slovnik

Entropie a oběť

Dnešní přednáška bude o zákonu entropie a zákonu oběti a o tom, jak tyto zákony souvisí s naší psychologickou prací na cestě Seberealizace.

Musíme vědět, že každá kosmická jednotka ve vesmíru využívá určité množství energie, aby se v jakékoli dimenzi projevila. Pamatujte, že význam energie je „to, co je v činnosti“, z řeckého energos, což znamená „aktivní“, což samo o sobě je z en „v, ve“ + ergon „práce“. Existuje tedy síla, kterou nazýváme energie, která se vždy nachází ve hmotě.

Energie a hmota spolu vždy souvisí. Můžeme také říci, že hmota je jeden pól a energie je druhý pól. Hmota a energie koexistují, proto Einstein řekl, že hmota se přeměňuje na energii a energie na hmotu. Každý živý tvor potřebuje pro svou existenci energii, to znamená, že hmota a energie mají společnou podstatu; vesmír existuje jako důsledek proměn hmoty a energie.

Když pozorujete sluneční soustavu, každá planeta má jiný typ energie nebo množství síly. Proto v astrologii poukazujeme na každou planetu a říkáme, že souvisí s tím či oním typem činnosti, která souvisí s jejím vlastním konkrétním typem síly.

Každou planetu udržují při životě ostatní planety. Slunce například udržuje každou planetu, aby se mohla kolem něj otáčet, ale každá planeta také vyzařuje svoji vlastní určitou energii, která jí umožňuje zůstat v určité vzdálenosti od Slunce, ve své správné poloze vůči Slunci a ostatním planetám. Musíme pochopit, že tento typ energie je vždy vysílán a přijímán. Jak říkáme, vždy existuje vysílač a přijímač této síly na různých úrovních. Když jedna energie působí v jedné rovině a přechází do jiné roviny, můžeme říci, že takový typ energie obětuje hmotu této roviny, aby se projevila jako hmota v jiné rovině; tedy prostřednictvím zákona oběti se jakýkoli druh energie přeměňuje na jiný druh energie skrze různé dimenze.

Energie, která pochází z Absolutního abstraktního prostoru, sestupuje ve svém čistém stavu, ale když sestupuje do různých dimenzí, prochází procesem přeměny, aby se mohla objevit v trojrozměrném světě. Když říkáme, že se obětuje, myslíme tím, že se přeměňuje; to znamená ztrácí jeden stav, aby se mohla objevit v jiném stavu. Jinými slovy, aby energie přešla z jedné dimenze do druhé, musí se obětovat.

K této oběti nebo transformaci dochází proto, aby se energie okamžitě nebo automaticky nevrátila do svého vlastního zdroje, protože pokud se tato energie nepřemění na jiný typ energie – ať už je volná nebo spojená s jiným typem hmoty – tak se vrátí zpět k vlastnímu zdroji. Tomu říkáme entropie.

Toto slovo entropie pochází ze slova „en“, což je stejná energie a „tropie“ nebo „tropos“, což znamená „vrátit se“; entropie je tedy způsob, jakým se energie vrací ke svému vlastnímu zdroji. Tento návrat může nastat z jednoho zdroje do druhého dimenzionálního zdroje, dokonce se může vrátit přímo do hlavního zdroje, kterým je Absolutní abstraktní prostor. To se děje během intervalů, které v sanskrtu nazýváme Mahamanvantara a Mahapralaya. V Mahahamanvantare energie, která je světlem, sestupuje z Absolutního abstraktního prostoru a je uvedena do činnosti; proto se to nazývá energie, je to „ v činnosti“.

Když se energie pohybuje z jedné úrovně do druhé, vždy ve stavu pohybu, vznikají různé prvky a různé druhy hmoty. Tyto energie stále procházejí různými transformacemi, aby vytvářely odlišné typy hmoty.

Totéž se děje v různých královstvích přírody. Když však přijde Mahapralaya, velká kosmická noc, kdy celý vesmír odpočívá, pak se energie vrátí do svého vlastního zdroje. Když se energie musí vrátit ke svému zdroji, tak hmota, která tuto energii obsahovala, se rozpadne. Důvod, proč se rozpadá, je ten, že zdroj světla, který tuto hmotu udržoval, už tam není.

Tento úkaz vidíme například na Měsíci. Měsíc je v entropii, což znamená, že veškerá energie, která byla na Měsíci, tam už není. Tato energie, která dodávala Měsíci život během kosmických dnů, se vrátila do svého vlastního zdroje v Mahapralayi, veliké kosmické noci. Když však přišel úsvit nového velkého kosmickéh o dne, Mahamanvantara, tak tatáž energie, která udržovala Měsíc, začala vytvářet jiný typ hmoty, a tou hmotou je tato planeta Země. Jinými slovy, tato planeta Země je dcerou Měsíce. Měsíc se točí kolem Země, protože Země čerpá veškerou energii Měsíce.

Existuje teorie, která tvrdí, že Měsíc je dcerou Země, ale je tomu naopak. Ve skutečnosti je to Země, která pohlcuje veškerou energii Měsíce, a proto se Měsíc jednoho dne přemění na kosmický prach. Navždy se rozpadne. Tomu říkáme entropie.

Zde se podívejte na to, co nazýváme Theomertmalogos, tvůrce, hlavní emanátor inteligence Slunečního Absolutna, který vykonává oběť, transformaci života Země, aby energie nebyla promrhána. Když se energie nepoužívá, když se plýtvá energií, stane se to, že inteligence se ztrácí. Když se ztratí inteligence, nedosáhne se pozitivního výsledku. Když se entropie neobětuje, v důsledku toho selže. To se děje s monádem: když nemůže provést potřebné oběti, pak zákon entropie převezme kontrolu a výsledkem je selhání.

Ve vesmíru najdete mnoho způsobů, kterými inteligence – to znamená Bůh, který se v kabale nazývá Binah, Duch svatý nebo Kristova inteligence – koná prostřednictvím monáda. Aby se monád mohl duchovně rozvíjet, a aby dosáhl pozitivních výsledků a neztratil příležitost v daném cyklu existence, musí se naučit uvést do činnosti energii, kterou je Kristus.

Ale k tomu musí člověk vynaložit velké úsilí, aby učinil tento typ oběti. Nevynaložíme-li velké úsilí, zapleteme se do zákona entropie, který způsobí, že se energie mechanicky vrátí do svého vlastního zdroje, a tedy hmota, která byla uvězněna, se v Klipothu rozpadne, protože není vědomě obětována. Ti, kteří jdou touto cestou, nedosahují pozitivních, vědomých výsledků.

Tento důsledek se právě teď děje na naší planetě Zemi. Planeta Země je v tomto momentě pod zákonem entropie, což znamená, že všechny atomové / kosmické jednotky, které souvisí se všemi královstvími přírody, se rozpadají. Bohužel výsledkem toho není vědom pozitivní výsledek, protože nedochází k vědomé oběti.

Příklad : Strom čerpá určitý druh energie, který pochází z planet a hvězd. Tato energie se transformuje v jeho těle a poté sestupuje přes jeho kořeny, je sdílena přes síť kořenů s ostatními stromy a rostlinami, a poté sestupuje do vnitřních vrstev planety. Takto se planeta živí. Každý strom nebo rostlina potřebuje svoji vlastní energii.

Existují i různé jiné, komplikované typy organismů, jmenovitě iracionální a racionální zvířata, která čerpají různé druhy energií současně. Nejkomplexnějším z nich je lidský organismus. Sestává z mnoha různých mikrolaboratoří. Tyto mikrolaboratoře se nazývají žlázy, endokrinní žlázy. Každá žláza s vnitřní sekrecí přijímá různé druhy energií souvisejících s planetami, hvězdami a vesmírem obecně. Tato energie se mechanicky přeměňuje ve fyzickém těle a posílá se do vnitřních vrstev Země.

Tak jako fyzická těla intelektuálních zvířat přeměňují energii kosmu a dávají Zemi, tak čerpají energie ze Země a přeměňují je ve svých mikrolaboratořích nazývaných žlázy, a pak je přenášejí zpět do vesmíru.

To, co se děje v jejich fyzických organismech, se děje také v rostlinné, minerální a iracionální živočišné říši. Jak víte, v kabale se fyzická úroveň nazývá Malkuth, hebrejské slovo, které znamená „království“.

Malkuth obsahuje říši minerálů, rostlin, zvířat a humanoidů. V říši minerálů, rostlin a iracionálních zvířat není problém, protože tyto říše vždy provádějí pozitivní přeměny. Problém nastává, když anima (lat. „duše“) vstoupí do humanoidního zvířecího stavu, protože animy tohoto království díky nevědomosti vytvářejí ego. Kvůli neznalosti vědomí, tato anima, energie, která vstupuje do fyzického těla lidí na intelektuální úrovni zvířat, je transformována nesprávným způsobem, a tak vytváří to, co nazýváme protoplazmatická ega. Takže protoplazmatická ega jsou vadné výtvory. Jedná se o důsledek chybných přeměn energie.

Ve starověku, v době Lemurie, lidé žili přibližně dva tisíce let. To byl průměr. V té době byl lidský organismus bez ega. Bylo v něm pouze lidské vědomí a samozřejmě veškerá energie, která přicházela shora a zdola, působila bez jakéhokoli zásahu. Výsledkem byl dokonalý organismus, který žil až patnáct století. Ale od stvoření protoplazmatického ega se počet let od jedné hlavní rasy k další rase zmenšil.

V době Egypta, v naší současné árijské hlavní rase (viz: hlavní rasy), lidé běžně žili sto padesát let. Od období Egypta až po tyto časy konce je průměrný věk, kterého se lidé dožívají, asi padesát let. Někteří lidé se dožívají osmdesát a více. Zřídkakdy se někdo dožije sto let. Proč? Je to proto, že žlázy a mozek jsou zdegenerovány. Namísto správného fungování fyzického organismu se samotná protoplazmatická ega živí energií, která přichází do našich živočišných těl. Proto fyzicky onemocníme a umíráme tak mladí.

Pokud pozorujete lidi, když kráčíte po cestě, s těmito znalostmi gnosticismu a když máte za sebou roky práce na regeneraci fyzického těla, tak si všimnete, že lidé jsou velmi hloupí, protože nešetří energií, resp. netransformují ani neobětují zákon entropie. Jen se nechávají unášet proudem degenerace. Takže něco, co je pro vás naprosto jasné k pochopení, oni nechápou. Musí hodně zápasit, aby pochopili věci, které jsou pro vás velmi snadno pochopitelné. Vidí věci na své běžné úrovni, protože mozek využívají asi na tři procenta.

Vzpomínám si na film, ve kterém lidé z jiné planety nazývali lidi na Zemi „malými mozky“, protože používáme jen malou část mozku a oni používali padesát až šedesát procent svého mozku. Ve skutečnosti je to fakt, protože z mozkové kapacity využíváme jen tři. Není to jen kvůli degeneraci mozku, ale také kvůli degeneraci žláz, protože mozek je propojen se všemi žlázami a plexusy, které transformují energie, které zachycujeme přes náš organismus. Energie, která se má dostat do mozku, tedy nejde tam, ale přímo do našeho ega.

Takže naše ego si krade energii pro sebe. Upřímně řečeno, jsme ve stavu entropie. Postupně degenerujeme a smrt nás vyrovná.

Problém je v tom, že lidé si neuvědomují problém, který mají se zákonem entropie. Každý si myslí, že se vyvíjíme. Evoluce znamená pokrok, napředování, zlepšování se; podívejme se však na příklad klasické hudby, typu hudby, která vibruje ve vyšších oktávach. V dnešní době lidé tento druh hudby nemají rádi. Samozřejmě, když to říkám, netvrdím, že všichni lidé jsou takoví, vím, že někteří lidé mají tuto hudbu stále rádi. Mluvím však o 97 procentech lidí na Zemi, kteří nenávidí klasickou hudbu, protože jí nerozumí, protože tento typ hudby vibruje s druhem energie, která souvisí s některými buňkami mozku, které u většiny lidí na Zemi již nejsou v činnosti. Takže se jim to nelíbí, protože tento typ energie nevibruje nebo nerezonuje s jejich mozkem. Takoví lidé přitahují do mozku nižší vibraci, která ničí a dále degeneruje fyzické tělo.

Takže pro velkou většinu lidí, namísto toho, abychom rozvíjeli vyšší smysly, duchovní síly, ctnosti atd., degradujeme, degenerujeme a ztrácíme fyzické smysly. To není evoluce, ale devoluce, to je síla, která se vztahuje k vnitřním vrstvám planety.

V dávných dobách byli velcí zasvěcenci dobře informováni, protože věděli o tomto typu znalostí, které vás učíme. Věděli, že hlavním orgánem planety Země je lidstvo. Lidský organismus přitahuje nejsilnější energie z kosmu. Věděli, že stav žláz lidského organismu je nezbytný pro činnost přírody, aby byla sama příroda stoprocentně stabilní. Ale když lidé smilní, to posiluje ego, zvířecí žádostivost a pak se energie nevrátí do svého zdroje. Nevstupuje do planety, do jejích vnitřních vrstev správným, lepším způsobem, ale jde nesprávným směrem. To znamená, že jde směrem k našim protoplazmatickým egům. Když dochází k této nesprávné transformaci, příroda si nebere energii z potravy, kterou potřebuje k přežití.

Země se musí snažit přežít, protože lidstvo degeneruje kvůli zneužívání sexu. Potravinová energie, kterou planeta potřebuje, aby byla naživu, se v okultismu nazývá Askokin. Askokin je hlavním typem energie, která udržuje Zemi. Askokin je obsažen v nos seminis, „entite semene“. Askokin je obsažen také v krvi a nejen v lidském organismu, ale také v organismech zvířat. Krev iracionálních zvířat a jejich sperma také obsahují určitý typ Askokinu. V rostlinách je Askokin určitá zelená látka, stejně jako pyl. V minerální říši se nachází v magnetismu a elektřině, silách kovů. To je to, co nazýváme Askokin.

V dávných dobách také nedocházelo k pozitivním přeměnám energie, kterou příroda potřebovala, dokonce ani pro děti, protože fyzické tělo – mylně nazývané lidské bytosti – mělo zdegenerované žlázy, kvůli smilství a tím plýtvalo energií do atmosféry. V různých historických časech existovaly epochy degenerace, ve kterých byl lidský organismus zdegenerován alkoholem a mnoha jinými neřestmi. V důsledku toho byl samozřejmě nedostatek energie vstupující na Zemi správným způsobem na základě čehož bylo pro tehdejší kněze nezbytné dodat Askokin na Zemi prostřednictvím rituálních obětí. Věděli o vztahu, který měla látka Askokin s krví, a proto obětovala zvířata u takzvaných „holocaustů“. V mnoha náboženstvích se na oltářích obětovala zvířata, aby osvobodili Askokin přičemž zpívali různé modlitby nebo mantry. Věděli, jak ovládat mocné elementární síly, aby ovládly síly přírody.

V souladu s tradicí kněží nebo proroků té doby tedy věděli, že ničivé síly přírody se projeví, aby osvobodily Askokin z krve lidí prostřednictvím zemětřesení nebo tornád nebo jakýmkoli jiným způsobem, který příroda potřebovala osvobodit energii Askokin obsaženou v krvi humanoidů a zvířat, aby se planeta mohla vyléčit sama.

Takže to je důvod, proč ve velmi starých náboženstvích byly tyto holocausty nebo oběti zvířat velmi populární. Toto byla samozřejmě barbarská tradice, ale nezbytná k tomu, aby kněží mohli ovládat přírodní síly, které by jinak zničily lidi.

Tyto holocausty se prováděly proto, aby síly přírody dosáhly rovnováhy. Avšak díky některým zasvěcencům , kteří říkali, že jde o barbarskou praxi, se tyto oběti zvířat přestaly vykonávat. Obětování zvířat se tak na mnoha místech zastavilo.

Lidé se však nadále chovali stejným zdegenerovaným způsobem. Přírodě tedy vždy chyběla potřebná Askokin energie, aby se udržela naživu. Důsledkem toho došlo na mnoha místech k válkám, aby příroda absorbovala energii Askokin z krve mnoha lidských bytostí na bitevním poli.

První a druhá světová válka jsou výsledkem tohoto mechanismu přírody. Kde příroda dala do pohybu různé humanoidní stroje, s cílem získat velkou oběť nebo holocaust, aby se udržela planeta. Příroda vždy žádá o tento typ energie prostřednictvím zemětřesení, tornád apod. Příroda si násilně bere energii Askokin, pokud se neumíme chovat jako lidé a předávat energii přírodě správným způsobem.

Pochopte, že když jednáme nesprávným způsobem, máme v organismu bolest nebo nemoc, která má tendenci osvobozovat energii Askokin. Protože když vstoupíte do stáří, energie Askokin se postupně osvobozuje, dokud nezemřeme.

Energie, která vstupuje do mladých lidí, pochází z horní atmosféry kosmu. Ti mladí berou tu energii a přeměňují ji, protože jejich žlázy jsou díky mládí v dobrém stavu. Když někdo zneužívá své fyzické tělo, žlázy začnou degenerovat a výsledkem je, že energie se začne vracet ke svému původnímu zdroji. Entropie je, když se něco vrátí do svého zdroje, do původního stavu. Výsledkem toho je smrt. Když nastane smrt, energie už v tomto těle není aktivní.

Krev je jediným prvkem, který obsahuje tento druh energie, ale v okamžiku smrti si ji příroda bere pro sebe. To je důvod, proč když vás pohřbí, příroda si ji vezme. Podobně, když je tělo zpopelněno, příroda si také vezme tuto energii z krve. Jak se píše:

„Protože jsi (mozek) poslechl hlas své ženy (pohlavní orgány) a jedl jsi ze stromu, co jsem ti zakázal: Nebudeš z něho jíst - pro tebe bude ( האדמה HaAdamah) půda (vaša tělesnost) prokletá; s námahou se z ní budeš živit po všechny dny svého života; ba trní a bodláci bude ti rodit; a polní byliny budeš jíst; v potu obličeje budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do ( האדמה HaAdamah) země; neboť z ní jsi vzat: neboť prach jsi av prach se obrátíš. “ - 1. Moježišova 3: 17-19

V těchto časech je problém entropie nebezpečnější, protože my humanoidi, mylně nazývaní lidskými bytostmi, neničíme jen své fyzické tělo, ale svou nevědomostí i fyzická těla zvířat, rostlin a minerálů. Výsledkem je, že celá planeta, to jest čtyři království přírody jsou nyní v entropii.

Pokud například pozorujete oceány, velké masy vody obsahují speciální prvek potřebný k přeměně určitého typu energie, která pomáhá udržovat planetu zdravou a při životě. Nyní jsou však vody kontaminovány. Před několika lety, kdy jsme dávali přednášky na stejné téma, lidé se učili, jak pečovat o vody, ale teď je to ještě horší. Kvůli mnoha nehodám, které jsme za ta léta viděli, se ropa vylila do moří a ničí hlavní prvek Země, vodu. Voda samotná je nyní v entropii, což znamená, že neplní svou povinnost.

Půda na mnoha místech na Zemi neplní svou povinnost, protože je v entropii. Voda je v entropii, kyslík v atmosféře je plný smogu a jak víte, vnější vrstvy atmosféry se ničí v důsledku aktivit ignorantů na Zemi. Takže i atmosféra je v entropii.

Když jsou čtyři království kterékoli planety v entropii, konečným výsledkem je, že takový zákon přemění tuto planetu na Měsíc. Měsíc byl v minulém kosmickém dni (Mahamanvatara) takový, jako je Země nyní. Každé z jeho království, minerální, rostlinné, zvířecí a humanoidní království zdegenerovalo. Výsledek je nyní patrný ve vesmíru: Měsíc je mrtvá planeta.

Planeta Země je kosmický problém, protože její království vstupují do entropie dříve, než by k ní obvykle mělo dojít, jelikož jsme v 5 hlavní rase a planeta Země ještě musí zrodit 6 a 7 hlavní rasu. Planeta je ve stavu entropie dříve, než by měla být.

Pokud o tom chcete důkaz, pozorujte rostlinnou říši. Víte, že každý strom přeměňuje energii, která s ním souvisí. Různé stromy a různé rostliny transformují svoji vlastní konkrétní energii. Když však vědci nebo jakýkoli ignoranti s chamtivostí nebo ambicemi začnou geneticky křížit jednu rostlinu s druhou, falšují molekuly nebo buňky této kosmické entity. Výsledkem je, že energie, která byla v tomto stromu nebo rostlině, se začíná vracet do svého vlastního zdroje, a tedy rostlina neplní svou povinnost jako vedení nebo řidič energie pro přírodu. Výsledkem je, že Zemi tuto energii nedostává.

Kolik rostlin je v současnosti změněno, kříženo? Hodně. Stejně tak se kácí mnoho stromů a výsledkem je chátrání mnoha lesů kvůli ambicím mnoha továren a chamtivosti lidí. Když se odstraní strom, nemůže vykonávat svou kosmickou povinnost. Nemůže dávat a přijímat energii, kterou by měl.

Každé zvíře má také svoji anténu, na různé druhy energie. Musíme pochopit, že pokud zabijeme určité druhy, pak Zemi postrádá typ energie, který by takový druh transformoval. Proto pro nás není překvapením, když vidíme množství zemětřesení, tornád a neštěstí, které se dějí na planetě Zemi. Je to proto, že energie již není na Zemi v potřebném množství.

Samozřejmě existuje plán podle kosmického zákona. Víme, že sluneční soustava rotuje kolem Alcyone, hvězdy Plejád. Alcyone je středem souhvězdí zvaného Plejády a naše slunce je 7 hvězdou, která kolem něj rotuje.

Úplná rotace naší sluneční soustavy kolem Alcyonu trvá přibližně 26 000 let. Když k tomu dojde, přejde přes všech dvanáct znamení zvěrokruhu. Existuje však další sluneční soustava, která je poblíž té naší. Nazývá se Tylar. Ve skutečnosti existuje mnoho solárních systémů poblíž tohoto.

Jméno našeho slunce je Ors a je centrem této sluneční soustavy. Takže naší sluneční soustavě dáváme stejné jméno Ors. Ors se točí kolem Alkyoně, obrovské hvězdy Plejád. To druhé slunce Tylar rotuje kolem jiné hvězdy. Tyto dvě různé kosmické dráhy se shodují v určitém bodě jejich příslušných rotací. Ve skutečnosti se jedna sluneční soustava otáčí jedním směrem a druhá jiným směrem a na konci cyklu své cesty nebo rotace se setkají. Když se to stane, dojde k setkání planet každé sluneční soustavy.

Buďme konkrétnější: Sluneční soustava Tylar má spoustu planet. Šestou planetu, která rotuje kolem Tylara , zasvěcenci planety Země nazývají Herkolubus. Herkolubus znamená „velká síla“ nebo „mocná síla“. Tato planeta Herkolubus je šestkrát větší než Jupiter a během určitého bodu na kosmické dráze dvou slunečních soustav se tato planeta vždy dostane na dráhu planety Země.

Opakuji: Kolem planety Tylar rotuje mnoho planet, ale tato šestá planeta Herkolubus, je planeta, která vstupuje na stejnou oběžnou dráhu jako planeta Země, kdy se obě sluneční soustavy křižují.

Když k tomu dojde, dojde k nárazu magnetických sil. Dříve se planeta Herkolubus setkala se Zemí čtyřikrát a pokaždé – kvůli hmotnosti Herkoluba, která je mnohonásobně větší než Země – způsobila, že planeta změnila své osy a změnila povrch kontinentů, protože kontinenty jsou jako žloutek plovoucí v o vaječném bílku. Právě v tomto okamžiku musí zákon oběti obětovat toto lidstvo, aby zastavil zákon entropie uvedením ohně do činnosti.

V době Atlantidy byl Herkolubus jediným způsobem, jak zastavit zákon entropie, protože i Atlanťané mnoha způsoby ničili přírodu. Oni také ničili vodu. V důsledku toho bylo lidstvo obětováno vodami, aby vody a planeta mohly být zachráněny.

Právě v tomto okamžiku, protože degenerace árijské hlavní rasy je ještě větší než u atlantské rasy, musí být tato hlavní rasa obětována ohněm, aby planeta nezemřela. Proto jediná naděje, kterou máme, je oheň.

Proč tomu tak je? No například, pokud pozorujete říši minerálů, říši rostlin, říši zvířat a dokonce i říši lidí, postupně se stávají stále více degenerovanými; kvůli tomu je planeta Země v agónii. Proto zjistíte, že bylo provedeno mnoho obětí. Proto jsou nám tyto znalosti dány. Žádá se od nás, abychom tuto oběť přinesli individuálně. Protože jediný způsob, jak se vyhnout entropii, je oběť, jiná cesta neexistuje.

Neobětujeme-li své ego, nepřemůžeme síly entropie, protože když je entropie v činnosti, smrtí vše srovná. Tak se postupně, od nemocí po války, všechno ničí, aby se veškerá energie mohla vrátit do svého vlastního zdroje, což nás zanechá bez jakýchkoli pozitivních duchovních výsledků a jediné, co zůstane budou selhání.

Pokud budete pozorovat společnost, uvidíte, že entropie přitahuje lidi mnoha způsoby a mozek je více zdegenerován. Lidé už nedokážou vidět dobré věci a dokonce uctívají špatné věci. Tato společnost obdivuje toho, kdo má srdce z kamene, a člověk, který má dobré srdce a pomáhá druhým, je považován za slabocha.

Když pozorujete naftu nebo benzín, který dáváte do auta, vidíte, že je to element, který obětujete, abyste získali energii pro pohyb vašeho auta. Nafta nebo benzín zmizí, zemřou, aby mohli provést činnost, která dává hybnou sílu vašemu vozidlu. Rovněž, chceme-li se osvobodit od entropie, musíme obětovat prvky, které energii ničí, a využít energii, která je v těchto prvcích, ke vzniku vyššího typu síly, která vytvoří vyšší typ bytí, abychom se vyhnuli zákonu entropie. Například, obětujeme-li naše sexuální potěšení, náš chtíč, pak se sperma a vajíčko rozpadnou a druh energie, kterou uvolníme, zregeneruje různé žlázy a části našeho mozku, které jsou zdegenerovány.

Takže jediný způsob, jak zregenerovat fyzické tělo, psychiku a celé naše Já, je uvést do činnosti energii, kterou do činnosti neuvádíme. Energie, kterou nám zákon entropie bere kvůli naší nevědomosti, je odebírána skrze ego, které jsme již vytvořili. Proto musíme toto zvířecí ego obětovat. Abychom toho však dosáhli, musíme vynaložit obrovské úsilí, protože zákon entropie se obětuje pouze vynaložením obrovského úsilí. Tento typ obrovského úsilí může vynaložit každý člověk k dosažení čehokoli. Ale při této práci musíme vynaložit obrovské úsilí, abychom překonali zákon entropie.

Představte si situaci, kdy lezete na horu a dosáhnete vrcholu, a pak sestoupíte z této hory do údolí, a po hodinách stoupání a klesání k vám někdo přijde a řekne vám, že se musíte vrátit na vrchol, protože jste tam zapomněli něco velmi důležitého a vy se musíte znovu vrátit na tu horu a vylézt na ni a znovu se vrátit do údolí. Samozřejmě vaše tělo se už cítí vyčerpané. Znovu provést toto stoupání vyžaduje obrovské úsilí. Musíme obětovat to, co jsme již získali, pro něco lepšího. Naše ego je vždy připoutáno k mnoha věcem, k přírodě, k rodině. V této souvislosti mě napadá tento citát z Lukášova evangelia:

„A stalo se, když šli cestou, že mu jistý muž řekl: Pane, půjdu za tebou, kamkoli půjdeš. A Ježíš mu řekl: Lišky mají nory a nebeské ptáky hnízda. ale Syn člověka nemá kde hlavu sklonit.

A řekl jinému: Následuj mě! Ale on řekl: Pane, dovol mi nejprve jít a pohřbít svého otce. Ježíš mu řekl: Ať mrtví pohřbívají své mrtvé, ale ty jdi a zvěstuj království Boží.

A jiný řekl: Pane, půjdu za tebou; ale dovolte mi nejprve se rozloučit s nimi, kteří jsou doma u mě. A Ježíš mu řekl: Nikdo, kdo položil ruku na pluh a ohlédl se zpět, není vhodný pro království Boží. - Lukáš 9: 57-62

Takže, pokud si předtím, než vstoupíme na tuto cestu, myslíme: „Ach předtím, než to udělám, musím nejprve tvrdě pracovat, abych si splnil své sny,“ pak ne pomýšlíte na obrovské úsilí. Myslíte na své milované ego, na své pozemské komodity.

Pokud věříme, že máme odhodlání pracovat na odstranění ega a realizaci Bytí, ale přesto si pomyslíme: „Předtím, než na tom začnu pracovat, musím udělat to a to, a pak se do toho pustím,“ neuvažujeme správným způsobem, způsobem potřebným na provedení tohoto obrovského úsilí.

Zřeknout se reality života, naší současné situace, kterou máme právě ve chvíli, kdy ji nejvíc potřebujeme, je nejbolestivější věc, protože souvisí se silami přírody. Na začátku musíme obětovat věci, které nám škodí a které je velmi snadné rozpoznat a pozorovat v sobě. Ale později v psychologické práci musíme obětovat věci, které jsou pro nás velmi dobré. Takto obětujeme nižší zákon za nadřazený zákon, protože takto jsme ovládáni nadřazenými zákony, abychom překonali nižší zákony.

A to je to, co bychom měli opravdu chtít. Víme, že zákony, které nás v tomto okamžiku řídí, jsou mechanické zákony. Jsou to zákony, které nám způsobují různé druhy nemocí a bolesti. Jediný způsob, jak to překonat, je obětovat nižší zákon. Toho lze dosáhnout jen s obrovským úsilím, proto na této cestě máme čtyři zkoušky související s přírodou, kterými jsou země, voda, vzduch a oheň. Tyto zkoušky souvisí s naší vlastní přirozeností nebo psychologií.

Pokaždé, když dosáhneme určité úrovně duchovního rozvoje, na této úrovni máme různé věci, které musíme obětovat, abychom dosáhli další úrovně. Musíme to dělat vědomě, protože pokud to neuděláme, budeme následovat proud života, který je právě v tomto momentě entropií.

Vše je zdegenerováno a degenerující. Všechno se vyrovná a zredukuje do svého původního zdroje. Zákon entropie vyrovnává, obnovuje, vyvažuje energii procesem smrti, aby se energie mohla vrátit ke svému vlastnímu zdroji. Ať už byla tato energie vázána na tělo bohatého člověka nebo chudého člověka, nakonec zákon entropie vyrovná jejich těla se smrtí a nezůstane v nich vůbec žádná energie.

Tento proces probíhá iv této chvíli. Když se podíváte na lidi, všichni budou kousek po kousku vyrovnáni, dokonce i když jsou fyzicky naživu. Budou mrtví pro ducha, pro vyšší síly, dokud je úplně nerozloží ohne přírody, v pekle. Časem bude tato planeta obydlena monstry. Planety se už zmocňují monstra. Samozřejmě, mluvím z psychologického hlediska. Jsou lidé, kteří chtějí jen zabíjet lidi, aby získali moc, a propaganda, kterou vidíte ve filmech, je přesně taková: smrt, zabíjení, degenerace, protože všichni jsou vyrovnáváni.

Vymanit se z tohoto procesu vyrovnávání je velmi obtížné, protože můj přítel, moje rodina, můj otec, moje matka, moji příbuzní atp. atd., všichni jsou vyrovnáváni. Vytáhnout se z tohoto procesu tedy znamená být rebelem. Rebelům s dobrým cílem, následujícím správný směr, kterým je seberealizace a obětování toho, co je zdegenerováno, aby vzniklo něco nového.

Opakuji však: Pokud velký kosmický zákon dovolí tomuto lidstvu zachovat si směr, kterým se ubírá, výsledkem bude, že lidstvo přemění tuto planetu na nový Měsíc ještě před tím, než k tomu má dojít. A vzhledem k tomu, že je nezbytné zrodit 6 a 7 hlavní rasu, je nepřístupné, aby planeta Země vstoupila do těchto stavů entropie. To je důvod, proč bude toto lidstvo obětováno a to, co přinese tuto velkou oběť, je oheň.

Vnitřní vrstvy Země jsou popraskané, proto vidíme velké zlomy v Atlantském a Tichém oceánu. Tyto velké zlomy přivádějí do kontaktu vody oceánů s tekutým ohněm nebo magmatem sopek, což vede ke zvýšení tlaku v důsledku páry. Tato pára otřásá vnitřními vrstvami kontinentů, a proto je v této chvíli v různých částech planety mnoho zemětřesení. Zemětřesení jsou samozřejmě výsledkem vodní páry a ohně ve středu Země, ale také magnetismu planety Herkolubus, která směřuje k nám. Planeta Herkolubus se nazývá Král teroru podle velkého kabalisty Nostradama, který napsal:

Rok 1999 (číslicový součet 28, 2+8 = 10, Malkut, Země, Kolo Samsáry), sedmý měsíc (A když otevřel sedmou pečeť, bylo v nebi ticho asi na půl hodiny. Zjevení 8:1),

Z nebe přijde (Herkolubus) velký král teroru (šestkrát větší než Jupiter):

Přivést zpět k životu velkého (dalajlámy) krále Mongolů,

Před a po (Geburah - Samael) Mars (Kalki Avatar) vládne štěstím.

Jméno "Dalai Lama" je kombinací mongolského slova dalai, což znamená "oceán" nebo "velký" (pochází z mongolského názvu Dalaiyin qan nebo Dalaiin khan, přeloženého jako Gyatso nebo rgya-mtsho v tibetštině) a tibetského slova བླ་ ་ (laa-ma) znamen á " mistr, guru "

Takže Herkolobus, který, jak jsme řekli, je šestkrát větší než Jupiter, už způsobuje, že ohne uvnitř Země se začínají dostávat na povrch, což zase způsobuje zemětřesení, ke kterým dochází po celém světě. Tímto způsobem Herkolobus postupně mění osy.

Kalki Avatar je poslední inkarnace Višnua, Krista, Chokmah, který řídí druhý trojúhelník stromu života, jmenovitě Chesed, Geburah a Tiferet. Předpovídá se, že Kalki Avatar sestoupí jako oheň z Geburah, nesouc v ústech strašný meč, oznamující zničení bar- barárijských humanoidů, zkažených dětí Manua z árijské hlavní rasy na konci jejich Kali Yugy.

Když se hmotnost této planety přiblíží k oběžné dráze Země, pak magnetismus změní osy a póly se stanou rovníky a rovníky se stanou póly. Potom se kontinenty ponoří do vod a objeví se další pevniny. Takto vesmírný zákon pomůže planetě vytvořit novou říši nerostů, říši zvířat, říši rostlin a říši lidí, protože čtyři říše jsou již znečištěné, zdegenerované a prohnilé. Pomoci se nedá jinak, jen ohněm. Hle, když jdeš sázet na pole, nejprve pole spálíš. Proto apoštol Petr řekl:

„Ale den Páně přijde jako zloděj v noci; ve kterém nebesa s velkým hlukem pominou a živly roztají září, shoří i země a díla, která jsou na ní.“ - 2. Peter 3:10

Velká Bílá Lóže je vždy soucitná. Dává nám toto poznání, abychom se různými kroky vymanili z velké kataklizmy, která se blíží. I když jsme ve vyšší práci, kterou vykonáváme v gnosticismu, vždy jednáme velkou oběť. Kristus, světlo se za nás obětuje právě v této chvíli. Pokud chceme aby nám pomohlo a spasilo nás, musíme s ním spolupracovat.

Pamatujte, že spása, o které zde mluvíme, není spása fyzického těla. Mluvíme o spáse naší duše, která je dílem oběti. Musíme zničit něco uvnitř, abychom mohli zrodit něco lepšího. Musíme obětovat hněv, abychom vytvořili lásku; musíme obětovat žádostivost, abychom vytvořili cudnost; musíme obětovat chamtivost, abychom vytvořili altruismus; musíme obětovat závist, abychom vytvořili filantropii; musíme obětovat hrdost, abychom získali pokoru; musíme obětovat obžerství, abychom dosáhli střídmost; musíme obětovat lenost, abychom získali píli. Tak obětujeme sedm smrtelných hříchů, hlavní hříchy, abychom získali sedm vyšších ctností souvisejících s vyššími silami a energiemi, které musí vstoupit do našeho fyzického těla, do naší mysli, do naší psychiky, do naší duše, aby nám dali to, co chceme; to má souvislost ke každé z planet, sedmi čakrám, sedmi mocnostem, sedmi církvím atp.

Pokud neobětujeme ego, jak tyto energie získáme? Berouce v úvahu, že protivníkem těchto energií je ego. Naše ego ničí naše fyzické tělo, duši, ducha a dokonce i planetu.

Pamatujte, že pokud nedojde k oběti, zákon entropie není překonán. Pokud nepřekonáme zákon entropie, zničí nás fyzicky i psychicky. Už nás to fyzicky ničí, protože mozek není aktivní na 100 procent. Kromě toho jsme z psychologického a fyzického hlediska velmi otupělí. Pokud nezničíme ego tady a teď, budeme vyrovnáni v Klipothu, pekelných světech, averně, pekle nebo jakkoli chcete nazvat nižší dimenze přírody. Takto sestupujeme do propasti, abychom vyrovnali energii, abychom ji vrátili do jejího vlastního zdroje.

Nějaké otázky?

Publikum: Prováděli Aztékové a Mayové lidské oběti?

Instruktor: Aztékové a mayští kněží, ale i jiní kněží nejen náboženství Ameriky, ale dokonce i ve středověku, katolické církve atd., také vykonávali lidské oběti. Upalování lidí v ohni je lidská oběť. Když náboženství degenerují, začnou dělat oběti. Namísto toho, aby učili pravdu o tom, jak se změnit k dobru, vykonávají rituální oběti, aby zastavily přírodní síly. Neučí nebo nepomáhají lidstvu změnit se.

Samozřejmě, když každé náboženství začne vykonávat oběti, je to proto, že degeneruje. Zpočátku aztécké náboženství a Mayové nepřinášeli oběti, protože vykonávali velké dílo. Na začátku křesťanství také vykonávali velké dílo, ale ve středověku svatá inkvizice (která neměla nic svatého) pálila lidi ve jménu Boha. To byl typ lidské oběti, holocaustu.

Publikum: Rozpadne se Měsíc?

Instruktor: Měsíc se bude kousek po kousku vzdalovat od oběžné dráhy Země a rozpadne se. Momentálně Měsíc už nemá žádnou energii, kterou by nám mohl dát. Celá energie je již na Zemi.

Publikum: A co radioaktivní prvky?

Instruktor: To je přirozený jev, který se děje při obětování uranu nebo plutonia, protože část Země již vstoupila do jiných dimenzí. To znamená, že tyto prvky vstupují do jiné úrovně osvobozením energie. Nakonec tato energie vstoupí do aktivity ve čtvrté dimenzi. Samozřejmě, že se to stane po sedmé hlavní rase, po které celá planeta vstoupí do čtvrté dimenze. Některé prvky jako plutonium a uran osvobozují prvky, aby tato energie byla v činnosti ve čtvrté dimenzi.

Atomová bomba a vodíková bomba, jakýkoli typ jaderného výbuchu pomáhá zákonu entropie.

Vždy dochází k devoluci prvků. Dokonce i při jednom a tom samém prvku může najednou docházet k evoluci i devoluci. Můžete to vidět například u mědi. Některé druhy mědi se vyvíjejí a naopak jiné typy degenerují. Závisí to na aktivitě kovu.

Publikum: Je smrt jediným osvoboditelem?

Instruktor: Psychologická smrt je jediným osvoboditelem. Když smrt dosáhneme mechanicky, to znamená procesy entropie, procesy druhé smrti, nedosáhneme žádných pozitivních výsledků. Takový proces patří k mechanice přírody. Pokud však vykonáme smrt vědomě, což znamená přeměnu jednoho psychologického prvku na jiný psychologický prvek, pak získáme poznání a pochopení. Pochopení vlastních psychologických chyb, defektů a rozvoj duchovních ctností.

Smrt není nic jiného než aktivita energie přecházející z jedné úrovně do druhé. To je smrt. Entropie vyrovná vše se smrtí. Tato energie se však nepoužívá k žádnému účelu. Pokud místo toho něco obětujete, pak tuto energii získáváte pro jiný účel, protože tento prvek přeměňujete na jiný prvek. Například, když ego vstoupí do propasti, je obětováno, zničeno, takže energie, která byla v egu, nemá v tom momentě jakéhokoli prospěch pro Monáda, protože mechanismus této energie je uvolněn přírodou, aby se stabilizoval i síly. Pokud tuto energii osvobodíme silou vůle, výsledkem bude vytvoření vnitřních těl. Tímto způsobem rozvíjíme určitý druh poznání a překonáváme entropii, protože smrt nenásledujeme mechanickou cestou, ale esoterickou cestou při seberealizaci.

Publikum: Je Měsíc obětován pro Zemi?

Instruktor: Obětování znamená, že obětujeme entropii. Energie, která působila na Měsíci, se vrátila do Absolutního Abstraktního Prostoru, do chaosu a byla v klidu po mnoho věků. Když přišel nový kosmický den, energie začala probouzet semínko, aby se planeta Země rozvinula ve vyšších dimenzích, aby mohla zahájit proces sestupu z vyšších dimenzí do 3 dimenze. Toto se stalo v různých dimenzionálních dobách. Nestalo se to během jednoho dne nebo v jednom okamžiku. Tak jako u rostlin, když zasadíte semínko, nakonec uvidíte strom. Tento proces však trvá několik let, než z ní vyroste strom. Podobně planetě trvá miliony let, než sestoupí z jedné dimenze do druhé, aby se nakonec objevila ve třetí dimenzi. Ale to, co sestupuje je energie.

Publikum: A co Herkolubus?

Instruktor: Herkolubus změnil naši planetu čtyřikrát. V době Lemurie změnil tvář Země. Oceánie byla součástí Lemurie. Domorodci z Oceánie jsou potomky Lemuriánů. Pokud jde o Lemurii , toto řekl mistr Samael aun Weor:

„Gnostická antropologie důrazně tvrdí, že určité zdegenerované skupiny lidí v Lemurii se sexuálně smíchaly s šelmami, aby vytvořily opičí druh.

Haeckel nikdy v žádném případě nebyl proti myšlence, že opice pocházejí z Austrálie, v Lemurii. Vždy akceptoval realitu lemurského kontinentu. Pojďme se však poněkud zamyslet. Kde se nacházela Lemurie? V Tichém oceánu, to je zřejmé. Lemurie pokrývala rozsáhlé pásmo tohoto moře. Během zemětřesení, která trvala desetitisíce let, byla Lemurie kousek po kousku potopena do bouřlivých vln tohoto oceánu. Přesto pozůstatky Lemurie se zachovaly, a to konkrétně Oceánie, Austrálie, Velikonoční ostrov atp. - Samael Aun Weor gnostická antropologie Severní a jižní pól se stane rovníkem az rovníku se stane jižní a severní pól.

Je mnoho věcí, které považujeme za dobré a nevíme, že jsou negativní. Právě teď vidíme věci, které jsou pro nás negativní a musíme je obětovat. Ale jsou v nás také prvky, o kterých si myslíme, že jsou dobré, ale nejsou dobré. Pokud bychom šli do jiných dimenzí, viděli bychom, že ty věci jsou pro nás opravdu špatné. Například, pokud nyní začínáte na sobě pracovat, mnoho věcí je pro vás dobré a já vám vždy radím, abyste udělali to a to, protože jsou pro vás dobré. Ale tyto věci pro mě nejsou dobré, protože jsem na jiné úrovni.

Takže, když vstoupíte do jiné úrovně, ty věci, které byly dříve dobré, už dobré nejsou. Chcete-li vstoupit do jiné úrovně, musíte tyto věci obětovat.

Na začátku, když začnete praktikovat sexuální magii, musíte kontrolovat to, co konzumujete, abyste se vyhnuli smilstvu, protože vaše tělo se už naučilo smilnit, takže musíte kontrolovat co konzumujete. Například, když chcete jezdit na divokém koni, někteří trenéři krmí koně druhem trávy, která mu způsobí průjem na jednu noc. Takto bude kůň druhý den slabý od průjmu a trenér může koně ovládat pomocí biče. Stejným způsobem musíme pochopit naše fyzické tělo. Na začátku, kdy začínáme praktikovat sexuální magii, musíme svému tělu dát jídlo, které mu nebude dávat mnoho ohně, abychom jej mohli ovládat. Po určité době se můžete naučit ovládat koně.

Například já svému tělu dávám spoustu věcí, které mi dodávají hodně energie, hodně síly, ale umím to ovládat. Mohu jíst maso a mnoho jiných věcí, protože mám sedm těl ke krmení, protože kromě fyzického těla musím krmit i své astrální tělo, své mentální tělo atp. Potřebuji hodně energie a velmi dobře pečovat o tělo. V těch případech, kdy se necítím moc dobře, pociťuji bolesti v některých orgánech kvůli tomu, že celá energie stoupá. Maso samozřejmě jím, ale někdy ho nepotřebuji. Jako určité praktiky, které jsem schopen dělat, které vy nemůžete, protože k tomu nemáte prvky, typy sil, které rozvíjíme. Například pro vás je rozvíjení dovedností dobré, musíte je rozvíjet. Ale když dosáhnete určité úrovně a chcete tuto úroveň překonat, musíte tyto schopnosti obětovat, což znamená, že se jich musíte vzdát.

Jsou někteří Mistři, kteří jsou tak připoutáni ke svým schopnostem, že se jich nevzdají a zůstanou na této úrovni navždy. Například, abyste vstoupili do Absolutního abstraktního prostoru, musíte se zříci vševědoucnosti a všemohoucnosti, která souvisí s Bohem. Ve vesmíru je mnoho Bohů, kteří nevstupují do Absolutního abstraktního prostoru, protože se nevzdávají vševědoucnosti a všemohoucnosti. Avšak pro nás na úrovni, na které se nacházíme, chceme tyto schopnosti. Nepotřebujeme je obětovat, protože je ještě nemáme. My je musíme nejprve získat. Například i láska, někdy, abyste vstoupili do velmi vysokých úrovní rozvoje, musíte překonat lásku. Ale k tomu, abyste překonali lásku, musíte mít v první řadě lásku. Nejvnitřnější je za hranicí lásky.