centrum, umiestnené v solárnom plexu a v špecifickom nervovom centre veľkého sympatického nervového systému
4. Inštinktívne centrum, umiestnené v spodnej časti chrbtice
5. Sexuálne centrum, umiestnené v pohlavných orgánoch
6. Vyššie emocionálne centrum
7. Vyššie intelektuálne centrum

Tieto posledné dve centrá sa prejavujú iba cez autentické astrálne a legitímne mentálne telo.

Technika na odstránenie “ja”

“Ja” kontroluje päť centier ľudského mechanizmu. Týchto päť centier je: intelektuálne, pohybové, emocionálne, inštinktívne a sexuálne.

Dve centrá ľudskej bytosti, ktoré korešpondujú s Kristovým (solárnym) vedomím, sú u okultistov známe ako Kristická myseľ a Kristické astrálne telo. Tieto dve vyššie centrá nemôžu byť kontrolované “ja”. Bohužiaľ, vyššia myseľ a vyššie emócie stále nemajú tieto vzácne Kristické vozidlá k dispozícii. Keď je vyššia myseľ odetá v Kristickej mysli a keď sú vyššie emócie vložené do Kristického astrálneho tela, vtedy sme vskutku povznesení do stavu skutočnej ľudskej bytosti.

Ktokoľvek chce odstrániť “ja” musí študovať funkcionalizmus vo vnútri týchto piatich podradných centier. Nesmieme súdiť defekty, ani ich ospravedlňovať. Musíme ich pochopiť. Je nutné, aby sme pochopili akcie a reakcie ľudského stroja. Každé jedno z týchto centier má celú sadu extrémne komplikovaných akcií a reakcií. “Ja” pracuje s každým z týchto piatich centier. A preto, hlbokým pochopením celého mechanizmu každého z týchto centier sme na ceste za odstránením “ja”.

V každodennom živote konajú dvaja ľudia rozdielne v rovnakých situáciách. Čo je príjemné pre jedného je nepríjemné pre druhého. Rozdiel je často v tom, že jeden človek súdi a vidí mysľou, kým druhého sa to môže dotýkať citovo. Musíme sa naučiť rozlišovať medzi mysľou a pocitmi. Myseľ je jedna vec a pocity sú druhá. V mysli sa nachádza celá skupina akcií a reakcií, ktoré musia byť pochopené. V pocitoch sú pripútanosti, ktoré musia byť ukrižované, emócie, ktoré musia byť poctivo študované a vo všeobecnosti, celý mechanizmus akcií a reakcií, ktoré sa dajú ľahko pomýliť s aktivitami mysle.

Intelektuálne centrum

Toto centrum je užitočné vo svojej vlastnej obežnej dráhe. Nebezpečné je keď sa ho snažíme odstrániť zo svojho gravitačného poľa. Veľké skutočnosti ducha môžu byť zažité iba vedomím. A preto tí, ktorí sa snažia preskúmať transcendentálne pravdy Bytia iba racionalitou, robia rovnakú chybu ako niekto, kto ignoruje používanie a riadenie moderných vedeckých nástrojov, a snaží sa študovať nekonečne malé formy života s teleskopom a nekonečne veľké životné formy s mikroskopom.

Pohyb

Musíme sa pozorovať a hlboko pochopiť všetky naše činy. Nesmieme dovoliť nášmu životu pokračovať mechanicky. Znie neuveriteľne, že aj keď žijeme v zabehaných koľajach našich zvykov, tak tieto koľaje, ktoré podmieňujú naše životy jednoducho nepoznáme. Musíme študovať naše zvyky, musíme ich pochopiť. Tieto zvyky patria k aktivitám pohybového centra. Je nutné sebapozorovanie spôsobov toho, ako žijeme, konáme, obliekame sa, chodíme, atď. Pohybové centrum má mnoho aktivít. Šport taktiež patrí k pohybovému centru. Keď sa myseľ zapojí do tohto centra, tak ho len brzdí a spôsobuje mu škody, pretože myseľ je veľmi pomalá a centrum pohybu je veľmi rýchle. Každý spisovateľ pracuje s pohybovým centrom a je teda prirodzené, že keď mu pri písaní na klávesnici do toho začne zasahovať myseľ, tak sa môže dopustiť chýb. Človeku šoférujúcemu auto by sa mohla stať nehoda, ak by sa mu do toto začala pliesť myseľ.

Emocionálne centrum

Ľudská bytosť hlúpo mrhá sexuálnou energiou zneužívaním násilných emócií, filmov, televízie, futbalových hier atď. Musíme sa naučiť ovládať svoje emócie a šetriť sexuálnu energiu.

Inštinkt

Existujú rôzne inštinkty. Inštinkt prežitia, sexuálny inštinkt atď. Existuje taktiež mnoho zvráteností inštinktu. Hlboko v každej ľudskej bytosti sú pod-ľudské inštinktívne sily, ktoré paralyzujú pravého ducha lásky a dobročinnosti. Tieto démonické sily musia byť najprv pochopené, potom uvedené pod kontrolu a nakoniec eliminované. Tieto beštiálne sily sú: kriminálny inštinkt, smilstvo, zbabelosť, strach, sexuálny sadizmus, sexuálna beštialita, atď. Musíme študovať a hlboko pochopiť tieto pod-ľudské sily predtým, ako ich odstránime.

Sex

Sex je piata sila ľudskej bytosti. Sex môže ľudskú bytosť oslobodiť alebo zotročiť. Nikto nemôže získať úplnosť, nikto nemôže byť plne sebarealizovaný bez sexuálnej energie. Žiadna osoba držiaca celibát, nemôže dosiahnuť úplnú sebarealizáciu Bytia. Sex je silou duše. Stať sa ucelenou ľudskou bytosťou môže len ten, kto úplne spojil mužské a ženské póly duše. Sexuálna sila sa vyvíja, rozvíja a rastie na siedmych stupňoch (sedem stupňov duše). Vo fyzickom svete je sex slepá sila vzájomnej príťažlivosti. V astrálnom svete je sexuálna príťažlivosť založená na spriaznenosti typu, podľa polarít a esencií. V mentálnom svete sa sexuálna príťažlivosť prejavuje na základe zákonov mentálnej polarity a spriaznenia. Na príčinnej úrovni prebieha sexuálna príťažlivosť na základe vedomej vôle. A práve táto úroveň prirodzených príčin je miestom, kde vedome dochádza k úplnému spojeniu duše. Naozaj nikto nemôže dosiahnuť slávu dokonalého manželstva bez dosiahnutia štvrtého stavu ľudskej úplnosti.

Musíme hlboko pochopiť sexuálny problém. Musíme byť celiství. Musíme prekonať mechanickosť sexu. Musíme vedieť, ako plodiť deti múdrosti. V úžasnom momente počatia sú ľudské esencie úplne otvorené všetkým typom ovplyvnení. Stav čistoty rodičov a ich vôľa použitá pri nevypustení Hermesovho poháru je všetko, čo môže ochrániť spermiu a vajíčko pred nebezpečenstvom infiltrácie pod-ľudskýh prvkov beštiálneho ega, ktoré sa chce reinkarnovať.

Úplná smrť Satana

Pochopením vnútorných aktivít každého jedného nižšieho centra, objavíme celý proces ega. Výsledok tohto seba-objavenia je úplná smrť Satana (temného lunárneho ”ja”).

Cudzoložstvo

Keďže ženské telo je pasívny a vnímavý prvok, je jasné, že zbiera a ukladá následky sexuálnych aktov s tými mužmi, ktorí s ňou spáchali cudzoložstvo. Tieto následky sú atómové substancie z muža, s ktorým mala sexuálny styk. A teda, keď muž má sexuálny styk so ženou, ktorá bola s druhým mužom, on potom absorbuje atómové esencie druhého muža a nakazí sa nimi. Toto je veľmi vážny problém pre tých bratov a sestry, ktorí odstraňujú “ja”, pretože potom nielenže musia bojovať proti vlastným chybám a defektom, ale čo viac, musia bojovať proti chybám a defektom druhých mužov, s ktorými predtým mala žena sexuálny styk.

Koreň bolesti

“Ja,” je koreňom bolesti. “Ja,” je koreňom ignorancie a chýb. Keď je “ja” odstránené, vnútorný Kristus je všetko čo v nás ostane.

Musíme odstrániť “ja”. Iba odstránením “ja” môže ignorancia a chyby zmiznúť. Keď “ja” zmizne, všetko čo s nami ostane je to, čo sa nazýva láska.

Keď je “ja” odstránené, príde k nám skutočné a oprávnené šťastie.

Iba úplným zničením túžby môžeme dosiahnuť odstránenie “ja”. Ak chceme odstrániť “ja”, musíme byť kyslý ako citrón, byť znechutení  hrozivým ”ja”, hrozným satanom, hrozným démonom, ktorý spravil náš život trpkým a odporným.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom