slovnik

Kapitola 12

Dva rituály

Určité temné rituály, ktoré prežili z najvzdialenejších epoch stále existujú. Čarodejnice z Tesálie praktikovali určité rituály na svojich cintorínoch alebo panteónoch, aby vyvolali tiene mŕtvych. A tak, na výročí smrti svojich milovaných sa zhromažďovali pri hrobkách na cintoríne a medzi najhroznejšími krikmi si prepichli prsia aby mohla prúdiť krv. Toto slúžilo ako vozidlo pre duchov mŕtvych, aby sa zhmotnili vo fyzickom svete. Veľký zasvätenec Homér rozpráva vo svojej knihe Odysei niečo týkajúce sa rituálu vykonávanom čarodejníkom z Kalypsinho ostrova, kde vládla krutá bohyňa Kirké. Tento čarodejník v jame prerezal zvieraťu hrdlo, ktorú následne naplnil krvou. V tomto okamihu začal vyvolávať proroka z Téb. Homér povedal, že prorok prijal pozvanie a vďaka tej preliatej krvi sa dokázal úplne materializovať. Tento prorok z Téb osobne hovoril s Odyseom a predpovedal mu mnoho vecí.

Múdry autor v diele Tak vravel Zarathuštra povedal: “Píšte krvou a zistíte, že krv je duch.”

Goethe oznámil prostredníctvom Mefistofela: “Krv je tekutina vzácnych vlastností.”

Posledná večera

Posledná večera je magický obrad s ohromnou silou, je to niečo veľmi podobné dávnemu obradu krvi bratstva. Tradícia tohto bratstva naznačuje, že ak si dve alebo viaceré osoby zmiešajú krv v nádobe a potom ju z nej vypijú, ostanú pomocou krvi veční bratia. A tak, astrálne telá týchto  ľudí ostanú úzko spojené po celú večnosť. Hebrejci pripisujú krvi veľmi špeciálnu charakteristiku. Posledná večera bola obradom krvi. Každý z apoštolov priniesol kvapky svojej krvi v pohári a preliali ich do kalichu Ježiša Krista. Milovaný taktiež daroval svoju kráľovskú krv do tohto kalichu. A takto sa zmiešala krv Ježiša Krista vo svätom gráli s krvou jeho učeníkov.

posledna vecera

Tradícia nám taktiež hovorí, že Ježiš dal učeníkom jesť drobnučké kúsky svojho vlastného mäsa.

Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ – Lukáš 22:19-20

A takto bola podpísaná zmluva. Všetky zmluvy sú podpísané krvou. Astrálne telo Ježiša Krista ostalo spojené a zjednotené s jeho učeníkmi a s celým ľudstvom pomocou krvnej zmluvy. Milovaný je Spasiteľ sveta. Tento krvavý obrad je tak starý ako nekonečnosť. Všetci veľkí avatári ju potvrdili od najdávnejších čias. Veľký pán Atlantídy bol tiež na poslednej večeri so svojimi učeníkmi.

Táto krvavá ceremónia nebola vymyslená božským majstrom. Toto je veľmi stará ceremónia, krvavá ceremónia veľkých avatárov.

Každé gnostické pomazanie, v akomkoľvek kulte alebo viere, sekte, či náboženstve, je spojené, vnútorne zjednotené, s poslednou večerou nášho Zbožňovaného Pána skrze krvnú zmluvu. Svätá, prastará, kresťanská gnostická cirkev, do ktorej máme česť patriť, udržuje v tajnosti prastaré rituály, používané apoštolmi.

Toto boli rituály kresťanov, ktorí sa stretávali v katakombách Ríma, počas vlády cisára Nera. Toto sú rituály esejcov, pokornej kasty veľkých zasvätencov, ku ktorým patril Ježiš Kristus. Toto sú prastaré rituály starodávnych kresťanov. Tieto rituály sú veľmi silné. Celok našej tajnej vedy veľkého arkána je v nich obsiahnutý. Pri rituálu vokalizujeme určité mantry, ktoré majú silu sublimovať sexuálnu energiu do srdca. Vnútorný Kristus žije v chráme srdca. Keď sú sexuálne energie sublimované do srdca, majú obrovskú radosť pri miešaní so silami vnútorného Krista, aby mohli vstúpiť do vyšších svetov.

Naše rituály sú opakované na všetkých siedmych veľkých kozmických úrovniach. Rituálna ceremónia ustanovuje tajný kanál z fyzickej oblasti, prechádzajúci cez všetkých sedem veľkých úrovní do sveta solárneho Logosu. Kristické atómy solárneho Logosu zostupujú cez tento kanál a tak sa akumulujú v chlebe a víne. Takto sa chleba a víno naozaj mení na telo a krv Kristovu procesom transsubstanciácie. Počas jedenia chleba a pitia vína sa Kristické atómy zlučujú s organizmom a prechádzajú do vnútorných tiel, aby v nás prebudili sily solárneho pôvodu. Apoštoli pili krv Kristovu a jedli telo Kristovo.

Sexuálne sily a rituál

V knihe Krík hory Oreb (The Bush of Horeb) od Dr. Adouma (Magus Jefa) sme našli opis čiernej omše zo stredovekých čias. Dr. Adoum opisuje paragraf prebraný z knihy od Huysmansa. Toto je naozaj zaujímavý opis, ktorý nemôžeme inak, ako poskytnúť našim čitateľom. Pozrime sa:

“Ako hlavné pravidlo kňaza by malo byť úradovanie. Mal by sa úplne vyzliecť, potom na seba navliecť obyčajné kňazské rúcho. Na oltári leží nahá žena, zvyčajne prosebníčka. Dve nahé ženy slúžia ako pomocníčky, a v časoch keď pomáhali dospievajúce dievčatá, museli byť nutne nahé. Tí, ktorí sa zúčastnili služby, boli oblečení alebo nahí, podľa prítomnej nálady. Kňaz vykonal všetky cvičenia rituálu a prítomné publikum sprevádzalo rituál obscénnymi gestami.

Atmosféra sa čoraz viac nabíjala, prostredie sa skvapalnilo do najvyššieho stupňa... Pokračujúc, naozaj všetko bolo do rituálu zapojené: ticho, tma a duchovné pohltenie... Tekutina bola príťažlivá t.j. účastníkov dostala do kontaktu s elementálmi. Ak počas ceremónie, žena ležiaca na oltári, sústredila svoju pozornosť na túžbu, nebolo nezvyčajné vyprodukovať absolútne skutočný prenos tejto túžby, prenos, ktorý premenil objekt jej túžby v skutočnú posadnutosť. Toto bol cieľ, konečne dosiahnutý. Preto v ten deň alebo počas nasledujúcich dní, keď nastalo uskutočnenie vytúženého javu, bolo pripísané štedrosti satana. Avšak toto tekuté prostredie sprevádzali vždy nepríjemnosti, ako: podráždené nervy a u niektorých členov zhromaždenia vyvolanie hysterickej krízy, ktorá sa občas stala kolektívnou.

“Nebolo nezvyčajné vidieť ženu v daný moment mimo zmyslov, ako si zo seba strháva šaty a potom mužov, ako prepadávajú divokým posunkom.

Zrazu, dve alebo tri ženy prepadli násilným kŕčom pričom padli dolu z oltára. Jednoducho boli médiá, ktoré sa dostali do tranzu. Boli posadnutí a všetci vyzerali byť uspokojení.”

To je najďalej kam zájdeme s príbehom opísaným Huysmansom a prepísaným Dr. Adoumom. Vďaka tomuto príbehu môžeme pochopiť, ako boli rituály a sexuálne sily zneužité pre činy ohromného zla. Je jasné, že počas rituálu tohto typu, rozvášnený nervózny stav, absolútne sexuálny a vášnivý, násilne určuje určitý druh mentálnej sily, ktorá je nasýtená kreatívnou energiou. Výsledok takéhoto rituálu je magický jav.

Všetky rituály sa vykonávajú v spojení s krvou a semenom. Rituál je dvojsečný meč, ktorý bráni a dáva život čistým a cnostným, ale zraňuje a ničí nečistých a temných. Rituál je mocnejší ako dynamit alebo nôž.

Pri rituály pracujeme s nukleárnymi silami. Atómová energia je dar od Boha, ktorý tak, ako dokáže liečiť, dokáže aj zabíjať. Preto každý chrám, v ktorom sa koná sväté gnostické pomazanie, je kvôli tomuto naozaj atómová energetická továreň.

Aj v Atlantíde čierny mágovia vykonávali podobné rituály spojené so sexuálnymi silami. Výsledok týchto zneužití bolo potopenie tohto kontinentu, ktorý predtým dosiahol extrémne vysoký stupeň civilizácie.

Sexuálne formy sú úzko späté so štyrmi elementami prírody. Všetky temné rituály, všetky temné omše, majú fatálne usporiadanie v prírode. Teraz objasníme, aké boli príčiny potopenia Atlantídy. Sexuálna energia je ako elektrina. Nachádza sa všade. Je to sila, ktorá sa nachádza v elektrónoch. Táto sila prúdi v jadre každého atómu a v strede každej hmloviny. Bez tejto sily by svety v nekonečnom vesmíre neexistovali. Toto je kreatívna sila tretieho logosu. Biely aj čierny mágovia pracujú s touto silou. Biely mágovia pracujú s bielymi rituálmi. Čierny mágovia pracujú s čiernymi rituálmi. Posledná večera milovaného Spasiteľa sveta má extrémne starú tradíciu, ktorá je stratená vo večnej noci. Čierna omša a všetky ceremónie temných vychádzajú z veľmi starovekej lunárnej minulosti. V každej epoche existovali dva typy rituálov: rituál svetla a rituál temna. Rituál je praktická mágia. Čierny mágovia smrteľne neznášajú svätú Eucharistiu. Mágovia temnoty odôvodňujú ich nenávisť ku rituálu chleba a vína rôznymi dôvodmi. Niekedy priraďujú evanjeliám rôzne vrtošivé interpretácie založené na ich fantázii. Ich vlastné podvedomie ich podvádza. Snažia sa držať čo najďalej od rituálu poslednej večere tak, ako je to len možné. Neznášajú poslednú večeru Zbožňovaného Pána. Naši stúpenci musia byť bdelí a ostražití pri takýchto typoch subjektov. Každý kto nenávidí rituály poslednej večere je čierny mág. Každý, kto odmieta chlieb a víno gnostického pomazania, zamieta telo a krv Kristovu. Tieto typy ľudí sú čierny mágovia.

Gnostická cirkev

Existujú štyri veľmi dôležité cesty, ktoré musí poznať každé dokonalé manželstvo:

1. cesta fakíra
2. cesta mnícha
3. cesta jogína
4. cesta zharmonizovanej ľudskej bytosti

Univerzálne, kresťanské gnostické hnutie má školu aj náboženstvo.

Zažívame prvú cestu v praktickom živote, učiac sa žiť počestne. Druhá cesta leží v našej cirkvi. Naša gnostická cirkev má svoje sviatosti, rituály a kláštorný život. Tretia cesta súvisí s okultnými praktikami. Máme ezoterické praktiky, špeciálne cvičenia pre rozvinutie skrytých síl ľudskej bytosti.

Popri štvrtej ceste, ktorá sa nazýva aj “cesta prešibanca” žijeme prakticky v najkompletnejšej rovnováhe. Študujeme alchýmiu a kabalu. Pracujeme na odstránení psychologického “ja”.
Nie sme členmi rímskokatolíckej cirkvi. Túto cirkev nasleduje iba ten, kto ide cestou mnícha. Nasledujeme všetky štyri cesty. Máme cestu mnícha v našom gnostickom náboženstve so všetkými patriarchami, arcibiskupmi, biskupmi a kňazmi. Kvôli tomuto nepatríme do rímskokatolíckej cirkvi. Nie sme proti žiadnemu náboženstvu, škole a ani sekte. Mnoho kňazov rímskokatolíckej cirkvi prišlo do našich radov. Ľudia z mnohých organizácií sa pridružili k nášmu gnostickému hnutiu. Naša gnostická cirkev je jedna z najkompletnejších. Na ceste fakíra sa učíme počestnosti. Na ceste mnícha rozvinieme emócie. Na ceste jogína praktizujeme ezoterické cvičenia, ktoré aktivujú skryté okultné sily človeka. Na ceste vyrovnaného človeka pracujeme s alchýmiou a kabalou a usilujeme sa o odstránenie “ja”.

Naša gnostická cirkev je duchovná cirkev. Táto cirkev sa nachádza vo vyšších svetoch.

Taktiež máme mnoho chrámov vo fyzickom svete. Navyše sme otvorili tisícky gnostických škôl svetla, kde sa konajú sväté rituály a študujú tajné náuky milovaného Spasiteľa. Nesmieme zabudnúť, že naše gnostické hnutie má školu aj náboženstvo. Už bolo rozhodne potvrdené, že Ježiš Kristus bol gnostik. Spasiteľ sveta bol aktívnym členom kasty Esejcov, mystikov, ktorí si nikdy neskracovali vlasy ani brady. Gnostická cirkev je autentická pôvodná kresťanská cirkev, ktorej prvým pápežom bol gnostický zasvätenec Peter. Pavol z Tarsu patril do tejto cirkvi. Bol Nazarejec. Nazarejci boli ďalšou gnostickou sektou. Pôvodná Kristova cirkev bola pravým, hlavným, ezoterickým kmeňom, z ktorého vzniklo mnoho ďalších nových kresťanských siekt ako napríklad: rímskokatolícka cirkev, protestantizmus, adventisti, arménska cirkev, atď. Popravde, rozhodli sme sa spraviť koreň kresťanstva, gnosticizmus, verejne známy. Toto je pôvodná kresťanská cirkev. Patriarchát Basilides patril ku gnostickej cirkvi. Basilides bol slávny alchymista, ktorý zanechal sedemstranovú knihu z olova, ktorá podľa majstra Krumm-Hellera je udržiavaná v Kiercherskom múzeu vo Vatikáne. Táto kniha nemôže byť pochopená archeológmi, pretože je to kniha okultnej vedy. Basilides bol učeník svätého Matúša. Dnešný Rímsky katolicizmus nie je skutočný katolicizmus. Oprávnený, pôvodný katolicizmus je pôvodný gnostický katolicizmus. Popravde, toto je hlavný dôvod prečo sme sa úplne dištancovali od rímskokatolíckej sekty. Svätci ako: Saturninus z Antiochu, vychýrený kabalista, patrili do pôvodnej kresťanskej katolíckej gnostickej cirkvi; Šimon-mág, ktorý sa bohužiaľ odchýlil; Karpokrates, ktorý založil niekoľko gnostických kláštorov v Španielsku, Marcion z Ponta, Svätý Tomáš, Svätý Valentín, veľký majster hlavných mystérií nazývaný Svätý Augustín, Tertullian, Svätý Ambróz, Irenej, Hypelet, Epifanius, Klement z Alexandrie, Marek, veľký gnostik, ktorý sa staral o sväté gnostické pomazanie a zanechal nám mimoriadne učenia o ceste sexuálnych síl cez dvanásť zodiakálnych/zvieratníkových dverí ľudského organizmu. Taktiež Cerdon, Empedokles, Svätý Jeroným a mnoho ďalších svätcov bolo členmi pôvodnej kresťanskej katolíckej gnostickej cirkvi, od ktorej sa odchýlila dnešná rímskokatolícka sekta.

Sviatosti

V našej gnostickej cirkvi máme krst, spoločenstvo chleba a vína, manželstvo, spoveď (priateľské konverzácie medzi majstrami a žiakmi) a nakoniec, mimoriadne pomazanie. Gnostické manželstvo sa stane veľmi zaujímavé v duchovnej cirkvi. V tejto sviatosti si žena oblieka rúcho gnostickej mníšky a jej muž ju dostane za ženu. Svätí majstri sobášia a ona sa stáva jeho ženou so sľubom cudnosti.

Kristus

Gnostická cirkev zbožňuje Spasiteľa sveta, Ježiša. Gnostická cirkev vie, že Ježiš inkarnoval Krista a preto ho zbožňujú. Kristus nie je človek ani božský jedinec. Kristus je titul daný všetkým sebarealizovaným majstrom. Kristus je vojsko hlasu. Kristus je slovo. Slovo je ďaleko za telom, dušou a duchom. Každý, kto je schopný inkarnovať slovo, získa titul Krista. Kristus je samotné slovo. Je nevyhnutné, aby každý z nás inkarnoval slovo.

Keď sa v nás slovo stane telom, hovoríme slovom svetla. V skutočnosti, mnoho majstrov inkarnovalo Krista. V tajnej Indii, Kristus jogín Babaji žil milióny rokov, Babaji je nesmrteľný. Veľký majster múdrosti Kout Humi taktiež inkarnoval Krista. Sanat Kumara, zakladateľ veľkej fakulty zasvätencov z bielej lóže je ďalší žijúci Kristus. V minulosti mnohí inkarnovali Krista. V prítomnosti inkarnovali Krista iba niektorí. V budúcnosti inkarnujú Krista mnohí. Ján Krstiteľ taktiež inkarnoval Krista. Ján Krstiteľ je žijúci Kristus. Rozdiel medzi Ježišom a ostatnými majstrami, ktorí inkarnovali Krista, je v hierarchii. Ježiš je najvyšší solárny zasvätenec kozmu.

Vzkriesenie

Zvrchovaný, veľký majster Ježiš, žije dnes s rovnakým fyzickým telom, s ktorým vstal z mŕtvych. V súčasnej dobe žije veľký majster v Šambale. Toto je tajná krajina orientálneho Tibetu. Mnoho ďalších vzkriesených majstrov žije so zvrchovaným veľkým majstrom v spolupráci na veľkej práci Otca.

Sambala

Zobrazenie Šambaly v Tibetskom budhizme

Pomazanie

Zasvätený kňaz, v stave extázy, vníma podstatu Krista a magicky prenáša svoj vlastný vplyv na chlieb a víno, a tak, prebúdzanie Kristovej substancie, ktorá sa nachádza v týchto prvkoch, ktoré môžu robiť zázraky, prebúdza Kristické sily našich vnútorných vozidiel.

Posvätné rúcha

Vo veľkých gnostických katedrálach, gnostickí kňazi zvyčajne používajú tri rúcha všetkých katolíckych kňazov (sutana, rocheta, ornát).
Tieto tri rúcha oprávnene patria pôvodnej kresťanskej katolíckej gnostickej cirkvi. Taktiež používajú čiapky. Tri rúcha navrstvene reprezentujú telo, dušu a ducha; fyzické, astrálne a duchovné svety. Čiapka značí, že je muž. Keď káže, pokrýva si hlavu, aby znázornil, že vyjadruje iba vlastné názory.

V gnostických školách svetla, kňaz a Eset/Isis používajú iba blankytne modrú tuniku s bielym lanovým opaskom. Taktiež nosia obuté sandále. Eset/Isis z gnostických škôl svetla si pokrýva hlavu bielym závojom. To je všetko. Raz sme požiadali účastníkov, aby si obliekli svoju vlastnú tuniku, podobnú tomu, ktorú nosí ich Najvnútornejší vo vnútorných svetoch, podľa ich ezoterického stupňa. Neskôr sme tento zvyk zakázali, pretože mnoho účastníkov to zneužívalo a mysleli si, že sú vysokí zasvätenci, oblečení v nádherných tunikách a nazývali sa zvučnými menami. A čo viac, vedie to k pýche. Mnohí z nich sa videli v tunikách určitého stupňa a počas rituálu boli naplnení samoľúbosťou a pýchou. Povrchne a pohŕdavo sa pozerali na tých, ktorí boli nižšieho ezoterického stupňa.

Zriaďovanie oltáru

Oltár pre svätú službu musí byť vyrobený z kameňa. Pamätajte, že pracujeme s kameňom mudrcov (sex). Oltár taktiež symbolizuje filozofickú Zem. Základ kalichu, stonka základne, posvätný pohár, symbolizuje kvetinu. Toto znamená, že Kristická substancia Slnka preniká maternicou Zeme a zabezpečuje klíčenie zrna, dovoľujúc energii pšenice rásť, až kým sa neobjaví ovocie (semienko). Keď bolo zrno odovzdané, zvyšok zomiera. Všetka sila Slnečného Krista ostáva uzavretá v zrnku. Rovnako je to s vínom. Slnko zapríčiňuje dozretie hrozna. Všetka sila Slnečného Krista ostáva uzavretá v hrozne. S gnostickým pomazaním sú všetky solárne sily uvoľnené z chleba a vína. Potom pôsobia v našom organizme, Kristifikujúc nás.

Zjavenie

Zjavenie je manifestácia, odhalenie, alebo povznesenie Krista v nás. Podľa Krumm-Hellera, Dietrich, významný teológ poznamenal: “Ak túžite po dosiahnutí spojenia alebo zjednotenia s božskou podstatou, potom musíte postupovať podľa týchto štyroch spôsobov.

1.Prijatím Boha (Eucharistia)
2.Milostným zjednotením (sexuálna mágia)
3.Synovskou láskou (cítiť, že sme Božie deti)
4.Smrťou a vzkriesením

Gnostici žijú týmito štyrmi cestami.

Prétor

Vo vyšších svetoch existuje gnostická cirkev, katedrála duše. V tejto katedrále sú vykonávané rituály v piatok a v nedeľu za úsvitu (alebo kedykoľvek je to potrebné), pre dobro ľudstva. Mnoho oddaných sa zhromažďuje pred préterom v astrálnych telách. Existujú istí atléti vedy džin, ktorí berú svoje fyzické telo k prétorovi. A tak, všetci z týchto oddaných majú to šťastie prijať chlieb a víno.

Kľúč k vykonaniu vedomej astrálnej projekcie

Kľúč k astrálnej projekcii je veľmi jednoduchý, všetko, čo musíte urobiť je, že zaspíte mentálne prednášajúc mantru FARAON. Táto je rozdelená do troch hlások: fa, ra, on. Keď sa stúpenec ocitne medzi presunom, ktorý existuje medzi bdelosťou a spánkom, ide hlboko do svojho vnútra, vedomého seba pozorovania a neskôr jemne vyskočí z postele, úplne stotožnený so svojim ľahkým, fluidným duchom. Astrálne telo každého stúpenca sa môže spojiť s prétorom. Tí, ktorí ešte nevytvorili svoje Kristické-astrálne telá, sa veľmi trápia, pretože sa nemôžu naučiť astrálnu projekciu kvôli tisíckam prekážok a ani po ohromnom množstve práce. Tí, ktorí v minulých reinkarnáciách vytvorili Kristické astrálne telá, opúšťajú telo s úplnou ľahkosťou.

Kľúč k umiestneniu fyzického tela do stavu džin

Stúpenec sa sústredí na majstra Oguara. Stúpenec by mal zaspať recitujúc túto modlitbu:

Verím v Krista, verím v Oguara, Babaji, Mataji a majstrov džinu. Zoberte ma z postele vo fyzickom tele, zoberte ma do gnostickej cirkvi s fyzickým telom v stave džin.

Stúpenec by mal opakovať túto modlitbu tisíc krát. Stúpenec by mal zaspávať recitujúc túto modlitbu. Keď sa stúpenec cíti viac ospalo ako bdelo, keď cíti, že jeho telo je slabé a plné únavy, keď sa cíti ospalo, keď už začína snívať, mal by vyjsť von z postele, pričom sa snaží udržať spánok ako lakomec strážiaci svoj poklad. Všetka sila je v spánku. V týchto chvíľach sú v činnosti ohromne mocné sily, ktoré zvyšujú vibračný stupeň fyzického tela, zrýchľujúc pohyb atómu na úžasnú rýchlosť. Potom sa telo dostane do stavu džin, prenikajúc do hyperpriestoru. Ak študent skočí so zámerom vznášať sa, s prekvapením zistí, že dokáže lietať. V tomto stave je neviditeľný fyzickému svetu. V tomto stave môže navštíviť prétora.

Keď fyzické telo vstupuje do stavu džin, začne sa nafukovať od spodku (členkov) k vrchu.

Presne povediac, fyzické telo sa v skutočnosti nenafukuje, skôr astrálne sily doňho plne prenikajú, dávajúc mu nafúknutý vzhľad.

Hlavné aspekty gnostického rituálu

Keď katolícky kňaz pri bohoslužbe predčítava zo Svätého Písma, pričom prechádza z epištoly do evanjelia, pre rúhajúcich katolíkov to jednoducho znamená, že Herodes posiela Krista späť k Pilátovi, ale pre gnostických kňazov táto pasáž znamená, prechod z jedného sveta do druhého, po smrti.

Štyri ročné obdobia

My gnostici vieme o rozdielnych rutinách, ktoré sa dejú počas zmeny ročných období. V astrále existujú anjeli, ktorí sa počas týchto ročných období striedajú v pomáhaní ľudstvu: Rafael na jar, Uriel v lete, Michael počas jesene a Gabriel v zime. Všetci títo anjeli sa zapájajú do rituálov, aby nám pomohli.

Otčenáš

Medzi všetkými rituálnymi modlitbami je najsilnejší Otčenáš (modlitba k pánu).
Toto je magická modlitba s obrovskou silou.

Predstavivosť, inšpirácia a intuícia sú tri povinné cesty zasvätenia.

Majster Huirakoča hovorí nasledovné:

“Najprv je nutné vidieť duchovné veci (Boha) vnútorne:
1.”Otče náš, ktorý si na nebesiach.”

Potom sa musíme naučiť načúvať Slovu, t.j. Božskému slovu:
2.”Posväť sa meno tvoje,” inými slovami, Božské slovo, úžasné meno Boha, kreatívne slovo.

Nakoniec pripravíme svoje duchovné telo na intuíciu:
3.”Príď kráľovstvo tvoje,” t.j. s vyslovovaním Slova, mantier, k nám príde vnútorné kráľovstvo svätých majstrov.

“Táto trojica sa nachádza v prvých troch prosbách Otčenášu.

Zjednotenie s Bohom pozostáva z vykonávania všetkých týchto prosieb. Zvyšok ostáva vyriešený...”

Krumm-Heller poznamenal, že s týmito tromi prosbami sme vykonali úplnú prosbu a ak sa nám ju jedného dňa podarí zrealizovať, už budeme bohmi, a tak už viac nemusíme žiadať.

Gnostická cirkev udržiava všetky tajné učenia zbožňovaného Spasiteľa sveta. Gnostická cirkev je náboženstvo šťastia a krásy. Gnostická cirkev je panenský kmeň, z ktorého vzišli všetky rímske sekty, ktoré zbožňujú Krista. Gnostická cirkev je jediná cirkev, ktorá udržuje v tajnosti učenia, ktoré učil Kristus zo svojich pier, do uší učeníkov.

Nie sme proti žiadnemu náboženstvu. Pozývame ľudí všetkých svätých náboženstiev, ktoré zbožňujú Pána, aby študovali naše tajné náuky.

Nesmieme zabúdať, že existujú rituály svetla a temnoty. My vlastníme tajné rituály zbožňovaného Spasiteľa sveta.

Nepodceňujeme a ani nepohŕdame žiadnym náboženstvom. Všetky náboženstvá sú drahocenné perly navlieknuté na zlatej niti božskosti. My iba opakujeme, že gnóza je oheň, z ktorého vzišli všetky náboženstvá sveta. To je všetko.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom