slovnik

Gaio

Keď v najvyššej svätyni Šalamúnovho chrámu, veľkňaz spieval ohromnú mantru I.A.O., tak zvuk bubnov sa rozliehal po celom chráme, aby bezbožníci nemohli počuť ohromné I.A.O.

V knihe Gnostická cirkev, veľký majster Huirakoča poznamenal nasledujúce:

"Diodurus povedal: Vedz, že spomedzi všetkých bohov je I.A.O. najvyšší."
"Hádes je v zime, Zeus začína na jar, Helios je v lete, a počas jesene vstupuje do činnosti I.A.O., neustále pracujúc."

I.A.O. je Jovis Pater, Jupiter, ktorého židia nespravodlivo volajú Jahve.
I.A.O. ponúka víno života, kým Jupiter je služobník Slnka.

Huirakoča poznamenal: "I.A.O. je meno Boha medzi gnostikmi." Božský duch je symbolizovaný samohláskou O, ktorá znamená večný kruh. Písmeno I symbolizuje vnútorné Bytie každej ľudskej bytosti, ale obe sa prelínajú s písmenom A, ako bod opory. Toto je silná mantra alebo magické slovo, ktoré musí muž spievať pri praktizovaní sexuálnej mágie so svojou ženou.

Zvuk týchto troch mocných samohlások musí byť predlžený takto: IIIIIIIIIIIIIII, AAAAAAAAAAAAAA, OOOOOOOOOOOOO, to znamená predlžovať zvuk každej samohlásky. Vzduch vdychujeme, aby sme naplnil pľúca, potom ho vydýchneme. Pri vdychovaní počítame do dvadsať, následne zadržíme vzduch a počítame do ďalších dvadsať, a potom vydýchneme vokalizovaním písmena I. Pri vydychovaní tiež počítame do dvadsať. Opakujte rovnaký postup s písmenom A, a potom s písmenom O. Urobte to sedem krát. A potom pokračujte s mocnými starodávnymi mantrami: Kawlakaw, Sawlasaw, Zeesar.

Kawlakaw rozochvieva ľudského ducha.
Sawlasaw rozochvieva pozemskú ľudskú osobnosť.
Zeesar rozochvieva astrálne telo ľudskej bytosti. Toto sú veľmi starodávne mantry.

Boží Spasiteľ sveta spieval posvätnú mantru ohňa so svojou kňažkou-ženou pri praktizovaní sexuálnej mágie v pyramíde Kefren. Táto mantra je INRI. Takto Pán všetkého zbožňovania praktizoval v Egypte so svojou Isis/Eset. Túto mantru kombinoval s piatimi samohláskami IEOUA.

INRI, ENRE, ONRO, UNRU, ANRA. Prvá mantra je na jasnozrivosť. Druhá na jasnopočuteľnosť, tretia na srdečnú čakru, centrum intuície. Štvrtá je na solárny plexus alebo telepatické centrum. Piata je na pľúcnu čakru, ktorá nám dáva schopnosť pamätania si minulých inkarnácií.

Mantra INRI a jej štyri derivácie k čakrám, sú vokalizované ich rozdelením do dvoch slabík a potom predlžovaním zvuku každej zo štyroch magických písmen. S týmito mantrami prinášame sexuálny oheň do čakier počas praktizovania sexuálnej mágie.

Vrátime sa teraz späť k I.A.O, ktoré, ako sme už spomenuli, je meno Boha medzi gnostikmi  a radi by sme k tomu pridali nasledujúce:

Samohláska I, rozochvieva epifýzu a embryo duše, ktoré má každá bytosť inkarnované.

Samohláska A, umiestňuje fyzické vozidlo do vysokého stavu vibrácií.

Impozantné O, rozochvieva pohlavné žľazy a úžasne transmutuje semennú tekutinu, až kým nie je transformovaná v kristickú energiu, ktorá víťazne stúpa do kalichu (mozgu).

Evanjelium svätého Jána začína chválením Slova:

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. – Evanjelium podľa sv. Jána 1:1-5

Slovo Ján môže byť rozdelené do piatich slabík v nasledujúcom poradí: IEOUA, IEOUAN (Ján). Celé evanjelium svätého Jána je evanjelium Slova.

Existujú ľudia, ktorí chcú oddeliť Božské Slovo od sexuálnej mágie. Toto je absurdné.
Nikto nemôže inkarnovať Slovo bez sexuálnej mágie. Ježiš, ktorý je inkarnácia Slova sám osebe, Ježiš, ktorý je Slovo premenené v telo, učil sexuálnu mágiu práve v evanjeliu svätého Jána. Teraz Je nutné študovať kapitolu 3 evanjelia svätého Jána od veršu jeden po verš dvadsaťjeden. Hľa...

Jezis a Nikodem

Medzi farizejmi bol človek, menom Nikodém, popredný muž u Židov.
On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

Pozrite, drahý čitateľ, hore uvedené tvrdenie je sexuálny problém. Narodiť sa, vždy bolo a vždy bude sexuálny problém. Nikto sa nemôže narodiť z teórií. Nikdy sme nestretli osobu zrodenú z teórie alebo hypotézy. Narodiť sa, to nie je otázka viery. Ak by sme sa mohli jednoducho narodiť z viery v evanjelia, tak prečo všetci študenti Biblie neboli narodení? Narodiť sa, nie je otázka viery. Žiadne dieťa sa nenarodilo z viery. Narodili sa zo sexuálneho styku. Toto je sexuálna záležitosť. Nikodém nevedel o veľkom Arkáne. A tak, vo svojej nevedomosti odpovedal:

"Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?"

Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Je pre vás nutné, drahý čitateľ, aby ste vedel, že voda, o ktorej sa v evanjeliu rozpráva, je samotným semenom a že Duch je oheň. Syn človeka je narodený z vody a ohňa. Toto je absolútne sexuálne tvrdenie.

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.

Je nevyhnutné, aby sa v nás zrodil majster.

Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha."

V skutku, ten, ktorý je narodený z ducha na chvíľu zažiari a neskôr zmizne medzi masami. Masy nedokážu vidieť super-človeka. Super-človek sa stáva neviditeľný pre masy. Presne ako kukla nemôže vidieť motýľa, keď lieta, rovnako tak bežná ľudská bytosť stráca z očí super-človeka. Nikodém nechápal ničomu z tohto, a preto mu odpovedal takto:

"Ako sa to môže stať?"
Ježiš mu odvetil: "Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?

Faktom je, že Nikodém poznal posvätné texty, pretože bol rabín. Avšak nepoznal sexuálnu mágiu, pretože Nikodém nebol zasvätenec. Ježiš pokračoval a povedal:

Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.

Ježiš mu podal svedectvo o tom, čo vedel, videl a s čím mal skúsenosť, pretože Ježiš praktizoval sexuálnu mágiu s vestálkou z pyramídy Kefren. Takto sa narodil. Takto sa pripravil na inkarnáciu Krista. Týmto spôsobom bol schopný inkarnovať Krista v Jordánskej rieke.
Všetci vieme, že po opustení Egypta, Ježiš cestoval do Indie, Tibetu, Perzie atď., a potom, po vrátení sa do svätej zeme získal venušine zasvätenie v Jordánskej rieke. Keď Ján pokrstil majstra Ježiša, potom Kristus vstúpil do duše majstra.

Kristus sa stal človekom. Ježiš sa stal božským. Výsledok tejto božsko-ľudksej kombinácie sa nazýva syn človeka (super-človek).

Ak by Ježiš nepraktizoval sexuálnu mágiu v Egypte, nebol by schopný inkarnovať Krista.  Bol by z neho naozaj veľký majster, ale nie žijúci obraz super-človeka.

"Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?"

Týmto tvrdením veľký majster zdôrazňuje, že hovorí o pozemských veciach, o praktizovaní sexuálnej mágii. Bez nej nemôžeme byť zrodení. Ak ľudia neveria pozemským veciam, ako môžu veriť nebeským veciam?

"Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka."

"Ja" nemôže vstúpiť do neba, pretože nezostúpilo z neba. "Ja" je satan, ktorý musí byť nevyhnutne odstránený. Toto je zákon.

Hovoriac o posvätnom hadovi, veľký majster povedal:

"A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka."

Musíme vyzdvihnúť hada na palicu, ako to spravil Mojžiš na púšti. Toto je záležitosť sexuálnej mágie, pretože kundaliní môže byť vyzdvihnutá iba so sexuálnou mágiou.

A tak, iba touto cestou môžeme v sebe vyzdvihnúť syna človeka, super-človeka.

...Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život." 

Racionálny homonkulus (zárodok človeka), chybne nazývaný ľudskou bytosťou, stále nemá autentické astrálne, mentálne a príčinné vozidlá. A tak, v skutočnosti je iba fantóm.

Je nevyhnutné, aby sme praktizovali sexuálnu mágiu, aby sme žili cestou dokonalého manželstva, aby sme vytvorili kristické-astrálne, kristické-mentálne a kristické-príčinné telá.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

My tvrdíme, že pravá viera a dôvera je podložená faktami. Každý, kto neverí v sexuálnu mágiu, nemôže byť zrodený, aj keď povie: "Verím v Božieho syna." Viera bez skutkov je mŕtva. Každý, kto neverí v sexuálnu mágiu učenú Ježišom Nikodémovi, neverí v Božieho syna. Títo ľudia sú stratení.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo (nenávidí sexuálnu mágiu) a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.

Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. 

Všetko toto sú citáty z evanjelia podľa svätého Jána. Musíme sa narodiť na všetkých sférach.

Čo robia úbohý muž alebo žena naplnený teóriami, pri praktizovaní cvičení atď., keď sa nenarodil na astrálnej sfére?

Čo dobré prinesie pracovanie s mysľou, keď stále nemáme mentálne telo?

A preto, prvá vec, čo musí človek urobiť, je vytvorenie vnútorných vozidiel a potom môže praktizovať a študovať čokoľvek len chce. A tak, najprv musíme vytvoriť vnútorné vozidlá, aby sme mali právo inkarnovať dušu a neskôr Slovo.

Keď je zrodené legitímne astrálne telo, staneme sa nesmrteľní vo svete dvadsiatich štyroch zákonov (lunárny svet).

Keď je zrodené autentické mentálne telo, stávame sa nesmrteľní vo svetoch s dvanástimi zákonmi (svet Merkúru alebo mysle).

Keď je zrodené skutočné príčinné telo, získame nesmrteľnosť vo svete šiestich zákonov (príčinný svet, alebo inak svet Venuše). Keď dosiahneme týchto výšok, tak inkarnujeme našu ľudskú dušu. A takto sa staneme skutočnými ľudskými bytosťami.

Strom zivota-Kabala

Strom života (Kabala)

Tieto kristické vozidlá sú zrodené zo sexu. Toto je sexuálna záležitosť. Ako hore tak aj dole. Ak je fyzické telo narodené zo sexu, taktiež vyššie vozidlá musia byť zrodené zo sexu.

Ktokoľvek vytvorí svoje kristické vozidlá, inkarnuje svoju dušu a rozpráva zlatým Slovom. Toto je jazyk moci, ktorým hovorili ľudia na dávnej zemi zvanej Arkadia, kde boli uctievané deti ohňa. Toto je jazyk, ktorým hovorí celý vesmír, božský jazyk ohromnej sily. Toto bol mysteriózny jazyk, v ktorom anjel z Babylonu napísal, "Mene, Mene, Tehel Upharsin" na veľkej hostine kráľa Bélšaccara. Ešte v tú samú noc bol vykonaný rozsudok, Babylon bol zničený a kráľ zomrel.

Veľa toho bolo povedaného o univerzálnom jazyku. Avšak, hovoriť ním môžeme, iba keď inkarnujeme dušu, keď kundaliní prekvitá na našich plodných perách v podobe Slova. Keď ľudstvo opustilo raj, ako dôsledok vypustenia semena, tak zabudlo božský jazyk, ktorý pláva majestátne ako rieka zlata cez hustú džungľu Slnka. Korene všetkých jazykov sa zhodujú s božským prvotným jazykom. Sexuálna mágia je jediná cesta, ktorá existuje, aby sme s týmto zlatým jazykom mohli opäť hovoriť. Existuje úzky vzťah medzi sexuálnymi orgánmi a tvorivým hrtanom. V starých školách mystérií, zasvätenci mali zakázané hovoriť o predpotopných katastrofách kvôli strachu, že ich vyvolajú a znovu zhmotnia. Starí hierofanti vedeli, že existuje blízky vzťah medzi prvkami prírody a Slovom.

Kniha s názvom Logos Mantra Mágia, od veľkého gnostického rozekruciánskeho majstra Dr. Arnolda Krum-Hellera, je skutočný klenot okultného poznania. Veľký majster končí svoju  knihu slovami: "V dávnych časoch existovala škola mystérií, kde bol kruh, na ktorom bol vyrytý obraz Iris a Serapisa zjednotených hadom." Dr. Krum-Heller pokračuje: "Tu syntetizujem všetko, čo je napísané v tejto knihe."

Taktiež v ôsmej lekcii Kurzu Zverokruhu, Dr. Krum-Heller napísal odsek, ktorý pobúril mnohých "vševedov". Po majstrovej smrti sa snažili tento odsek prekrútiť podľa seba, podľa svojich vlastných teórií. Teraz si preložme tento odsek presne tak, ako ho majster Huirakoča napísal:

"Namiesto súlože, ktorá vedie k orgazmu, človek by mal v hlbokom rozjímaní kultivovať sladké pohladenia, ľúbostné slová a jemné dotyky, pričom svoju myseľ drží stále oddelenú od zvieracej sexuality, snažiac sa udržať najčistejšiu duchovnosť, ako by bol akt skutočnou náboženskou ceremóniou.

No jednako, muž môže a aj by mal zasunúť penis do ženskej vagíny a udržať ho tam, aby u oboch partneroch mohlo dôjsť k božskému pocitu plnej radosti, ktorý môže trvať hodiny, a vytiahnuť ho vo chvíli, keď sa blíži orgazmus, aby sa vyhlo ejakulácii semena. Týmto spôsobom budú mať zakaždým väčšiu chuť sa vzájomne láskať.

Toto môže byť opakované toľko krát, koľko chceme, bez toho aby nám to spôsobovalo únavu. Práve naopak, toto je magický kľúč k dennému omladzovaniu, udržiavaniu zdravého tela a predlžovaniu života, pretože táto stála magnetizácia je fontánou zdravia.

Vieme, že v normálnom magnetizme, magnetizér vedie prúdy do subjektu. Ak má tento magnetizér vyvinuté tieto sily, tak môže uzdraviť druhých. Prenos magnetických prúdov sa bežne robí pomocou očí alebo rúk, ale je nutné povedať, že neexistuje lepší, ani silnejší vodič akými sú citlivé orgány penisu a vagíny, ktoré sú tisíc krát silnejšie a tisíc krát lepšie ako ostatné.

Ak toto praktizuje veľa ľudí, tak vo svojom okolí šíria silu a úspech voči všetkým tým, s ktorými sa dostanú do komerčného alebo sociálneho styku. Počas aktu vznešenej a božskej magnetizácie, na ktorú tu odkazujeme, sa muž a žena vzájomne magnetizujú, pričom jeden pre druhého sú ako hudobný nástroj, na ktorý keď sa zahrá, tak zo seba vydáva nádherné zvuky záhadných a sladkých harmónií. Struny tohto nástroja sa šíria po celom tele, a sú to práve pery a prsty, ktorými tieto struny rozochvejeme, za predpokladu, že je dodržovaná najväčšia čistota počas aktu." Toto je koniec výroku Dr. Krumm-Hellera.

A tak, toto je cesta zasvätenia. Touto cestou dosiahneme inkarnáciu Slova.

Môžeme byť rozekruciáni, teozofisti alebo študenti duchovna. Môžeme praktizovať jogu, a neexistuje žiadne pochybenie o tom, že vo všetkom tomto nájdeme úžasné práce a veľkolepé ezoterické praktiky, ale ak nepraktizujeme sexuálnu mágiu, tak nebudeme schopní vytvoriť kristicko-astrálne, kristicko-mentálne a kristicko-vôľové vozidlá. Bez sexuálnej mágie sa nemôžeme znova narodiť. Praktizujte čo si želáte, v škole akej si želáte. Modlite sa v chráme, ktorý sa vám najviac páči, ale praktizujte sexuálnu mágiu. Žite cestu dokonalého manželstva. Nie sme proti žiadnemu svätému náboženstvu, rádu, alebo sekte. Všetky tieto posvätné inštitúcie sú nutné. Avšak radíme vám, aby ste žili cestou dokonalého manželstva. Dokonalé manželstvo nie je proti žiadnemu náboženskému spôsobu života alebo ezoterickým praktikám svätej jogy.

Gnostické hnutie tvoria ľudia zo všetkých náboženstiev, škôl, lóží, siekt, rádov atď.

Drahý čitateľ, pamätajte na svätý klenot s jeho I.A.O. I.A.O. je ukryté v G.A.I.O. (GAIUS). A tak, pracujte s I.A.O.

Kňaz, majster každej lóže, stúpenec jogy, každý bude schopný sa narodiť, bude schopný si udržať svoju pravú cudnosť, ak bude praktizovať sexuálnu mágiu.

Nech je požehnané I.A.O; požehnaná buď sexuálna mágia; požehnané buď dokonalé manželstvo. V sexuálnej mágii nájdeme syntézu všetkých náboženstiev, škôl, rádov a jogy.

Každý systém pre realizáciu Bytia bez sexuálnej mágie je nekompletný, a tak je neužitočný.

Kristus a sexuálna mágia predstavujú najvyššiu praktickú syntézu všetkých náboženstiev.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom