slovnik

Gnostické narození Krista

gnosticke narozeni Krista

Bylo by zbytečné pro Krista, že se narodí 1000 krát v Betlémě, kdyby se stejně nenarodil v našich srdcích. Krista musíme vytvořit v sobě, abychom v Květnou neděli mohli vstoupit dveřmi do triumfálního a vítězného města. Vánoce jsou kosmickou událostí, která se musí odehrát v každém z nás. Narození (Vánoce), je něco zcela individuálního. Je nezbytné, aby se Kristus narodil v každém z nás" - Samael Aun Weor, Tarot a kabala (1978)

Pro nás všechny je důležité, abychom si dokázali představit, rozumět a pochopit, co je Kristus, protože existuje mnoho mylných výkladů a předpokladů toho, co je Kristus, a také, co je Narození, které v dnešní době nazýváme Vánoce.

Slovo Vánoce (Christmas v angličtině) pochází ze slova Kristus (Christ v angličtině), jehož původ najdeme v řeckém jazyce. Kristus v řečtině je psán s písmenem chi, které má formu X, nazývané kchi, takže při psaní Krista v řečtině, písmeno "Ch" má formu X, které souvisí s jiným hieroglyfy, se kterým většinou symbolizujeme Krista: když umístíte P na X.

pax-ra

No ve skutečnosti, písmeno, které je v latině P, je písmenem R nebo Rho v řečtině. Takže, když píšeme X a Rho, tak symbolicky ukazujeme na činnost Rho nebo Ra, oheň, protože R je symbol ohně v činnosti. Mezi egyptskými hieroglyfy nebo egyptskými mýty, Ra souvisí se Sluneční Silou. Amon-Ra, nebo Bůh Ra, je Sluneční Světlo.

Nun (vody) zveda Ra (Slunce, Kristus)

Nun (vody) zvedá Ra (Slunce, Kristus)

Takže tato písmena X a R (v řečtině) nebo X a P (v latině) jsou velmi starověký symbol Krista, ohně. V gnosticismu vždy zdůrazňujeme, že Kristus je oheň. Toto má kořeny v řeckém slově. Řecké slovo Kristos, znamená pomazaný, od "Khriein," pomazat.

Také z tohoto X, nebo řeckého písmene chi, pochází slovo ictus (řecky: ἰχθύς, ΙΧΘΥΣ nebo ΙΧΘΥC), což znamená, ryby, což je starověký symbol křesťanství.

yin-yang-ryby

V řeckém písmenu X (chi), vidíme vztah se slovem chi v taoismu, které je zastoupeno dvěma rybami ve formě X, symbol Yin Yang, nebo dvou sil nebo dvou polarit, které jsou rozptýleny ve vesmíru. Yin Yang jsou dvě polarity stejné energie, energie chi, zastoupené v X a Pi, nebo X a Rho v řecké abecedě. A to je proto, že Kristus je zdrojem, je energií, z níž všechno vzniká.

Pozorování nekonečna, které je tvořeno miliony galaxiemi, nám přináší do paměti výrok Einsteina, který řekl: "Nekonečno inklinuje k limitu." Přímou zkušeností, víme, že toto nekonečno, do kterého patří naše galaxie, má tendenci nebo se rozšiřuje do určitého limitu. Skládá se zhruba ze 100.000 nebo více galaxií, ale po tomto limitu nekonečna, najdete prázdné místo, a pak najdete další nekonečno. Takže, teorie mnoha nekonečen je něco, co v gnosticismu studujeme. Samozřejmě, že si musíte představit 100 000 a více galaxií, které jsou uspořádány, pouze v jednom nekonečnu.

Shluk-galaxii-Abell 1689

Uspořádat všechny ty galaxie v nekonečném vesmíru, si vyžaduje inteligenci. Při pozorování teleskopem, vás ohromí všechny ty hvězdy, galaxie, komety, planety, jak se otáčejí kolem svých center, kolem svých sluncí, a jak to všechno je organizováno mnohými zákony. Myslet si, domnívat se, že nekonečno je bez inteligence, je bláznovstvím.

Tato inteligence je to, co my, gnostici, nazýváme Kristus, což není osoba. Musíte rozumět a pochopit, že inteligence může existovat tak, jak je, sama o sobě, bez formy. Tato inteligence není jedna, ale je to, co my nazýváme Mnohočetná Dokonalá Jednota, která se nachází všude, a která používá Sluneční Světlo jako prostředek k vyjádření se.

První projev tohoto Slunečního Světla je to, co se v Kabale nazývá Ein Sof Ór, Nekonečné Světlo, Prvotní Emanace Nepoznaného, což je Abstraktní Absolutní Prostor. Toto Světlo, Ein Sof Ór, je Prvorozený, který je v různých mýtech symbolizovaný různými způsoby.

strom-zivota-Ein-Sof

Ein Sof Ór znázorněn na stromu, Stromu Života

Tento Ein Sof Ór je to, co se v esoterice nazývá Centrální Slunce, kde existují všechny inteligence, které organizují toto Einsteinovo nekonečno. V kabale to spojujeme s Prvotní Emanací tohoto Ein Sof Ór, co se nazývá Keter, a který vždy spojujeme s nekonečnem.

NekonecnoPrávě v samotném středu znaku nekonečna (Svatá Osmička), najdete X.

Z Ein Sof Ór vzniká toto Světlo, které se objevuje v Keteru, v nekonečnu. Symbol nekonečna představuje vznik/objevení se tohoto světla do vesmíru, do nekonečna, co se odehrává v každé jednotce, v každé jedné sluneční soustavě. Toto bychom mohli říci, že je, první narození nebo první Narození/Zrození toho, co my nazýváme Kristem, což je Mnohočetná Dokonalá Inteligence, protože tato Inteligence, která je v Ein Sof, se vyjadřuje prostřednictvím mnoha bytostí.

Podle Stromu života, toto světlo sestupuje do všech Sefirotů, aby zářilo skrze různé inteligence nebo bytosti, které existují ve vesmíru. Ale když vy, ve stavu extáze, proniknete do toho, co je Ein Sof Ór, pak zjistíte, že tam nic není, že to je ničím (že to nemá absolutně žádnou formu), ale část vašeho Bytí je tam, protože každá jednotlivá jednotka ve vesmíru, má částici této nicoty v Ein Sof. No, jen ti, kteří se Sebe-uvědomí, což znamená, ti, kteří probudili všechny své vnitřní možnosti, jsou si vědomi toho, jak se toto světlo objeví a vrací podle znamení Nekonečna, do Ein Sof Ór, co, opakuji, se nazývá Centrální Slunce.

To je inteligence Nekonečna, která působí po celém světě. To je důvod, proč říkáme, že jeho obvod není nikde a jeho střed je všude, ano, všude.

Inteligence Ein Sof se postupně mění, když sestupuje z vyšších dimenzí, do nižších dimenzí. Pamatujte si, že máme sedm dimenzí, a když mluvíme o Ein Sof, tak mluvíme o sedmé dimenzi. Ale tato sedmá dimenze je rozdělena na dvě části, jedna je abstraktní a druhá je hmatatelná. Samozřejmě, duchovní slunce, Centrální Slunce tohoto nekonečna, je místem, kde přebývá veškerá inteligence, v abstrakci světů. Žádný teleskop nemůže najít Ein Sof Ór, toto Centrální Slunce, ale vědomí ho může vidět ve stavu extáze, protože je to mimo trojrozměrného světa.

Solarni svetlo-galaxie

Potom sestupováním a studováním jen jedné části toho nekonečna, které v tomto případě bude galaxie, zjistíme, že Sluneční Světlo (ta neznatelná síla, která pochází z Abstraktního Prostoru) organizuje inteligence jakékoliv dané galaxie.

V případě této galaxie, kterou nazýváme Mléčná dráha, víme, že všechny hvězdy nebo slunce - asi sto tisíc nebo všechny solární systémy - které tvoří tuto galaxii, podléhají gravitaci Slunce Sírius, fyzicky řečeno. No v galaxii se nachází inteligence, která se nazývá Polární Slunce, které je duchovním sluncem, kde se sbíhají všechny inteligence z galaxie, což ji dělá Mnohočetnou Dokonalou Jednotou, což je další rozvinutí tohoto světla, které nazýváme Kristus. Proto, když vidíme všechny tyto souhvězdí naší galaxie, jak matematicky podléhají jejím zákonům, tak si musíme přiznat, že se tam nachází inteligence.

Problém v lidech této doby je ten, že se vždy snaží z této inteligence udělat lidskou entitu nebo jí dát lidskou podobu, antropomorfizovat ji. Vidíte, Anthropos znamená v řečtině člověk a morphe nebo morphos znamená forma, takže antropomorfizovat znamená, dát podobu člověka tomu, co nemá žádnou lidskou podobu.

Inteligence, která organizuje všechny inteligence této Mléčné dráhy, se nazývá Polární Slunce, které se nachází v sedmé dimenzi. V duchovních extázích můžete toto Polární Slunce navštívit. Mnoho mýtů, mnoho kultur, studovalo Polární Slunce, protože na něm závisí celá tato galaxie.

Kterýkoli zasvěcenec, který chce vstoupit do tajů ve vnitřních světech galaxie, musí jít přímo do Polárního Slunce, co bychom mohli říci, že je místem, kde buší ústředí Kristické inteligence.

To je další aspekt Krista. Každá galaxie má své vlastní specifické Polární Slunce nebo inteligenci. Ale fyzicky, všechny hvězdy této galaxie rotují okolo Síria.

Ano, existuje mnoho zákonů ignorovaných lidmi na Zemi v souvislosti s vesmírem. Protože, bohužel, vědci a astronomové, jen studují vesmír z trojrozměrného hlediska, přičemž ignorují, že vesmír má sedm dimenzí a to, že inteligence, která řídí veškerý tento obrovský vesmír, přebývá vždy v sedmé dimenzi nebo v rámci rozvíjení této Sluneční Síly, kterou nazýváme Ra, Kristus, Alláh nebo různými jinými jmény. V křesťanství ji nazýváme INRI, což znamená, Ignis Natura Renovatur Integra (Oheň neustále obnovuje přírodu - ezoterický význam).

PlejadyKromě toho, toto světlo sestupuje dolů do naší sluneční soustavy nebo do naší organizace hvězd. Víte, že naše Slunce, které je centrem této sluneční soustavy, je jednou z mnoha hvězd. Samozřejmě, že tato hvězda je vozidlem/nádobou tohoto Slunečního světla, stejně jako mnohé jiné hvězdy jsou vozidlem/nádobou Krista. Naše hvězda patří do souhvězdí Plejád. Plejády jsou především tvořeny osmi hvězdami, jejichž centrum je hvězda Alkyoné nebo Alkyon a dalších sedm se točí kolem ní. Naše slunce je sedmé mezi "sedmi kozami" (jak se také nazývají v různých tradicích), které se točí kolem Alkyoné. Plejády jsou organizace, která je organizována inteligencí. Nemůžete říci, že neexistuje žádná inteligence v organizaci Plejád nebo v tomto systému hvězd, do kterého patří naše slunce. Poslouchejte: tato inteligence se nazývá Kristus. Takže, všechny hvězdy Plejád, včetně našeho Slunce, se otáčejí kolem Alkyoné.

Pak tu máme ještě další inteligenci, kterou nemůžete vidět teleskopem, která se nazývá rovníkové Slunce. Rovníkové Slunce je Duchovní Slunce, kterému se toto souhvězdí Plejád podřazuje nebo je podvolené. V tomto Rovníkovém Slunci můžeme například najít to, co nazýváme Astrálním Sluncem, o kterém se zmiňujeme v různých přednáškách. Astrální podpis tohoto astrálního světla ve svém sestupu. Každé souhvězdí podléhá různým typům inteligence ve svém vlastním kruhu. Takže vidíte, jak ta inteligence, kterou nazýváme Kristus, je mnohočetná. To je důvod, proč v buddhismu je symbolizována Avalokitéšvarem, který má mnoho rukou, ale vždy se jedná o stejnou inteligenci. Avalokitéšvara s mnoha rukama symbolizuje mnohost v jednotě.

Inteligence Rovníková Slunce (Duchovního Slunce, Astrálního Slunce) se řídí Polárním Sluncem a Polární Slunce se řídí Centrálním Sluncem, toto je způsob, jakým jedno a totéž světlo, organizuje veškerý vesmír.

Pokud se podíváme pouze na naši sluneční soustavu, pak najdeme inteligenci, která organizuje tento solární systém v samotném srdci našeho Slunce. Takže proto, pokud chceme vědět o souhvězdí Plejád, do kterého toto slunce patří, tak musíme jít přímo do srdce chrámu našeho Slunce, a od srdce chrámu našeho Slunce k Rovníkovému Slunci, a od Rovníkového Slunce, pokud chceme vědět o galaxii, tak jdeme do Polárního Slunce, se stejným světlem, se stejnými elektrony, stejnou silou. A pak můžeme jít ještě dále do Centrálního Slunce, což je Ein Sof Ór. Pak vidíme, jak tento Paprsek Stvoření sestupuje různými úrovněmi přes slunce a hvězdy. To je důvod, proč je napsáno, že Kristus, X, je ukřižován, v každé jedné kosmické jednotce.

kozmicka drama

Planeta Země udržuje svůj život díky Slunečnímu Světlu našeho slunce. Veškerý život, který existuje na této planetě, existuje díky Slunečnímu Světlu, které je všude moudře organizováno. Navíc, Země se otáčí kolem Slunce, kompletní oběh trvá 365 dní. Během toho oběhu se vyskytují čtyři roční období: jaro, léto, podzim a zima. Solární Světlo organizuje život této planety Země prostřednictvím čtyř ročních období. Umístíme každou sezónu na konci každé čáry X, pak můžeme pochopit, jak Kristus organizuje život planety svojí rotací. To je důvod, proč symbol Krista je vždy kříž. Protože právě skrze kříž - různými způsoby, v mikro nebo makro - je to, jako Kristus, oheň, Solární Světlo, transformuje přírodu a vesmír.

Na této planetě Zemi, oslavujeme Narození tohoto Slunečního Světla 25. prosince. Když prozkoumáme mnohé mýty nebo různých mistrů nebo Avatárů (Poslů), kteří se dostali k tomuto lidstvu, tak zjistíme, že mnoho z nich se shoduje s datem 25. prosince jako datum jejich narození. Je to proto, že toto datum nesouvisí s jejich fyzickým narozením, ale s jejich duchovním rozvojem. Pamatujte si, že jsme uvedli, že inteligence, o které tu mluvíme, je duchovní. Nepatří do trojrozměrného světa, patří do sedmé dimenze.

Každý rok se Sluneční světlo na této planetě Zemi obětuje. Víme, že v souladu s relativním pohybem slunce a Země, slunce sezónně mění svou pozici na obloze, od jihu k severu a od severu k jihu. Existují dva víry, které asimilují tuto sluneční energii na planetě Zemi, které se nazývají jižní a severní pól. Severní pól je vrcholem (nebo čakra v sanskrtu), který přináší tuto energii do Země za účelem transformace. Jižní pól také získává toto světlo, ale opravdu, hlavní čakra, která nasává energii Slunečního světla, je severní pól. To je důvod, proč v různých mýtech a to zejména v severských mýtech, najdete, jak uvádějí, že všechno, přichází ze severu. Asgard je na severu.

Například, v této době, máme symbol Santa Clause, který je velmi, velmi, velmi zvulgarizovaný, symbol, se kterým Hollywood vydělává hodně peněz. Samozřejmě, že se jedná o velmi starý symbol, který byl bohužel převzat korporacemi na podnikání. Přesto, tento symbol je velmi starý. Santa Claus existuje právě tak, jako existuje Kristus. Ale Santa Claus není osoba, nejedná se o dlouho vousatého starého muže, jak si mnozí lidé myslí.

Slunecni Svetlo-Polarni zare

Santa Claus představuje energii, která přichází každý rok přes severní pól, která je Slunečním Světlem.

Aztékové slavili tuto událost v dávných dobách. Na vyvolávání této energie vždy používali tři barvy. Avšak oni ji nenazývali Santa Claus, oni ji nazývali Quetzalcoatl nebo Ometecuhtli, a dalšími různými jmény, podle jejich vztahu k silám přírody. Na vyvolání těchto sil severu, praktikovali speciální rituály, kde pálili prášek vyrobený z korálů nebo mušlí, především s barvami červená, bílá a černá, které jsou hlavními barvami, které se objevují v rouše Santa Clause.

Červená, bílá a černá představují různé činnosti této solární energie, když vstupuje přes severní pól. Červená je živá energie slunce. Bílá je čistota, inteligence nebo sluneční síla. Černá symbolizuje tuto energii, když vstupuje do vodíku, do uhlíku, do jakéhokoliv prvku na zemi a stává se černou, což znamená, že je uzavřena, stejně jako v dřevěném uhlí. Ale když toto dřevěné uhlí zapálíme, tak tehdy toto Sluneční světlo osvobodíme a nazýváme to oheň. Takže tento oheň, toto Sluneční světlo, se nachází ve vzduchu, ve vodě, v zemi, ve všech prvcích. To je to, co nazýváme Kristus. Hlavním zdrojem je severní pól, jehož prostřednictvím sestupuje do této "hmoty," (latinsky matter, což znamená matka)… Matka Země.

Matka Země, Matka příroda, je symbolizována Pannou. Aztékové ji nazývají Pannou moře, protože veškerý zdroj života z této Matky přírody je v oceánu. To je důvod, proč kněží aztécké civilizace pálili mušle s těmi barvami. V dokonalém rituálu vyvolávaly síly severu, solární síly. s

V bibli, prorok Jonáš také dělal tento rituál, protože Jonáš, jak si vzpomínáte, je prorok, který pracoval s vodami, vodami oceánu.

OlinKdyž studujeme Aztécký kalendář nebo solární kámen, tak s úžasem zjistíme, že veškerá moudrost v něm zapsána, souvisí s pohybem Slunce ve vztahu k Zemi. V samotném středu tohoto slunečního kamene, najdete Nahui-ollin nebo to, co Mistr Samael nazývá Runou Olin, což není nic jiného, než nordická Runa Gebur v činnosti. Když se tato Runa Gebur otáčí, pak v ní objevíte svastiku, která je totožná s X, v činnosti. Toto Aztékové nazývají Nahui-ollin.

V samotném středu tohoto slunečního kamene, najdete čtyři slunce: Slunce vody, slunce vzduchu, slunce ohně a slunce zemi. Hieroglyficky, symbolicky popisují, jak byly zničeny předchozí Původní rasy a jak bude zničena tato Původní rasa- stejným ohněm, stejným Kristem.

Uvádí se, že děti prvního slunce byly pohlceny tygry. Tygr v aztéckém mysticizmu symbolizuje oheň.

Říká se, že děti druhého slunce byly zničeny hurikány, sluncem vzduchu.

Děti třetího slunce, které je ohněm, byly zničeny ohněm sopek- což byla Lemurská původní rasa.

Děti čtvrtého slunce, což je Atlantická civilizace, byly zničeny vodami, sluncem vody.

Takže byli zničení stejnou energií, solární silou, Kristem, protože Kristus je energie, která přebývá všude. To je důvod, proč, když mluvíme o této současné původní rase, Peter uvádí ve své druhé kapitole epištoly 03:10:

"Pánův den však přijde jako zloděj v noci. V ten den nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní budou spáleny.”

Aztékové v tomto kameni uvádějí, že děti pátého slunce, co jsme my, Árijská původní rasa (rasa vztahující se k celé zemi a ne jen k bílé rase), bude zničena zemětřesením a ohněm.

Když se Aztékové zmiňují o "dětech," tak tím myslí výsledek transformace energie sil slunce na planetě, protože všechno souvisí s ohněm. Oheň je přesně Kristus. Pokud výsledek ohně není dobrý, tak oheň to spálí a vytvoří nové věci. Co tento oheň chce, je pro každou jednotlivou jednotku o kterou se stará, aby si ho byla vědoma, aby si ho uvědomovala, aby mu mohla pomoci v práci.

Tato inteligence, tato sluneční síla, přebývá v nás. Kristus je uvnitř a všude, ale udržet a transformovat tuto energii v sobě, je přesně to, co se musíme naučit. A to je důvod, proč je nauka o tom, jak se máme transformovat a jak se máme změnit na Solární bytosti, zapsaná v různých náboženstvích.

Změna zvířete na člověka, je něco, co jedině Kristus může provést, něco, co může udělat pouze oheň. Tento oheň se transformuje do těla a setrvává nebo přebývá jako tvůrce v našich pohlavních žlázách. To je důvod, proč Ohromné ​​Arkánum, tajemství tajemství, sexuální magie, je způsobem, jakým Kristus pracuje s X. Pavel z Tarsu uvedl v dopise Galaťanům 3:16:

"Abrahamovi a jeho semeni pak byla dána zaslíbení."

Pavel pokračuje:

"Písmo neříká: "a semenům", jako by mluvilo o mnohých, ale: "a tvému semeni" jako o jednom, jímž je Kristus."

Lidé se mylně domnívají, že semeno nebo generace Abrahama po Davida, a po dalších a dalších, se stanou Ježíšem Kristem, Mesiášem. Kristus není Ježíš Nazaretský, i když Ježíš ho inkarnoval, a Kristus je stále v něm. Ježíš Nazaretský, Mistr Aberamentho, přišel na tuto planetu Zemi, aby představil drama, tuto vesmírnou drama, o tom, jak inkarnovat Krista, abychom se změnili na solární bytosti. Ježíš přišel, aby tuto drama reprezentoval, aby nám fyzicky ukázal, jak to udělat. Bohužel, lidé tuto zprávu špatně pochopili a mysleli si, že Ježíš byl jen jeden. My uděláme stejnou chybu, pokud si myslíme, že Buddha Gautama Šákjamúni je jediným Buddhou, a že kromě něho neexistují žádní jiní. No když pochopíme, že Buddha Gautama Šákjamúni přišel, aby ukázal způsob, jak se můžeme stát Buddhou, a že každý z nás má svého vlastního Buddhu uvnitř, pak můžeme také pochopit, že Kristus je oheň, energie, která se nachází v každém z nás, a že musíme tuto energii probudit a rozvíjet ji. Ježíš Nazaretský přišel, aby nás učil, jak. Ale on není jediný, který učinil tuto transformaci. Mnoho mistrů v minulosti v sobě vykonalo tuto transformaci.

Lidstvo toto nevědělo, protože v minulosti, abyste se mohli dostat k poznatkům o tom, jak se kristifikovat nebo jak se stát Slunečním člověkem, jste jako první museli probudit vědomí, a být si vědom určitých prvků, které máte v sobě, a museli jste projít mnoha testy ve Společenství zasvěcenců, s cílem získat vodítko/klíč. A když někdo tuto práci vykonával, tak byl pod přísahou mlčenlivosti, aby nemluvil o tajemstvích na veřejnosti. V dávných dobách, ti, zasvěcenci, kteří porušili svůj slib a veřejně učili toto poznání, byli zabiti. Antropologové dnešní doby si myslí, domnívají se, že Mayové a Aztékové obětovali ve svých chrámech lidské bytosti. No, dovolte mi, abych vám řekl jednu věc, Aztékové a Mayové věděli o tajemstvích, a měli spoustu zasvěcenců, a někdy jeden z těch zasvěcených mluvil o věcech, o kterých neměl. Tak je podle pravidel zabili v chrámech. Tyto bytosti spravovali život a smrt, měli moc. A to je důvod, proč zabíjeli a vybírali srdce, které pak pálili a jejichž popel házeli do čtyř větrů, kvůli svatokrádeži.

Nicméně, v této době se Bílá lóže (bytosti, které jsou solárními lidmi), pro toto lidstvo slitovala, a dala souhlas k tomu, aby se o těchto starobylých znalostí mluvilo na veřejnosti. To je důvod, proč v dnešní době můžete najít knihy a mnoho přednášek, kde se otevřeně hovoří o transformaci sexuální energie a o tom, jak se vydat po tajemné cestě. Ale pokud bychom byli v dobách Aztéků nebo Mayů, tak by nás odvlekli ke kameni a s nožem by nás obětovali, vybrali by naše srdce a spálili ho. Mnoho zasvěcenců se v minulosti o tom pokusilo mluvit a byli upáleni zaživa. Ale teď, Velký Zákon dává tomuto lidstvu možnost vidět tajemství a zjistit, že Sluneční světlo, které se obětuje skrze tuto kosmickou drama, které se v přírodě na zemi opakuje každý rok, je něco, co se neděje pouze na této planetě Zemi, ale co se děje na všech planetách a všech sluncí. Tato energie zvaná Kristus je síla, která dává svůj život za všechno, co je ve vesmíru.

Takže, nemyslete si, že my, lidé na Zemi, jsme privilegovaní vědět, jak kráčet po cestě Pána, Krista. Ostatní lidské rasy na jiných planetách o tom také vědí. Nicméně, mezi planetárními lidskými rasami jsou rozdíly. Na jiných planetách, když se Pán inkarnuje, když se toto Sluneční světlo inkarnuje do bytosti a začne učit, tak oni tuto bytost nezabíjejí, uctívají ji a následují její pravidla. Pouze na této planetě Zemi, máme zvyk zabíjet Kristy. Ježíš Nazaretský byl zabit před dvěma tisíci let, protože jeho učení odporovalo učení, které bylo právě v těch časech. A nejen on. V minulosti zde bylo zabito mnoho velkých zasvěcenců. Toto lidstvo je barbarské, divošské. I když někteří lidé si myslí, že jsme výjimeční, poslouchejte, my nejsme ničím výjimeční. Ale zákon má nad námi slitování.

V zimě na severní polokouli, dny jsou velmi krátké a noci velmi dlouhé, protože Sluneční světlo je na jihu, a příroda na severu je slabá. Když vcházíme do zimy, příroda umírá, a vy víte, že potřebujeme Sluneční světlo, aby přírodu oživilo, vzkřísilo. Takže, 25. prosince, na této planetě Zemi, Slunce začíná svůj pohyb směrem na sever. To je důvod, proč 25. přichází Santa Claus nebo Sluneční světlo, které znovu začíná svou pouť, aby kousek po kousku přineslo nové jaro. Když se slunce přesune a přejde rovníkovou zónou, od jihu k severu, tehdy slavíme ukřižování, které někdy padá na březen, někdy na duben. To je ukřižování Slunečního světla, Sluneční síly na planetě, v přírodě. Je to kosmická drama, která se opakuje každý rok, ať už jste křesťan nebo ateista. Protože v této době existuje mnoho ateistů, kteří říkají "já nevěřím v Krista." Tak, či onak, každý rok se jim dostane Slunečního požehnání, ať už věří nebo ne. Protože slunce, zda věříme nebo ne, začne svou pouť 25. prosince od severu a bude ukřižované v březnu nebo v dubnu, kdy bude procházet rovníkovou zónou, a dá svůj život bez ohledu na to, kdo jste nebo v které náboženství věříte. Toto Sluneční světlo vám bude znovu a znovu dávat život. Toto je oběť Pána. A to je něco, čemu musíme rozumět a pochopit. Patří to k přírodě, nepatří to žádnému náboženství.

Přínos této oběti jde do vašeho těla, do vaší mysli, do vaší psychiky, do vašeho ducha, pokud víte, jak toho využít. Obvykle, tato energie jde do vašeho fyzického těla a vyživuje jej, a vy potom tuto energii různými způsoby promrháte. A to je problém. Lidstvo neví, jak využít této Sluneční, Kristické síly, aby jim dala život.

V dnešní době existuje mnoho křesťanů nebo lidí, kteří si říkají křesťané, kteří věří v Bibli a v evangelia, a přece mrhají touto Kristickou energií, i když říkají, že velmi milují Pána. Bohužel, oni si myslí, že musí věřit pouze v Ježíše. Ježíš je mistr, který je znechucen všemi svými následovníky, protože nikdo z nich netransmutuje svou sexuální Kristickou energii. Přijímají Ježíšovo učení, ale ho neprovádějí.

Abychom se mohli znovu narodit - jak to učil Kristus, skrze rty Ježíše - tak musíme být zrození z vody a ducha. Vody a duch jsou symbolem tohoto ohně, který zde popisujeme. Duch je Sluneční Duch života, který je symbolizován Santa Clausem, který přichází a umístí dary do srdcí těch, kteří pracují s tímto ohněm, s touto silou.

Každý rok, 25., tento oheň vstupuje do nitra planety, přes vodu, vzduchem, ohněm, zemí, a do těla zvířat, rostlin, lidských bytostí a minerálů. Každý rok vstupuje a dává tento dar, kterým je život. Ale kdo si tento dar ponechává a rozvíjí ho, aby dal život svému Stromu života nebo tomu, co lidé v tento svatý den nazývají vánoční stromeček?

Vánoční stromeček

Co je vánoční stromeček? Pojďme analyzovat slovo Vánoce (Christmas v ang.). "Kristus" (Christ v ang.) Je sluneční energie a "mass," je obřad. Takže, Vánoce (Christmas), jsou transformací nebo obřadem, ve kterém je sluneční energie přeměněna na život.

V kabale se neustále studuje Strom života. Je reprezentován v páteři každého jednoho člověka. Páteř je Stromem života. Pokud máte zdravou páteř, tak celé vaše tělo je zdravé a silné. Pokud si páteř poškodíte, tak můžete poškodit mozek a ostatní části těla. Strom života, vánoční strom, symbolizuje páteř. Všechna světla vánočního stromu představují smysly duše, které musíme probudit, abychom mohli vnímat to, co je Kristus.

Strom zivota-Vanocni strom

Strom života - Vánoční stromek

Když toto světlo svítí v naší páteři, v sedmi kostelech (církví), které jsou popsány v knize Zjevení, a ve všech silách tohoto Stromu života, pak Santa Claus přichází a přináší dárek. Přichází ze severu, pak dolů komínem, který je našim zvláštním severem, čakrou Sahasrára nebo církev (kostel) Laodicea, týkající se epifýzy a sefiry Keter. To je místo, kudy vstupuje. To je přesně to, co je napsáno ve Skutcích apoštolů, že když se sešli apoštolové, aby oslavili tento příchod, tak nad jejich hlavami se vznášely ohnivé jazyky. Tyto jazyky byly ohněm Ducha svatého nebo ohněm Santa Clause, který je síla. To byl dar, který dostali. Dostali hodně dárků, protože nezapomeňte, že v písmech je napsáno, že každý může dostat různé dary podle transformace nebo přeměny této energie. Ale v dnešní době lidé nechápou, o jaký typ dárku se jedná nebo to, co bible nazývá "dar." Je to moc Ducha svatého, a to není něco, co vám bude automaticky dáno. Ne, musíte si to zasloužit.

Svatodusni svatky-Letnice

"Amen, říkám vám, že jestli se neobrátíte a nebudete jako malé děti, vůbec do nebeského království nevejdete…"-  Matouš 18:3

Dva svedci v pateriTo je důvod, proč Vánoce, Narození Krista, je pro děti. Máme dětskou mysl? Jaký typ mysli máme? Mysl dětí je symbolizována borovicí. Borovice souvisí se silami dětství, silami Vodnáře, myslí. Pozorujte svou mysl: je vaše mysl nevinná? Získali jste ve své mysli tuto nevinnost? Pouze Buddha má takovou mysl. To je důvod, proč je napsáno, že aby mohl Kristus sestoupit do vás, tak musíte být spojení s vaším vlastním konkrétním individuálním Buddhou, který vám dá toto osvícení. To je to, co slovo Buddha znamená: osvícený, osvětlený. Toto je symbolizováno v stromu, Stromu života, ve vánočním stromě, což je symbol převzatý ze Skandinávie, ale tento symbol má zastoupení v každé tradici.

Samozřejmě, že mnoho křesťanů má vánoční stromeček ozdobený světly, ale o tomto nic nevědí. Vskutku, v této době jsou Vánoce jen podnikáním. Mnoho lidí slaví Vánoce, a když přijdou, tak samozřejmě, že tito lidé o tomto vztahu obřadu Slunečního světla se Zemí nemají ani tušení. Jediné, co je trápí, je jaké dárky jim, kdo dá, a jaké dárky by měli dát svým příbuzným. A takto přemýšlejí úplně všichni. Pokud sledujete televizi, tak najdete spoustu reklam, které vás nabádají, abyste na Vánoce "dali/darovali". Černá lóže všechno zkomercializovala. Vzala všechny posvátné symboly a symboly náboženství zesměšnila. To je důvod, proč lidé v současnosti tyto svátky oslavují, no ignorují jejich význam.

Tato drama Kosmického Krista a způsob, jakým můžeme asimilovat tuto Solární sílu, je tajemstvím souvisejícím s páteří. Pamatujte si, že páteř má 33 obratlů. To je důvod, proč je napsáno, že Mistr Ježíš žil 33 let. Zednáři hovoří o 33 stupních zasvěcení. A je to proto, že abychom mohli rozvíjet tuto energii, tak to musíme udělat v 33 stupních, ale v různých oktávách, různými způsoby.

Panna Matka

V evangeliích se uvádí, že Anděl Gabriel vždy ohlašuje narození Krista. Anděl Gabriel nebo Geburael, představuje dokonalého muže, který se v každém z nás musí objevit, tím, že víme, jak přeměnit lunární síly, které ve fyzickém těle působí mechanicky.

Zvestovani Panny Marie-Murillo

Maria, panna matka Ježíšova, představuje matku přírodu. Tak, jako je Matka příroda reprezentována v planetě Zemi, stejně je také reprezentována v našem fyzickém těle. Tato příroda v našem nitru, se musí stát panenskou. Stát se panenskou, znamená být cudný. Ale tady nehovoříme o cudnosti, kterou mají lidé běžně na mysli nebo co si představují pod pojmem cudnost. Zde se bavíme o vědecké cudnosti. Když vstoupíme do vědecké cudnosti, pak naše vlastní hmota, naše vlastní tělo, se stává panenským. Jen panna může porodit toto světlo, které je uvnitř. To znamená, že smilník, cizoložník nebo někdo, kdo plýtvá sexuální silou, není pannou. Nemluvíme tu o panenství, které mají lidé na mysli a které souvisí jen s pohlavními orgány. Lidé si myslí, že když jste nikdy neměl pohlavní styk, tak jste panic nebo žena s neporušenou panenskou blánou, že je panna. Ne, tady se nebavíme o doslovném panenství. Zde se bavíme o panenství psychiky, panenství duše, kde se učíme, jak transformovat sexuální energii prostřednictvím vědecké cudnosti. To je způsob, jak se naše znečištěná hříšná přirozenost, hříšná hmota, stává panenskou.

Tarotove Arkanum 6To je důvod, proč tarotové arkánum šest zobrazuje prostitutku a pannu. Ale kde je ta panna, a kdo je ta prostitutka? No, prostitutka je naše fyzické tělo, protože ho znečišťujeme a prostituujeme skrze naše zlozvyky. Všimněte si, jak se sexuálně chováme. Je zřejmé, že mezi lidmi nedokážeme najít jedinou pannu. Sexuální degeneraci dokonce tleskáme. Když někdo vyjde na veřejnost se svou sexuální degenerací a tím, co udělal, tak všichni říkají, "Zaslouží si potlesk," protože je odvážný mluvit o své degeneraci. Takže samozřejmě, že každý má v sobě prostitutku, což je fyzické tělo. Tento proces vytvoření panny, začíná u fyzického těla, což znamená: vědět, jak si uchovat sexuální sílu a všechny ostatní síly, které vstupují do fyzického těla, solární síly. Když se to naučíme, pak naše hmota otěhotní s ohněm, který nazýváme kundaliní. A to je jen první krok.

Probudit energii kundaliní, znamená probudit Herkula/Hérakla. Hérakles je symbol v řecké mytologii. Héra je Božská Matka, a Kleos znamená "aura." Hérakles znamená Héřina aura, oheň Héry, v těle. To je důvod, proč je napsáno, že když se narodil Herkules/Hérakles, tak ho unesl Merkur. Merkur je symbolem sublimace sexuální energie. Vzal ho na Olymp, aby sál z Héřina prsu, a aby mu dal nesmrtelnost. Je napsáno, že když Merkur přiložil Herkula k prsům Héry (manželka Dia, Jupitera), tak ona spala, a když se probudila a uviděla, že Herkules saje z jejích ňader, tak se naštvala a odstrčila ho. No Herkules už z přírody stačil nasát hodně mléka, hodně moudrosti, hodně vědomostí, hodně energie. Při tom odstrčení vystříklo do vesmíru/prostoru mléko a takto se zrodila Mléčná dráha. Toto jak víte je symbol, který pochopíte, když budete číst mezi řádky. Mléčná dráha, galaxie se zrodila z Héřina prsu - toto je překrásný symbol Krista, aury Božské Matky Přírody nebo Kosmické Matky. Takže tomu musíme porozumět a pochopit to.

Uctíváte Boží Matku Marii? Jste katolík? Nebo jste Hind? Nebo uctíváte, Božskou Matku Kundaliní Šakti? V hinduismu má mnoho jmen; různé aspekty. Uctíváte Boží Matku? No, pak pochopte, že Boží Matka se vyjadřuje ve hmotě, protože to je to, co fyzické tělo je, hmota. To je důvod, proč je Malkut v Kabale, představovaný ženským aspektem. Malkut je fyzické tělo. Chcete, aby do vás vstoupil Kristus? Udělejte vaše fyzické tělo, váš Malkut, panenským, což znamená, cudnou hmotou. Toto je možné provádět pouze tím, že se budete vyhýbat ohavné křeči, špinavému zvířecímu orgasmu. Zvířata nemohou udržet Krista, protože přirozeně, mechanicky a instinktivně smilní. No, my se učíme, jsou nám dány vědomosti, jak nesmilnit. Pokud budeme přeměňovat sexuální energii, tak naše hmota, naše tělo, se stane pannou. A z této panny se rodí dítě. To dítě, které všichni uctívají a jehož narozeniny oslavují 25tého.

Toto dítě se narodilo v Ježíši. Toto dítě se narodilo v Mojžíšovi, v Buddhovi, v Kršnovi. Toto dítě je oheň. Tento oheň je Kristus, Syn Boží nebo Prvorozený, První emanace Nepoznatelného božstva, což je Abstraktní Absolutní Prostor, který můžeme nazvat Otcem, Kosmický Otec, který nemá tvar ani žádnou podobu. Toto je první krok. No Kristus se musí narodit nejen ve fyzickém těle, ale i ve vitálním těle, v astrálním těle (emocionální tělo), v mentálním těle, v těle vůle, v těle vědomí, a v těle ducha. Toto je sedm kroků, které musíme podstoupit. Kristus, jako oheň, musí vstoupit do každého jednoho těla nebo každé jedné naší části.

První hmota, která se stane pannou, je fyzické tělo, a pak vitální tělo, a pak emocionální tělo. Takže Kristus se musí narodit ve vašich emocích, ve vaší mysli, ve vaší vůli.

Znáte tu frázi, kde se píše:

"Otče, pokud chceš, odejmi ode mne tento kalich; ať se však nestane má vůle, ale tvá!"-Lukáš 22-42

Toto je možné vyslovit, pouze tehdy, když Kristus přijde do naší vlastní konkrétní vůle. Jaký typ vůle máme?

Toto je narození nebo Zrození Krista v lidské bytosti. Děje se to postupně, a ne jak se běžní křesťané, fundamentalisté této doby domnívají, že prostě zvednete ruku a řeknete, "Věřím v Ježíše," a Kristus do vás vstoupí automaticky. Ne, Kristus do nikoho takto nevstupuje. Nejprve se musíte stát pannou. Kristus se narodil z Marie, panny, nezrodil se díky několika slovům: potřeboval ženu, aby se narodil.

Tato žena byla také ukřižovaná, také se ukřižovala.

Kristus je každý rok ukřižován na planetě, aby dal život, aby obnovil všechny částice. Po březnu nebo dubnu, po oslavě ukřižování, uvidíte, jak se příroda stává šťastnou, plnou světla. Rostlinná a živočišná říše rozkvétá s novým životem. Zvířata jsou nabité sexuální silou a pak se začnou rozmnožovat, protože to je jediný způsob, který znají. Nejsou intelektuálové, oni nevědí nic o rekreačním sexu. Veškerá příroda se rozmnožuje, je plná světla, plná života. Totéž se musí stát v nás. Chceme, aby se Kristus projevil ne zvířecím způsobem, ne rostlinným způsobem, ale vědomým způsobem. Protože to je to, co chce Kristus v každé jedné osobě, v každé lidské bytosti. Projevit se velmi uvědomělým způsobem, inteligentním způsobem. Chce, aby se z nás stalo vozidlo/nádoba inteligence.

Zvíře to nemůže udělat, protože zvíře se chová instinktivně. My to můžeme zvládnout, pouze pokud v sobě obětujeme naši zvířecí část, a to je možné pouze skrze ukřižování. Všechno to, co máme v sobě zvířecí, musí zemřít. Když se dítě Kristus zrodí v panenském člověku, tak se ocitá ve stáji mezi zvířaty. Toto je politováníhodné. Můžete vidět, jak Josef a Maria představují dvě polarity, Yin a Yang, co zrodilo Krista. No bohužel, když se Kristus narodí ve fyzickém těle, tak je tam stále mnoho zvířat. Jsou to zvířata touhy, které má každý v sobě: chtíč, hněv, chamtivost, závist, lenost, obžerství atd. Všechny tyto prvky musí zemřít, musí být ukřižované. Pozemský člověk musí zemřít, aby se mohl narodit nebeský člověk. A to je také proces. Nepředpokládejte, že tímto procesem budete muset projít pouze jednou. Budete jím muset projít sedm krát sedm. Musíte zemřít ve svém zvířecím chování ve fyzické rovině, ve vitální rovině, v emocionální rovině, v mentální rovině a v rovině vůle, a v rovině vědomí, a dokonce i v rovině ducha. Tento oheň vás musí zcela pohltit.

Myslíte si, že Ježíš Nazaretský se stal Ježíšem Nazaretským jen tak, jednoduše? Poslouchejte: na své proměně pracoval velmi tvrdě, stejně jako Mojžíš a všichni velcí proroci, avatáry a mistři. Všichni na sobě tvrdě pracovali, a světlo nebo Kristus, se kousek po kousku začal objevovat, dokud se nestaly stejným světlem, jeho částí. Toto je to, co znamená Kristifikovat se, stát se pravým Křesťanem. Je to proces. Takže, stejnou drama, kterou vidíte v přírodě, budete muset zopakovat ve svém vlastním, konkrétním, individuálním těle, mysli a duchu. Teprve pak budete moci skutečně porozumět, co je Narození Krista.

Pastýři

Kristus se musí zrodit ve vašem srdci. Když se objeví Kristus, tak přicházejí pastýři a dostanou zprávu, že ve stáji se narodil Pán. Lidé si myslí, že pastýři jsou lidé, kteří se v té době starali o ovce. Ignorují, že i v dnešní době, ti lidé, kteří se starají o jiné lidi, o druhé duše, se nazývají pastory (pastýři). Pastor je latinský a španělský výraz pro pastýře. Takže, pokud chcete, aby se ve vašem srdci narodil Pán, tak musíte být pastýřem. Jinými slovy, budete muset pro Něho pracovat. Budete muset šířit Slovo, skutečné poznání. Stát se pastýřem, znamená, stát se instruktorem, stát se misionářem.

Existují různé úrovně pastýřů. To je důvod, proč je v Bibli napsáno, že pastýř David se stal králem. Mojžíš byl pastýř a Ježíš je reprezentován také jako pastýř. Je to symbol těch, kteří pracují pro dobro lidstva.

Rozumíte? Jak se pastýř stará o ovce? Vidíte nějakého pastýře kopat nebo zabíjet své ovce? Ne! Opravdu dobrý pastýř, dá život za své ovce.

Ovce představují duše, zvířecí duše dobrých lidí, kteří se chtějí stát člověkem. Takže, jinými slovy, pastýř je člověk, a ovce, je zvíře. Je to jednoduchý symbol: pastýř je již na úrovni lidské bytosti. Pastýř dosáhl úrovně Tiferet, úroveň mistrovství. Jako pastýř, se stará o ovce, o ty duše, které ještě nejsou na úrovni Tiferet, ale které jsou mírné duše, které opravdu následují Slovo Pána.

Mnoho učitelů (pastýřů), bylo v době evangelií, kteří pracovali s dušemi lidí, kteří byli stále intelektuální zvířata, ale mírné, následující Slovo napsané v posvátných knihách. Jednoho dne se jim zjevil Anděl a řekl: "Vy jste pastýři, takže mám pro vás dobrou zprávu, protože pracujete pro duše, nyní přijde Pán a zrodí se ve vás na další úrovni, jako světlo."

Nato vypukne v Betlémě radost, což znamená "v domě chleba moudrosti." Betlém je Belen, epifýza. To je místo, kde se narodí Pán. Toto malé město Betlém, je epifýza, která je obklopena dalšími judskými městy, mozkem, který představuje mysl Jeruzaléma. Mysl, kde najdeme všechny ty defekty, neřesti a chyby, které máme v hojnosti. Takže, všichni lidé, mysl, jsou zde v mozku, a uprostřed se nachází epifýza, která je ze všech míst nejmenší, kde se rodí Pán. To je symbol pastýřů, kteří přijdou na oslavu narození Krista. Stejná událost se musí odehrát i v nás na různých úrovních.

Tři mudrci

Tri Kralove-magove-kneziA co tři mudrci, tři králové, nebo tři mágové? Toto je také symbol. Jsou to pastýři, kteří jsou již oděni v rouchách Pána, ve Světle, v Solárních tělech.

Moudrý pochází ze slova moudrost. Moudrost v hebrejštině je Chokma. Chokma je druhá sefira, která je přiřazena k nejkrásnějším atomům této energie, kterou nazýváme Kristus. Chokma, Kristus, moudrost, dělá člověka moudrého. Být moudrý, znamená mít Krista uvnitř. Takže tři mudrci, jsou třemi kroky nebo tři kategorie, tři stupně, v nichž inkarnujeme Pána.

Někde jsou vyobrazení s korunou. Koruna je v hebrejštině Keter, Otec. Koruna života, je Kristus. Jsou korunováni, což znamená, že jsou králové, stejně jako David, jako Šalomoun, protože Kristus je uvnitř. Jsou pomazaní ohněm. To je to, co nazýváme Mesiáš. Mesiáš je totéž, co Kristus nebo Avatár, někdo, kdo je vozidlem/nástrojem Slunečního světla. Kristus se projevuje všude.

Tito tři mudrci, jsou tři úrovně, v nichž se Kristus projevuje v těch, kteří již kráčejí po cestě sebeuvědomění:

  1. černý mudrc
  2. bílý mudrc
  3. žlutý mudrc

Toto jsou tři barvy alchymie. První z nich je černá, protože když poprvé inkarnujete Hospodina, tak vaše hmota je stále černá, s egem a touhou. Oheň je stále zavřený v různých částech vašeho Bytí, ve vašem vědomí, ve vašem těle, a vy ho musíte osvobodit, stejně jako když uhlí musí osvobodit oheň. Když je tento oheň zcela osvobozen a černota zmizí, pak se objeví bělost, která je čistota, panenství ohně uvnitř hmoty.

Stát se bílým mudrcem není snadné. Vlastně je to, to nejtěžší. Existuje mnoho zasvěcenců, kteří vstoupí do první části práce a stanou se černými mudrci nebo černými králi. Hebrejské slovo malachim, znamená králové nebo královny, a odkazuje na Tiferet ve světě Jecira, svět andělů. Na této úrovni zasvěcení, získáte úroveň malachim nebo král. Pouze na této úrovni se můžete stát mudrcem, ztělesněním Chokmy, moudrosti. No na začátku, jak Mistr Samael vysvětluje ve svých knihách, si tohoto ohně, který je v temnotě, ani nevšimnete. Protože tato černota musí zničit všechnu tu temnotu, kterou máme uvnitř, což je chtíč, ego, veškerá negativita, zvířecí touha, atd. Tím, že zničíme tuto temnotu, vysvobodíme vědomí - což je oheň, osvobodíme Krista. Kousek po kousku, pak začne zasvěcenec zářit víc a víc, a začne vidět více světla, dokud se nestane bílým.

Bílý král nebo mág se objeví poté, co porazí Lucifera v jednom konkrétním stádiu. To je to, co se stalo s Ježíšem: poté co uvnitř porazil Lucifera, se objevil před zástupy, jako bílý mág.

Na to, abychom se stali žlutým mudrcem, je třeba kráčet po cestě sebeuvědomění na jiné, vyšší úrovni. Žlutý mudrc je nad bílým. Žlutá je barva zlata. Toto zlato se musí objevit v zasvěcenci. Náramné očištění musí podstoupit ten, kdo chce, aby se v něm objevilo zlato. Toto zlato se objeví, když je zasvěcenec vzkříšen.

Zlato jako kov, je symbolem slunce. Stříbro je symbolem měsíce. Pokud se stáváte žlutým mudrcem, je to proto, že jste již Slunečním člověkem. Jste úplně očištěn, jste vozidlem/nádobou. Tak jako kov zlato, je vozidlem Slunečního světla, tak i vy jste také vozidlem tohoto Slunečního světla. Jste zlatý člověk, Slunečný člověk. Je to proto, že jste vybudovali diamantovou duši.

Kámen diamant se rovněž vztahuje ke Slunci. Mít na prstě diamant nebo v náhrdelníku je jednoduché, ale abyste ze své duše udělali diamantovou, to je velmi těžké. Udělat z duše diamantovou duši, znamená vlastnit kámen mudrců, být vzkříšený mistr, který má moc nad čtyřmi elementy, protože jste v samém středu kříže X, a od samotného středu, rozkazujete vodě, vzduchu, ohni a zemi, protože jste vozidlem tohoto světla, které je ve středu slunce, uprostřed země, uprostřed Plejád, ve středu galaxie, ve středu vesmíru. Toto světlo vás transformuje v různých úrovních.

Existuje mnoho vzkříšených mistrů, kteří mají vládu pouze v této sluneční soustavě, jiní, kteří mají vládu nad galaxií, další, kteří mají vládu v Nekonečnu, protože toto světlo transformuje zasvěcence v různých krocích. Ne všichni vzkříšeni mistři mají takový rozsah, jen ti, kteří mají moudrost mnoha nekonečen, mohou vstoupit do Absolutna (s úrovní Anklad) a stát se Paramarthasatya. To je důvod, proč, když mluvíme o mistru Ježíši z Nazaretu, mistru Aberamento, tak se vždy před ním skláníme, protože on je Paramarthasatya. On má v sobě moudrost mnoha nekonečen. Na planetu Zemi přišel, aby pomohl. Existují další vzkříšení mistři, kteří mají moudrost galaxií. Toto je způsob, jakým se toto Sluneční světlo rozšiřuje, a to závisí na vaší práci, záleží to na vašem vědomí. Vidíte, vždy existují různé hierarchie, dokonce i mezi znovuzrozeními, mezi žlutými mudrci.

Takže, toto je Zrození Krista. Jedná se o posloupnost, systém probouzení Solárních schopností, které jsou skryty v každém z nás.

Otázky a odpovědi

Posluchači: A co betlémská hvězda?

Instruktor: Betlémská hvězda, je naše vlastní osobité individuální Bytí, náš vlastní osobitý Monád. Každý z nás má svou vlastní specifickou Betlémskou hvězdu. Epifýza souvisí s městem Betléma, kde se narodil Pán. Epifýza také souvisí s betlémskou hvězdou, hvězda, která vede mága. Ta hvězda je sebe-pamatování. To je důvod, proč vždy říkáme, že si musíme pamatovat sami sebe, že máme následovat vlastní konkrétní hvězdu, protože všechno, co jsme, pochází z Ein Sof. V Ein Sof máme svůj vlastní osobitý atom nebo hvězdu, která je spojena s naším vlastním, osobitým, fyzickým tělem a vědomím. Tento osobitý Ein Sof nebo hvězda, která je nahoře spojena s Kristem, se chce rozvinout a rozvíjet v nás všechny síly/schopnosti Pána. Ein Sof nás vede, pokud posloucháme, a sestupuje podle našeho stupně, abychom se mohli vyvíjet. Následovat tuto hvězdu, znamená být mág. Pamatujte si, že tuto hvězdu následovali tři mudrci. Takže, pokud chcete následovat tuto hvězdu, tak se musíte stát knězem, což je totéž, jako být mágem. Stát se knězem nebo mágem neznamená jen provádět obřady, až na jeden: obřad transmutace vaší Sluneční síly.

Posluchači: Kristus se musí narodit v tajnosti, kvůli Herodovi…

Instruktor: Na začátku, když najdete toto poznání, když jste nadšený a probouzíte a rozvíjíte své vnitřní Já, tak začnete mluvit a chcete, aby každý následoval tuto cestu. Potom natrefíte na lidi, kteří jsou velmi skeptičtí a začnou vám do mysli vkládat pochybnosti. To je Herodes. Herodes představuje svět. Herodes se nachází uvnitř každého mysli. Všichni máme svého vlastního, osobitého Heroda, který nám do mysli vkládá pochybnosti. Herodes se dopouští nevěry s Herodiadou, lidstvo. Herodiada představuje prostituujíce se lidstvo, které uctívá negativismus. Takže, náš vnitřní Herodes smilní s Herodiadou. Když mluvíme s ostatními o Kristu, hned se cítí ohroženi (kvůli svému vnitřnímu Herodovi), a chtějí zabít dítě Krista, které se v nás vynořuje. Takže, to je důvod, proč, když se začneme probouzet a mít zážitky, tak musíme držet jazyk za zuby a chovat se jako kdokoliv jiný, a skrývat Pána. Na to, abychom mohli pomoci lidstvu, Pán musí nejdříve narůst a dospět v našem nitru. Ale pokud je Pán ještě dítě, tak se musíme mít na pozoru, protože, jak si pamatujete, v době Heroda zabili mnoho dětí. Jen ti, kteří jsou chytří, jsou zachráněni.

Posluchači: Během přednášky jste poukázal na to, že Kristus je Ein Sof Ór, no také jsme slyšeli, že Kristus je Chokma. Myslím, že jste na to odpověděl už v přednášce, ale můžete ještě jednou vysvětlit mezi nimi rozdíl?

Instruktor: Kristus je světlo, které se rozvíjí do mnoha světel. Kristus je jeden a mnoho. Kristus je Ein Sof Ór. Kristus je Paprsek Okidanokh, Centrální Slunce. Kristus je Svatá trojice: Keter, Chokma, Binah, Otec, Syn a Duch svatý, kterého nejkrásnější atomy září v Chokme, moudrost. Kristus se rozvíjí do páru, kterým je Abba a Aima, Otec a Matka. Božská Matka Kundaliní je také Kristem. Kristus se rozvíjí do dvanácti apoštolů, kterých máme v sobě, takže každý apoštol je součástí tohoto světla, je součástí Krista. Kristus se rozvíjí do dvaceti čtyř světel nebo do dvaceti čtyř starců, o nichž se zmiňuje kniha Zjevení. Každý jeden stařec je Kristus sám o sobě, na různé úrovni. A na konec, Kristus se rozvíjí do 49 ohňů. Uvést v činnost všechny tyto části Krista, které máme uvnitř, znamená propojit všechny žárovky, abyste ve vašem domě měli světlo ze stejné elektřiny. Pamatujte si, že Kristus je všude. Kristus v řecké mytologii se nazývá Zeus, Jupiter, Otec všech bohů. Kristus je symbolizován mnoha způsoby.

Chi-Rho-Kristus

 

přeložené z anglického originálu: Gnostic Nativity of Christ
přednáška daná Gnostickými Instruktory na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian