slovnik

Co je to gnostická církev?

Každý týden dostáváme otázky o Gnostické církvi; lidé chtějí vstoupit do gnostické církve, být vysvěceni za gnostického kněze, žít v gnostickém klášteře nebo jednoduše navštívit ze zvědavosti. Chápeme tuto touhu, protože je to přirozené a dobré znamení duchovního nepokoje uvnitř. Přesto to také ukazuje, že ještě nerozumí tomu, co je gnostická církev. Jsou lidé, kteří využívají tohoto nedostatku pochopení, takže je důležité vědět, co gnostická církev je a co není.

Co je skutečný význam slova gnostik?


Lidé se dnes mylně domnívají, že slovo gnostik se vztahuje na několik skupin, které působily na Blízkém východě před téměř dvěma tisíci lety a zanechaly po sobě takzvaná gnostická evangelia nebo gnostické spisy. Ve skutečnosti tyto skupiny nebyly izolovány nebo jedinečné. Byly součástí celosvětové tradice nalezené na každém kontinentu, jejíž kořeny vůbec nejsou ve fyzickém světě.

Ve skutečnosti Ježíš, největší gnostik ze všech a inspirátor pro takzvané gnostické spisy a moderní křesťanskou tradici, je mistrem kabaly a judaismu. Je mistrem egyptského, indického a tibetského učení. Proto jich v jeho učení najdeme tolik. Proto takzvaná „gnostická“ a křesťanská písma nejsou oddělena od těchto jiných tradic. Všechna tato učení jsou zakořeněna ve stejném zdroji, takže je chybou snažit se izolovat jedno od druhého. To vede jen ke zmatku a nedorozuměním.

Slovo gnostik pochází z γνῶσις , gnóze, což je řecké slovo, které znamená „poznání“, duchovní poznání, které pochází z osobní zkušenosti. Takže každý, kdo měl osobní duchovní zkušenost, má gnózu. Když má někdo mnoho duchovních zkušeností, je gnostik: z těchto zkušeností má pochopení, moudrost.

Gnóze nejsou přesvědčení, teorie nebo studium knih. Každý má přesvědčení a teorie. Zkušenost je něco jiného. Můžete si například uložit ve své mysli vše, co je třeba vědět o seskocích volným pádem, a mít o tom spoustu přesvědčení, ale to jsou jen mentální koncepty. Nejsou ničím v porovnání s přímou zkušeností z toho. Někdo, kdo skočil z letadla, má gnózu této zkušenosti, pochopení, které nelze vyjádřit slovy. Totéž platí o duchovní zkušenosti.

Skutečný gnostik je někdo se spoustou duchovních zkušeností. Mít jeden nebo dva zážitky vám nedává skutečné pochopení, skutečné poznání. Skutečný gnostik dokáže vnímat a komunikovat se všemi dimenzemi přírody, dokonce i když je ve svém fyzickém těle. Mohou vyjít ze svého fyzického těla podle libosti a navštívit kteroukoli dimenzi, kterou si přejí. Mohou si tváří v tvář promluvit s bohy, anděly, buddhy. Nemají žádnou pýchu, chtíč, závist ani strach, ale místo toho jsou velmi bystří, moudří, soucitní, usilovní a rozvážní. Mohou navštívit chrámy ve vnitřních světech. Mohou zkoumat pravdu o minulosti nebo budoucnosti. To je to, co máme na mysli pod skutečnou gnózou, skutečnou duchovní zkušeností. Mluvíme tedy o vysoce rozvinutých lidských bytostech, lidech s mimořádnými vlastnostmi a schopnostmi. Samozřejmě, dnes jsou takoví lidé dost neobvyklí a nesdělují svou přítomnost veřejnosti, protože veřejnost se vždy snaží takové lidi zabít.

To znamená, že všichni zakladatelé náboženství – Ježíš, Krišna, Buddha, Mojžíš – jsou gnostici. Jelikož všechna náboženství vznikla ze zkušeností jejich zakladatelů, gnóze je zdrojem všech náboženství. Proto říkáme, že gnóze je univerzální; zahrnuje všechna náboženství.

Ježíš, Krišna, Buddha, Mojžíš jsou skuteční gnostici; my, kteří jsme jejich studenti, ještě nejsme gnostici. Toužíme být gnostiky, ale protože zůstáváme uvězněni ve svých negativních myšlenkách a emocích a den co den opakujeme své hlouposti, nejsme gnostici.

Co je skutečný význam slova církev?


Lidé mají také mylné představy o slově církev. Pochází z řeckého ἐκκλησί α a znamená místo shromáždění.

Samozřejmě dnes slovo církev znamená křesťanské místo setkávání. Ale ve skutečnosti kořen toho slova není křesťanský. Ani gnostická církev: není omezena na ty, kteří se dnes nazývají „křesťané“. Gnostická církev je kolektivní přítomností všech čistých, probuzených lidských bytostí, které lidé nazývají bohy, anděly, mistry, buddhy. Pocházejí ze všech náboženství.

Takže, když známe základní významy těchto dvou slov, skutečný význam a umístění skutečné gnostické církve se stává zřejmým: v gnostické církvi se setkávají skuteční gnostici. Kde byste očekávali, že potkáte Ježíše, Kršnu, Buddhu a Mojžíše? Očividně by to nebylo na žádném místě ve fyzickém světě.

Kde najít skutečnou gnostickou církev?


Gnostická církev je autentická církev našeho Pána Krista. Je to chrám zasvěcení a nachází se v astrální rovině. Náš Pán Kristus a svatí mistři tam úřadují. — Samael Aun Weor

Skutečná gnostická církev není ve fyzickém světě. Je to ve vnitřních světech, které lidé nazývají nebesa, nirvány atp. Proto ve svých knihách Dokonalé Manželství, (The Perfect Mantrimony) a Velké Záhady (The Major Mysteries) Samael Aun Weor napsal, že pokud chcete navštěvovat gnostickou církev, musíte vědět, jak cestovat v astrálním světě.

Esoterická věda se studuje ve vnitřních světech. Proto ten, kdo neví, jak vědomě astrálně cestovat, nezná esoteriku. — Velké záhady

Gnostická církev má mnoho chrámů, katedrál a svatých měst, zejména v Šambale.

Ježíš Kristus v současnosti žije v Šambale (tajná země Tibetu) se svým stejným vzkříšeným fyzickým tělem. Ano, v Šambale má i svůj chrám záhad. Celá země Šambala se nachází ve stavu Džin (Jinn) [ve vnitřních světech]. Zde se nacházejí hlavní kláštery Bílé lóže. Mnoho mistrů žije v Šambale, jejichž proud života jejich fyzických těl pochází z velmi dávných věků a kteří jsou ve stavu Džin.

Ve všech koutech světa se kláštery Bílé lóže [gnostické církve] nacházejí ve stavu Džin. Naši učedníci (v astrálním těle nebo ve stavu Džin) mohou navštívit Šambalu a povídat si s Ježíšem Kristem.

Skutečné nejvyšší sídlo našeho gnostického hnutí je v Šambale (východní Tibet). — Velké záhady

Jak navštívit gnostickou církev?


Jelikož gnostická církev je ve vnitřních světech, musíme vědět, jak tam cestovat.

Některé, kteří to čtou, to odradí, protože věří, že astrální cestování je obtížné. Realita je taková, že každý cestuje ve svém astrálním těle každou noc, ale není si toho vědom. Ano: astrální cestování je přirozená funkce. Není na tom nic nebezpečného nebo těžkého, ale lidé si to neuvědomují, protože vědomí spí a je hluboce podmíněno špatnými návyky.

Cestování v astrálním světě vyžaduje (1) abychom si uvědomili, že sníme a (2) abychom měli dostatek energie. Obojí se dozvíte v našich knihách.

Sny nejsou nic jiného než astrální zážitky, ale bez vědomí. Astrální cestování není nic jiného než vědomé snění: být si vědom sebe sama během snění a mít kontrolu nad tím, co děláte.

Astrální svět je v páté dimenzi. Je to předsíň nebes. Ale je to i odraz naší mysli: obvykle to, co tam zažíváme, je jen projekce naší mysli, co nazýváme „sny“. Jedna věc je tedy probudit se v tomto světě a druhá vidět objektivní realitu tohoto světa.

Pokud opravdu chcete navštívit gnostickou církev, prostě si musíte uvědomit sami sebe, když sníte. Potom, bdělí a vědomi ve světě snů, můžete požádat o návštěvu gnostické církve a navštívíte ji. Dávejte si však pozor na zvyk své mysli promítat své sny!

Abyste se naučili, jak to udělat, doporučujeme praktikovat to, co učí Samael Aun Weor ve svých knihách a přednáškách. Můžete začít zde Snová Jóga.

Lidé většinou v tomto úsilí selžou jen proto, že nechtějí změnit své zlozvyky. Ti, kdo jsou unaveni utrpením, kteří jsou ochotni změnit se a osvojit si techniky, které vedou k osobní zkušenosti, mohou probudit své vědomí v astrálním světě a navštívit gnostickou církev a sami pro sebe si to ověřit.

Astrální cestování není obtížné. Navštěvovat gnostickou církev není obtížné. Co je obtížné, je změnit naše špatné návyky a probudit se z okamžiku na okamžik.

Zkušenosti a zážitky gnostické církve


Vstoupil jsem do gnostické církve. Tento chrám ze svítícího mramoru s neobvyklou odrazivostí vypadal, jako by byl vyroben z křišťálu... — Tři hory

Církev našeho Pána Ježíše Krista není z tohoto světa; Sám to řekl: Mé království není z tohoto světa. Na hoře živého Boha je církev, neviditelná pro oči těla, ale viditelná pro oči duše a ducha. To je prvotní gnostická církev, k níž patří Kristus a proroci. Tato církev má své biskupy, arcibiskupy, jáhny, subdiakony a kněze, kteří slouží k oltáři živého Boha. Patriarcha této neviditelné církve je Ježíš Kristus...

Všichni lidé mohou během spánku navštívit gnostickou církev. Tam v této svaté církvi vidíme Pannu Karmelskou spolu s jejími svatými anděly. Všichni velcí svatí církve Boží navštěvují gnostickou církev. V pátek a neděli za úsvitu bývají mše a přijímání. Následováním učení uvedených v kapitolách čtyři a pět této knihy mohou všichni křesťané navštěvovat tyto mše a přijímat přijímání chleba a vína... V gnostické církvi vidíme Krista sedícího na svém trůnu a všichni gnostici si s ním mohou osobně popovídat. — Kristus a Panna

Jak se připojit ke gnostické církvi?


Členství v gnostické církvi není určeno vašimi fyzickými okolnostmi: v jaké zemi se nacházíte, v jakém městě, koho znáte, jakou skupinu navštěvujete atp. Namísto toho je členství v gnostické církvi určeno vaším vnitřním stavem. Jednoduše řečeno: vynakládáte-li každodenní úsilí stát se gnostikem, pak vám budou pomáhat skuteční gnostici ve vnitřních světech a pomohou vám v gnostické církvi. Nezbytně, jednoduše jako výsledek práce na sobě, budete patřit do gnostické církve ve vnitřních světech.

Toto je přirozený výsledek každodenní práce s těmito třemi faktory:

Smrt: každodenní odstraňování nedostatků jako pýcha, marnost, závist, žádostivost. Toto je smrt našich špatných návyků, hloupého chování a všech našich starých způsobů myšlení, které vedou jen k utrpení.


Narození: každodenní probouzení vědomí a aktivní používání ctností jako cudnost, pokora, rozvážnost, tichost, pracovitost. Přes cudnost to vede ke zrození duše, stvoření skutečné lidské bytosti.


Oběť: každodenní soucitná služba druhým bez očekávání uznání nebo odměny. Toto je vzdání se našich sobeckých tužeb, abychom pomohli těm, kteří to potřebují.


Žádný z těchto faktorů nevyžaduje život v určité zemi nebo městě. Žádný nevyžaduje příslušnost k určité skupině. Žádný nevyžaduje kněze. Žádný nevyžaduje schválení nebo pokyny od učitele. To, co je požadováno, je sebeanalýza, meditace, cudnost (sexuální transmutace), oběť, studium učení a studium sebe.

Ti, kteří ve svém každodenním životě žijí podle těchto tří faktorů a věnují se svému Nejvnitřnějšímu Bytí, budou chráněni a vedeni Gnostickou církví.

Má gnostická církev zástupců ve fyzickém světě?


Ano, samozřejmě, ale není to omezeno na jednu skupinu nebo hnutí, ani to není zřejmé fyzickým smyslem. Gnostická církev dnes působí po celém světě, ale většinou způsobem, který není snadné vidět.

Ve starověku měla gnostická církev viditelnou přítomnost ve fyzickém světě.

Ježíš založil gnostickou církev. Gnostická církev existovala v dobách svatého Augustina. Toto je církev, kterou znal Jeroným, Empedokles , svatý Tomáš, Marcion Pontský, Klement Alexandrijský, Tertulián , svatý Ambróz, Harpokrates a všichni první otcové církve. V té epoše byla církev pojmenována jako katolická gnostická církev. Římskokatolickou církev v dnešní podobě nezaložil Ježíš. Tato římská církev je deviace nebo korupce, padlá větev svatého gnosticismu.

Před mnoha staletími se gnostická církev stáhla z fyzického světa, aby uchovala učení pro budoucí éru. Ve své práci však pokračuje všude na světě, pod mnoha různými názvy a podobami, podle toho, co je pro každé místo nejefektivnější.

Univerzální křesťanské gnostické hnutí je nesektářské. Gnostické hnutí se skládá z Armády spásy světa, ze všech duchovních škol, ze všech lóží, náboženství a sekt.

Praktikujte, co chcete, studujte na jakékoli škole, která se vám líbí. Modlete se v chrámu, který se vám nejvíc líbí, ale praktikujte sexuální magii.

Žijte cestu dokonalého manželství. Nejsme proti žádnému svatému náboženství, škole, pořádku nebo sektě. Všechny tyto posvátné instituce jsou nezbytné. Přesto vám doporučujeme žít cestou Dokonalého Manželství. Dokonalé manželství není proti žádnému náboženskému způsobu života ani esoterickým praktikám svaté jógy. Gnostické hnutí tvoří lidé ze všech náboženství, škol, lóží, sekt, řádů atp. - Dokonalé manželství (The Perfect Matrimony)

Jakákoli skupina, která žije a vyučuje tři faktory, představuje gnostickou církev. Takové skupiny existují po celém světě, v každé zemi a každé náboženské tradici, ale ty pravé se tím nechlubí ani si nenárokují žádné zvláštní postavení, protože žijí podle principů učení: pokora, oběť pro druhé, rozvážnost atp. Ve skutečnosti v mnoha případech slovo gnóze vůbec nepoužívají.

Hledáním na internetu nemůžete najít představitele gnostické církve. S největší pravděpodobností zjistíte opak.

Například existuje mnoho skupin, které se nazývají „gnostické“, ale jelikož učí a podporují sexuální degeneraci, nemají žádné spojení se skutečnou gnostickou církví. Jednoduše se pokoušejí odklonit lidi.

Použijte tyto principy k hodnocení skupiny, školy nebo učení: Jak vím, že učitel, kniha nebo skupina je autentická?
Doporučujeme vám nehledat ve fyzickém světě, ale hledat ve vnitřních světech. Fyzický svět je světem složitých iluzí a je pro nás snadné nechat se zmást vzhledem.

Proto radíme našim učedníkům, aby nikoho nenásledovali.

Ať naši učedníci následují své vlastní Já. Každý z našich učedníků musí následovat své nádherné a zářivé vnitřní Bytí. Každý musí zbožňovat své vlastní „Já Jsem“.

Prosíme, prosíme naše učedníky, aby nás nenásledovali. Nechceme stoupence ani následovníky.

Tuto knihu jsme napsali proto, abyste vy, naši přátelé, poslouchali svého vlastního vnitřního mistra, své zářivé „JÁ JSEM“. Nejvnitřnější je tvůj pán: následujte Ho.

Za prvé, dávejte pozor, aby vás nikdo z mnoha falešných avatarů, kteří se objevují v těchto časech, nelhal, protože v těchto časech se objevuje mnoho podvodníků, kteří klamou ostatní.

Za druhé, dávejte pozor na sexuální pokušení.

Za třetí, nikdy nenavštěvujte spiritistická centra; spiritistická média vás mohou snadno svést ze stezky.

Mnoho učedníků hrozně padlo z těchto tří nebezpečných důvodů. Utečte před těmito třemi zrádnými nebezpečími, abyste neztratili svá zasvěcení a stupně. — Samael Aun Weor, Velké záhady